Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Køge Kommune Presse og kommunikation Nyheder og aktuelt Pressemeddelelser Nyt fra byrådets møde den 21. juni 2022

Nyt fra byrådets møde den 21. juni 2022

Med blandt andet disse overskrifter: ”Regnskab godkendt uden bemærkninger”, ”Flere flytter til Køge Kommune”, ”14 millioner til Oplevelsescenter Borgring”, ”Køge Kommune klar med ny klimatilpasningsplan” og ”Endelig vedtagelse af lokalplan for flere boliger i Køge Nord”.

Regnskab godkendt uden bemærkninger

Køge Kommunes regnskab for 2021 er nu endelig godkendt af byrådet. Regnskabet har været til revision, og er sendt til byrådet uden bemærkninger.

Regnskabet viser, at de politiske udvalg har holdt de vedtagne budgetter, og at det for flere institutioners vedkommende har været muligt at spare lidt penge sammen, som er ført ind i 2022.  

Byrådet præsenteres for årets anden økonomiske redegørelse

Traditionen tro bød sidste byrådsmøde før sommerferien på en præsentation af årets anden økonomiske redegørelse. Redegørelsen giver et øjebliksbillede af Køge Kommunes økonomi, og giver altså byrådet mulighed for at holde øje med, om der er grund til at sætte ind på særlige områder.

Årets anden økonomiske redegørelse viser, at økonomien på tværs af kommunen hænger sammen. Redegørelsen bærer også præg af uforudsete udgifter på grund af de stigende priser generelt, og særligt de stigende priser på energi. Dertil kommer udgifter til at modtage flygtninge fra Ukraine, hvor det endnu er uvist, hvor meget dækkes af Staten.

- Jeg glæder mig over, at den økonomiske redegørelse viser, at budgetterne er overholdt, og at de enkelte fagudvalg holder sig inden for de økonomiske rammer, der er udstukket. Til gengæld er der ingen tvivl om, at vi som kommune lige nu oplever, hvordan verden omkring os påvirker os. Krigen i Ukraine sender mennesker på flugt, som vi skal gøre vores bedste for at hjælpe. Ligesom krigen er medvirkende til at priserne på både energi og fødevarer stiger. Ud over de enorme menneskelige konsekvenser krigen har, så påvirker den også vores økonomi. Det kommer byrådet til at skulle håndtere hen over efteråret, siger borgmester Marie Stærke.

Byrådet præsenteres for årets tredje økonomiske redegørelse til november.

Flere flytter til Køge Kommune

Indbyggertallet i Køge Kommune forventes at stige 7,5 procent i løbet af de næste 12 år. Det er næsten to procentpoint mere end væksten på landsplan, og det svarer til 4.631 nye borgere i 2034. Det viser den årlige befolkningsprognose, som udarbejdes i samarbejde med COWI.

- Køge Kommune er et attraktivt sted at leve og bo. Når flere børnefamilier tilvælger kommunen, er det fordi, vi indfrier politiske visioner om transportmuligheder med Køge Nord Station, boligområder på Søndre Havn og i Køge Nord og gode rammer for sundheden med universitetshospitalet. Det glæder mig, at vi kan se frem til at byde endnu flere borgere velkommen i vores fællesskab, siger borgmester Marie Stærke.

Befolkningsprognosen viser, hvordan den demografiske sammensætning af borgerne i Køge Kommune forventes at udvikle sig fordelt på alder og delområder 12 år frem i tiden. Prognosen bliver blandt andet brugt til at forudse hvilke udgifter og opgaver, som kommunen skal være opmærksom på, når flere borgere kommer til. Blandt andet fremgår det af prognosen, at især efterspørgslen på dagtilbud og vil stige, når flere børn kommer til, og at flere ældre får brug for en bolig. 

Befolkningsprognosen og kapacitetsberegningerne tager ikke højde for flygtninge fra Ukraine, da krigen i Ukraine ikke var udbrudt ved udarbejdelsen af prognosen, og antallet og sammensætningen af ukrainske flygtninge i Køge Kommune i 2023 fortsat vil være forbundet med så megen usikkerhed, at det ikke meningsfuldt kan indarbejdes i prognosen.

14 millioner til Oplevelsescenter Borgring

Med tirsdagens byrådsmøde er Oplevelsescenter Borgring et skridt nærmere realisering. Projekteringen af oplevelsescentret begynder nemlig nu, og derfor giver byrådet 14,048 millioner kroner i anlægsbevilling til Museum Sydøstdanmark fordelt over årene 2022-24 til projektet.

Oplevelsescenteret skal rumme Borgring, som vi kender den i dag, men med digitale oplevelser i området, samt et formidlingscenter for ringborgen, Harald Blåtand og nordisk mytologi med blandt andet udstillinger, restaurant, cafe og butik. Oplevelsescenter Borgring forventes at slå dørene op i foråret 2024.

- Borgring er en vigtig del af fortællingen om Danmarks overgang fra asatro til kristendom og en vigtig del af Køge Kommunes historie. Jeg glæder mig til, at vi kan præsentere oplevelsescenteret og samle historieinteresserede fra nær og fjern om denne vigtige verdensarv og samtidig fortælle historien om vores forfædre, der lagde grundstenene til det Køge, vi kender i dag, siger borgmester Marie Stærke. 

Oplevelsescenter ved Lellinge kommer til at strække sig over 1.800 kvadratmeter og forventes at blive en lokal, national og international attraktion.

Udover de i alt 15 mio. kr., som Køge Kommune støtter projektet med, har AP Møller Fonden doneret 15 mio. kr., Knud Højgaards Fond 3 mio. kr., Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond 200.000 kr., mens Museum Sydøstdanmark har afsat 4 mio. kr. til projektet. De resterende 16 mio. kr. forventes at kunne tilvejebringes gennem yderligere fonde, Kulturministeriet samt eventuelt en lånefinansiering.

Køge Kommune klar med ny klimatilpasningsplan

Det bliver varmere og mere tørt om sommeren – og mere vådt om vinteren. Sådan ser fremskrivningerne for det danske klima ud. Ifølge DMI’s Klimaatlas vil vi i fremtiden opleve mere tørke og flere hedebølger – aspekter, som indgår i den nye klimatilpasningsplan, som byrådet netop har vedtaget.

- Som vi alle ved, har klimaforandringerne stor betydning for den måde, vi lever på. Helst skal vi bremse for den udvikling, der blandt andet betyder flere oversvømmelser og mere tørke, og som ødelægger levesteder for både mennesker og dyr. Derfor har vi også vedtaget en ambitiøs klimaplan i Køge Kommune. Men vi er også nødt til at indrette os efter de forandringer, som vi allerede nu ved kommer. Vi er i gang med at planlægge et stort projekt i form af Køge Dige, som skal beskytte mod oversvømmelser, og med planen her lægger vi op til en række andre nødvendige tiltag, siger borgmester Marie Stærke.

Klimatilpasningsplan er delt op i 5 temaer, der er vurderet til at være de mest relevante for Køge Kommune både på kort og langt sigt:

• Oversvømmelse ved nedbør.
• Oversvømmelse fra havet.
• Grundvand.
• Hedebølger.
• Tørke.

På baggrund af den nye plan vil der blive udarbejdet en samlet strategi for håndtering af vand – herunder håndtering af spildevand, hverdagsregn, skybrud, havvandsstigninger og grundvand. Derudover er der lagt op til, at der udvikles et multifunktionelt jordfordelingsprojekt, som blandt andet kan udpege mulighederne for udbygning af vedvarende energi, udvikling af naturarealer, solcelleplaceringer og drikkevandsinteresser.

Klimatilpasningsplanen er udviklet som en del af det såkaldte DK2020-samarbejde, som skal bidrage til, at kommunerne udvikler klimaplaner, der beskytter klimaet og sænker CO2-udledningerne – helt i tråd med den Paris-aftale, som Danmark sammen med en lang række andre lande tiltrådte i 2015 sammen med de øvrige FN-nationer.

Endelig vedtagelse af lokalplan for flere boliger i Køge Nord

Byrådet vedtog den nye lokalplan 1099 for Køge Nord, som gør det muligt at opføre 42 almene boliger og 10 fritliggende huse eller dobbelthuse i den spirende nye bydel. Planen dækker et område på cirka to hektar, som grænser op til fredskov i øst samt en beskyttelseslinje omkring en fredet rundhøj og den kommende støjvold mod vest. Mod nord skal der senere planlægges for de næste etaper af nye boliger.

Der er - for de fritliggende huse - lagt op til en udstykning med små grundstørrelser, så der kan bygges tæt. Det betyder både en bæredygtig udnyttelse af arealerne og gode forhold for nære fællesskaber, som i de øvrige boligklynger i Køge Nord Skovby.

- Med den nye lokalplan er der gjort klar til, at der udover de fritliggende huse kan opføres 42 nye almene boliger i forskellige størrelser og med en nytænkende arkitektur. Jeg er glad for, at arealet allerede er solgt til boligselskabet fsb’s spændende projekt. Samtidig er det dejligt at se, hvordan Køge Nord Skovby stille og roligt forvandler sig fra en bar mark til en bydel med plads til mange forskellige slags mennesker og med et klart blik for fællesskab og bæredygtighed, siger borgmester Marie Stærke.

Tidligere på året blev arealerne til almene boliger solgt på baggrund af et skitseprojekt med et stærkt arkitektonisk udtryk. De 42 boliger opføres i træ som to cirkler omkring et indre haverum. Der er adgang til de enkelte boliger via private terrasser ud mod haverummet, så der skabes en gradvis overgang fra det private til det fælles - og forhåbentlig gode anledninger til uformelle møder mellem beboerne.

Lokalplan for Den Maritime Halvø vedtaget

Den Maritime Halvø skal være et mødested ved vandet for alle borgere, derfor har Køge Kommune i samarbejde med borgere, foreninger, Køge Kyst og klubber arbejdet på en plan for, hvordan området skal udforme sig. Det har resulteret i en lokalplan, som byrådet nu har vedtaget.

Lokalplan 1103 indeholder blandt andet muligheden for en ny central vej, som skal sikre god tilgængelighed, en offentlig promenade og byggeri til klubfaciliteter.

- Jeg glæder mig over, at vejen nu er banet for, at flest muligt kan få glæde af endnu et af Køge Kommunes skønne områder med vand, strand og fællesskab i form af klubliv og aktiviteter. Som den østlige afslutning på Søndre Havn i Køge ligger området i forvejen centralt i forhold til Køge centrum og station, og trafikløsningen i lokalplanen betyder, at endnu flere på sigt kan få glæde af det. Det er dog vigtigt at sige, at der er tale om en plan for det fremtidige område, for byrådet har ikke budgetteret med at gå i gang med at udføre planerne. Her håber vi på samarbejder med andre aktører, siger borgmester Marie Stærke.

Lokalplanen godkendes efter et borgermøde og en høringsperiode på otte uger. Der er kommet otte høringssvar, som især har udtrykt bekymring om for få parkeringspladser, og at der mangler plads til tre kajaktrailere. Derfor er lokalplanen ændret, så der skal anlægges 45 parkeringspladser i parkeringszonen mod tidligere 25 pladser, og der er tilføjet krav til parkering af tre kajaktrailere. Køge Kommune er fortsat i dialog med klubberne om den videre indretning af områderne.

Lokalplan vedtaget for hotellejligheder og sundhedshuse tæt på Universitetshospitalet

Byggeriet af Køge Universitetshospital er i fuld gang, hvilket medfører specialiserede sundhedstilbud tæt på Køge Kommunes borgere. Som led i udviklingen af Universitetshospitalet har Byrådet nu efter et borgermøde og en høringsperiode på seks uger vedtaget en lokalplan for hotellejligheder og sundhedshuse i Bellingeparken.

Lokalplanen giver en ramme for at udvikle én samlet sundhedspark i samspil med områdets eksisterende bebyggelse, og høringsperioden har ikke givet anledning til at ændre planerne for området.

- Et godt og stærkt sundhedsvæsen og hospital er essentielt for trygheden omkring vores sundhed som borgere i kommunen. Derfor er jeg glad for, at rammerne nu er på plads for en fremtidig sundhedspark, der støtter op om den kæmpe udvikling, vi oplever med Køge Universitetshospital. Vi har blandt andet fået lægeuddannelsen til Køge, og sundhedsparken giver personer, som har arbejdsopgaver i relation til Universitetshospitalet, mulighed for at bo tæt på det og måske også på sigt etablere sig i vores dejlige kommune, siger borgmester Marie Stærke.

Hotellejligheder er mindre lejligheder, der anvendes til blandt andre gæsteprofessorer, læger, sygeplejersker og forskere, som har behov for midlertidigt ophold. Sundhedshusene skal i øvrigt indeholde institutioner og kontorer med relation til universitetshospitalet samt evt. et patienthotel.

Den vedtagne lokalplan har nummeret 1105, og samtidig med lokalplanen vedtages også Kommuneplantillæg nr. 4.

Ny padelhal ved Ravnsborghallen endeligt vedtaget

Nu kan der komme tag på de fire padelbaner ved Ravnsborghallen, så de kan benyttes året rundt. Efter fire ugers høringsperiode har Byrådet vedtaget lokalplan 1112, som giver mulighed for at lægge tag på banerne og dermed gøre dem til en egentlig hal.

- Når vi bevæger os regelmæssigt, trives vi bedre. Derfor er jeg glad for, at vi kan vedtage muligheden for at udvide brugen af banerne, så vi alle får de bedste muligheder for at bevæge os og have det sjovt imens, også når vejret ikke lige er til det, siger borgmester Marie Stærke.

Lokalplanen ændrer ikke på anvendelsen af de eksisterende boldbaner og har en meget begrænset indvirken på området. Der er kommet et enkelt høringssvar angående trafik- og parkeringsforhold i området, men her er allerede fastlagt tiltag i lokalplan 1095 om en kommende daginstitution ved Ravnsborghallen, så det har ikke givet anledning til ændringer i lokalplanen om padelhallen.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje