Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Køge Kommune Presse og kommunikation Nyheder og aktuelt Pressemeddelelser Resume RBD - Risikobaseret dimensionering for Køge Kommune

Resume RBD - Risikobaseret dimensionering for Køge Kommune

1.1 Generelt: 

Redningsberedskabets opgaver 
Risikodimensioneringens hovedprincip er, at kommunes risici opgøres og der ud fra dette fortages forebyggende initiativer, hvorefter beredskabet tilpasses restrisikoen. 

1.2 Drift, omfattende udførende beredskab: 

Indsatsledervagt 
Indsatsledervagten driftes på tværs af Køge-, Solrød og Stevns Kommuner, som med baggrund i meget få sammenfaldende hændelser hvor der er behov for indsatsledelse ved indsatsleder, samlet vurderes robust for området. 

Bagvagt 
Bagvagten vil fungere som tilkaldevagt med en responstid på op til 30 minutter til en station i Køge Kommune (hvor o-rum, køretøjer med videre er placeret). Denne kan aktiveres hvis indsatslederen er optaget længere tid på et skadested, eller fungere som skadestedsleder. Ligeledes kan bagvagten i/ved særlige situationer/varslinger (storm/orkan, stormflod, ekstreme vejrforhold) aktiveres, med opgave at være til rådighed for overordnede problemstillinger samt deltage i den kommunale krisestab og koordinere i forhold til deltagelse hos Politiets kommandostation (KSN) og i den lokale beredskabs-stab (LBS). 

Dagligt beredskab 
Det daglige beredskab inddeles i niveau 1-3 samt et niveau 4, hvori der indgår udefrakommende beredskaber (nabokommuner, Beredskabsstyrelsen og lignende). I forhold til 112-picklistenafsendes det pågældende niveau, som er fastlagt ud fra scenariebeskrivelserne. 
Mandskab på vagt vil være 1 indsatsleder, 1 bagvagt, 2 holdledere og 10 brandfolk. Af disse vil 1 indsatsleder, 1 holdleder og 5 brandfolk være på øjeblikkelig udrykning, 1 bagvagt på tilkald og 1 holdleder og 5 brandfolk på 5 minutters beredskab (deltidsbrandfolk). Holdledere vil være uddannet som tekniske ledere for at kunne varetage indsatsen til indsatslederen møder på skadestedet. Udover faste og deltidsfolk er der tilknyttet 70 frivillige hvoraf cirka 25 er indsatsuddannede, som vil kunne indsættes ved større ulykker. 

Der er indgået aftale med Hovedstadens Beredskab om varetagelse af vagtcentral løsning i forbindelse med Brand & Redning Køge. 

1.3 Plan, omfattende forebyggende beredskab: 

Forebyggelsestiltag
Brand & Redning Køgeforebyggende afdeling vil sikre, at brandsyn og brandteknisk byggesagsbehandling, vil gennemføres med en bred dialog til henholdsvis virksomheder og rådgivere samt Køge Kommunes byggesagsafdeling. 
Ligeledes vil Brand & Redning Køge følge op på kommunens risikovirksomheder i forhold til virksomhederne og de respektive myndigheder. 

Brand & Redning Køge vil styrke uddannelser inden for bl.a. førstehjælp og elementært brand på såvel institutioner og skoler m.v. Ligeledes vil uddannelserne inden for brandkadetter blive gennemført som CSR-projekter (sociale hensyn). 
Der vil løbende være opmærksomhed på forebyggelseskampagner/-tiltag i forhold til udviklingen i Køge Kommune.


1.4 Helhedsorienteret beredskab: 

Helhedsorienteret beredskab 
For at kunne leve op til lovgivningen er det vigtigt, at et talstærkt mandskab med de rette kompetencer og materiel på et tidligt tidspunkt møder på skadestedet for at begrænse skaderne mest muligt. Ligeledes må det generelt antages, at jo senere indsatsmandskabet indsættes, jo større omfang/konsekvens vil ulykken få for mennesker, dyr og værdier. Dette bevirker at der ved mulige større hændelser tilkaldes taktisk reserve, for eksempel ekstra udrykningsenhed til etageboligbyggeri. 

Indkvartering 
Brand & Redning Køge har sammen med Køge Kommune udpeget 6 lokaliteter i kommunen bestående af skoler med haller, hvor der kan iværksættes indkvartering m.v. Kombinationen af, at der både er skole i tilknytning med haller gør samlet, at der på hver lokalitet kan indkvarteres 800 personer. 
Der vil dog maksimalt kunne åbnes 2 lokaliteter. 

Vejrlig 
Brand & Redning Køge er kun i besiddelse af et mindre antal små pumper (10 stk.) som kun kan bruges til mindre lænse opgaver. 

Ligeledes råder Brand & Redning Køge kun over mindre generatorer som udgangspunkt udelukkende kan bruges til egne pumper. 

Mandskab (frivillige) 
Niveauet af frivillige anses for godt dækkende i forhold til beredskabsplanen (forplejning, indkvartering og opgaver under Brand & Redning Køge beskrevne opgaver) samt evt. øget inddragelse som supplement til de daglige beredskabsopgaver. 
De frivillige har overfor Køge Kommune påtaget sig opgaven som supplerende beredskab, forebyggelseskampagner, arbejde/uddannelse af ungebrandvæsen (ildfluer, brandkadetter), uddannelse af krigs-veteraner, opgaver som førstehjælpsvagter ved div. arrangementer samt hvervekampagner m.m. 

1.5 Serviceniveau: 

Sammenfatning af målsætninger for Køge Kommune
Den overordnede målsætning for det vedtagne serviceniveau i Køge Kommune er at tilvejebringe et niveau som tilgodeser borgere og virksomheder m.v., så lovgivningens ordlyd om et forsvarligt niveau efterleves. 

Serviceniveau

Serviceniveauet måles på, hvornår den samlede udrykning på baggrund af 112-picklisten er fremme på skadestedet (indsatslederen regnes separat), og ses på nedenstående tabel:

Minutter     < 10 min     < 15 min     < 20 min     < 30 min 
 % af udrykningerne     70 %     90 %     97 %     100 %
Figur 1: Serviceniveau for Køge Kommune. Fejlprocent er mindre end 5 %. 


Indsatslederen har følgende serviceniveau:

Minutter     < 30 min 
 % af udrykningerne     100 %
Figur 2: Serviceniveau for indsatsleder. Fejlprocent er mindre end 5 %. 


Begge serviceniveauer måles kun på hændelser kørt med kørsel 1 (udrykningskørsel). Der er indlagt en fejlprocent i forhold til serviceniveauet grundet vejrlig, ændrede trafikale forhold, menneskelige, materielle eller tekniske fejl. Desuden vil indsatslederen møde inden 2. udrykningsenhed, som vil være tilkaldt som taktisk reserve, og dermed holder i opmarch. 
Hvor stationerne er placeret afhænger udelukkende af at serviceniveauet kan overholdes. Ved de angivne serviceniveauer ud fra scenariebeskrivelser vil 98,3 % af de samlede hændelser kunne løses ved egne styrker. 


Helhedsorienteret beredskab
Det helhedsorienterede beredskab tilsigter, at kapaciteten vedr. indkvartering og forplejning med de frivillige dækker åbning og drift af udpegede evalueringscentre med op til ca. 1.600 evakuenter jf. beredskabsplan (herunder umiddelbar indlogering af op til ca. 100 personer). 

I forbindelse med oversvømmelser v. skybrud m.v. udgør den umiddelbare pumpekapacitet ca. 11.500 liter i minuttet fordelt over 10 stk. pumper. 

Vedr. nødstrømsforsyning råder Brand & Redning Køge kun over mindre generatorer svarende til 4 stk. af ca. 6 KWh, som anvendes til egne indsatsmæssige behov. 
Derudover har vejafdelingen ved Køge Kommune en del materiel som f.eks. pumper, generatorer, samt special køretøjer. 

Ledelsesforhold og logistik ved længerevarende indsats
Ved længerevarende og sammenfaldende hændelser vil bagvagten for indsatslederen kunne aktiveres ligesom vagtfri personale vil kunne indkaldes. 

Ved eventuelle meget langvarige indsatser vil indsatspersonale søges indkvarteret og forplejet ved de i kommunen beliggende beredskabsstationer eller alternativt ved de planlagte evalueringscentre.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje