Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik Byråd og udvalg Råd og nævn Beboerklagenævn

Beboerklagenævn

Beboerklagenævnet for Køge og Stevns Kommuner er et klagenævn, der kan afgøre visse tvister (uoverensstemmelser) mellem udlejere og lejere i almene boliger, der ligger i Køge Kommune eller Stevns Kommune.

Beboerklagenævnet kan hjælpe med hvordan, man rejser en sag ved nævnet, og hvilke typer af sager, som nævnet kan tage stilling til. Det betyder, at nævnet ikke rådgiver om lejeforhold eller er partsrepræsentant hverken for lejer eller for udlejer.  

Hvis lejer eller udlejer har behov for juridisk rådgivning om reglerne for at bo til leje i almene boliger, henvises parterne til at rette henvendelse til hhv. lejer- eller udlejerforeninger, der kan være behjælpelige med at svare på spørgsmålene.

Hvordan indbringes en sag?

Både udlejere og lejere kan indbringe sager for nævnet. Hvis du vil indbringe en sag, skal du gøre det skriftligt. Det kan du gøre ved at sende en e-mail til naevn@koege-dk eller via digital post. 

Din henvendelse skal være på dansk. I indbringelsesbrevet skal det fremgå, hvad du ønsker at nævnet skal tage stilling til.

Til indbringelsen skal du altid vedlægge:

 • En kopi af din lejekontrakt for lejemålet tvisten vedrører.
 • En kopi af dialogen med udlejer/lejer vedrørende tvisten, I ikke kan blive enige om.
 • En kopi af de dokumenter, som er relevante for din sagstype. Det kan fx være korrespondance med modparten, billedmateriale, ind/udflytningsrapport, forbrugsregnskab etc.
 • Fuldmagt fra øvrige lejere, hvis flere er registreret på lejekontrakten.
 • Dit telefonnummer.
 • Dokumentation for indbetaling af gebyr.

Beboerklagenævnets adresse er: Torvet 1, 4600 Køge

Hvad koster det at indbringe en sag for Beboerklagenævnet? 

I 2024 koster det 167 kr. i gebyr at få Beboerklagenævnet til at behandle en sag. Den, der indbringer sagen, betaler beløbet.

Du skal indbetale beløbet her:

 • Registreringsnummer: 5035
 • Kontonummer: 4690005

Husk at angive adressen på det beboelseslejemål, som klagen vedrører, på indbetalingen samt vedlægge dokumentation for indbetalingen, når du indbringer tvisten for nævnet. 

Gebyret reguleres en gang årligt og er et engangsbeløb, som ikke tilbagebetales. Heller ikke hvis du får medhold i sagen. 

Hvis du har brug for rådgivning

Beboerklagenævnet og dets sekretariat er ikke et rådgivningsorgan, som yder almindelig vejledning til parterne ved uoverensstemmelser. Nævnets sekretariat vejleder dog om, hvorledes man bærer sig ad med at indbringe en sag, og kan også hjælpe parterne med afgivelse af bemærkninger i f.eks. husordensager.

Som lejer kan du søge råd og vejledning forskellige steder. Du kan henvende dig hos en lejerorganisation, den gratis retshjælp på Rådhuset eller hos en advokat. Hvis du ønsker hjælp fra en lejerorganisation, forventer de typisk, at du også melder dig ind i organisationen.. Vælger du en advokat, skal du forvente at betale for advokatens  bistand. Retshjælp er typisk gratis.

Adresser på organisationer der varetager lejerinteresser:

Landsdækkende:

Lejernes Landsorganisation
Reventlowsgade 14
1651 København V.
Tlf. 33 86 09 10

Danmarks Lejerforening
Sct. Peders Stræde 2, 1
4000 Roskilde
Tlf. 33 33 99 25

Lokale:

Køge Lejerforening
Nørre Boulevard 33, st.
4600 Køge
Tlf. 56 63 11 90
Åben mandag kl. 17.30 - 19.00
E-mail: koege@dklf.dk

Advokatvagten
Rådhusstræde 10 c, 1. sal
4600 Køge
Åben for personlig henvendelse onsdage kl. 16.00 - 17.00

Hvilke sager kan nævnet behandle?  

Nævnet kan behandle sager om lejeforhold i almene boliger.

Nævnet kan kun behandle sager om:

 • Varsel om huslejeforhøjelser.
 • Mangler ved indflytning i lejemålet.
 • Forudbetalt leje.
 • Udlejers pligt til renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse af lejemålet.
 • Lejers pligt til renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse af lejemålet.
 • Tilbagebetaling af depositum i forbindelse med fraflytning.
 • Forbedringsarbejder.
 • Lejers betaling for varme, vand, el og antennebidrag.
 • Varme-, vand-, el- og antenneregnskaber.
 • Regnskaber for konti til indvendig og udvendig vedligeholdelse.
 • Husordenssager.

Nævnet kan ikke behandle sager om:

 • Opsigelse og ophævelse af lejemål
 • Lejerens brugsret i forbindelse med fremleje, bytte og retten til fortsættelse af lejemålet
 • Forholdsmæssigt afslag i lejen som følge af mangler ved det lejede
 • Udlejerens ret til adgang til det lejede.

I sager som disse er det alene domstolene (Boligretten), der kan træffe afgørelse.

Skimmelsvamp

Beboerklagenævnet kan afgøre tvister om udlejers pligt til renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse af det lejede. I nogle tilfælde kan skimmelsvamp skyldes manglende vedligeholdelse. I den forbindelse kan Beboerklagenævnet give udlejeren påbud om udbedring af vedligeholdelsesmangler, men Beboerklagenævnet kan ikke give påbud om, at udlejeren skal udføre forbedringer af lejemålet. 

Beboerklagenævnet tager ikke stilling til krav om kompensation eller erstatning for lejetab, skade på indbo og lignende.

Beboerklagenævnet har ikke den byggetekniske ekspertise til at fastslå, hvorvidt der er tale om skimmelsvamp og årsagen hertil. Nævnet har heller ikke mulighed for at foretage målinger eller indgreb i det lejede. 

Hvis din udlejer ikke reagerer på din henvendelse om skimmelsvamp i boligen, kan du henvende dig til byggemyndigheden i kommunen: Skimmelsvamp i boliger (koege.dk).

Medlemmer af Beboerklagenævnet

Nævnet består af en formand og to medlemmer. Formanden har en juridisk kandidateksamen, mens de to medlemmer repræsenterer henholdsvis lejerne i kommunen og de almennyttige udlejere i kommunen.

I husordensager suppleres Beboerklagenævnet af en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold. Den pågældende har ikke stemmeret i Nævnet.

Derudover er der tilknyttet et sekretariat til Beboerklagenævnet.

Formand:
Arne Tornvig Christensen

Medlemmer:
Charlotte Engelbrecht (lejerrepræsentant)
Johnny Jensen (udlejerrepræsentant)

Hvor lang tid tager det at få en sag behandlet? 

Der er meget stor forskel på, hvor lang tid der går, før man kan forvente en afgørelse i en sag, der er indbragt for Beboerklagenævnet. Det afhænger blandt andet af hvilken type sag, det drejer sig om. 

Det fremgår af § 105 i lov om leje af almene boliger, at Beboerklagenævnet skal træffe en afgørelse senest fire uger fra det tidspunkt, hvor Beboerklagenævnet har modtaget svar på dets høringsskrivelser til sagens parter og eventuelle andre offentlige myndigheder. Undtagelsesvis kan der være særlige forhold, som forlænger behandlingstiden. 

Hvis Beboerklagenævnet ikke har truffet en afgørelse inden fristens udløb, kan klageren indbringe sagen for Boligretten uden at afvente Beboerklagenævnets afgørelse.

Hvor kan du få mere at vide? 

Har du spørgsmål til Beboerklagenævnet, er du velkommen til at kontakte nævnets sekretariat.  

Beboerklagenævnets sekretariat

Torvet 1, 4600 Køge

Telefontider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje