Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Byråd og udvalg Råd og nævn Handicaprådets vedtægt

Handicaprådets vedtægt

§1. Formål

Handicaprådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle lokalpolitiske spørgsmål, som har betydning for mennesker med handicap.
Handicaprådet skal høres og rådgive omkring beslutninger indenfor handicapområdet på tværs af alle sektorer i kommunen.
Handicaprådet skal medvirke til at skabe de bedste vilkår for borgere med handicap i Køge Kommune.
Handicaprådet kan tage spørgsmål af generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til politiske og administrative initiativer.

§2. Opgaver

Rådet fungerer som et dialogforum og er rådgivende i udformningen af Kommunalbestyrelsens politik på handicapområdet. Rådet skal høres om forslag, som berører gruppen af borgere med handicap i Køge Kommune.
Rådet medvirker til at orientere borgerne om kommunens politik på handicapområdet og dens forskellige tilbud samt om Handicaprådets arbejde.
Rådet skal sikre, at det handicappolitiske arbejde bliver synligt i kommunen.
Rådet skal rådgive Kommunalbestyrelsen omkring prioritering af ressourcerne på handicapområdet inden for de økonomiske rammer, der er afstukket af Kommunalbestyrelsen.
Handicaprådet har ret til at ytre sig overfor kommunen og komme med forslag vedrørende handicapområdet. Kommunen er forpligtet til at behandle Handicaprådets henvendelser.
Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager.
Handicaprådet kan tage kontakt med andre handicapråd og Det Centrale Handicapråd med henblik på at få belyst særlige temaer.
Handicaprådet udarbejder hvert år en rapport, der beskriver rådets aktiviteter.

§ 3. Sammensætning og valg

Rådet består af 10 medlemmer.
Der udpeges personlig stedfortræder for hvert valgt medlem.
Medlemmerne er udpeget af henholdsvis kommunalbestyrelse og Danske Handicaporganisationer (DH). Medlemmerne skal have fast bopæl i kommunen.
Handicaprådet virker i en 4-årig periode, svarende til de kommunale råds valgperiode.

§ 4. Konstituering

Rådet konstituerer sig ved det første møde med formand og næstformand.
Rådet fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 5. Tavshedspligt

Rådet er underlagt forvaltningslovens regler om tavshedspligt og reglerne om indhentelse af og videregivelse af oplysninger.

§ 6. Økonomi

Kommunalbestyrelsen afsætter et beløb til Handicaprådets arbejde. Rådets aktiviteter skal holdes indenfor det af Kommunalbestyrelsen udmeldte budget.
Medlemmer udpeget efter indstilling fra DH eller blandt øvrige handicaporganisationer i kommunen modtager diæter eller godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i §16a i lov om kommunernes styrelse. Kommunalbestyrelsen afholder de nødvendige udgifter til tegnsprogstolkning og anden handicapkompensation.

§ 7. Møder

Handicaprådet holder minimum 4 møder om året.
Hvert fagudvalg under kommunalbestyrelsen holder møde med Handicaprådet hvert andet år.
Rådet fastlægger selv sin forretningsorden, hvori mødevirksomhed, regler for dagsorden, regler for indkaldelse m.v. beskrives.
Indkaldelse til møde kan ske på formandens, to medlemmers eller på Kommunalbestyrelsens initiativ.
Rådets afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Rådet er beslutningsdygtigt når mindst 6 medlemmer er til stede, heraf skal den ene være enten formanden eller næstformanden.
Kan medlemmet ikke deltage indkaldes den personlige stedfortræder.
Der udarbejdes beslutningsreferat ved hvert møde, Underskriftsblad underskrives af mødedeltagerne.

§ 8. Ændring af vedtægter

Ændring af rådets vedtægter skal ske i samarbejde med Handicaprådet og skal godkendes af Social- og Sundhedsudvalget.
Vedtægten træder i kraft efter vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget.


Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget på møde den xx.xx
Jeppe H. Lindberg / Svend Tabor

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje