Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik Byråd og udvalg Råd og nævn Huslejenævn

Huslejenævn

Huslejenævnet for Køge Kommune er et klagenævn, der afgør tvister mellem udlejere og lejere i private udlejningsejendomme, der ligger i Køge Kommune.

Huslejenævnet yder kun rådgivning om, hvordan man rejser en sag ved nævnet, og hvilke type af sager, som nævnet kan tage stilling til. Det betyder, at nævnet ikke yder rådgivning om lejeforhold eller er partsrepræsentant hverken for lejer eller for udlejer.  

Såfremt lejer eller udlejer har behov for rådgivning, henvises parterne til at rette henvendelse til hhv. udlejer- eller lejerforeninger, der kan være behjælpelige med at svare på spørgsmålene. Eksempler på udlejer- og lejerforeninger findes under punktet: Hvor kan du få råd og vejledning?

Hvordan indbringes en sag? 

Både udlejere og lejere kan indbringe sager for nævnet. Indbringelse af en sag skal ske skriftligt, jf. boligreguleringslovens § 39, enten pr. alm. brev eller ved fremsendelse af e-mail til huslejenaevn@koege.dk.

I indbringelsesbrevet skal det klart fremgå, hvad det helt konkret er, der klages over. Til indbringelsen vedlægges kopi af lejekontrakt samt kopi af relevante dokumenter alt efter sagstype, fx. korrespondance med modparten, billedmateriale, forbedringsbilag, lejevarslinger o.m.a.  
 
Huslejenævnets adresse er: 
Borgerservice, Torvet 1, 4600 Køge. 

Hvad koster det at indbringe en sag for huslejenævnet? 

For 2023 koster det 345 kr. i gebyr at få huslejenævnet til at behandle en sag.  
Du skal indbetale beløbet her: 

 • Registreringsnummer: 5035
 • Kontonummer: 4690005

Husk at angive adressen på det beboelseslejemål, som klagen vedrører, på indbetalingen samt vedlægge dokumentation for indbetalingen.  
 
Gebyret reguleres en gang årligt. Gebyret tilbagebetales ikke, heller ikke hvis du får medhold i sagen. 

Hvis lejer får fuldt medhold ved nævnet, skal udlejer i 2023 betale 6.597 kr. til nævnet.  

Hvilke sager kan nævnet behandle?  

Nævnet kan ikke behandle sager om lejeforhold i almene boliger, statsstøttede kollegier eller rene erhvervslejemål. Hvis sagen drejer sig om lejeforhold i almene boliger, skal sagen indbringes for beboerklagenævnet 

Nævnet kan kun behandle sager om: 

 • Huslejens størrelse
 • Forhåndsgodkendelse af leje inden lejeaftale er indgået, jf. lejelovens §59 a, stk. 4
 • Lejeforhøjelser
 • Depositum
 • Forudbetalt leje
 • Udlejers pligt til renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse
 • Lejers pligt til renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse
 • Tilbagebetaling af depositum i forbindelse med fraflytning
 • Forbedringsarbejder
 • Lejers betaling for varme, vand, el og antennebidrag
 • Varme-, vand-, el- og antenneregnskaber
 • Regnskaber for konti til indvendig og udvendig vedligeholdelse
 • Husordenssager. 

De tvister som Huslejenævnet kan behandle, fremgår af lejelovens §§ 52, 55, 63, 82, 87, 92, stk. 1 og 2, 108, stk. 1, 114, stk. 1, 130, stk. 4, 134, 139, 147, stk. 1, og 155, samt andelsboliglovens § 4, stk. 9.
 
Nævnet kan ikke behandle sager om:  

 • Opsigelse og ophævelse af lejemål
 • Lejerens brugsret i forbindelse med fremleje, bytte og retten til fortsættelse af lejemålet
 • Forholdsmæssigt afslag i lejen som følge af mangler ved det lejede
 • Udlejerens ret til adgang til det lejede

I sager som disse er det alene domstolene, der kan træffe afgørelse. 

For udlejere

Forhåndsgodkendelse af husleje

Hvis du har en ejerbolig eller en andelsbolig, kan du bede Huslejenævnet om en forhåndsgodkendelse af den leje, som du lovligt vil kunne opkræve for den pågældende bolig.

Du må ikke have andre udlejede boliger på ansøgningstidspunktet. 

Det koster 576 kr. i 2023 at få en forhåndsgodkendelse af lejen efter lejelovens § 132, stk. 2.

Beløbet skal indbetales til:

 • Registreringsnummer: 5035
 • Kontonummer: 4690005

Husk at angive adressen på det beboelseslejemål, som klagen vedrører, på indbetalingen samt vedlægge dokumentation for indbetalingen. 

Forhåndsgodkendelse af gennemgribende forbedring af lejemålet

Før du gennemgribende forbedrer et lejemål med henblik på at hæve huslejen, skal huslejenævnet ved besigtigelse konstatere, at lejemålet  har en stand, som muliggør en væsentlig forøgelse af det lejedes værdi.

Huslejenævnet skal gennemføre besigtigelsen inden for 4 uger fra, at vi har modtaget anmodning og dokumentation for gebyr.

Det koster 4.398 kr. i 2023 at indbringe en sag for nævnet (pr. lejemål). 

Beløbet skal indbetales her: 

 • Registreringsnummer: 5035
 • Kontonummer: 4690005

Husk at angive adressen på det beboelseslejemål, som klagen vedrører, på indbetalingen samt vedlægge dokumentation for indbetalingen. 

Huslejenævnet skal fremsende afgørelse senest 2 uger efter besigtigelsen. Afgørelsen har gyldighed i 3 år.

Normtal

I forbindelse med driftsbudgettet har nævnet vedtaget følgende normtal:

Administrationshonorar 2023:
3.375 kr. ekskl. moms pr. lejemål (inkl. udgift til revision).

Vicevært 2023:
3.375 kr. ekskl. moms pr. lejemål eller efter dokumentation (inkl. udgift til trappevask).

Hvorvidt der skal tillægges moms afhænger af reglerne i momslovens § 13, stk. 1, nr. 8.
For 2022 havde nævnet fastsat beløbene til 3.150 kr. 

Råd og vejledning

Hvis du ønsker råd og vejledning, kan du fx. kontakte disse organisationer:

 • Danske Lejere (for lejere)
 • Lejernes Landsorganisation i Danmark (for lejere)
 • Ejendomsforeningen Danmark (for udlejere)

Medlemmer af huslejenævnet

Nævnet består af en formand og to medlemmer. Formanden er jurist, mens de to medlemmer repræsenterer henholdsvis lejerne i kommunen og udlejerne i kommunen. 

Formand:

Arne Tornvig Christensen

Medlemmer: 

Marianne Berg Pedersen
Michael Petersen 

Kontakt os hvis du har spørgsmål

Har du spørgsmål til Huslejenævnet, er du velkommen til at kontakte nævnets sekretariat.

Huslejenævnet for Køge Kommune

Torvet 1, 4600 Køge

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29 18 93 74
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje