Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Byråd og udvalg Råd og nævn Integrationsrådets forretningsorden

Integrationsrådets forretningsorden

Kapitel 1: Integrationsrådets formål og opgaver

§ 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at Køge Kommunes integrationsindsats er effektiv og sammenhængende, samt egnet til at fremme etnisk ligestilling.
Stk. 2. Integrationsrådet kan af egen drift eller efter anmodning afgive vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i kommunen, og om de introduktionsprogrammer der tilbydes.
Stk. 3. Integrationsrådet kan ikke behandle enkeltsager. Enkeltsager kan dog danne grundlag for rådets behandling af principielle spørgsmål.
Stk. 4. Integrationsrådet har høringsret i forbindelse med indstillinger om integrationsindsatsen, der forelægges Byrådet.
Stk. 5. Integrationsrådet har til opgave at uddele Køge Kommunes Integrationspris.
Stk. 6. Integrationsrådet tager initiativ til konkrete aktiviteter og projekter, der kan fremme integration og dialog mellem etniske minoritetsborgere, kommunen og øvrige borgere. 
Stk. 7. Integrationsrådet afholder møder med etniske minoritetsborgere, så rådet er orienteret om deres problemer, behov og ønsker.

Kapitel 2: Integrationsrådets sammensætning

§ 2. Integrationsrådet består af maksimalt 15 medlemmer med bopæl i Køge Kommune.
Stk. 2. Borgere med anden etnisk baggrund end dansk udgør flertallet af rådets medlemmer.
Stk. 3. 5 af 15 medlemmer vælges med anden etnisk baggrund end dansk. Det tilstræbes af medlemmerne bredt repræsenterer de forskellige etniske minoritetsgrupper i Køge Kommune med hhv. vestlig og ikke-vestlig baggrund.
Disse fem medlemmer vælges ved direkte valg, og der vælges op til to stedfortrædere ved hvert medlem.
Stk. 4. Stedfortræder overtager et rådsmedlems plads ved dennes varige udtræden af rådet, eller ved ubegrundet fravær ved to møder.
Stk. 5. Byrådet udpeger på baggrund af indstilling fire medlemmer med etnisk minoritetsbaggrund, som repræsentanter for kommunens største almennyttige boligområder. 
Desuden udpeger Byrådet et medlem af Byrådet samt på baggrund af indstilling et medlem som repræsenterer Kursistrådet på Center for Dansk og Integration, samt maksimalt fem medlemmer som repræsentanter for lokalsamfundet, fx arbejdsmarkedets parter, skoleråd, forældrebestyrelser, folkeoplysningsområdet, frivillige sociale foreninger og aktører, boligselskaber eller politiet. Der udpeges en stedfortræder for hvert af disse op til ti medlemmer. 
Medlem af Byrådet indgår som del af formandsskabet i Integrationsrådet.
Stk. 6. Valgret til Integrationsrådet har enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år og har fast bopæl i kommunen, og som herudover har anden etnisk baggrund end dansk.
Stk. 7. Valgbar til Integrationsrådet er enhver, der har valgret til Integrationsrådet.
Den, der ved endelig dom er idømt en ubetinget fængselsstraf, er ikke valgbar. En fængselsstraf kan ikke medføre tab af valgbarhed, når der på valgdagen er forløbet 3 år, efter at straffen er udstået, ophævet, eftergivet eller bortfaldet. Undersøgelse af om en person er straffet, foretages kun for de valgte kandidater og for stedfortrædere ved eventuel indtræden i rådet.
Stk. 8. Integrationsrådets sammensætning godkendes af Byrådet.
Stk.9. Integrationsrådets valgperiode følger den kommunale valgperiode. Integrationsrådet forbliver i virksomhed, indtil valget af nye medlemmer har fundet sted.
Stk. 10. Der afholdes suppleringsvalg hvis der i løbet af valgperioden opstår 2 tomme pladser i rådet. Der skal ved suppleringsvalg skeles til sammensætning som det fremgår af kapitel 2, § 2, stk 5.
Stk. 11. De nærmere regler for valgets afholdelse fastsættes af Byrådet.
Stk. 12. Der ydes mødediæter til integrationsrådets medlemmer efter gældende retningslinjer i Køge Kommune.

§ 3. Integrationsrådet afholder sit konstituerende møde snarest efter Byrådet har udpeget rådet. Byrådet indkalder til mødet.
Stk. 2. På det konstituerende møde vælger Integrationsrådet blandt sine medlemmer et formandskab bestående af en formand og to næstformand efter reglerne i den kommunale styrelseslov.
Næstformændene fungerer i formandens sted ved dennes fravær.
Stk. 3. Sekretariatet, ved Center for Dansk og Integration leder valget af formand og næstformænd.
Stk. 4. Der foretages fornyet formands- og næstformandsvalg jvf. § 3, stk 2, hvis formanden eller en af næstformændene udtræder af rådet, eller hvis 2/3 af rådets medlemmer beslutter dette. Valget optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen for det møde, hvorunder valget skal afholdes.

§ 4. De organisationer m.v, der er repræsenteret i Integrationsrådet, udpeger hver en stedfortræder for deres respektive medlemmer i Integrationsrådet.
Stk. 2. Dersom stedfortræderen overtager pladsen, udpeger organisationen en ny stedfortræder.

Kapitel 3: Integrationsrådets virksomhed

§ 5. Integrationsrådet afholder min. 4 årlige møder. Den ordinære møderække fastlægges ved rådets første møde i et kalenderår.
Stk. 2. Integrationsrådet afholder endvidere møde, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af rådets medlemmer fremsætter anmodning herom ved henvendelse til formanden eller sekretariatet.
Stk. 3. Integrationsrådets møder foregår på dansk uden tolkning.
Stk. 4. Der afholdes årlige budget- og temamøder mellem politikere (Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget) og Integrationsrådet.

§ 6. Formanden indkalder til møde ved fremsendelse af dagsorden senest en uge før mødets afholdelse.
Stk. 2. Hvis det er påkrævet, kan indkaldelse til ekstraordinære møder ske med kortere varsel end 1 uge.
Stk. 3. Integrationsrådets medlemmer kan få optaget en sag på dagsordenen ved at sende forslaget til formanden eller sekretariatet senest 2 uger før mødets afholdelse. Dette er ikke ensbetydende med, at punktet kan drøftes i Integrationsrådet.
Stk. 4. En sag, der ikke har været optaget på udkast til dagsorden, jvf. stk. 1, kan ved mødets begyndelse optages på dagsordenen, hvis formanden finder, at sagen ikke tåler opsættelse, og hvis dette kan tiltrædes af et flertal af rådets medlemmer. En sag kan endvidere optages på dagsordenen, hvis der er enighed herom.

§ 7. Integrationsrådets møder er ikke offentlige.
Stk. 2. Integrationsrådets medlemmer kan beslutte, at andre personer end rådets medlemmer og sekretariat kan deltage i møder i rådet i det omfang, der er behov herfor.

§ 8. Integrationrådets møder ledes af formanden og i dennes fravær 1. næstformand eller 2. næstformand. Er formanden og næstformænd fraværende ved et møde, ledes dette af et medlem, der vælges ved stemmeflertal.
Stk. 2. Mødelederen formulerer de spørgsmål, Integrationsrådet skal stemme om.

§ 9. Integrationsrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af rådets medlemmer er til stede.
Stk. 2. Integrationsrådets medlemmer kan kun deltage i rådets afstemninger, når de er til stede under disse.

§ 10. Integrationsrådets beslutninger træffes ved stemmeflertal, hvor intet andet særligt er bestemt. Ved stemmelighed er formandens eller mødelederens stemme afgørende. Et mindretal kan kræve sin opfattelse tilført rådets vejledende udtalelser.
Stk.2. Integrationsrådets vejledende udtalelser offentliggøres og sendes til relevante myndigheder, organisationer og personer.

§ 11. Medlemmerne af Integrationsrådet er omfattet forvaltningslovens regler om inhabilitet.
Stk. 2. Et medlem, der er bekendt med, at der for den pågældendes vedkommende foreligger forhold, som nævnt i forvaltningslovens § 3, stk.1., skal snarest underrette rådet herom, medmindre det er åbenbart, at forholdet er uden betydning, jf. forvaltningslovens § 6, stk.1.

§ 12. Integrationsrådets medlemmer og personer, der deltager i rådets møder jvf. § 8 stk. 3, har tavshedspligt efter lovgivningens almindelige regler herom

§ 13. Der optages referat af Integrationsrådets beslutninger. Et mindretal kan kræve sin opfattelse ført til referatet. Udkast til referat udsendes senest 14 dage efter mødets afholdelse til rådets medlemmer og stedfortrædere.
Stk. 2. Referatet betragtes som godkendt med mindre et eller flere medlemmer på førstkommende møde protesterer herimod. 
Stk. 3. Referatet offentliggøres ikke, hvis et eller flere medlemmer protesterer herimod.
Stk. 4. Referatet udsendes til Integrationsrådets medlemmer og stedfortrædere for disse.

Kapitel 4: Sekretariatsbetjening af Integrationsrådet

§14. Byrådet drager omsorg for sekretariatsbetjeningen af Integrationsrådet, derunder for offentliggørelse af rådets protokol. Byrådet drager endvidere i fornødent omfang omsorg for at holde Integrationsrådet orienteret om emner, der ligger inden for rådets formål.

Kapitel 5: Økonomiske forhold vedrørende Integrationsrådets virksomhed

§ 15. Udgifterne ved Integrationsrådets arbejde afholdes af kommunalbestyrelsen på baggrund af et årligt budget, der fastsættes af Byrådet efter drøftelse med Integrationsrådet.

Kapitel 6: Integrationsrådets beretning

§ 16. Integrationsrådet udarbejder hvert år en skriftlig beretning over rådets virksomhed. Beretningen skal indeholde Integrationsrådets vejledende udtalelser om integrationsindsatsen i kommunen og de introduktionsprogrammer, der tilbydes i Køge Kommune.
Stk. 2. Beretningen sendes til Integrationsministeriet, til Byrådet samt til relevante myndigheder, organisationer og personer.

Kapitel 7: Ikraftrædelsesbetemmelser m.v.

§ 17. Denne forretningsorden er vedtaget af Køge Byråd den 28. november 2017 og træder i kraft den 1. december 2017.
Stk. 2. Ændringer i og tillæg til forretningsordenen skal vedtages af Byrådet.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29 18 93 74
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje