Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik Byråd og udvalg Råd og nævn Kommissorium for Marinaudvalget 2022-2025

Kommissorium for Marinaudvalget 2022-2025

Marinaudvalget er et § 17, stk. 4-udvalg med funktionsperioden 2022-2025. Marinaudvalget nedsættes af Byrådet og referer overordnet til Økonomiudvalget.

Formål

Marinaudvalget har en forberedende og rådgivende funktion i forbindelse med, at fagudvalg og Byråd skal tage stilling til, hvordan den videre udvikling af Køge Marina sikres. Udvalget skal således medvirke til at kvalificere beslutningsgrundlaget.

Herunder skal Marinaudvalget – i lighed med de tidligere nedsatte marinaudvalg (i perioden 2017-2021) – have fokus på at Køge Marina og nordstrandsområdet udvikles til et aktivitetssted for kommunens borgere bredt, hvor der arbejdes med en højere grad af kulturelle tilbud, som har tilknytning til vandet og det maritime, men ikke er entydigt målrettet mod de egentlige maritime brugere. Dertil har udviklingen til formål at styrke de turist- og oplevelsesmæssige kvaliteter.

Køge Marina omfatter den eksisterende lystbådehavn samt nye landområder nord og syd for lystbådehavnen, som er indvundet i forbindelse med etablering af nyt moleanlæg. Fokusområdet vil også inkludere kommende områder med relevans for marinaen, herunder som følge af planlagte trafik- og infrastrukturløsninger, og områder i tilknytning til faciliteter i skov, stier, skrænt og moler mv.

Sammensætning og organisering

Marinaudvalget har otte medlemmer, som udpeges af Byrådet. Marinaudvalget består af:

 • To repræsentanter fra Økonomiudvalget
 • Tre repræsentanter fra Kultur- og Idrætsudvalget
 • Én repræsentant fra Klima- og Planudvalget
 • Én repræsentant fra Teknik- og Ejendomsudvalget
 • Én repræsentant fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget


Marinaudvalget kan til møderne desuden invitere relevante fagfolk og andre ressourcepersoner, som kan medvirke til at kvalificere løsningerne og sikre et innovativt og spændende udkomme – fx inden for erhverv/turisme, kunst, events mv.

Udvalget sekretariatsbetjenes af Kultur- og Økonomiforvaltningen. Direktøren for Kultur- og Økonomiforvaltningen, afdelingschef for Plan, Byg- og Miljøafdelingen og havnemesteren for Køge Marina deltager i øvrigt i møderne.

Opgaver og kompetencer

Marinaudvalget har ingen beslutningskompetence, men indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget (og andre relevant fagudvalg) inden for arbejdsområdet, som er den videre udvikling af Køge Marina.

Udvalget skal arbejde med en løbende videreudvikling af Køge Marina og tilknyttede områder inden for de rammer, som til en til hver tid gældende lokalplan og tidligere udarbejdede realiseringsstrategi og udviklingsplan tilvejebringer.

Som en del af udviklingsarbejdet skal udvalget forholde sig til:

 • Implementering af lokalplan 1038, som forventes endeligt vedtaget medio 2022.
 • Realisering af trafik- og infrastrukturplan for området.
 • Realisering af det planlagte Hotel Køge Søbad.
 • Implementering af kunststrategien.
 • Realisering eller revurdering af tidligere planlagte forslag til funktioner og faciliteter som fx et søsportscenter, område til søsportsaktiviteter, torv med markedsplads, parkering til autocampere, saunabad, vinterbadebro, udvidet havnebad, vandlegeplads mv.
 • Realisering af nye erhverv, herunder caféer, restauranter, madboder mv.
 • Nye forslag til funktioner og faciliteter med særligt maritim, kulturel, idræts- og fritidsmæssigt fokus.
 • Fornyelse af lejekontrakter.
 • Salg, køb eller overdragelse af relevante byggegrunde og matrikler.
 • Realisering af kystsikring, herunder dige, mur, promenade mv.
 • Nye muligheder for bådopmagasinering.
 • Færdiggøre etableringen af en gæstemarina i Køge inderhavn (Slipset)


De afsatte midler anvendes inden for følgende spor:

 • Erhverv og turisme
 • Nye aktiviteter – nye målgrupper
 • Den attraktive lystbådehavn
 • Kunstprojekter inden for den vedtagne kunststrategi

Således skal de afsatte midler understøtte udviklingen af Køge Marina med henblik på såvel at sikre det fortsatte driftsgrundlag via tiltrækningen af flere (gæste)sejlere, vinteroplag mv., som at gøre Køge Marina til et attraktivt og levende rekreativt område for borgere og besøgende i bredere forstand.

Tids- og procesplan

Marinaudvalget afholder fem møder årligt. Marinaudvalgets møder afholdes i udgangspunktet på en onsdag eller torsdag i månederne januar, marts, maj, september og november.
Møderne afholdes kl. 16-18. Møderne for efterfølgende år planlægges ultimo året før.


Parter og interessenter

Udviklingens primære interessenter er foreninger, erhvervsdrivende og feriebolig- og bådejere på Køge Marina.

I lyset af, at Køge Marinas funktioner og tilbud søges udviklet med henblik på at tiltrække en bredere gruppe af faste brugere, vil der være fokus på i videre omfang at inddrage borgere og foreninger fra resten af Køge Kommune, herunder mulige private investorer.

Endelig vil der under arbejdet være fokus på at inddrage forskellige parter og aktører, som kan understøtte arbejdet med midlertidige projekter og tiltag, der kan være med til at understøtte borgernes og mulige investorers interesse for udviklingen af Køge Marina.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje