Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik Byråd og udvalg Råd og nævn Referater af møder i Handicaprådet i 2022

Referater af møder i Handicaprådet i 2022

27. oktober - Møde i Handicaprådet

Deltagere:

Brugersiden: Lars Kunov, Nils Bo Hermansen, Kasper Ammitzbøll, Claus Nielsen og Anette Kaae-Bødker

Politikere: Lissie Kirk, Pernille Sylvest, Kirsten Larsen, Niels Rolskov, Jan Brian Larsen (suppleant)

Embedsmænd: Bjarne Andersen, Anne-Sofie Fogde

Afbud:

Rikke Kornval, Mille Schjoldan, Lone Nygaard Jensen, Kim Roat

Sted:

Fremtidslinjen STU, Karlemosevej 48, 4600 Køge

Referat

1. Orientering og rundvisning på Fremtidslinjen STU

v/ leder af Fremtidslinjen, Dorte Lindegaard Henriksen

Dorte holdt oplæg om Fremtidslinjen – se vedhæftede PowerPoint præsentation. Af fremlæggelsen fremgik bl.a. at Fremtidslinjen aktuelt har 40 elever heraf 5 elever i 10. skoleår. Målgruppen er unge, som ikke er i stand til at gennemføre en ordinær uddannelse. Det kan fx være unge med udviklingsforstyrrelser, unge med nedsat kognition eller unge med dobbeltdiagnoser som autisme og angst. Formålet med STU’en er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

2. Drøftelse af STU-området

v/Lars Kunov

Lissie Kirk fortalte, at Fremtidslinjen oprindeligt er et spareforslag (hjemtagelse af STU), så nogle gange kommer der noget virkelig godt ud af noget ellers skidt. De fysiske rammer for Fremtidslinjen gør, at det er vanskeligt at udvikle/udvide. Det kunne derfor være ønskværdigt med en anden fysisk placering. Gerne ude på Campus ved de øvrige ungdomsuddannelser, men stadig så eleverne på STU er skærmet.

Kirsten Larsen og Lars Kunov: Det kunne være fint med et større sted, hvor det også er muligt med noget mere bevægelse. Nogle fonde som fx Nordea Fonden er ofte positivt indstillede overfor bevillinger som fremmer bevægelse.

Lars Kunov: Udvikling er vigtigt, og det er også vigtigt at tænke ind i, hvad sker der efter en STU og hvad mulighederne er efterfølgende.

Bjarne Andersen: Antallet af STU-elever stiger, men de fleste går uden for kommunen, som ikke harmonerer med at være tæt på sit netværk. Vi skal være konkurrencedygtige, så flere kan blive i Køge Kommune. Derfor skal vi kunne noget mere hjemme og have tilbud, der matcher vores unge.

Anette Kaae-Bødker: Der skal være fokus på forældreinddragelse. Det er ikke altid godt med for meget fritid og skoledagen her er kort, så der kunne godt tænkes i muligheder for sammenhængende aktiviteter efter endt undervisning.

Konklusion: Et samlet handicapråd finder STU-temaet meget relevant, og vil gerne arbejde videre via brugerinddragelse, hvor man kunne lave nogle visioner for området.

3. Orientering fra de politiske udvalg

Der orienteres om emner, der har været behandlet i udvalgene, herunder om eventuelle budgetforslag, der er vedtaget ifm. Budget 2023, og som har relevans for handicapområdet:

Socialudvalget v/ Lissie Kirk:

Siden sidst har der været temadrøftelse omkring pårørende og netværk. Det var en god drøftelse med nogle input, som forvaltningen har fået at arbejde videre med.

Der er kommet en tilsynsrapport på Agerbækhuse, som siger, at der skal gøres noget i forhold til de fysiske rammer. Så til budgettet er der afsat 500.000 kr. til en opdateret plan for Agerbækhuse. Herudover skal der ses på en langsigtet løsning for kommunens bygninger på Sygehusvej, bl.a. Pedersvænge.

Handicappolitik og handleplaner er også blevet rundet, og Socialudvalget samt Teknik- og Ejendomsudvalget har været enige om, at erfaringerne fra processen omkring etablering af Føllehavegård har været så gode, at der også fremover ved byggerier og moderniseringer på socialområdet skal sikres brugerinddragelse. Derudover skal rammeaftalen revideres.

Budgettet: Det er aldrig rart at skulle spare, men spareforslagene følger den strategi, som blev lagt sidste år. Der er ikke pillet ved botilbud, væresteder, 10. kl.

Der er afsat 100.000 kr. til at undersøgelse mulighederne/potentialerne i en borgerrådgiver.

Skoleudvalget v/ Pernille Sylvest

Ingen besparelser på handicapområdet

Kultur- og Idrætsudvalget v/ Kirsten Larsen

Bevæg dig for livet – det er svært at rekruttere til aktiviteterne. Der er ikke en ensartethed i brugerne. Der er lidt forskellige tilgange i forhold til reklame/rekruttering via skolerne. Det kunne med fordel afklares, i hvilket omfang, der kan rekrutteres/reklameres via skolerne, så det bliver mere ensartet.

4. Beskæftigelsesplan 2023

v/ Lars Kunov og Bjarne Andersen

Beskæftigelsesplanen kommer hvert år, men fremover er det ikke et krav at lave den.

Der er to mål i planen:

 1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling.
  Værdighed i sagsbehandlingen et blevet undersøgt blandt 450 borgere i jobcentret. Undersøgelsen viste, at 84% var tilfredse – for nogle områder var tilfredsheden helt oppe på 90%
 2. Flere med funktionsnedsættelse skal i beskæftigelse – Det har Køge Kommune haft et projekt omkring, som nu overgår til drift.

5. Retningslinjer for visitation til specialundervisning

v/ konsulent Anne-Sofie Fogde fra BUF

Der er lavet en ny fælles visitationsprocedure på tværs af skole-PPR og Familieafdeling. Alle sager vedrørende specialpædagogisk bistand over 12 lektioner behandles derfor nu i et fælles visitationsudvalg. Se vedhæftede slides.

6. Opfølgning på møde mellem udvalgsformænd og Danske Handicaporganisationer Køge

Drøftelsen udsættes til næste gang.

7. Næste møde den 15/12

Handicapprisen uddeles samme dag fra kl. 15-17

Handicaprådsmødet er berammet fra kl. 16-18

8. Eventuelt

Spørgsmål vedr. mediesagen om Nørremarken:

Bjarne Andersen svarede, at der er ikke så meget at fortælle andet end det, der allerede er sagt. Der er foretaget en lang række handlinger både i forhold til det konkrete plejehjem, men også gældende for andre steder.

Konkret i forhold til Nørremarken, arbejdes der med fire fokusområder:

 1. Mere ledelse
 2. Arbejdspladskultur
 3. Personalesager
 4. Faglig sparring ved ansættelse af fire ekstra sygeplejersker

Alle pårørende på Nørremarken er blevet ringet op og det, der har været fremme i medierne, var ikke et generelt billede som ses afspejlet i samtalerne med de pårørende.

Handicaprådets interesse er at bidrage til at sikre, at det ikke sker andre steder. Derfor er det nyttigt for rådet at høre, hvad der bliver gjort på området.

Ønsker til forvaltningen:
 • Rådet ønsker et 12-12 seminar med en temadrøftelse - fx udvikling af STU. Formålet med seminaret er både det faglige indhold, men også så vi kan lære hinanden at kende. Rådet spørger til økonomi til et sådant seminar og gør opmærksom på, at det skal afholdes et sted med ordentlig tilgængelighed.
 • Rådet ønsker viden om 10. klasse på Holmebækskolen.

 

25. august – Møde i Handicaprådet

Deltagere:

Brugersiden: Lars Kunov, Nils Bo Hermansen, Claus Nielsen, Anette Kaae-Bødker og Mette Misser

Politikere: Lissie Kirk, Pernille Sylvest og Kirsten Larsen

Embedsmænd: Lone Nygaard Jensen, Mille Schjoldan, Kim Roat Pedersen

Sted:

Kl. 16-18 i mødelokale 3 i den gamle rådhusbygning, Køge Rådhus

Afbud:

Kasper Ammitzbøll, Rikke Kornval, Nils Rolskov

Referent

Kim Roat Pedersen

Referat

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

2. Orientering fra de politiske udvalg

For alle udvalgene gælder at forslag til budget 2023-2026 fylder meget for tiden. Køge Kommune skal finde besparelser for knap 100 mio. kr. og det er noget, der påvirker alle udvalg.

Herudover var der følgende nyt fra de enkelte udvalg:

Socialudvalget v/ Lissie Kirk

Ny Føllehavegård, som skal erstatte det nuværende Føllehavegård i Lellinge, står færdigt primo september, og der er indvielse den 22. september. Det er meget glædeligt nu at kunne åbne moderne rammer for målgruppen, og Handicaprådet er også inviteret til at deltage i åbningsceremonien.

Der er budgetdialogmøde d. 31/8, hvor vi ser frem til at drøfte budgetforslagene, der vedrører handicapområdet, med brugersiden i handicaprådet.

Herudover arbejdes der på tværs af kommunen med et fokus på, hvordan vi i Køge bliver bedre til at rekruttere og fastholde arbejdskraft på velfærdsområderne. Det er en udfordring for alle kommuner, at der er mangel på arbejdskraft og det er svært at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, så det bliver et konkurrenceparameter fremover at kunne tilbyde en attraktiv arbejdsplads.

Børneudvalget og Skoleudvalget v/ Pernille Sylvest

Handleplan for børn og familier har været på børneudvalgsmøde den 10. august, og udvalget er enige i, at arbejdsgruppen har fremlagt nogle gode forslag. Samtidig er kommunen udfordret på økonomien, så udvalget har lagt op til, at forvaltningen skal afsøge muligheder for at gå videre med forslagene på en ikke udgiftsdrivende måde – fx gennem samarbejde med civilsamfundet, foreningslivet m.v.

Pernille orienterede om klagestatistik for socialfaglige indsatser og handicapkompenserende ydelser i Ankestyrelsen for børnefamilieområdet. Resultatet er, at Køge Kommune til og med 2. kvartal 2022 har haft 5 klager i Ankestyrelsen, hvoraf Ankestyrelsen har stadfæstet kommunens afgørelse i 3 sager og hjemvist 2 af sagerne til fornyet behandling i kommunen. Der henvises til den politiske ledelsesinformation, som udvalgene præsenteres for hvert kvartal, som kan findes på kommunens hjemmeside under Børneudvalget.
Den seneste ledelsesinformation kan findes i referatet fra Børneudvalgets møde den 10. august 2022, pkt. 75 (koege.dk).

Som på de øvrige udvalg er der herudover også fokus på rekruttering og fastholdelse.

Kultur- og Idrætsudvalget + Ældre- og Sundhedsudvalget v/ Kirsten Larsen

Under handleplanen for Bevæg dig for livet arbejdes der videre med at få flere borgere med handicap til at indgå i idrætsaktive fællesskaber.

Ellers er et af de store gennemgående emner rekruttering og fastholdelse som i de andre udvalg.

Bemærkninger:

Lars: Rekruttering og fastholdelse er et vigtigt fokusområde, som vi i Handicaprådet gerne vil støtte meget op om, da det rammer brugerne direkte, når der er stor medarbejderomsætning. Så derfor en opfordring fra Handicapområdet til, at der politisk sættes fokus på gode forhold for medarbejderne. I den forbindelse kan et muligt instrument være at udnytte muligheden for fleksibel arbejdstid i både op- og nedadgående retning.

Nils Bo: Det kan mærkes, at der har været stor udskiftning af medarbejdere på specialområdet. Det udfordrer borgerne med handicap at skulle forholde sig til nye sagsbehandlere ofte, da man kan føle, at ”skulle starte forfra igen” med sin sag.

3. Tema om handicaphandleplan: ”Børn og familier”

v/Lars Kunov og forvaltningen

Udviklings- og kommunikationskonsulent, Anne-Sofie Fogde, fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen holdt oplæg om handleplanstema 5, hvor der var nedsat en arbejdsgruppe med brugere, pårørende samt forvaltningsrepræsentanter, som skulle komme med anbefalinger til bedre støtte til forældre og søskende til børn og unge med handicap samt udbrede kendskabet til familievejlederordningen.

Arbejdsgruppen er nået frem til 4 anbefalinger, som den 10. august 2022 blev forelagt Børneudvalget. Anbefalingerne er:

 1. Udvidelse af målgruppen for forældrenetværksgrupper
 2. Informations-/netværksmøder (cafémøder)
 3. Cafémøder for søskende
 4. Tidlig indsats i forhold til helt små søskende

Forvaltningen har allerede gennemført arbejdsgruppens anbefaling vedrørende udbredelse af kendskabet til familievejlederordningen, idet dette kunne ske inden for de eksisterende økonomiske rammer.

For så vidt angår anbefalingerne til nye indsatser bemærkes, at det specialiserede børne- og ungeområde er under et økonomisk pres uden et økonomisk råderum til iværksættelse af nye indsatser inden for rammen.

Børneudvalget besluttede i forlængelse heraf på mødet, at forvaltningen i forhold til anbefalingerne skal arbejde videre med at afsøge muligheder for samarbejde med frivillige organisationer eller mulighed for at søge tilskud via fonde. Referat af Børneudvalget behandling af sagen kan findes i referatet af udvalgets møde den 10. august 2022, pkt. 71 (koege.dk).

Slide-oplæg fra forvaltningen om arbejdsgruppens arbejde er vedlagt referatet.

Bemærkninger:

Brugersiden bemærkede, at det er vigtigt at se anbefalingerne til initiativer som en tidlig forebyggende indsats. I det lys er det ikke nødvendigvis mange penge at anbefalingerne koster, da det kan forhindre meget dyrere indsatser på den lange bane.

Herudover bemærkede brugersiden, at det vil være ærgerligt, hvis de gode forslag som fremkommer under handleplansarbejdet, ikke kan blive til noget, fordi det kommer til at koste noget. Brugersiden henledte i den forbindelse opmærksomheden mod, at an også kan forsøge at få sponsorer udefra, fx fonde eller etablerede organisationer mv., som vil være med.

Politikersiden henledte opmærksomheden mod, at det hele tiden har været en præmis, at handleplansarbejdet munder ud i nogle tiltag, og at der efterfølgende skal tages stilling til, hvad der kan iværksættes uden budget og hvad der kræver øgede udgifter, som vil kræve midler udover rammen. Herudover er det også vigtigt ikke at sætte for mange ting i gang på samme tid, så man også kan komme i mål med tiltagene.

Hertil er det en vigtig læring, at selvom ikke alle arbejdsgruppers forslag måske kan realiseres eller vil kræve tilpasninger, betyder det ikke, at arbejdsgruppernes arbejde er spildt arbejde. Der er kommet en masse input og viden og værdifulde forslag ind i processen, som kommunen ikke selv har været opmærksom på, men har fået via arbejdsgrupperne. Så der er massere at gå videre med, som vi sammen skal holde fast i.

Brugersiden konkluderede med at sige, at det vigtigt for Handicaprådet, at vi i fællesskab fremover finder en model for, hvordan vi fortsat kan have fokus på de anbefalinger, der kommer frem under handleplansarbejdet, men som der ikke afsættes midler/ressourcer til. Hvordan vi stadig kan arbejde med det, og ikke bare kaste det væk. Således at anbefalingerne fx forbliver på en ønskeliste eller lignende. Brugersiden vil således have fortsat fokus på, at arbejdet med handleplanerne også fører til reelle forandringer, for ellers giver handicappolitikken ikke mening.

I forlængelse heraf var der et forslag om, at man evt. kan lave en evaluering af handleplanerne samlet set efter et års tid, så man kan vurdere, hvordan det er gået.

4. Tema om handicaphandleplan: ”Overgange”

v/Lars Kunov og forvaltningen

Chefkonsulent, Birgitte Hove, fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen orienterede om handleplansarbejdet og arbejdsgruppens sammensætning.

Målsætningen for arbejdsgruppens arbejde har været at inddrage borgerrejser om overgangen fra ung til voksen, udvikle en systematisk metode omkring overgangsforløbet samt udarbejde et evalueringsdesign om overgangsforløbene.

På den baggrund er arbejdsgruppen nået frem til følgende anbefalinger:

 • Forslag om visualisering af overgangsprocessen for de unge
 • Forslag om dialogmøder to gange årligt om forhold efter overgangen til voksenlivet for forældre og unge
 • Evalueringsbeskrivelse og spørgeguide

Status på arbejdet med anbefalingerne er:

 • Pjece om overgangen til de unge og 15½ års orienteringsbreve er udarbejdet og vedlagt referatet.
 • Velfærdsforvaltningen arbejder videre med idéen om dialogmøder
 • Velfærdsforvaltningen gennemfører semistrukturerede interviews med 3 unge

Essensen i overgangsproceduren er, at den unge selv inddrages fra start omkring egne ønsker til fremtiden (med et ressourcefokuseret perspektiv). Den unges ønsker skrives i en plan, der kaldes ”min overgangsplan”, som efterfølgende bliver det dokument, som man på tværs af børne- og voksenområdet mødes med den unge om på 3 overgangsmøder frem mod det 18. år.

Slide-oplæg fra forvaltningen samt pjece om overgangen er vedlagt referatet.

Bemærkninger:

Brugerside: Det ser godt og gennemarbejdet ud. Det er vigtigt fra brugersiden, at forældre og de unge bliver informeret så godt som muligt om det her – samt at de unge og forældrene i forbindelse med overgangssagerne bliver oplyst omkring de tilbud, som borgerne har ret til.

Hertil var der et spørgsmål om, hvor mange borgere en sagsbehandler kan have? Om der er et max for det?

Forvaltningen: En sagsbehandler i specialgruppen på børneområdet har pt. omkring 45 borgere i deres sagsportefølje. Der arbejdes løbende på, at sagsantallet nedbringes. Den nye overgangsprocedure medfører som sådan ikke merarbejde for forvaltningen. Det handler mere om at gøre tingene på en ny måde, herunder at voksenområdet kommer tidligere ind i forløbet.

5. Drøftelse: Punkter på dagsordenen

v/Lars Kunov og Lissie Kirk

Handicaprådet drøftede hvordan Handicaprådet på tværs af bruger- og politikerside beslutter, hvilke punkter der skal på dagsordenen.

Det blev præciseret, at man kan skrive til handicaprådets sekretær, hvis man gerne vil have punkter på dagsordenen. Sekretæren kommer indkomne forslag på en bruttoliste, som drøftes med formand og næstformand for handicaprådet forinden næste mødes dagsorden. Punkter, der ikke kommer med på dagsordenen, forbliver på bruttolisten (til evt. senere dagsordener).

Der er også mulighed for at foreslå / booke oplæg udefra eller besøg ude af huset. Der er lidt midler hertil på Handicaprådets konto.

6. Budget 2023

v/Lars Kunov

Brugersiden takkede for at være indkaldt til diverse dialogmøder omkring budgettet, men bemærkede samtidig, at det kan være vanskeligt at komme til orde på de dialogmøder, der er indkaldt til på børne- og skoleområdet, fordi oplevelsen er, at det er skolebestyrelserne, der her løber med opmærksomheden.

Brugersiden orienterede om, at de uanset vil udarbejde et skriftligt høringssvar til alle områder, som de finder berører handicaprådet, og som de opfordrer det politiske niveau til at læse og lytte til. Herudover vil brugersiden stille forslag om at Køge Kommune ansætter en borgerrådgiver.  Det er således en mærkesag for brugersiden i handicaprådet at sikre sig, at retssikkerheden overholdes.

Generelt vil handicaprådet i sit høringssvar endvidere stille spørgsmål til, hvorfor en så rig kommune som Køge skal spare så mange penge.

7. Visitation skole/dagbehandling

v/Lars Kunov

Brugersiden ser gerne, at repræsentanter fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen (PPR) kommer forbi til et kommende møde og orienterer om, hvordan der tænkes omkring specialundervisning og visitation – herunder forældreinddragelse.

Forvaltningen: Forvaltningen er pt. i proces med at udarbejde nye retningslinjer for, hvordan der visiteres til specialundervisning.

I de samme retningslinjer vil det meget klart fremgår, hvordan forældrene skal inddrages. Det vil forvaltningen gerne fortælle mere om i handicaprådet, når retningslinjerne er færdige.

Brugersiden: Det kunne være interessant at få forelagt udkastet til retningslinjer i handicaprådet, også selvom det ikke er handicaprådet, der skal godkende dem, for måske kan handicaprådet komme med relevante input, inden retningslinjerne vedtages endeligt. Brugersiden vil derfor sætte stor pris på at få formidlet retningslinjerne og få mulighed for at komme med input.

Det blev aftalt, at forvaltningen forbereder et oplæg til et af de kommende handicaprådsmøder.

8. Socialpædagogisk støtte

v/Lars Kunov

Brugersiden ønskede en drøftelse af socialpædagogisk støtte – herunder hvad man kan forvente at få hjælp til, og om Åben Rådgivning hjælper borgere med de ting, som borgerne faktisk har brug for. Spørgsmålet var motiveret af, at handicaprådet fx er bekendt med borgere, som har svært ved at få hjælp til fx at købe en ny seng etc. Handicaprådet efterspurgte i den forbindelse, om der er planlagt en evaluering af Åben Rådgivning.

Forvaltningen orienterede om, at såfremt man som borger har brug for hjælp, og ikke ved, hvor i kommunen, man skal henvende sig, så vil et første skridt være at henvende sig i Åben Rådgivning. Åben Rådgivning vil så kunne anvise, hvad der er af muligheder og vil kunne give råd- og vejledning.

Et af de bærende principper på velfærdsområdet i Køge Kommune er, at det er bedst at kunne selv. Udgangspunktet for den kommunale hjælp og støtte er derfor – gennem træning, vejledning og med afsæt i borgernes egne ressourcer – at hjælpe borgerne til at klare så meget som muligt selv. I forhold til det konkrete eksempel med behov for at købe en seng, vil den socialpædagogiske støtte typisk ikke kunne bestå i at kommunen hjælper med selve indkøbet af sengen, men kunne bestå i at støtte borgeren i selv at få indkøbt en seng, eller hjælpe borgeren med at få sit netværk til at hjælpe med indkøbet af sengen (hjælp til selvhjælp).

Forvaltningen har fået evalueret Åben Rådgivning, og indtil videre har borgerne været tilfredse.

9. Orientering: Ankestyrelsesstatistik for Køge Kommune

v/forvaltningen

Forvaltningen orienterede om den nyeste tilgængelige ankestyrelsesstatistik over klagesager for voksensocial- og børneområdet.

Det blev aftalt, at handicaprådet fremover får forelagt statistikkerne i samme kadence som de politiske udvalg, efter at udvalgene er orienteret.

Brugersiden bemærkede, at antallet af klager i Ankestyrelsen ikke nødvendigvis er et retvisende tal for, hvor mange sager, der er problemer med, da der kan være et mørketal for de borgere, der ikke formår at klage, selvom de burde have gjort det.

Lissie Kirk bemærkede i forlængelse heraf, at arbejdet med handicappolitikken gerne bør resultere i, at et eventuelt mørketal reduceres eller slet ikke er der. For borgerne skal jo gerne blive behandlet ordentligt. Ellers er der også mulighed for, at det kan være et fokus i en kommende handleplan.

10. Eventuelt og næste møde 27. oktober

v/Lars Kunov

Forslag til emner kan indmeldes til Kim, Lissie eller Lars.

Bruttoliste:

 • Beskæftigelsesplan 2023
 • Revision af vedtægter for Handicaprådet
 • KL/DHs gode praksis for Handicaprådet
 • Proces ift. kvalitetsstandarder
 • Regeringens udspil til en styrket specialplanlægning på handicapområdet (oplæg fra ministeriet, hvis planen vedtages i Folketinget)

19. maj 2022 - Møde i Handicaprådet

Deltagere:

Brugersiden: Lars Kunov, Nils Bo Hermansen, Kasper Ammitzbøll, Claus Nielsen.

Politikere: Lissie Kirk, Pernille Sylvest, Kirsten Larsen, Niels Rolskov

Embedsmænd: Lone Nygaard Jensen, Mille Schjoldan, Kim Roat Pedersen

Afbud:

Anette Kaae-Bødker og Rikke Kornval

Tid og sted:

Kl. 16-18 i mødelokale 3 i den gamle rådhusbygning, Køge Rådhus

Referent

Kim Roat Pedersen

Referat

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

Lars orienterede om, at der siden sidst har været dialogmøde med Socialudvalget den 9. maj. Brugersiden er glade for disse møder og ser gerne flere af den slags initiativer – herunder med andre udvalg.

Orientering fra de politiske udvalg

Der orienteres om eventuelle emner, der har været behandlet i udvalgene, og som har relevans for handicapområdet:

Socialudvalget og regeringens udspil v/ Lissie Kirk

Der er intet at orientere om fra Socialudvalget.

Men politikere og politiske suppleanter har holdt møde den 18. maj. Her drøftedes pjecen ”Handicapråd – den gode praksis” for at tale om, hvordan vi fra politisk side kan understøtte arbejdet i handicaprådet og hvordan vi kan snakke om, hvordan vi i rådet kan løfte os op fra enkeltsager til mere generelle drøftelser. Det vil vi gerne i dialog med brugersiden om.

Der er herudover i dag kommet en evaluering fra ministeriet om specialområdet og handicapområdet, og regeringen er kommet med et helt nyt udspil for en styrket specialisering på handicapområdet med titlen ”Et liv med lige muligheder”. Udspillet er netop udkommet i dag, så politikerne har ikke forholdt sig til det endnu, men det kan være relevant at forholde sig til både politisk og i Handicaprådet.

Link til evalueringen af specialområdet: Afrapportering af evalueringen af det specialiserede socialområde (sm.dk)

Link til regeringens udspil: Et liv med ligeværdige muligheder (sm.dk)

Bemærkninger:

Brugersiden: Vi er enige i, at det bliver relevant at forholde sig til de nye rapporter (evaluering og regeringsudspil). Mere generelt kan det i forbindelse med evalueringer og lignende publikationer af relevans for handicapområdet være fint at få oplægsholdere ud, hvis det er en mulighed. Det vil vi fra brugerside gerne opfordre til.

Herudover vil brugersiden gerne fastholde praksis med, at brugersiden i handicaprådet kan afgive høringssvar alene fra egen side fremfor at høringssvar skal være afgivet på tværs af brugerside og politikerside i handicaprådet. Det er langt det mest smidige og giver også mulighed for en god drøftelse.

Politikersiden i handicaprådet var enige heri, og det blev besluttet at fastholde den hidtidige praksis ved afgivelse af høringssvar.

Ældre- og Sundhedsudvalget v/ Kirsten Larsen

Sundhedsprofilen viser, at der er stor ulighed i sundhed blandt forskellige borgergrupper. Der er fx stor forskel i digitale kompetencer, ligesom emner som træning og sundhed vil være relevante måske at tage op i handicaprådet med highlights af, hvad der er særligt relevant for handicapområdet.

Bemærkninger:

Brugersiden: Vi ved, at der er et stort efterslæb i den generelle sundhedstilstand blandt borgere med handicap, så det vil være relevant som et løbende fokusområde. Der er meget at tage fat i. Det stemmer også godt overens med handicappolitikken.

Kirsten: Det er i den forbindelse også vigtigt at brede viden ud om, hvilke sundhedstilbud, der findes i civilsamfundet.

Lars: Ja, samt at få kortlagt hvilke barrierer, der er for at bruge de tilbud, som de fleste i dag kan bruge i samfundet. Det kan være, at der er lavthængende frugter at høste her, så vi øger ligestillingen/tilgængeligheden og i sidste ende sundheden blandt borgere med handicap.

Digitaliseringskompetencer og Det digitale samfund er også meget relevant at få drøftet, for det er klart, at mere og mere bliver digitalt, og det kan medføre øget ulighed, hvis ikke man har de digitale kompetencer til at deltage.

Lissie + Lars: Det kan på et fremtidigt handicaprådsmøde efter sommer være relevant at drøfte proces og arbejdsform for, hvordan vi drøfter og behandler emner i rådet.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget v/ Niels Rolskov

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget har som de øvrige udvalg drøftet sundhedsprofilen.

Herudover kan til orientering nævnes, at Køge Kommunes Beskæftigelsesplan 2023 i perioden 14. september – 14. oktober vil blive sendt i høring hos bl.a. handicaprådet.

Bemærkninger:

Brugerside: Vi har en god tradition for, at få beskæftigelsesplanen præsenteret, så den vil vi meget gerne have på dagsordenen i rådet også.

Børneudvalget og Skoleudvalget v/ Pernille Sylvest

Intet nyt

Kultur- og Idrætsudvalget v/ Kirsten Larsen

Intet nyt

2. Status handleplaner under handicappolitikken generelt

v/Lars Kunov og forvaltningen

Forvaltningen orienterede om status på handleplansarbejdet. Status bliver forelagt Socialudvalget til juni, hvorefter der skal findes en proces for, hvordan der skal arbejdes videre med handleplansarbejdet.

Bemærkninger:

Brugerside: Det er vigtigt, at det også er muligt at spille forslag ind i budgetprocessen.

Politikerside: Det er tilsvarende vigtigt, at vi også forventningsafstemmer om, at kommunen skal finde besparelser for mange penge i det kommende budget, og at vi derfor også skal tænke i indsatser, som ikke er udgiftsdrivende eller som kan iværksættes inden for de eksisterende rammer. For eksempel at gøre tingene på en anden måde, som giver større effekt. Vi siger det, fordi vi tror på, at vi faktisk kan gøre tingene anderledes og bedre – også uden at det altid skal koste flere penge.

Brugerside: Vi er fra brugerside enige i, at det er et ambitiøst projekt med løbende handleplaner, men vi vil rigtig gerne opfordre til, at vi prøver at holde hinanden fast på, at det er vores ambition løbende at tage stilling til handicappolitikken. Herunder finde en god model, der sikrer politisk ejerskab til handleplanerne.

3. Temadrøftelse: ”Sundhed – mentalt og fysisk”

v/Lars Kunov og forvaltningen

Der har været arbejdet med to handleplanstemaer under handicappolitikkens tema om Sundhed – mentalt og fysisk i 2021-2022.

a) Handleplan for forebyggelse og sundhedsfremme

Forvaltningen orienterede om handleplanen for forebyggelse og sundhedsfremme under handicappolitikken. Handleplanens formål har været at udvikle en model, der sikrer, at borgere på botilbud på det specialiserede socialområde i Køge Kommune får et årligt sundhedstjek.

I handleplansarbejdet har der været deltagelse af borgere, repræsentanter fra bosteder (private såvel som kommunale), praksiskonsulent (læge), pårørenderepræsentanter samt tovholdere fra forvaltningen.

I forbindelse med arbejdsgruppens arbejde, er der i ny overenskomst for praktiserende læger (PLO), kommet en ny ydelse, der hedder sundhedstjek, der betyder, at udsatte borgere kan rekvirere et sundhedstjek og lægerne kan også komme ud på botilbuddene.

Det, der har vist sig vanskeligt, er at få borgere til at takke ja tak til sundhedstjekket. Derfor udarbejdes et faktablad, der informerer om sundhedstjekket målrettet borgere og deres pårørende. Herudover er der arbejdet på at lave et evalueringsdesign, der måler på ikke- personhenførbare opdagelser i forbindelse med sundhedstjek, tilfredshedsmåling blandt en delmængde af borgere, der har gennemført sundhedstjek, samt evaluering på opfyldelse af mål.

Kommunen går i gang med at tilbyde sundhedstjekket til botilbud efter sommerferien og målet er, at der efter et år er 75 % af målgruppen, som har takket ja til et sundhedstjek.

Bemærkninger:

Brugerside: Det lyder godt og relevant. Det bliver spændende at følge.

Claus: Husk at tænke tilgængelighed ind i pjecen – fx sikre, at det kan oplæses af maskiner, evt. lave en video m.v.

Niels: Man kan også tænke i at løfte det til samarbejdspartnere i hele Region Sjælland. Så det kommer flere borgere til gode.

Lars: Det vil være oplagt reklamere for tiltaget samt for handicappolitikken mere generelt – fx i KKR og/eller regionen.

b) Handleplan for bedre mulighed for bevægelse

Forvaltningen orienterede om handleplanen.

I regi af Bevæg dig for livet, er der nu udarbejdet en særskilt handleplan 1,0, som giver et indblik i de indsatser, som der arbejdes med. Her er der også udarbejdet indsatser for målgruppen af sårbare borgere og borgere med særlige behov, som indbefatter borgere med handicap. Det videre arbejde med handleplanen anbefales i forlængelse heraf videreført i regi af handleplanen for Bevæg dig for livet.

I 2022 har der indtil videre sket følgende:

Fremadrettede potentialer:

 • Afholde netværk for foreninger, som arbejder med denne målgruppe 1 – 2 gange om året i samarbejde med DGI Midt – og Vestsjælland
 • Understøtte udvikling af specialsports regionsguide guider - IFEL specialsport
 • Undersøge potentialer for at andre foreninger starter hold op – herunder er Køge Boldklub i gang med at undersøge deres potentiale, men de mangler en træner.
 • Udvikling af Natureventyr for borgere med fysiske handicap – dvs. et natureventyr med en handicapvenlig rute –Læs mere om natureventyr på natureventyr.nu
 • I samarbejde med Parasport Danmark afsøge potentialer for mere bevægelse for borgere i Køge Kommunes tilbud på handicapområdet.
Bemærkninger:

Brugersiden bakker op om, at dette handleplanstema fint kan fortsætte inden for Bevæg-dig-for livet projektet.

Gerne med det fokus, der handler om, hvordan man får flere til at deltage i de tilbud, der rent faktisk oprettes og findes, da det flere steder er svært at rekruttere til disse tilbud.

4. Temadrøftelse: ”Netværk og fritid”

v/Lars Kunov og forvaltningen

Handicaprådet drøftede handicappolitikkens tema om ”Netværk og fritid”.

Forvaltningen orienterede om arbejdet i arbejdsgruppen for den tilknyttede handleplan om at skabe bedre mulighed for netværk og deltagelse. Der har i arbejdsgruppen været god energi omkring at finde mulige løsninger for, hvordan der kan skabes øget tilgængelighed i handelslivet i Køge Kommune. Arbejdsgruppen arbejder videre med bl.a. Køge Handelsstandsforening herom.

Kommunens indsats mod ensomhed ”Fællesskab er fælles sag” blev fremhævet som en indsats, der også er relevant for mange handicappede.

March mod ensomhed har de seneste år været en årlig tilbagevendende begivenhed som led i at gøre opmærksom på ”Fællesskab er en fælles sag” I år kommer March mod ensomhed til Køge Kommune den 19. august. Der var enighed om at flage arrangementet mere ift. handicapområdet.

Som led i handicappolitikken er der lavet en netværksgruppe på internetplatformen Boblberg.dk. med det formål at skabe netværk bland brugere og pårørende med handicap. Indtil videre er det dog begrænset, hvad der er kommet af aktivitet i gruppen. Måske kan man udbrede kendskabet hertil yderligere, så potentialet kan udfoldes.

Herudover er der igangsat en række initiativer ift. aktiviteter og netværk i regi af handleplan 1,0 for Bevæg dig for livet, som også kommer borgere med handicap til gavn – jf. ovenfor.

Pernille Sylvest bemærkede, at det også vil være relevant at se, om der er frivillige foreninger, som man kan støtte op om med politisk fokus ift. at få flere og andre end kommunen til at bidrage til at skabe øget netværk og fritid for borgere med handicap m.v.

5. Pulje til borgerrådgiver

v/Lars Kunov

Brugersiden er interesseret i, om der igen i år er afsat en central pulje fra ministerielt hold. Hvis der er det, opfordrer brugersiden til, at det er en pulje, som kommunen bør ansøge i år.

Pernille Sylvest: Ankestyrelsens statistik over klager på handicapområdet har været for nedadgående de sidste år. Så vi skal også huske at glæde os over, at der er færre der klager, og at kommunen får medhold i flere klager end tidligere.

Brugersiden bemærkede hertil, at de fremover gerne vil orienteres om klagestatistikkerne.

6. Affaldssortering for handicappede

v/Lars Kunov og Nils Bo Hermansen

Borgerne i Køge Kommune skal som bekendt til at affaldssortere i 10 fraktioner. Brugersiden ønsker at vide, hvordan kommunen har tænkt sig at håndtere, hvordan kørestolsbrugere, muskelsvækkede eller fx blinde skal sortere affald.

Teknik- og Miljøforvaltningen orienterede om, at det er noget, som forvaltningen er opmærksomme på, men at der endnu ikke er fundet en konkret løsning.

Det afhænger meget af, hvad der kan fås på markedet af affaldscontainere m.v. og hvem der skal tilbydes særlige affaldsmærkning og hvem ikke. Hertil mangler der pt. overblik over, hvor mange borgere, der har brug for særlige løsninger.

Brugersiden bemærkede, at det som minimum er vigtigt, at såfremt man står i den situation, at man ikke er i stand til at affaldssortere pga. et handicap, så skal det ikke være sådan, at man ikke kan få afhentet sit affald.

Teknik- og Miljøforvaltningen er interesseret i at få borgere med handicap til at afprøve forskellige løsninger. Det blev i forlængelse heraf aftalt at sætte et møde op mellem Niels Bo Hermansen og Teknik- og Miljøforvaltningen.

7. Budget

v/Lars Kunov

Brugersiden ønsker at kende til processen for Budget 2023 – hvordan sikrer man at handicaprådet høres.

Lissie Kirk orienterede om, at Handicaprådet inddrages via dialogmøde om de besparelser, som der forventes at blive indstillet, og som kan få betydning for handicapområdet. Herudover får Handicaprådet mulighed for at afgive høringssvar.

Herefter vil budgettet skulle vedtages politisk senest den 15. oktober.

Opfordring fra brugerside: Når der skal spares, så opfordrer brugersiden til, at man har fokus på fortsat at prioritere velfærd for de svagest stillede borgere med størst behov, da besparelser alt andet lige rammer disse borgergrupper hårdere end mere ressourcestærke borgere.

8. Proces i forhold til kvalitetstandarder

v/Lars Kunov

Udsættes til næste gang.

9. Næste møde 25. august

v/Lars Kunov

 • Temadrøftelse ”Børn og familie” (herunder PPR, inklusion på skolerne, STU samt tilbud til søskende)

 • Temadrøftelse ”Overgange”


10. marts 2022 – Møde i Handicaprådet

Deltagere:

Brugersiden: Lars Kunov, Nils Bo Hermansen, Kasper Ammitzbøll, Claus Nielsen og Anette Kaae-Bødker

Politikere: Lissie Kir k, Pernille Sylvest, Kirsten Larsen, Rikke Kornval Embedsmænd: Lone Nygaard Jensen, Kim Roat Pedersen

Afbud:

Niels Rolskov, Mille Schjoldan

Sted:

Ellebækskolen, Lundegårdsvej 2, 4100 Ringsted (mødested hovedindgangen)

REFERAT

1. Orientering og rundvisning på Ellebækskolen kl. 16.00 - 16.20

v/ skoleleder Jeanne Riise

Jeanne holdt oplæg om Køge Kommunes specialskole, Ellebækskolen.

Ellebækskolen har udover matriklen i Gørslev også lokaler til et overbygningsspor (7-9. klassetrin) på Hastrupskolen, hvor en del af børnene på overbygningen går, mens den anden del har overbygning på matriklen i Gørslev.

Hver sommer holdes sommerskole for hele Danmark, hvor familier og børn over en uge lærer forskellige sprogstimuleringsteknikker med udgangspunkt i Karlstadmodellen og Feuersteinprincipperne.

På Ellebækskolen går der i alt 95 børn, heraf er 20 børn fra andre kommuner.

Der er op til 13 børn i hver klasse, hvilket betyder at der kan være mange forskellige typer af handicap i hver klasse. Derfor er der typisk også 4 lærere i klassen i hver time.

2. Orientering fra de politiske udvalg kl. 16.20 – 16.35

Der orienteres om eventuelle emner, der har været behandlet i udvalgene, og som har relevans for handicapområdet:

Socialudvalget v/ Lissie Kirk

Kommunen har søgt og fået midler på i alt 1,95 mio kr. over de næste 3 år til at efteruddanne personalet på botilbuddet Agerbækhuse i en metode kaldet Low Arousal 2, der handler om at forebygge voldsomme episoder og magtanvendelser i arbejdet med mennesker med udviklingshandicap.

Herudover har kommunen søgt og fået bevilget et udviklingsforløb med Socialstyrelsen, der skal bidrage til at øge kvaliteten i Pædagogisk Væresteds- og Vejledningsteam ved at ledere og medarbejdere får rådgivning og støtte til at udvikle deres faglige praksis. Indsatsforløbet tager afsæt i begreberne om recovery- orientering og rehabilitering, og har borgerne som omdrejningspunkt.

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2022-2025, blev der vedtaget en budgeterklæring om, at Socialudvalget sammen med Børneudvalget og Skoleudvalget skal igangsætte en analyse af de stigende udgifter på det specialiserede område med henblik på at bremse udgiftspresset, som ses over hele landet. Dette arbejde igangsættes nu.

Herudover skal udvalget ligesom de øvrige udvalg i kommunen komme med forslag til mulige besparelser til det kommende budget, idet kommunen samlet set skal finde besparelser for godt 90 mio kr. til næste år.

Børneudvalget v/ Pernille Sylvest

Børneudvalget har som Socialudvalget fokus på budgeterklæringen om det stigende udgiftspres.

Herudover har vi tilpasset sagsbehandlingsfristerne på området, så de nu bedre matcher det realistiske niveau for, hvor lang sagsbehandlingstid kommunen kan håndtere. Alt andet lige, er det bedre at have realistiske sagsbehandlingstider end at skulle skuffe borgere med, at man har overskredet en tidsfrist.

Herudover vil der også i den kommende tid være fokus på, hvordan der kan findes de nødvendige besparelser uden at slække for meget på kvaliteten.

Skoleudvalget v/ Pernille Sylvest

På skoleområdet er der stort fokus på at sikre den kapacitet, som er nødvendig til at kunne følge med den befolkningsvækst, som der forventes i Køge over de kommende år.

Kultur- og Idrætsudvalget v/ Kirsten Larsen

Under Bevæg dig for livet og handleplanen for sundhed under handicappolitikken har der været afholdt kursus for idrætsforeninger om, hvordan man kan inkludere flere borgere med handicap.

Konkret er der etableret en ny forening med tilbud om bowling til borgere med handicap.

I forhold til handleplanerne er det vigtigt at tænke i hvordan vi kan få kommunikeret mere bredt ud om de tilbud, der allerede findes – særligt set i lyset af de sparekrav der er til næste års budget.

Ældre- og Sundhedsudvalget v/ Kristina Strange

Som i de øvrige udvalg, har der været meget fokus på introduktion af det nye udvalg og herudover fokus på besparelsesforslag.

Herudover har der været fokus på hvordan hjælpemiddeldepotet skal være organiseret fremadrettet, og hvordan Køge Kommune kan organisere sig bedst muligt mhp at styrke kvaliteten og samarbejde bedre på tværs af områder. Udvalget har været på besøg i Roskilde og Holbæk for at få inspiration til, hvordan andre kommuner organiserer sig. Det handler også om at sikre mere bæredygtighed og genbrug af hjælpemidler.

Bemærkninger:

Brugersiden havde den generelle kommentar til de kommende budgetforhandlinger, at når der skal findes besparelser, er det vigtigt at prioritere dem med størst behov.

3. Rulleplan for temadrøftelser kl. 16.35-16.40.

v/ Lars Kunov

På Handicaprådets indledende møde den 31. januar 2022 besluttede Handicaprådet, at der til de kommende handicaprådsmøder afsættes tid til at gennemgå og drøfte to af handleplansindsatserne under handicappolitikken pr. møde, således at rådet får mulighed for at behandle temaerne mere indgående.

I forlængelse heraf havde forvaltningen udarbejdet et forslag til rulleplan for temaerne opdelt på de kommende møder – jf. Nedenfor.

Møde Handleplanstemaer
10. marts 2022 Temaerne ”Tryghed og Tillid” samt ”Job og Uddannelse”
19. maj 2022 Temaerne ”Sundhed – mentalt og fysisk” og ”Netværk og Fritid”
25. august 2022 Temaerne ”Børn og familie” samt ”Overgange”
27. oktober 2022 Temaet ”Deltagelse og Tilgængelighed” + evt. opfølgning på tidligere temaer
15. december 2022 Ledigt for nye temadrøftelser eller opfølgning på tidligere temaer

Planen for handleplanstemaer blev godkendt.

4. Temadrøftelse ”Job og uddannelse” kl. 16.40-17.10

Jakob Dahl og Kim Roat orienterede om handleplanerne under temaet Job og Uddannelse under handicappolitikken.

Handleplanen for partnerskaber med virksomheder om flere jobmuligheder (v/ Jakob Dahl)

Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd har et budget til at kunne iværksætte en række mindre projekter – både til normalområdet og specialområdet.

Et af de projekter er ”Handicap og Job”-projektet, som handler om at afklare, hvilke barrierer der står i vejen for, at borgere med handicap kan komme i job.

Projektet består af 2 dele:

 1. At Jobcentret bliver bedre til at få øje på funktionsnedsættelser og støttebehov hos borgere med handicap
 2. At anvende de handicapkompenserende ordninger mere og få udbredt information herom til virksomheder.

Der er iværksat følgende indsatser under projektet:

 • Bedre og mere systematisk screening for funktionsnedsættelser i sagsbehandlingen
 • Udvidelse af antallet af sagsbehandlere, som kender til og kan bevilge de handicapkompenserende ordninger
Resultater:

Rent statistisk kan det endnu ikke konstateres, at der er bevilget flere handicapkompenserende ordninger siden 2018, men der er en langt større bevidsthed om ordningerne hos sagsbehandlerne, så forventningen er, at resultaterne fremover også vil afspejle sig i statistikken.

Projektet skulle have været afsluttet sidste år, men på grund af corona er det udskudt til at slutte i juni i år. Der vil blive udarbejdet en evaluering efter endt projektperiode, der både måler kvantitativt på, om der er flere, der får tilkendt handicapkompenserende ordninger, ligesom borgerne vil blive spurgt om deres oplevelse af indsatsen.

Herudover planlægges en workshop i forbindelse med afslutningen af projektet, hvor virksomheder og handicaprådet m.fl. inviteres, og hvor resultater, erfaringer samt hvad der skal ske fremover, er på dagsordenen. Herudover arbejdes der på at revitalisere dialogforummet mellem offentlige og private virksomheder, som har været ramt af ustabilt fremmøde.

Bemærkninger:

Niels Bo: Det vil være relevant at få borgernes perspektiv med i evalueringen af Handicap- og Job projektet og en eventuelt afsluttende workshop.

Lars Kunov: Det handler også om at Erhvervslivet bydes op til dans – virksomhederne skal være parate til at tage imod på den anden side.

Handleplanen for flere unge med handicap skal gennemføre en ungdomsuddannelse (v/ Kim Roat)

Kim Roat orienterede om, at handleplansindsatsen for dette tema nu er forankret i det 3-årige projekt, som Køge Kommune gennem Socialstyrelsen har fået bevilget 3,4 mio. kr. til frem til 2024.

Projektets formål er at styrke overgangen til og fastholdelse på ordinære ungdomsuddannelser for unge med handicap gennem et systematisk samarbejde mellem Køge Kommune, ungdomsuddannelserne under CAMPUS Køge og de enkelte unge, hvor der er fokus på den unges ressourcer og ønsker.

Bemærkninger:

Brugersiden: Det er vigtigt at der er fokus på, at det er unge med funktionsnedsættelser, der får gavn af indsatsen. Så man skal passe på, at målgruppen udvides så meget, så det er andre grupper, der får gavn af indsatsen.

Det er herudover vigtigt at sikre, at der er et arbejdsliv efter endt uddannelse for de unge med handicap. Derfor må der gerne fokus på at koble beskæftigelsesperspektivet på projektet fra start.

Handicaprådet drøftede i forlængelse heraf, at det også er relevant at drøfte mulighederne for de unge, der ikke har de kognitive forudsætninger for en ordinær ungdomsuddannelse og besluttede, at tilbud og muligheder for uddannelse for unge med handicap, der ikke har de kognitive forudsætninger for en ordinær ungdomsuddannelse, tages op under temaet ”Børn og familier”, når Handicaprådet behandler det i henhold til rulleplanen.

Inklusionsindsatsen og specialskoler v/ Lars Kunov

Lars Kunov motiverede punktet på vegne af brugersiden med, at de har erfaret, at der i Køge Kommune er oprettet en del nye specialindsatser for børn med handicap, men hvor børnene ikke som sådan er i en specialklasse, men er i en almindelig klasse med inklusionsbehov.

Brugersiden finder, at inklusion i princippet er godt og fint, men hvis specialbehovene ikke kan imødeses i de almindelige klasser, kan det gå udover kvaliteten. Derfor ønsker brugersiden en drøftelse og orientering om baggrund og formål med de nye specialindsatser samt i det hele taget tilgangen til specialindsatsen på skoleområdet i Køge Kommune.

Beslutning: Det blev aftalt, at orientering og drøftelse af inklusion og specialindsatsen for børn med handicap sættes på et kommende handicaprådsmøde.

5. Temadrøftelse ”Tryghed og tillid” kl. 17.10 – 17.40

Introduktion til handicappolitikken på området

Lars Kunov indledte på vegne af brugersiden med, at temaet “Tryghed og tillid” er hele fundamentet under handicappolitikken – det handler om oplevelsen af at være tryg og have tillid til systemet som borger med handicap.

Det er samtidig et vanskeligt emne. Nogle gange burde mistilliden objektivt måske ikke være der, men hvis det opleves sådan af borgerne, hvordan kan vi da i fællesskab blive bedre til minimere utrygheden og skabe en gensidig tillid til, at man som borger får den hjælp, så man er berettiget til, så man kan klare sig så godt som muligt.

Status på handleplansarbejdet

Kim Roat orienterede om de foreløbige resultater af arbejdsgruppens arbejde under temaet Tryghed og tillid. Arbejdet forløber godt, og arbejdsgruppen forventer at kunne præsentere sine endelige anbefalinger til, hvordan trygheden og tilliden kan øges, inden sommerferien.

Bemærkninger:

Pernille: Det er vigtigt at koble arbejdsgruppens anbefalinger til det arbejde, der allerede er iværksat med Task Force forløbet på børne- familieområdet, så vi bygger ovenpå det, der allerede er og ikke igangsætte nyt, hvis vi allerede er i gang med det. Men det er fint, hvis vi kan bygge ovenpå det.

Lars: Enig – det handler både om at synliggøre det, vi allerede har i gang og få bredt viden og få erfaringer ud om det, men samtidig også lytte til borgerne om, hvad der stadig er udfordringer med.

Nils Bo: Hertil skal vi huske på, at Task Forcen kun har været på børne-familieområdet, så det er vigtigt også at huske på voksenområdet.

Lissie: Der er de sidste 4 år på voksenområdet også blevet arbejdet med tryghed og tillid. Og jeg oplever færre henvendelser af kritisk karakter. Men selvfølgelig er der stadig forbedringsmuligheder.

Kirsten: Det er endvidere vigtigt, at vi ikke kun taler om mistillid men også om de gode historier på begge sider af bordet.

Claus påpegede også, at tryghed og tillid også handler om at sikre et godt samarbejde med de pårørende til borgere med handicap, fordi de pårørende er en stor del af livet for borgere med handicap.

Lars: Generelt tænker vi fra brugerside, at mistillid mellem system og borger kan forebygges ved større kendskab og dialog mellem borgere, pårørende og systemet. For eksempel gennem dialogmøder, løbende kommunikation, forventningsafstemning m.v.

Herudover har vi fra brugerside stadig det ønske, at Køge vil arbejde for at få en borgerrådgiver. En borgerrådgiver kan se tingene fra begge sider og hjælpe både kommune og borger til at perspektivere tingene og få tingene til at glide og sikre vidensdeling på tværs af forvaltningerne.

6. Eventuelt

Ingen bemærkninger

 


31. januar, 2022 – Møde i Handicaprådet

Deltagere:

Brugersiden: Lars Kunov, Nils Bo Hermansen, Kasper Ammitzbøll, Claus Nielsen og Anette Kaae-Bødker (kommer senere)

Politikere: Lissie Kirk, Pernille Sylvest, Kirsten Larsen, Rikke Kornval samt suppleanterne: Andreas Bech, Vibeke Kjøng Østergaard og Kristina Strange

Embedsmænd: Mille Schjoldan, Lone Nygaard Jensen, Kim Roat

Afbud:

Niels Rolskov samt suppleanterne: Jørgen Petersen, Jan B. Larsen og Mette Misser

Sted:

Køge Rådhus (Mødelokalet Niels Juhl på 2. sal i den gamle rådhusbygning)

Referent:

Kim Roat

REFERAT

1. Velkommen og præsentation af handicaprådets medlemmer

v/ Lars Kunov

Lars Kunov bød velkommen og Handicaprådets medlemmer samt suppleanter præsenterede sig selv med en kort baggrund samt motivation for at sidde i Handicaprådet.

2. Konstituering af nyt handicapråd med formand og næstformand

m.v. – jf. handicaprådets vedtægter

v/ Lars Kunov

Med henvisning til Handicaprådets vedtægter, som foreskriver, at Handicaprådet på det første møde i den nye valgperiode konstituerer sig med en formand og en næstformand, orienterede Lars Kunov om, at der i Køge har været tradition for, at Handicaprådet konstituerer sig med en formand og næstformand, hvor den ene er valgt fra brugerside og den anden fra politisk side.

Beslutning

I forlængelse heraf konstituerede Handicaprådet sig med Lars Kunov (brugerside) som formand og Lissie Kirk (politisk side) som næstformand.

Lars Kunov orienterede herefter generelt om Handicaprådets formål og opgaver – herunder at Handicaprådet fungerer som et rådgivende dialogforum vedrørende kommunes politik på handicapområdet og at handicaprådet skal høres i alle sager på tværs af sektorer og forvaltninger i kommunen, der har betydning for mennesker med handicap. Endvidere kan Handicaprådet tage spørgsmål af generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til politiske og administrative initiativer. Handicaprådet kan dog ikke behandle enkeltsager.

Lars orienterede i forlængelse heraf om, at de 5 brugerrepræsentanter i Handicaprådet er udpeget af Danske Handicaporganisationer i Køge, som er en paraplyorganisation med 35 medlemsorganisationer, der hver især repræsenterer forskellige former for handicap. Det betyder også, at der er rigtig mange forskellige borgere med handicap, og mange forskelligartede ønsker og behov, når man taler om handicap og handicapområdet. Nils Bo Hermansen (medlem af Handicaprådet, red.) er formand for Køgeafdelingen af Danske Handicaporganisationer.

Kirsten Larsen henledte opmærksomheden mod, at de gældende vedtægter for handicaprådet er vedtaget tilbage i 2014, og foreslog at genbesøge vedtægterne for at kvalitetssikre, om de fortsat afspejler rådets virke i 2022, eller om der er behov for at få vedtægterne opdateret.

Beslutning

Der var enighed i Handicaprådet om, at det er en god idé at få set på en opdatering af vedtægterne, og besluttede at sætte tid af på dagsordenen til næstkommende Handicaprådsmøde til at drøfte det nærmere.

3. Oplæg om Køge Kommunes Handicappolitik og handleplaner

- inkl. status på handleplansarbejdet

v/ Kim Roat

Kim Roat holdt oplæg om Køge Kommunes Handicappolitik samt de vedtagne handleplaner for 2021-2022. Oplægget er vedlagt referatet som bilag.

Bemærkninger

Niels Bo spurgte til, hvilket mandat arbejdsgrupperne under handleplanerne har – herunder om man kan regne med, at arbejdsgruppernes forslag bliver til noget, eller hvad sker der med dem?

Lissie Kirk orienterede om, at det er politisk besluttet, at status på arbejdsgruppernes arbejde inkl. arbejdsgruppernes forslag skal fremlægges politisk i løbet af 2. kvartal 2022. Politikerne vil i den ombæring få et samlet overblik over, hvad arbejdsgrupperne er nået frem til. Hvis der er udgiftsdrivende forslag, vil det være op til en politisk beslutning, om forslagene kan/skal iværksættes.

Mille Schjoldan supplerede med at orientere om, at såfremt der er forslag fra arbejdsgrupperne, som er gode ideer eller indsatser, der ikke kræver økonomi og som kan implementeres indenfor de eksisterende økonomiske og lovgivningsmæssige rammer, forventes der ikke at være noget til hinder for at gå videre med disse ideer og forslag.

4. Foci for handicaprådet i 2022 (temaer, ønsker m.v.)

v/ Lars Kunov

Handicaprådet drøftede input til emner og tematikker, som rådet ønsker at arbejde med i det kommende år. Der kom mange forslag på bordet, herunder:

 • Få sat fokus på at nå i mål med handleplanerne (Rikke, Lars, Pernille m.fl.)
 • Modernisering af botilbud på handicapområdet (Lissie)
 • At arbejde med nærhedsprincippet – nærmere bestemt arbejde for at sikre tilstrækkeligt med tilbud i Køge Kommune, så kommunen kan tilbyde Køge-tilbud til Køge-borgere og ikke i så stort omfang er nødsaget til at anvende udenbys tilbud (Pernille)
 • Fokus på flere job- og uddannelsesmuligheder for borgere med handicap (Kasper) – særligt for de borgere, der har svært ved selv at finde vejen til job og uddannelse.
 • Aktiv deltagelse i samfundet og i idræts- og kulturlivet for borgere med handicap (Kirsten)
 • Fokus på, hvordan vi får øget tilgængeligheden og inklusionen for borgere med handicap i både eksisterende aktiviteter og nye aktiviteter (Kirsten, Niels Bo, Kristina)
 • Skabe en overordnet vision for handicapområdet, som kan være overlægger til og guide arbejdet med handleplanerne (Lissie)
 • Oplysning til forældre til handicappede børn og andre borgere med handicap om, hvad der er af muligheder for aktiviteter og fritid m.v. – fx gennem øget tilgængelighed via oplysning/hjemmeside (Rikke)
 • Undersøge værdien af at etablere evt. pårørendegrupper (Vibeke) og/eller blive bedre til at nå ud til /informere om de tilbud, som Familieområdet allerede har til forældre og børn med handicap (Lone)
 • Vi skal også være opmærksomme på ikke at få sat for mange skibe i søen, men nå i mål med det, vi så sætter os for (Pernille)
 • Der er mange ting, som vi kan tage fat i og det bliver vigtigt at prioritere. Måske kan der med fordel ses på tiltag, der allerede er i gang, som vi kan booste, så vi ikke skal starte forfra med alting (Kirsten).
 • Endvidere vigtigt at arbejde med, hvordan vi bliver gode til at synliggøre Handicaprådets arbejde og resultater for borgerne (Niels Bo, Anette)

Lars Kunov takkede for de mange gode input og bemærkede sammenfattende, at en fællesnævner er et ønske om, at flere borgere med handicap deltager og bliver en aktiv del af det almindelige samfund.

Lars foreslog, at der til de kommende handicaprådsmøder afsættes tid til at gennemgå og drøfte to af handleplansindsatserne under handicappolitikken pr. møde, således at rådet får mulighed for at behandle temaerne mere indgående. Der kan i den forbindelse også inviteres oplægsholdere med til møderne, der har viden om temaerne.

Beslutning

Kim udarbejder en rulleplan for temaerne opdelt på de kommende møder, som drøftes på næste møde.

5. Dialogmøder med politiske udvalg

v/ Lars Kunov

I henhold til de gældende vedtægter for Handicaprådet, er der tilbagevendende møder mellem de politiske politiske fagudvalg og Handicaprådet hvert andet år. Brugersiden er meget interesseret i, at der bliver mulighed for at mødes med fagudvalgene og/eller invitere politikere fra relevante udvalg med til handicaprådsmøder, når et tema eller emne er relevant at drøfte med et fagudvalg. På den baggrund spurgte Lars Kunov på vegne af brugersiden, hvordan politikerne / de politiske udvalg forholder sig til det.

Bemærkninger:

Lissie Kirk orienterede i egenskab af formand for Socialudvalget om, at Socialudvalget allerede har tænkt i samme baner og har besluttet, at udvalget gerne vil have et dialogmøde med Handicaprådet i løbet af foråret 2022.

Pernille Sylvest orienterede i egenskab af formand for Børneudvalget og næstformand for Skoleudvalget om, at man ikke har drøftet det i disse udvalg endnu, men at man er åben herfor.

Lars Kunov bemærkede i forlængelse heraf, at det er glædeligt, at Socialudvalget allerede har planlagt et dialogmøde og at brugersiden som minimum finder det relevant også at have mulighed for dialog med Børneudvalget og med Skoleudvalget, men gerne også med andre relevante udvalg, da flere af handleplanerne går på tværs af flere udvalg.

Beslutning

Alle politiske fagudvalg opfordres til at afsætte tid på et udvalgsmøde til et dialogmøde eller et punkt på dagsordenen, hvor Handicaprådet kan få foretræde.

6. Referat fra handicaprådets møde i december 2021

V/ Lars Kunov

Der var ingen kommentarer eller ændringsforslag til referatet.

7. Orientering fra de politiske udvalg

v/ udvalgsrepræsentanterne

Udvalgsrepræsentanterne orienterede om, at de første udvalgsmøder i den nye valgperiode har haft karakter af introduktion til områderne for de nye udvalg, og der er derfor ikke væsentligt nyt at berette med relevans for handicapområdet fra udvalgene.

For de fleste udvalgs vedkommende er der kommet nye medlemmer i udvalgene, ligesom der er gengangere i udvalgene. Generelt består udvalgene af en blanding af byrådspolitikere med flere års erfaring fra byrådet og af nyvalgte byrådsmedlemmer.

Lissie Kirk orienterede herudover om, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget er blevet nedlagt, og at der i stedet er oprettet to nye udvalg, nærmere bestemt Socialudvalget samt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget.

8. Orientering om Køge Kommunes håndtering af 225-timers reglen ift. uretmæssigt træk i kontanthjælp

v/ forvaltningen

Kim Roat orienterede om Køge Kommunes håndtering af sagen med udgangspunkt i den orientering, der fremgår af dagsordenen til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 2. februar 2022.

Der henvises til orienteringen på Køge Kommunes hjemmeside, der kan læses her.

Forvaltningen har i forlængelse heraf færdiggjort sin gennemgang af de omfattede sager. Resultatet fremgår nedenfor:

 • 237 enlige ugifte har i Køge Kommune været nedsat i deres forsørgelsesydelse i henhold til 225-timers reglen siden reglens ikrafttrædelse den 1. oktober 2016
 • Af disse har 18 borgere fået nedsat deres hjælp uberettiget
 • De berørte borgere har fået nedsat deres kontanthjælp i perioder varierende fra mellem en enkelt dag til 11 måneder
 • De berørte borgere får tilbagebetalt den hjælp, som de er berettiget til, inden udgangen af februar måned 2022
 • Størrelsen af reguleringerne varierer mellem 35 kr. og 12.160 kr. pr. person
 • Den samlede efterregulering for alle 18 borgere beløber sig til 54.183 kr.

9. Information til borgerne om rådets arbejde samt pressemeddelelse om Handicaprådet (punkt 9 + 10 på dagsordenen blev slået sammen)

v/ Lars Kunov

Handicaprådet drøftede, hvordan der kan skabes mere synlighed om det nye Handicapråd samt om Handicaprådets arbejde og resultater mere generelt.

Beslutning

Der udarbejdes en pressemeddelelse om konstitueringen af det nye Handicapråd. Medlemmerne af Handicaprådet bedes sende et vellignende billede af sig selv til Kim, som kan anvendes i pressemeddelelsen.

Herudover kom der flere ideer på bordet i forhold til, hvordan rådet kan skabe mere synlighed omkring sit arbejde – herunder at tænke i muligheder for at anvende kanaler som fx en løbende klumme i lokalaviserne, oprette en Facebookside om rådets arbejde inkl. mulighed for kontakt til rådet m.v.

Brugersiden går videre med de ideer.

10. Emner til kommende møder

v/ Lars Kunov

 • Rådet drøftede forslag til emner til kommende handicaprådsmøder, og har indtil videre følgende ønsker:
 • Løbende temadrøftelser med udgangspunkt i handicappolitikkens handleplaner. Til handicaprådets møde i marts kunne det fx være vedr. temaerne ”Tryghed og Tillid” samt ”Job og Uddannelse”.
 • Orientering om udviklingen i PPR (maj-mødet)
 • Handicapprojektet, der er forankret under Arbejdsmarkedsrådet, afsluttes og evalueres i løbet af sommeren 2022. Det vil i forlængelse heraf være relevant at koble det til en temadrøftelse og orientering i Handicaprådet.
 • Kommunikation til/fra pårørende for pårørende til beboere på botilbud

11. Godkendelse af forslag til møderække for 2022 samt input til arenaer for mødeafvikling ude i byen

v/ Lars Kunov

Rådet drøftede møderække for 2022 og besluttede følgende møderække for 2022:

Møderække 2022

Mandag den 31. januar kl. 16-19

Torsdag den 10. marts kl. 16-18 (gerne på Ellebækskolen) Torsdag den 19. maj kl. 16-18

Torsdag den 25. august kl. 16-18

Torsdag den 27. oktober kl. 16-18

Torsdag den 15. december kl. 16-18

Herudover ønskede rådet så vidt muligt, at møderne kan afvikles på forskellige adresser og tilbud i Køge Kommune, så rådet kan få konkrete øjne på forskellige tilbud til borgere med handicap i kommunen.

12. Eventuelt

v/ Lars Kunov

Pulje til Low Arousal 2 på Agerbækhuse

Kim Roat orienterede om, at Køge Kommune har søgt og fået bevilget en pulje til forebyggelse af magtanvendelser på botilbud for mennesker med udviklingshæmning. Køge Kommune har fået bevilget i alt 1,95 mio. kr. i årene 2022-2025 til at afprøve en faglig tilgang og metode i arbejdet med beboerne, med det formål at forebygge magtanvendelser og voldsomme episoder og herigennem understøtte et trygt og godt hjem for beboerne og et trygt arbejdsmiljø for medarbejderne. Konkret skal dette opnås ved at medarbejdere på 2 huse under Agerbækhuse uddannes i Low Arousal 2 metoden tilpasset udviklingshæmmede, og afprøver og anvender metoden på systematisk vis og som en integreret del af den faglige praksis i hverdagen med borgerne.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje