Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik Byråd og udvalg Råd og nævn Referater af Seniorrådsmøder i 2022

Referater af Seniorrådsmøder i 2022

5. december 2022 - Ordinært møde

Deltagere

Dora Olsen, Margrethe Pedersen, Kate Gjerstrup, Jan Munk, Mickal Andersen, Grethe Hansen, Bjarne Larsen og Bendt Lundsbjerg

Afbud

Verny Jensen

Sted

Mødelokale 3, Rådhuset

Referent

Trine Fjalar Andersen

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Orientering fra Ældre- og Sundhedschef Camilla Meyer

Camilla orienterede bl.a. kort om det arbejde, der pågår ift. udviklingen af plejecentrene.

Derudover orienterede Camilla om, at der i Køge Kommune er indført nyt elektronisk omsorgssystem på ældre- og sundhedsområdet. 

Et fokusområde på ældre- og sundhedsområdet er rekruttering og fastholdelse. Der er overvejelser om, hvordan det bliver mere attraktivt at arbejde i ældreplejen ligesom der blev orienteret om anvendelsen af voksenelevløn på SOSU området.

Der blev bl.a. adspurgt til hvordan der arbejdes med at borgere kommer fra sygehus til eget hjem. Der er løbende dialog mellem sygehus og Køge Kommune med henblik på at undgå fejl. 

Derudover blev der spurgt til udmøntningen af budget 2023 og særligt reduktionen i omfang af klippekort på plejecentre.

Et forslag er, at der generelt arbejdes med at øge samarbejdet med frivillige foreninger og plejecentre.

Vigtigheden af pårørendesamarbejde blev nævnt. 

Endelig refererede Bjarne fra en artikel om anvendelse af VR briller. Denne medsendes referatet til inspiration. Kate supplerede med erfaringer fra Rødovre Kommune.

3. Nyt fra formanden

Dora orienterede om de henvendelser, som var tilgået formanden.

Der har været en henvendelse fra Handicaprådet og Udsatterådet
som opfølgning på Seniorrådets forslag om Plejehjemsråd. Henvendelsen vedrørte særligt ensomhed. Der følges op i 2023.

Kate og Margrethe orienterede ligeledes fra møde med rådene om Rådenes dag.  

Der er dialogmøde i Ældre- og Sundhedsudvalget den 8. december 2022. 

4. Orientering fra de politiske følgegrupper

På teknik og miljøområdet orienterede Bjarne og Mickal om møder i 2023. Der har ikke været tilbagemelding på henvendelse om en inddragelse af en p plads i centrum. 

På ældre- og sundhedsområdet orienterede Kate fra mødet i november 2022. Det blev foreslået, at der kom et fremtidigt punkt på dagsordenen vedr. sundhedsklyngesamarbejdet, herunder betydningen for kommunerne. Der blev ligeledes nævnt et konkret projekt på sundhedsområdet om støtteværktøjer for tidlig opsporing i hjemmeplejen. 

Grethe orienterede for møde fra patientinddragelsesudvalget under Regionsældrerådet. 

Margrethe orienterede fra møde med de ernæringsfaglige vejledere og fra det danske madhus. Det danske madhus havde bl.a. nævnt, at de gerne vil invitere Seniorrådet til en prøvesmagning. 

Ift. proces for udarbejdelse af Køge Kommunes sundhedspolitik er der kick off møde i det nye år. 

5. Budget og forbrug 2022

Forbruget pr. 24. november 2022 blev gennemgået.
Det blev besluttet, at overskydende midler søges overført til 2023.

6. Eventuelt

Kate foreslog, at der kom et tema på et kommende møde i Seniorrådet om demenshandleplanen og opfølgning herpå ligesom der blev spurgt til evaluering af værdighedspolitik.


28. oktober 2022 - Ordinært møde

Deltagere

Dora Olsen, Margrethe Pedersen, Kate Gjerstrup, Jan Munk, Verny Jensen, Mickal Andersen, Grethe Hansen og Bjarne Larsen 

Afbud

Bendt Lundsbjerg

Referent

Trine Fjalar Andersen

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Oplæg om projekt ”Sammen med borgeren om den nærværende ældrepleje” v. Maria Lindholm Kristensen og Trine Andersen

Maria orienterede om projektets formål og indhold. Projektet løber fra 2022 til 2023 og er støttet med midler fra Socialstyrelsen. Projektet gennemføres i hjemmeplejeområde nord, visitation og hverdagsrehabilitering. Der vil løbende være en orientering af projektet i Seniorrådet. 

3. Nyt fra formanden

Dora Olsen orienterede kort om telefonsamtaler som er udsprunget af TV2 udsendelsen vedr. Nørremarken samt erfaringer fra andre ældreråd om plejehjemsråd. 

Derudover har der været en henvendelse fra TV2 news om budget 2023. 

4. Orientering fra de politiske følgegrupper

I den kollektive trafik brugergruppe er kommende møde først i det nye år. Bjarne og Mickal er indtrådt i denne gruppe. 

Mickal orienterede fra et møde i arbejdsmarkedsudvalget hvor der har været en drøftelse af fastholdelse af seniorer. 

Det blev bl.a. besluttet, at på et kommende møde i Seniorrådet vil der være et tema om fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet og jobmuligheder for seniorer.  

Madudvalget blev ligeledes drøftet. Margrethe deltager på møde den 7. november 2022. Margrethe fik til opgave at spørge om de stigende priser, har påvirket kvaliteten af maden. 

5. Plejecentre – herunder Nørremarken

Kst. velfærdsdirektør Bjarne Andersen deltog på mødet. Der var en drøftelse af oplæg til debat om bestyrelser eller lignende på plejecentre i Køge Kommune. Drøftelsen genoptages i Seniorrådet efter det ordinære møde.

Oplægget var blevet efterspurgt af Seniorrådets formandskab som et forebyggende element for at imødegå sager som den for nuværende på Nørremarken. 

Bjarne orienterede om, at Ældre og Sundhedsudvalget på et temamøde i november drøfter bruger-og pårørenderåd/plejehjemsbestyrelser/plejehjemsråd. 

Bjarne opfordrede til, at Seniorrådet kommer med et forslag og foreslår efterfølgende politisk dialog herom. Sidstnævnte kunne være dialogmøde mellem Seniorrådets formandskab og Ældre- og Sundhedsudvalgets formandskab.

Tilsynsrapporter blev ligeledes drøftet. Der er tre typer af tilsyn. 

Bjarne tilkendegav, at de endelige tilsynsrapporter fra Styrelsen for Patientsikkerhed kan fremsendes Seniorrådet til orientering. 

6. Igangværende høringer og godkendelse af høringssvar

6a) Udbud af Diabetes produkter

Høring i Seniorrådet med frist den 17. november 2022, se evt. høringsmaterialet fra møde den 10. oktober 2022.

Grethe Hansens udkast til høringssvar eftersendes. 

Kort om udbuddet og høringen:
Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) er i tæt samarbejde med kommunerne i gang med at udarbejde en indkøbsaftale til kommunerne på diabetesprodukter (kaldet 50.97 Diabetesprodukter). Nu skal de kommunale senior-/ældre- og handicapråd høres.

Formålet med høringen er, at de kommunale senior-/ældre- og handicapråd kan se, hvordan brugere af diabetesprodukter har været involveret i udarbejdelsen af udbudsmaterialet, og får mulighed for at komme med eventuelle yderligere kommentarer.

Udbudsmaterialet er udarbejdet i samarbejde med en ekspertgruppe bestående af ca. 18 kommunale eksperter. Ekspertgruppen rummer både indkøbere og fagpersoner, som fx diabetessygeplejersker.

Diabetesforeningen udpegede repræsentanter for brugerne, som SKI har inddraget i forbindelse med udarbejdelsen af kravsspecifikationer og tilbudslister. Der er afholdt tre møder med repræsentanter for brugerne. Blandt de deltagende var både brugere med type 1 og type 2-diabetes og forældre til børn med type 1-diabetes. Diabetesforeningen deltog i alle tre møder.

Tildelingskriteriet er 100 pct. pris, dvs. den leverandør der byder ind med de billigste produkter, vinder udbuddet. Det betyder dog ikke, at der ikke er fokus på kvalitet. For de produkter, leverandøren byder ind med, skal leve op til en lang række nøje definerede og ambitiøse kvalitetskrav for overhovedet at kunne være med i konkurrencen om at vinde udbuddet.

Derudover har de repræsentanter for brugerne, der var udpeget af Diabetesforeningen, udtrykt generel tilfredshed med bredden og med specifikationerne i tilbudslisten, herunder også, at det fremgår, hvilke personer det enkelte blodsukkerapparat er egnet til. De vurderer, at det bliver en stor hjælp, når der skal bevilges diabetesprodukter.

Diabetes området har været udbudt flere gange tidligere. Det er imidlertid første gang SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsservice) udbyder det på vegne af landets kommuner.

Grethe Hansen fremlagde udkast til høringssvar. 

Der var enkelte bemærkninger til høringssvaret. Tilrettet udkast til høringssvar fremsendes Seniorrådet med henblik på endelig godkendelse. 

7. Eventuelt

På møde i januar / februar drøftes aktiviteter for 2023, der bl.a. kan indeholde udstillingen Fortællinger fra de ældre på plejecentre. 

På kommende møde drøftes Seniorrådets budget. 

Whistleblowerordningen og etableringen af en borgerrådgiver blev drøftet. 


10. oktober 2022 - Ordinært møde

Deltagere

Dora Olsen, Margrethe Pedersen, Kate Gjerstrup, Jan Munk, Bendt Lundsbjerg, Verny Jensen, Mickal Andersen, Grethe Hansen og Bjarne Larsen

Afbud

Sted

Kjøge Miniby, Strandpromenaden 26 / Strandvejen 101

Referent

Trine Fjalar Andersen

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Besøg af ældre- og sundhedschef Camilla Meyer fra kl. 9:30-10

Camilla Meyer deltog på mødet.

 

Rundvisning i Kjøge Mini-By fra ca. kl. 10-11:15.

 

3. Nyt fra formanden

Formanden orienterede om en borgerhenvendelse vedr. udvikling i timer i hjemmeplejen.

4. Orientering fra de politiske følgegrupper

Margrethe orienterede om udstillingen ”Fortællinger fra de ældre”, som nu er i Herfølge.

Der har været afholdt møde mellem repræsentanter fra de 4 råd, hvor det blev drøftet om der skulle afholdes et borgermøde / en rådenes dag for at gøre opmærksom på de 4 råd.

Der blev endvidere orienteret fra madudvalget og om de ernæringsfaglige konsulenters arbejde. Seniorrådet – madudvalget – vil gerne deltage i prøvespisninger på plejecentre.

Fra Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 14. september 2022 blev det bl.a. refereret, at ældreområdet ikke indgår som del af velfærdsaftalerne. Der efterspørges en forklaring herpå.

Vedrørende udarbejdelsen af sundhedspolitikken pegede Seniorrådet på ønsket om at deltage i udviklingen heraf.

Ift. teknik og miljø orienterede Bjarne bl.a. om byudviklingen i Køge Nord og tilkørselsforhold.

Mickal orienterede om, at der endnu ikke er kommet svar på spørgsmål om inddragelse af en parkeringsplads i Køge Centrum. Spørgsmålet fremsendes hele Seniorrådet

Mickal orienterede om, at der afholdes et møde i Ellemarken.

Den kollektive trafikbrugergruppe, hvor Kate og Margrethe er med i – her foreslås det, at Mickal og Bjarne i stedet deltager.

På kultur- og idrætsområdet orienterede Bendt kort fra seneste dagsorden.

Ved slutningen af punktet blev det drøftet om og i givet fald hvordan at Seniorrådet kan orienteres hurtigere, således at rådet har en mere proaktiv rolle.

5. Igangværende høringer

5a) Udbud af Diabetes produkter

Høring i Seniorrådet med frist den 17. november 2022.

Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) er i tæt samarbejde med kommunerne i gang med at udarbejde en indkøbsaftale til kommunerne på diabetesprodukter (kaldet 50.97 Diabetesprodukter). Nu skal de kommunale senior-/ældre- og handicapråd høres.

Formålet med høringen er, at de kommunale senior-/ældre- og handicapråd kan se, hvordan brugere af diabetesprodukter har været involveret i udarbejdelsen af udbudsmaterialet, og får mulighed for at komme med eventuelle yderligere kommentarer.

Dette udbudsmateriale er udarbejdet i samarbejde med en ekspertgruppe bestående af ca. 18 kommunale eksperter. Ekspertgruppen rummer både indkøbere og fagpersoner, som fx diabetessygeplejersker.

Diabetesforeningen udpegede repræsentanter for brugerne, som SKI har inddraget i forbindelse med udarbejdelsen af kravsspecifikationer og tilbudslister. Der er afholdt tre møder med repræsentanter for brugerne. Blandt de deltagende var både brugere med type 1 og type 2-diabetes og forældre til børn med type 1-diabetes. Diabetesforeningen deltog i alle tre møder.

Tildelingskriteriet er 100 pct. pris, dvs. den leverandør der byder ind med de billigste produkter, vinder udbuddet. Det betyder dog ikke, at der ikke er fokus på kvalitet. For de produkter, leverandøren byder ind med, skal leve op til en lang række nøje definerede og ambitiøse kvalitetskrav for overhovedet at kunne være med i konkurrencen om at vinde udbuddet.

Derudover har de repræsentanter for brugerne, der var udpeget af Diabetesforeningen, udtrykt generel tilfredshed med bredden og med specifikationerne i tilbudslisten, herunder også, at det fremgår, hvilke personer det enkelte blodsukkerapparat er egnet til. De vurderer, at det bliver en stor hjælp, når der skal bevilges diabetesprodukter.

Diabetes området har været udbudt flere gange tidligere. Det er imidlertid første gang SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsservice) udbyder det på vegne af landets kommuner.

./.Bilag vedlagt

Seniorrådet udarbejder et høringssvar.

6. Godkendelse af mødeplan for 2023

./.Bilag vedlagt

Godkendt.

7. Eventuelt

Det blev besluttet, at der købes jakker til Seniorrådet.

Seniorrådet vil gerne orienteres om udviklingen i projekt faste teams. Det sker på møde den 28. oktober 2022


12. september 2022 - Ordinært møde

Deltagere

Dora Olsen, Margrethe Pedersen, Kate Gjerstrup, Jan Munk, Bendt Lundsbjerg, Verny Jensen, Mickal Andersen, Grethe Hansen, Bjarne Larsen og Camilla Meyer

Afbud

Sted

Mødelokale 3

Referent

Trine Fjalar Andersen

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Oplæg om velfærdsteknologi; roommate ved konsulent Jette Flarup, Velfærdssekretariatet.

Roommate har været afprøvet i Køge Kommune, Køge Nord i perioden april 2021- april 2022. Roommate er et alarm- og tilsynssystem.

Roommate er et tilbud til relevante borgere pba. en screening og hvor pårørende har givet samtykke til anvendelse. Effekten fra afprøvningen har bl.a. været mere ro, tryghed og et optimeret tilsyn.

Roommate tilbydes fremadrettet på alle plejecentre. Der er for nuværende 6 personer i Køge Nord tilknyttet med gode resultater.

3. Nyt fra formanden

Møde om Rådenes dag afholdes den 27. september 2022 på Rådhuset. Der er 4 medlemmer fra Seniorrådet, der deltager.

Der er fortsat interesse for deltagelse i møde med Faglige Seniorer. Dette kan eventuelt afholdes i foråret 2023.

Afholder Faglige Seniorer eller Ældresagen arrangementer i relation til det forestående valg eller andet, er Seniorrådet positivt indstillet i deltagelse.

Et muligt borgermøde med deltagelse af Social- og Ældreminister Astrid Krag blev drøftet. Dette afholdes ikke for nuværende.

Torvedagen den 7. september 2022 blev evalueret. Der var enighed om, at det havde været positivt.

Herfølgedagen er den 24. september 2022. Seniorrådets deltagelse blev drøftet. Der er frist til den 14. september 2022 til formanden om de enkelte medlemmer kan deltage.

4. Orientering fra de politiske følgegrupper

Ift. ældre- og sundhedsudvalget redegjorde Grethe og Kate for mødemateriale. 

Ift. punkt om plejeboligkapaciteten, sag nr. 96 konstaterer Seniorrådet, at plejeboliggarantien overholdes. Plejeboligkapaciteten modsvarer for nuværende behovet, men der forventes at være et behov for yderligere kapacitet fra 2025. Seniorrådet bemærker, at der på flere plejecentre udestår renovering og er opmærksom på kapacitetsudvidelsen.

Som sag nr. 104 vedr. pårørende og netværk bemærker Seniorrådet, at det er bemærkelsesværdigt, at der er et budgetforslag omhandlende besparelser på daghjem, når netop vigtigheden af pårørende som samarbejdspartner fremhæves.

Ift. punkt om velfærdsaftalerne, sag nr. 105 på ÆSUs møde bemærker Seniorrådet et ønske om og behovet for inddragelse i fald ældreområdet udpeges i velfærdsaftalerne.

Til ÆSU sag nr. 106 er Seniorrådet positiv overfor, at der gives midler til en Blixen klub for kvinder.

Bjarne refererede fra møde i Regionsældrerådet og refererede fra et oplæg fra Guldborgsund om friplejehjem ”Guldborgsund friplejehjem og rehabilitering”.

Mickal orienterede fra Teknik og Miljøområdet, herunder at handicap p-plads i det centrale Køge er nedlagt og anvendes af en privat erhvervsdrivende. Mickal stiller spørgsmål til Teknik- og Miljøforvaltningen. 

Kate har været til møde den 8. september 2022 i trafik- og borgergruppen og refererede herfra. På dette møde var der bl.a. borgere fra lokalområdet, der ønsker at bidrage med input.

Bendt refererede fra Kultur- og Idrætsudvalget om bl.a. Bevæg dig for livet.

Margrethe og Kate er med i madudvalget. Der har ikke været afholdt møder i udvalget. Punktet genoptages på møde i Seniorrådet.

5. Igangværende høringer og godkendelse af høringssvar

Budget 2023-26

Seniorrådets høringssvar til budget 2023-26 er indsendt. Processen for høringssvaret har været positivt, herunder budgetdialogmødet med Ældre- og Sundhedsudvalget og mødet med forvaltningen.

Frivilligt socialt arbejde og frivilligrådet

På Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 16. august 2022, besluttede udvalget at sende et forslag i høring hos blandt andet Seniorrådet om oprettelse af et netværk for frivilligt socialt arbejde i Køge Kommune og en samtidig nedlæggelse af Frivilligrådet i sin nuværende form.

I kan læse mere om sagen i referatet fra mødet i Ældre- og Sundhedsudvalget den 16. august 2022 (sag nr. 92)

Seniorrådets høringssvar skal være forvaltningen i hænde senest den 16. september 2022.

Formanden skriver høringssvaret.

6. Eventuelt

Der var interesse for køb af jakker med Seniorrådet som tekst.

Fortællinger fra de ældre-gruppen mødes på Herfølge bibliotek den 13. september 2022.

 


11. august 2022 - Ordinært møde

Deltagere

Dora Olsen, Margrethe Pedersen, Kate Gjerstrup, Verny Jensen, Bendt Lundsbjerg, Grethe Hansen, Mickal Andersen, Bjarne Larsen, Jan Munk

Afbud

Sted

Ølby Centret, Ølby Center 86, Multisalen

Referent

Trine Fjalar Andersen

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Rundvisning på Ølby Centret af teamleder Ghita Galle og driftsleder Jessie Lykke

3. Nyt fra formanden

Dora Olsen orienterede bl.a. om, at Social- og Ældreminister Astrid Krag er positivt indstillet ift. deltagelse i et borgermøde i Borup. Gennemførelsen heraf vil dog afhænge af tidspunkt for det forestående Folketingsvalg. Alternativer blev drøftet. Drøftelsen genoptages på kommende møde.

Næste torvedag er onsdag den 7. september 2022.

Der afholdes et fællesmøde med Faglige Seniorer torsdag den 13. oktober 2022.

Der afholdes et budgetmøde med direktør og ældre- og sundhedschef den 29. august 2022.

Den 31. august 2022 er der budgetdialogmøde kl. 17. Der planlægges formøde fra kl. 15.

Der har været en henvendelse fra Udsatterådet og Integrationsrådet om deltagelse i rådenes dag. Seniorrådet besluttede at deltage heri.

4. Orientering fra de politiske følgegrupper

Udsat til kommende møde.

5. Besøg af tidligere formand for Solrød Ældreråd

Steen Knuppert-Hansen fra Solrød deltog og videregav erfaringer fra Solrøds ældreråds arbejde med fokus på seniorboliger fra 2018.

Der har været mange aktiviteter, herunder har der været afholdt et møde med Borgmesteren i Solrød Kommune og afviklet en 2 dages boligmesse med eksterne oplægsholdere og lokalpolitikere. Forud for boligmessen var en rapport baseret på en spørgeskemaundersøgelse om seniorboliger.

6. Frokost – fra kl. 11:45-12:15

7. Gennemgang af diætapp ved løn- og personalekonsulent Helle Schmidt Bruhn Hansen

Intet at bemærke.

8. Eventuelt

Mickal Andersen orienterede om en stående invitation til et kaffemøde i Ellemarken.

Margrethe Petersen orienterede om, at første møde i Seniorrådet i oktober afholdes i Køge Miniby.

Mødet sluttede kl. 13.

 


3. juni 2022 - Ordinært møde

Deltagere

Dora Olsen, Margrethe Pedersen, Mickal P. N. Andersen, Verny Jensen, Bendt Lundsbjerg, Jan Munk, Kate Gjerstrup

Afbud

Bjarne Larsen, Grethe Hansen og Bendt Lundsbjerg

Sted

Mødelokale 2

Referent

Kate Gjerstrup/Dora Olsen

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

2. Nyt fra formanden

Formanden orienterede om borgerhenvendelser.

Det undersøges om augustmødet kan afholdes i Ølby Centret.

Henvendelse fra faglige Seniorer om fælles borgermøde eventuelt i oktober.

3. Orientering fra de politiske følgegrupper

Teknik- og Miljøudvalget:

Rullebudgetter.  Interessant punkt – der kommer borgermøde senere

hvilket også involverer busdriften.

Mickal har deltaget i et velbesøgt borgermøde i Herfølge – opfølgning på byggeprojekter.

Intet nyt om Nørremarken/vandrehjemmet.

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget:

Handleplan for bekæmpelse af social kontrol. Orientering om sammenhængende indsats for borgere med psykiske lidelser.

Ældre- og Sundhedsudvalget:

Proces for udvikling af ny sundhedspolitik. Orientering om Roommate overvågningssystemet, Nationalt partnerskab mod ensomhed og samarbejdsprojekt om digital stuegang. Det undersøges om Sundheds- og Ældrechef eller Udvalgsformand kan deltage i næste seniorrådsmøde til en nærmere orientering om ovenstående.

Øvrige udvalg: intet at referere

4. Evaluering af torvedag og planlægning af kommende torvedage.

Velbesøgt stand.

Der blev taget godt imod vores nye Pjece, og vi fik talt med rigtig mange borgere. Der bestilles yderligere 1000 stk. Næste torvedag den 29. juni.

5. Fokusområder i 2022-25

Boliger til seniorer – hvad er der behov for – hvad ønsker borgeren? Har Køge kommune en kortlagt overblik over seniorboliger m.m.? undersøges

Øvrige fokusområder: De svageste ældre, og den nye sundhedsreform.

6. Planlægning af efterårets borgermøder.

Har inviteret minister Astrid Krag til borgermøde om ny ældrelov. Afventer svar.

Torvedag i september.

I samarbejde med faglige seniorer planlægges et borgermøde i oktober, mere herom senere.

Ellemarkens seniorklub har inviteret seniorrådet til et kaffemøde, også mere herom senere.

7. Eventuelt

Udstillingen - Fortællinger fra de ældre i Køge - på Køge Bibliotek var en succes, og er nu afsluttet. Næste udstilling finder sted på Borup Bibliotek senere.

Verny og Kate planlægger et socialt arrangement.

 


29. april 2022 - Ordinært møde

Deltagere

Dora Olsen, Margrethe Pedersen, Grethe Hansen, Bjarne Larsen, Mickal P. N. Andersen, Verny Jensen, Bendt Lundsbjerg, Jan Munk

Afbud

Kate Gjerstrup

Sted

Sundhed, Træning og Rehabilitering, Strædet.

Referent

Trine Fjalar Andersen

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Rundvisning på Sundhed, Træning og Rehabilitering, STR

Leder af STR Lars Hoppe Søe og Stine Rodenberg viste rundt.

3. Nyt fra formanden

Dora Olsen orienterede om dialogmødet med Ældre- og Sundhedsudvalget den 3. maj 2022. De 3 temaer, der er på dagsorden er Samarbejdet mellem Seniorrådet og ÆSU, Plejeboliger og kapacitet og hjælpemiddeldepot. Under punktet vedr. samarbejde skal nævnes ønsket om, at Seniorrådet gerne vil høres tidligt om Budget 2023-26.

4. Torvedag

Seniorrådet er på torvet den 11. maj 2022. Demensteamet er ligeledes på torvet denne dag. Sundhedskonsulenten vil ligeledes besøge Seniorrådet.  

Der er mødetid kl. 10:30 på torvet.

5. Orientering fra de politiske følgegrupper

Bjarne deltog i informationsmøde (borgermøde) om boliger i Køge Nord og Bjarne og Mickal vil følge udviklingen tæt, da oplysningerne på mødet ikke var fyldestgørende.

Grethe orienterede kort fra ÆSUs dagsorden.

Margrethe orienterede om trafikborgergruppe. På mødet blev analyse om bustrafik og behovet herfor drøftet.

Jan indgår i den politiske følgegruppe vedr. økonomiudvalget, og Dora udgår.

6. Orientering fra Fortælling fra de ældre - gruppen

Margrethe orienterede om udstillingen. Denne opstilles på biblioteket mandag den 2. maj 2022. Udstillingen er fra den 3. til den 30. maj 2022.

7. Eventuelt

Der har været møde mellem Thomas Kielgast og repræsentanter fra Seniorrådet (Dora og Jan) vedr. seniorrådsvalget.

Seniorrådet vil adspørge sundhedskonsulenten i STR om der er kurser vedr. faldteknik og herefter foreslå sundhedskonsulenten I bedste fald.

Seniorrådsformandens telefonnummer er: 2487 3624

Det undersøges hvilke muligheder der er for oplæg på borgermøder i efteråret herunder hvor det kan være.

Social- og ældreministeriet kontaktes med henblik på om Astrid Krag vil deltage på næste torvedag.

Bendt refererede fra seminar på Køge Bibliotek med frivillige foreninger.

 


1. april 2022 - Ordinært møde

Deltagere

Dora Olsen, Margrethe Pedersen, Grethe Hansen, Kate Gjerstrup, Bjarne Larsen, Jan Munk og Mickal P. N. Andersen, Verny Jensen

Afbud

Bendt Lundsbjerg

Sted

Mødelokale 1, Rådhuset

Referent

Trine Andersen

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Nyt fra formanden

Underskriftsblad fra mødet den 7. marts 2022 udestår.
Til næste møde den 29. april 2022 medbringes det manglende underskriftsblad.

Dora Olsen har været i kontakt med Danske Ældreråd ift. seniorråd og rådets kontakt med og på plejecentre.

3. Orientering fra de politiske følgegrupper

Fra Økonomiudvalgets dagsordener og referater orienterede Dora Olsen om gruppe vedrørende udviklingen i Køge Nord. Der er rettet henvendelse til Køge Kommune ift. om Seniorrådet kunne blive repræsenteret. Der udestår en tilbagemelding.

Mickal P.N. Andersen orienterede fra referat fra Klima- og Planudvalget. Der er borgermøde den 27. april 2022 om forslag til lokalplan vedr. boliger i Køge Nord.

Der var en kort drøftelse af vandrehjemsgrunden og referat fra borgermøde herom.

Fra dagsordenen til ældre- og sundhedsudvalget den 5. april 2022 refererede Grethe Hansen og Kate Gjerstrup fra punkter vedr. velfærdsteknologi og kvalitetsstandarder.

Ift. kvalitetsstandarder på ældre- og sundhedsområdet blev forvaltningens kommentarer til bemærkningerne gennemgået.

Kate Gjerstrup gennemgik ligeledes bemærkninger og justering i indstilling ift. de forebyggende hjemmebesøg.

4. Drøftelse af ønsker til temaer til dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget den 3. maj 2022

Forslagene var:

 • Samarbejdet mellem Seniorråd og Ældre- og Sundhedsudvalg ift. bl.a. høringer
 • Plejeboliger og kapacitet
 • Budget 2023-26, sparekatalog og besparelser på ældreområdet
 • Hjælpemiddeldepot

Dialogmødet foregår den 3. maj 2022 fra kl. 16 til 17. Seniorrådet vurderer, at 1 time er for lidt.

5. Fortællinger fra de ældre - udstilling

Det tidligere Seniorråd fik midler fra bl.a. Ældre- og Sundhedsudvalget til at udarbejde udstillingen og bogen ”Fortællinger fra de ældre”. Udstillingen har være fremvist en enkelt dag på Træningscenteret. Det udestår nu at finde ud af, hvad der videre skal ske med udstillingen.

Aktuelt har der været afholdt et møde om udstillingen til Fortællinger fra de ældre mellem Køge Bibliotek og næstformanden i Seniorrådet og 2 frivillige borgere (tidligere medlemmer af seniorrådet), og det er aftalt at udstillingen skal fremvises fra primo maj og en måned frem på Køge Bibliotek. Denne gruppe står for udstillingen.

Det nuværende Seniorråd besluttede på møde den 7. marts 2022 at afvente opsætning af udstillingen.

Seniorrådet bedes derfor tage stilling til, om:

 • Seniorrådet vil og i givet fald hvordan de skal deltage i udstillingen på Køge Bibliotek. (Margrethe kan uddybe i fald hun har ideer hertil)
 • Udstillingen fremadrettet skal forankres i seniorrådet, som samtidig står for opsætning, koordinering og kontakt til dem, der ønsker at have udstillingen stående (eksempelvis ift. plejecentre)
 • Udstillingen fremadrettet skal forankres i en frivillig gruppe, der så står for opsætning, koordinering og kontakt til dem der ønsker at have udstillingen stående

Sekretariatet i Velfærdsforvaltningen kan af ressourcemæssige grunde ikke varetage arbejdet med udstillingen, men kan tilbyde at sørge for kørsel af udstillingen. Uanset hvem der er bestiller – blot det er inden for kommunegrænsen.

Det bemærkes, at tilbagemeldingerne er, at det er en fin udstilling og der har været begejstring og efterspørgsel efter bogen.

Det blev besluttet, at der nedsættes en frivillig arbejdsgruppe, hvor gruppen forankres i Seniorrådet. Det skal afklares om Køge Kommune kan varetage forsikringen af udstillingen. Der er ikke økonomi i Seniorrådet til arbejdet i forbindelse hermed og ej heller er der mulighed for diæt-/udgiftsgodtgørelse. Margrethe Petersen er tovholder på udstillingen.

6. Friplejehjem

Seniorrådet ønsker, at der er tilstrækkeligt med antal plejeboliger ift. at imødekomme efterspørgslen af plejeboliger – friplejehjem eller ej.

7. Seniorrådets budget 2022 - forbrugsstatus

Bilag vedlægges

Taget til efterretning.

8. Invitation fra Køge Miniby

Fra punkt ”Eventuelt” på seneste møde den 7. marts 2022

Margrethe planlægger møde i Køge Miniby – det undersøges om det kan være den 3. juni 2022.

9. Eventuelt

Bjarne deltager på Regionsældrerådsmøde den 3. juni 2022. Til kommende møde er der afbud fra Jan Munk og Kate Gjerstrup.


7. marts 2022 - Ordinært møde

Deltagere

Dora Olsen, Margrethe Pedersen, Bendt Lundsbjerg, Grethe Hansen, Kate Gjerstrup, Bjarne Larsen, Jan Munk og Mickal P. N. Andersen (sidstnævnte fra kl. 11:15)

Afbud

Verny Jensen

Sted

Mødelokale 3, Rådhuset

Referent

Trine Fjalar Andersen

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Nyt fra formanden

Dora Olsen orienterede bl.a. om at der i maj måned, den 3. maj 2022 er dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget.

3. Medlemsrokade i Seniorrådet

Præsentation af nyt medlem af Seniorrådet er Jan Munk
Jan indgår i den politiske følgegruppe vedr. socialudvalget.

4. Orientering fra de politiske følgegrupper

To af rådsmedlemmerne orienterede fra dagsordenen til Ældre- og Sundhedsudvalgets møde i marts 2022, herunder punkt vedrørende afprøvning af IV behandling i kommunalt regi i Region Sjælland. Drøftelse af afprøvning af IV behandling i kommunalt regi i Region Sjælland overvejes genoptaget.

Fra dagsordenen til Økonomiudvalget blev følgegruppe til udviklingen i Køge Nord drøftet. Seniorrådet sender forespørgsel til Økonomiudvalget vedrørende eventuel repræsentation i følgegruppe.

På baggrund af forslag fra to af rådsmedlemmerne blev det besluttet, at er der punkter der skal kommenteres på/arbejdes videre med, sendes disse forud for møder i Seniorrådet til formanden.

5. Sager i høring

Seniorrådet har den 10. februar 2022 fået 4 sager i høring, hvoraf de tre af sagerne er den årlige revision af kvalitetsstander og et forslag om fællesarrangementer for borgere i målgruppe for forebyggende hjemmebesøg

 • Årlig revision af kvalitetsstandarder på hjælpemiddelområdet
 • Årlig revision af kvalitetsstandarder på træningsområdet
 • Årlig revision af kvalitetsstandarder på ældre- og sundhedsområdet, herunder
 • forslag om fællesarrangementer for borgere i målgruppe for forebyggende hjemmebesøg

For de tre årlige revisioner af kvalitetsstandarder vedlægges bilag hvori det er muligt at se eventuelle foreslåede ændringer i 2022 markeret med rødt.
Alle fire sager kan læses på Ældre og Sundhedsudvalgets dagsorden fra den 9. februar 2022 pkt. 18-21. Se evt. 09. feb 2022 - Køge Kommune (koege.dk)

I de tre sager der vedrører de årlige revisioner af kvalitetsstandarderne er eventuelle ændringer/tilretninger ligeledes beskrevet, hvilke ligeledes fremgik af høringsmail af 10. februar 2022.
Der vedlægges udkast til høringssvar fra 2 af Seniorrådets medlemmer til
Den årlige revision af kvalitetsstandarder på hjælpemiddelområdet, træningsområdet og ældre- og sundhedsområdet samt forslag om fællesarrangementer for borgere i målgruppe for forebyggende hjemmebesøg.

Frist for tilbagemelding til Velfærdsforvaltningen er den 10. marts 2022.

Forslag til høringssvarene blev drøftet.

Til høring vedr. revision af kvalitetsstandarder på hjælpemiddelområderne: Der indføjes en tillægssætning: ”Samt medvirker til at gøre borgerne selvhjulpne og dermed reducerer behovet for hjemmehjælp og andre kommunale ydelser”. Dette indsættes i første afsnit.

Til forslag til høringssvar vedr. den årlige revision af kvalitetstandard på træningsområdet. Forslaget blev besluttet.

Til forslag til høringssvar vedr. den årlige revision af kvalitetsstandarder på ældre- og sundhedsområdet. Forslaget blev besluttet.

Til forslag til høringssvar vedr. forebyggende hjemmebesøg. Forslaget blev besluttet.

6. Forslag fra Bendt Lundsbjerg

På seneste møde i Seniorrådet havde Bendt Lundsbjerg fremlagt et forslag. På mødet blev aftalt, at Bendt skulle følge op på status for bruger- og pårørenderåd på plejecentrene.
Til næste møde kommer der to punkter på dagsordenen. Et omhandlende centerråd og et vedr. Bendts forslag fra tidligere møde om etablering af centerråd fra tidligere møde.

7. Præsentation af ny ældre- og sundhedschef Camilla Meyer

Camilla er tiltrådt i Køge Kommune den 1. februar 2022.
Camilla stiller sig gerne til rådighed for deltagelse i møder i Seniorrådet.

8. Opsamling på gennemgang af diæt app

Deltagelse ved løn- og personalekonsulent Helle Schmidt Bruhn fra Køge Kommune
Helle Schmidt havde meldt afbud til mødet. Med referatet medsendes telefonnummer til Helle med henblik på hjælp til opsætning.

9. Godkendelse af forretningsorden for Seniorrådet

I henhold til § 8 i forretningsordenen kræver ændringer heri vedtagelse i 2 på hinanden følgende møder.
Bilag vedlægges.
Forretningsordenen blev endeligt godkendt.

10. Fortællinger fra de ældre

V./ Margrethe Petersen

Margrethe orienterede om Fortællinger fra de ældre.
Vandreudstillingen afventer.

11. Eventuelt

Dora orienterede om status for et forestående ministerbesøg i Køge.

Det foreslås, at møde i Seniorrådet i maj afholdes på enten Ølby eller STR.

På møde den 1. april er der en tilføjelse til det ordinære møde hvor der følges op på temamødet i marts.

Der er kommet invitation fra Køge Miniby til rundvisning.


7. februar 2022 - Ordinært møde

Deltagere

Dora Olsen, Mickal P. N. Andersen, Kate D. Gjerstrup, Grethe Hansen, Lily Hegner, Verny Jensen, Bjarne Larsen og Bendt Lundsbjerg.

Afbud

Margrethe Pedersen

Sted

Niels Juel, Rådhuset

Referent

Trine Fjalar Andersen

Referat

1. Forretningsorden for Seniorrådet 2022

Bilag vedlægges med forslag til ændringer
Det foreslås, at der ændres i forretningsordenen ift. processen for godkendelse af referater jf. § 7.

Ændringen i forretningsordenen blev godkendt.

2. Vedtægter for Seniorrådet 2022-2025

Bilag vedlægges med forslag til ændringer.

Det foreslås, at der ændres ift. hvilke møder der udløser diæter, jf. §7 i vedtægterne.

I henhold til håndbog om ældreråd fra Danske ældreråd står:
”Hvilke møder, der udløser diæter, kan f.eks. aftales i vedtægterne, som underskrives af kommunalbestyrelsen. Ældrerådets ordinære møder udløser diæter, mens deltagelse i blandt andet underudvalg og arbejdsgrupper, der ikke er fastsat i vedtægterne, normalt ikke udløser diæter”.

Vedtægterne skal godkendes af Ældre- og Sundhedsudvalget.

Ændringen i vedtægterne blev godkendt. Vedtægten videresendes til Ældre- og Sundhedsudvalget med henblik på godkendelse der.

3. Gennemgang af app til registrering af diæter

v./ Løn- og personalekonsulent Jesper Elmelund
Den app, der anvendes er ”mine apps”. Helle Schmidt og Jesper Elmelund deltager på et kommende møde med henblik på opfølgning. Der medsendes en vejledning til næste mødes dagsorden.

4. Mulige høringer i de politiske udvalg

Se pkt. 5

5. Orientering fra de politiske udvalgsfølgegrupper

De enkelte politiske udvalgsfølgegrupper orienterede fra de læste udvalgsdagsordener.
Der blev refereret fra dagsordenen til Ældre- og Sundhedsudvalget til Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 9. april 2022. Grethe og Kate gjorde opmærksom på, at der var punkter om de årlige revisioner af kvalitetsstandarder samt forebyggende hjemmebesøg, som Ældre- og Sundhedsudvalget skal beslutte, hvorvidt de skal i høring.
Det blev foreslået at invitere et udvalgsmedlem til deltagelse på Seniorrådsmøde med henblik på baggrunden for og udbyttet af besøg på udvalgte hjælpemiddeldepoter. Trine tager dette forslag med tilbage til forvaltningen.
Fra Teknik- og Ejendomsudvalget, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Klima- og Planudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget var der ikke sager med relevans for ældreområdet.
Lily indgår i den politiske udvalgsfølgegruppe for Socialudvalget.

6. Budget 2022

Bilag vedlægges med forslag til udmøntning af budget 2022
Budgetforslag godkendt.

7. Evaluering af valg til Seniorrådet

Bilag vedlægges med oplæg til evaluering fra Seniorrådet formandskab.
Ift. det udsendte oplæg til evaluering tilføjes et punkt om, at der i kandidatmateriale ifbm. Regions- og Kommunalvalg også fremgår kandidater til Seniorrådsvalget. Formanden sender oplægget til Borgmesterkontoret, kommunaldirektøren og økonomiudvalget.

8. Forslag fra Bendt Lundsbjerg vedr. centerråd

Bendt Lundsbjerg har fremsendt følgende forslag til dagsordenen:
”Seniorrådet anbefaler overfor Ældre- og Sundhedsudvalget, at der oprettes centerråd på alle 9 plejehjem i Køge kommune.
Centerrådene skal have 5 medlemmer - 1 leder af hjemmet, 1 medarbejder repræsentant, 1 beboer repræsentant, 1 pårørende repræsentant samt en repræsentant udpeget af seniorrådet.
Der afholdes kvartalsmøder på alle plejehjem på samme dato og samme tid.
Lederen skal sørge for valg til centerrådet og udsender dagsorden.
Repræsentanten fra seniorrådet tager notater fra mødet som tages med til næste i Seniorråd, hvor eventuelle bemærkninger kan fremsendes til Ældre- og Sundhedsvalget i Køge kommune.”
Bendt motiverede forslaget om etablering af et centerråd.
Punktet genoptages på næste møde. Og Bendt undersøger status for bruger- og pårørenderåd.

9. Temadag i Seniorrådet

Det foreslås, at der afholdes temadag i Seniorrådet i uge 9, fredag den 4. marts 2022 fra kl. 10 til 15.
Datoen blev godkendt. Der udsendes en kort dagsorden forud for temadagen. De enkelte rådsmedlemmer sender tanker og ideer senest fredag i indeværende uge om temadagen til formanden.

10. Danske Ældreråd: Temadag ”Introduktion til ældrerådsarbejde”

Danske Ældreråd arrangerer temadag for nyvalgte medlemmer af ældre- og seniorråd. Der vil være et arrangement i Ringsted den 3. marts 2022 fra kl. 9 til 15.
Danske Ældreråds temadag - forår 2022 (tilmeld.dk)
Alle medlemmer ønsker deltagelse. Det undersøges om der er ledige pladser. Rådssekretæren foretager tilmelding i fald der er ledige pladser.

11. Eventuelt

Formanden orienterede fra Regionsældrerådet og valggruppe 7.
Valggruppe 7 består af 7 sjællandske ældreråd.


11. januar 2022 - Ordinært møde

Deltagere

Dora Olsen, Margrethe Pedersen, Kate Gjerstrup, Mickal P. N. Andersen, Grethe Hansen, Verny Jensen, Bendt Lundsbjerg og Bjarne Larsen

Afbud

Lily Hegner

Sted

Mødelokale 3, Rådhuset

Referent

Trine Fjalar Andersen

Referat

1. Godkendelse af referat fra konstitueringsmøde den 7. december 2021

Godkendt

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Godkendelse af mødeplan

Der vedlægges bilag til dagsordenen med forslag til mødeplan for 2022.
Møderne afholdes fra kl. 10 til kl. 13.
Mødeplanen er godkendt.

4. Oplæg om ældreområdet

v./konstitueret Ældre- og Sundhedschef i Køge Kommune Betina Arendt
Betina Arendt holder et kort oplæg om ældreområdet i Køge Kommune, som en introduktion til fagområdet.
Betina Arendts oplæg udsendes med referatet.

5. Valg af følgegrupper til de politiske udvalg:

 • Ældre- og Sundhedsudvalget
 • Teknik- og Ejendomsudvalget og Klima- og Planudvalget
 • Socialudvalget
 • Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
 • Kultur- og Idrætsudvalget

I følgegrupperne til:
Ældre- og Sundhedsudvalget indgår Kate Gjerstrup og Grethe Hansen
Teknik- og Ejendomsudvalget og Klima- og Planudvalget indgår Bjarne Larsen og Mickal P. N. Andersen
Socialudvalget indgår Margrethe Pedersen
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget indgår Mickal P. N. Andersen og Verny Jensen
Kultur- og Idrætsudvalget indgår Bendt Lundsbjerg.
Derudover blev der nedsat en følgegruppe til Økonomiudvalget, hvor Bjarne Larsen og Dora Olsen indgår.

6. Valg af repræsentanter til:

 • Regionsældrerådet (2 repræsentanter)
 • Kollektiv trafikborgergruppe
 • Madudvalg (2 repræsentanter)
 • Frivilligråd

Til Regionsældrerådet indgår Dora Olsen og Grethe Hansen. Bjarne Larsen blev valgt som suppleant.
Til den kollektive trafikborgergruppe blev Margrethe Pedersen og Kate Gjerstrup valgt til at besætte pladsen
Til Madudvalg Margrethe Pedersen og Kate Gjerstrup valgt
Til Frivilligrådet blev Bendt Lundsbjerg valgt.

7. Evaluering af Seniorrådsvalget

Punktet blev drøftet. Evalueringen tages op igen på kommende møde i Seniorrådet.

8. Gennemgang af app til diæter

v./Løn og personalekonsulent i Køge Kommune Helle Schmidt Bruhn Hansen
Punktet udsættes til et kommende møde.

9. Eventuelt

Dora Olsen orienterede om, at der i Ringsted den 3. marts 2022 er et orienteringsmøde om ældreråd arrangeret af Danske Ældreråd.
Den 26. januar 2022 afholdes der konstituerende møde i Regionsældrerådet.
Der er oprettet en mailadresse, som det er muligt at skrive til seniorraadet@koege.dk
Mails hertil sendes til formanden.

Referatet oplæst og godkendt.


7. december 2021 Konstitueringsmøde - Seniorrådet for 2022-2025

Deltagere

Margrethe Pedersen, Grethe Hansen, Mickal P. N. Andersen, Kate Dybdal Gjerstrup, Bendt Lang Lundsbjerg, Dora Olsen, Lily Hegner, Verny Jensen og Bjarne Larsen

Afbud

Skriv afbud her

Sted

Mødelokale 2, Rådhuset

Referent

Trine Fjalar Andersen

Beslutningsreferat af konstitueringsmødet

1. Valg af ordstyrer

Trine Andersen blev valgt til ordstyrer

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Valg af formand for Seniorrådet 2022-2025

Dora Olsen blev enstemmigt valgt til formand for seniorrådet fra 2022- 2025

4. Valg af næstformand for Seniorrådet 2022-2025

Margrethe Pedersen blev enstemmigt valgt til formand for seniorrådet 2022-2025

5. Eventuelt

Første ordinære møde i det nye seniorråd afholdes den 11. januar 2022 kl. 10.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje