Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Byråd og udvalg Råd og nævn Referater af Seniorrådsmøder i 2023

Referater af Seniorrådsmøder i 2023

8. maj 2023 - ordinært møde

Deltagere

Margrethe Pedersen, Jan Munk, Mickal Andersen, Grethe Hansen, Bendt Lundsbjerg og Bjarne Larsen 

Afbud

Kate Gjerstrup, Dora Olsen, Verny Jensen, 

Sted

Mødelokale 3, Rådhuset 

Referent 

Trine Fjalar Andersen 

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt. 

2. Nyt fra formanden 

Punktet var nyt fra næstformanden.

Margrethe orienterede om, at der på onsdag den 10. maj er dialogmøde med ældre- og sundhedsudvalget. Formand og næstformand har ikke mulighed for at deltage. Grethe er tovholder på mødet.

Der er to temaer på dagsordenen: Budget 2024 og Værdighedspolitikken-kvalitetsstandarder-praksis. Formødet afholdes kl. 1430 i mødelokale 1. 

Næste torvedag er den 10. maj. 

Margrethe orienterede om, at der er demensuge i uge 19. Der er endvidere teater i Teaterbygningen ”Demensrejsen”.

Der er møde om budgeterklæring om borgernes retssikkerhed og god sagsbehandling den 15. maj. 

Der var kommet et spørgsmål fra Grethe om tilsynsrapporter og høring i Seniorrådet. Rapporterne er tilgængelige på Køge Kommunes hjemmeside. De kommer ikke i høring i Seniorrådet.

3. Orientering fra Camilla Meyer, Ældre- og Sundhedschef (kl. 10:30)

Camilla orienterede om plejehjemslæger på plejecentrene. Plejehjemslæger er læger, der i forvejen er praktiserende læger. 

I Køge er alle plejecentre dækket af plejehjemslæger fra 6 lægehuse. Det er muligt at fastholde den læge pgl. havde før indflytning. Langt hovedparten af borgerne i plejecentrene og i centerboligerne er dog tilknyttet plejehjemslægen.

Udover plejehjemslægerne er der samarbejde med lægerne i kommunalt lægeligt udvalg ligesom der er ansat en praksiskonsulent. 

Camilla orienterede derudover om, at de uanmeldte tilsyn i 2023 varetages af BDO. 

Camilla orienterede endvidere om, at der vil blive ansat 2 ledere på plejecentrene i Borup og Bjæverskov – formentlig fra 1. august.

4. Aktiviteter i 2023

Margrethe orienterede om torvedage og deltagelse den 10. maj, 14. juni, 16. august og 13. september 2023.

Den 12. juni 2023 er der et arrangement i aktivitetshuset i Borup, Møllevej 11 arrangeret af Seniorrådet. Arrangementet starter 1830. Seniorrådet mødes kl. 17. Der er oplæg fra Midtsjællands Politi med titlen ”Hold svindlerne fra døren”.

Den 25. september 2023 kl. 14 er der et ældrepolitisk borgermøde arrangeret af Seniorrådet, Faglige Seniorer og Ældresagen på Teaterbygningen fra kl. 14-17. Gruppeformændene fra de enkelte partier fra Køge Byråd er inviteret.

Den 5. oktober 2023 kl. 19 er der et arrangement på Teaterbygningen, et foredrag om Alzheimers, arrangeret af Seniorrådet.

5. Orientering fra de politiske følgegrupper

På området for trafik orienterede Bjarne fra møde om kollektiv trafik, der blev afholdt den 20. april 2023. Formålet med mødet var en opfølgning på busanalyse og transportvaner. 

Bendt orienterede kort fra kultur og fritidsområdet, hvor udvalgsformanden overfor Bendt har tilkendegivet, at pgl gerne vil mødes med Seniorrådet. 

Jan orienterede om referat fra møde i Økonomiudvalget. Et punkt på dagsordenen var friplejehjem. Jan foreslog, at Seniorrådet kunne foreslås at blive repræsenteret ved en repræsentant på studietur til friplejehjem. 

6. Evt. 

Der var en kort drøftelse af samarbejdet med de øvrige råd, herunder handicaprådet. Denne drøftelse genoptages. 


11. april 2023 - ordinært møde

Deltagere

Dora Olsen, Margrethe Pedersen, Bendt Lundsbjerg, Kate Gjerstrup, Jan Munk, Mickal P. N. Andersen, Bjarne Larsen

Afbud

Verny Jensen, Grethe Hansen

Sted

Huitfeldt

Referent

Trine Fjalar Andersen

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Nyt fra formanden

Dora orienterede om deltagelse i regionstemamøde ved oplæg fra KL formand Martin Damm om bl.a. den demografiske udvikling, arbejdsudbud, velfærdsteknologi, rehabilitering og øget inddragelse af civilsamfund.

3. Aktiviteter i 2023

Seniorrådet er umiddelbart positivt indstillet overfor at deltage i samarbejde med faglige Seniorer og Ældresagen om eventuelle aktiviteter. Det første skridt er et indledende møde, hvor formandsskabet deltager.

Seniorrådet arrangerer et foredrag med en politiassistent fra Midt- og Vestsjællands politi i Aktivitetshuset i Borup den 12. juni 2023 kl. 18:30. Oplægget vedrører gode råd til at holde svindlere for dørene.

Der arrangeres torvedage, hvor følgende datoer er i spil: Den 10. maj, 14. juni, 16. august og 13. september 2023.
Som aktivitet i efteråret planlægges arrangement om demens.

4. Orientering fra ældre- og sundhedschef Camilla Meyer, herunder orientering om tilsyn fra kl. 11-11:30

Ulla Eskildsen, kvalitetskonsulent deltog på mødet.
De forskellige typer af tilsyn blev gennemgået. De kommunale tilsyn, sundhedsfagligt tilsyn, ældretilsyn og AK blodfortyndende og insulin tilsyn. De 4 sidstnævnte gennemføres af Styrelsen for Patientsikkerhed. De førstnævnte gennemføres af ekstern leverandør BDO.

Ift. det kommunale tilsyn er der i år tilkøbt en ekstra ydelse omhandlende sundhedsfaglige ydelser - udover tilsynet om servicelovsydelser.

Planche fra orienteringen medsendes referatet.

5. Fremtidens plejehjemsbyggeri

Der var en drøftelse af friplejehjem.

6. Orientering fra de politiske følgegrupper

Kate orienterede fra kommende dagsorden til Ældre- og Sundhedsudvalget, herunder om velfærdsteknologi i Køge Kommune, friplejehjem, værdighedspolitik og VIVEs rapport om faste teams og de foreløbige erfaringer fra Køge.

Mickal orienterede kort fra Teknik- og miljøområdet.

Jan orienterede fra Socialudvalgets møde, herunder status på de boligsociale anvisningskriterier.

Ift. økonomiudvalgets dagsorden blev der orienteret fra Jan om den forestående budgetproces.

Margrethe orienterede fra madudvalget, hvor der har været afholdt møde ultimo marts 2023. Der var bl.a. repræsentanter fra Det Danske Madhus, Køge kommune, borgere og medarbejdere på plejecentrene, Handicaprådet og Seniorrådet. Der afholdes to årlige møder i udvalget

7. Eventuelt

På kommende dialogmøde med ældre- og sundhedsudvalget den 10. maj 2023 ønskes drøftet:

  • Budget 2024
  • Værdighedspolitik, kvalitetsstandarder og praksis

Det foreslås, at der er to timer til debat.

Dora orienterede fra status på møde i arbejdsgruppe om pårørendesamarbejde.

Udstillingen Fortællinger fra ældre er nu opsat på SOSU H. Der har været yderligere efterspørgsel.

Kate orienterede om workshops der er afholdt i forbindelse med udvikling af sundhedspolitikken. Der er endnu en workshop der afholdes den 17. april 2023 om sunde fællesskaber.

Mickal efterspurgte arrangementer omhandlende arv og testamenter. Punktet genoptages.


6. marts 2023 - ordinært møde

Deltagere

Dora Olsen, Jan Munk, Verny Jensen, Mickal Andersen, Grethe Hansen, Bendt Lundsbjerg og Bjarne Larsen

Afbud:

Margrethe Pedersen, Kate Gjerstrup

Sted:

Mødelokale 2, Rådhuset

Referent

Trine Fjalar Andersen

Det ordinære møde starter kl. 11. Fra kl. 10-11 er der formøde.

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Nyt fra formanden

Seniorrådet har siden sidst udarbejdet høringssvar. Høringssvarene vedrører værdighedspolitikken og de boligsociale anvisningskriterier. Endelig er Seniorrådet blevet hørt om proces for budgeterklæring vedr. retssikkerhed og sagsbehandling. Denne er taget til efterretning.

Seniorrådet har fået afslag på at overføre uforbrugte midler fra 2022 til 2023.

Der har været en henvendelse fra Faglige Seniorer. Det foreslås, at samarbejdet mellem Faglige Seniorer, Seniorrådet og Ældresagen fortsætter og der afholdes et midtvejsmøde. Det blev besluttet, at samarbejdet fortsættes. Formanden deltager i de indledende møder.

3. Orientering fra de politiske følgegrupper I

Grethe orienterede fra Ældre- og Sundhedsudvalgets møde herunder procesplan for ældreområdet.

Bjarne og Mickal orienterede fra møde vedr. den kollektive trafik, som der har været afholdt i Køge Hallerne. Bjarne har forespurgt hvad det vil koste med gratis bustrafik i kommunen. Bjarne oplyser, at merudgiften vil være 5 mio. kr. Der var ligeledes drøftelser af læskure, busstoppesteder, vejbelægning og elbusser fra 2024.

4. Orientering fra Camilla Meyer, Ældre- og Sundhedschef (kl. 11:30)

Camilla orienterede om, at der på plejeboligområdet har været nedsat 4 arbejdsgrupper: Faglig udvikling, fælles kultur, faglig ledelse og pårørendesamarbejde. Arbejdsgrupperne har refereret til en styregruppe. Temaerne der har været arbejdet med er bl.a. instrukser, dokumentation, ledelsesspænd, kultur og psykologisk tryghed, styrket pårørendesamarbejde.

Gruppen for faglig ledelse har omhandlet hele ældreområdet.

Arbejdsgrupperne kommer med anbefalinger til styregruppen.

Udviklingsplanen for plejeboligområdet føder ind i og er en del af en større udviklingsplan for hele ældre- og sundhedsområdet.

Udkastet til udviklingsplanen forventes at foreligge i maj/juni. Udviklingsplanen kommer i høring i Seniorrådet.

Seniorrådet vurderer umiddelbart, at der er mange gode takter i de 4 arbejdsgrupper og i udviklingsplanen.

På næste møde informerer Camilla om de forskellige typer af tilsyn, herunder hvordan de foretages.

5. Orientering fra de politiske følgegrupper II

Der var intet at berette på socialudvalgets, erhvervs- og arbejdsmarkeds samt økonomiudvalgets område.

På kultur- og idrætsområdet informerede Bendt om at formanden gerne imødeser en invitation til deltagelse i et Seniorrådsmøde.

Dora informerede om, at der har været opsamlende møde i arbejdsgruppen for pårørendesamarbejde, hvor Dora har siddet. Dora sender skriftlige bemærkninger til arbejdsgruppens opsamling.

Dora informerede ligeledes om at hun havde deltaget i et møde med de øvrige råd og Komponent vedr. budgeterklæring om retssikkerhed og sagsbehandling. I den forbindelse drøftede Seniorrådet ønsket om borgerrådgiver.

Den 15. maj 2023 er der fællesmøde mellem rådene og de relevante udvalg.

6. Evt.

Proceduren for afgivelse af høringssvar blev drøftet.


6. februar 2023 - ordinært møde

Deltagere

Dora Olsen, Kate Gjerstrup, Jan Munk, Verny Jensen, Mickal Andersen, Grethe Hansen, Bendt Lundsbjerg og Bjarne Larsen

Afbud

Margrethe Pedersen

Sted

Huitfeldt, Rådhuset (byrådsstue)

Referent

Trine Fjalar Andersen

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med ønsket om en drøftelse af ændrede åbningstider på Rådhuset. Dette drøftes under punktet eventuelt.

2. Nyt fra formanden

Intet at bemærke.

3. Orientering fra ældre- og sundhedschef Camilla Meyer

Camilla orienterede bl.a. om udviklingsprojekt vedr. plejecentre, herunder de 4 arbejdsgrupper. Der er arbejdsgrupper om bl.a. pårørendesamarbejde, kultur og faglig ledelse.

Der udarbejdes herefter en mere langsigtet udviklingsplan på hele ældreområdet. Procesplan herfor er til beslutning på kommende Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde.

Seniorrådet ønskede et oplæg / information om tidlig opsporing og Køge Kommunes samarbejde med Steno Diabetes Center.

4. Budget 2023 for Seniorrådet

Udkast til budget runddeles på mødet.

Der er fremsendt ansøgning om overførsel af uforbrugte midler fra 2022. Når svaret herpå foreligger kommer tillæg til budgettet, hvis overførsel for 2022 er mulig.

Budgettet blev godkendt.

5. Sager i høring og høringssvar til godkendelse

Den årlige revision af kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarder for hjælpemidler, træning og ældre og sundhed er for nuværende i høring i Seniorrådet med høringsfrist den 10. februar 2023.

Læs mere i referatet fra Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde den 11. januar 2022, hvori kvalitetsstanderne som er i høring, fremgår af pkt. 6, 7 og 8.
Gå til referatet af Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 11. januar 2023

Grethe og Kates forslag til høringssvar vedhæftes denne dagsorden.

Udkast til høringssvarene blev drøftet.

Kate redegjorde for, hvad hun havde haft fokus på i besvarelsen af høringen.

Der var herefter drøftelser af og bemærkninger til udkast til høringssvar til kvalitetsstandarderne. 

Drøftelserne/bemærkningerne var bl.a.: 

Er det en mulighed at grundlaget for et eventuel afslag på en afgørelse medsendes den skriftlige afgørelse.

Ved venteliste til en skærmet bolig og tilbud om en centerbolig – udgår man da fra ventelisten til en skærmet bolig, hvis man får tilbud om centerbolig.

Ift. forebyggende hjemmebesøg var der spørgsmål vedr. de 80-årige; er besøgene her individuelle eller fælles. 

Der var ligeledes en drøftelse af robotstøvsugere og økonomien til køb heraf. Hvis man ikke ønsker en robotstøvsuger, vil man da ikke kunne få rengøring?

Der blev ligeledes peget på om der er mulighed for forlængelse af den vedligeholdende træning.

SKI og urologiprodukter

På vegne af kommunerne udbyder SKI en indkøbsaftale på urologiprodukter. Seniorrådet skal beslutte, om der skal udarbejdes et høringssvar.

Til orientering har SKI fra starten af udbudsprocessen været i tæt dialog med brugerorganisationerne Dansk Handicap Forbund, Ældresagen, Scleroseforeningen, PROPA og Kontinensforeningen samt brugerrepræsentanter, der har hjulpet med at formulere kravene på aftalen, herunder også via en særskilt brugergruppe.

Materialet er med det afsæt udarbejdet i samarbejde med en kommunal ekspertgruppe bestående af 21 kommunale eksperter. Ekspertgruppen rummer både indkøbere og fagpersoner, som fx
kontinenssygeplejersker. 

Udover den kommunale ekspertgruppe har der også været nedsat en arbejdsgruppe med 10 fagpersoner, der primært har arbejdet med tilbudslisten, og hvordan der stilles de rette krav til produkterne.

Kate og Grethe var enig i, at det var et fint stykke arbejde der lå til grund for udbudsmaterialet.

Revision af boligsociale anvisningskriterier 

Der er endvidere en høring om revision af de boligsociale anvisningskriterier. Der er svarfrist herpå den 20. februar 2023. Der blev peget på, at der er et kriterium, der er faldet ud i revisionen
vedr. samlevers død, hvilket Seniorrådet vil pege på.

6. Orientering fra de politiske følgegrupper

Teknik og miljø

På teknik og miljøområdet orienterede Bjarne om et møde i Køge Nord projektet. Der blev bl.a. orienteret om etableringen af et P hus ved Køge Nord station.

Den 23. marts 2023 er der møde i den kollektive trafikbrugergruppe. 

Idræts- og kulturområdet 

Det blev foreslået at der skal arbejdes for en drøftelse med formanden for kulturudvalget om hvordan +60 årige i endnu højere grad kan inddrages på idræts- og kulturområdet.

Madudvalg

Der afventes status på madudvalget.

Fortællinger fra de ældre

Ift. udstillingen ”Fortællinger fra de ældre” er der kommet en henvendelse fra SOSU H og landsforeningen for de forebyggende hjemmebesøg med ønsket om lån af udstilling.

Valggruppe 7

Dora har deltaget i valggruppe 7 møde. Der er 4 årlige møder. Det drøftes hvad der arbejdes med i de enkelte ældre- og seniorråd. På mødet var der bl.a. mad på dagsordenen og oplæg fra Falck om deres muligheder.

Dora refererede fra pårørendearbejdsgruppens arbejde. Dora skal holde oplæg i dag om Seniorrådets forslag om plejehjemsråd.

Ældre- og sundhed

Kate og Grethe orienterede fra ældre- og sundhedsudvalgets dagsorden og seneste referat. På kommende møde er der bl.a. værdighedspolitik, sundhedspolitik og procesplan for udviklingsplan for ældreområdet på dagsorden. Der blev opfordret til at Seniorrådet får deltagelse i workshops ift. formulering af sundhedspolitikken.

Tilsyn blev drøftet.

7. Eventuelt

Åbningstider på Rådhuset og mulighederne for tidsbestilling blev drøftet.


9. januar 2023 - ordinært møde

Deltagere

Dora Olsen, Margrethe Pedersen, Kate Gjerstrup, Jan Munk, Verny Jensen, Grethe Hansen, Bjarne Larsen og Bendt Lundsbjerg (fra kl. 1120)

Afbud

Mickal Andersen

Sted

Mødelokale 3, Rådhuset

Referent

Trine Fjalar Andersen

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Orientering fra ældre- og sundhedschef Camilla Meyer, herunder orientering om sundhedsklynger, fra kl. 11-11:30.

Camilla orienterede om sundhedsklynger, herunder formål, opgaver og organisering. 
Over de næste 8 år er der afsat 6,8 mia. kr til sundhedsreformen fra maj 2022, hvor implementering skal ske via 21 sundhedsklynger. Midlerne er bl.a. til patientrettede forebyggelsestilbud og nærhospitaler.
Oplægget sendes ud med referatet.

3. Nyt fra formanden

Formanden orienterede om, at der på ældre- og sundhedsudvalgets møde den 11/1-2023 er en oversigt over tilsyn i Køge Kommune.
Seniorrådet har sendt ansøgning om overførsel af uforbrugte midler henset til valg og corona.
Der var ligeledes en orientering om, at der har været afholdt møde i arbejdsgruppe om pårørendesamarbejdet.

4. Orientering fra de politiske følgegrupper

Grethe orienterede om seneste referat fra Ældre- og Sundhedsudvalget.
Kate orienterede om dagsordenen på ældre- og sundhedsudvalget den 11/1-2023, herunder at det forventes at kvalitetsstandarderne kommer i høring i Seniorrådet.
Der er ligeledes et punkt om IV behandling og tilsyn. Der var bl.a. et spørgsmål til baggrunden for leverandørskift og valg af private leverandører til tilsyn. Tilsyn og de forskellige tilsyn blev generelt drøftet.
På Teknik og Miljø området blev der orienteret om en henvendelse vedr. seniorboliger. Der blev ligeledes informeret om forestående arrangementer på trafikområdet.
På socialområdet blev der orienteret om kriterier for anvisning til boligsocial liste.
På madudvalgsområdet følger Margrethe op på etablering af brugerpanel.

5. Eventuelt

Borgerhenvendelser drøftet.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje