Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik Byråd og udvalg Råd og nævn Referater af Udsatterådets møder i 2022

Referater af Udsatterådets møder i 2022

29. august 2022 – Ordinært møde

Deltagere

Christine Hansen, Susanne Larsen, Henrik Fischer, Marlene Gjøstrand, Martin Bertelsen, Niels Rolskov, Mikhael Saxtorph og Thomas Buus

Fra Velfærdsforvaltningen: Pia Gommesen, Rikke Willesen, Mille Schjoldan, Maria Lindholm Kristensen

Afbud

John Tietze, Nicolai Kellberg

Sted

Borup Aktivitetshus (den store sal)
Møllevej 11
4140 Borup

Ordstyrer

Formand Marlene Gjøstrand

Referent

Maria Lindholm Kristensen

Referat

1. Temaoplæg: Ensomhed

Oplæg v. Pia Gommesen og Rikke Willesen (30 min)

Pia Gommesen orienterede om den opsøgende indsats til ensomme og sundhedsfremme for udsatte borgere, herunder målgruppe, arbejdsmetode mv.
Læs mere om indsatsen på Køge Kommunes hjemmeside: Koege.dk - Dig, trivsel og sundhed

Rikke Willesen orienterede om ensomhedsindsatser i boligområderne i Køge Kommune. Rikkes oplæg sendes ud med referatet.

Udsatterådet drøftede forskellige aspekter af ensomhed.

2. Godkendelse af dagsorden og referat

v. Marlene

Godkendt med nyt punkt om høringssvar vedr. nedlæggelse af frivillighedsråd.

3. Forberedelse af budgetdialogmøder med fagudvalg

Marlene orienterede om formen for budgetdialogmøderne.

Udsatterådet mødes før budgetdialogmødet den 31. august 2022 kl. 16.00-17.00 i mødelokale 2.

4. Arrangementsårshjul for Udsatterådet

Rådsmedlemmerne opfordres til at komme med kendte datoer på arrangementer som er relevante for udsatteområdet

v. Marlene

Marlene orienterede om formålet arrangements-årshjul og synliggørelse af Udsatterådet.

Thomas orienterede om årlig flagdag, der starter mandag den 5. september kl. 18.00 fra Køge Kirke.

Christina orienterede om nationale og internationale mærkedage, hvor der måske fejres med lokale aktiviteter i Køge Kommune.

Forvaltningen udarbejder et udkast, som kan udfyldes løbende.

Arrangementsårshjul sættes på punkt på fremtidige møder i Udsatterådet.

5. 10 årsplan for psykiatrien

v. Mille Schjoldan

Mille orienterede om 10 årsplanen for psykiatrien, herunder samarbejdet mellem sundhed- og socialområdet og de forstående landspolitiske drøftelser.

Se en pixi udgave af psykiatriplanen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (sst.dk)

Sax orienterede om pressemeddelse fra LAP.

Når der kommer en udmelding vedr. psykiatriplanen, tages punktet på et udsatterådsmøde.

6. Logo til Udsatterådet – samt t-shirts med logo

v. Marlene

Udsatterådet besluttede, at Marlene går videre med bestilling af t- shirt/polo, veste og evt. net.

7. Høringssvar vedr. frivilligråd

Udsatterådet drøftede vigtigheden omkring frivillighedsområdet, især socialområdet, herunder

Behov for støtte til foreninger i forhold til formaliteter fx regnskab, vedtægter mv.

Vigtigt med arrangementer for foreninger og frivillige mere end 1 gang om året, hvor frivillige og foreninger kan mødes og få inspiration og netværke.

Evt. temaoplæg om frivillighedsområdet i Køge Kommune i udsatterådet.

Medlemmerne sender input til høringssvar til Marlene seneste 10. september 2022.

8. Gensidig orientering

 • Bemanding i værestederne, ved Mille
  Mille orienterede om bemandingen i sommerferien.
  Udsatterådet drøftede muligheden for at informere tidligere om evt. aflysninger.

 • Rådenes dag
  Marlene orienterede om at der den 27. september er der planlægning af rådenes dag.

 • Workshop vedr. negativ social kontrol
  Marlene orienterede om at der er kommet en udmelding om at workshoppen afholdes i oktober.

 • March mod Ensomhed
  Susanne og Marlene orienterede om fællesspisning og March mod ensomhed.

 • Facebooksiden
  Christine kontakter alle medlemmer mhb. på interview og billeder til Facebook. Ambitionen er at have alle portrætter klar 1. Oktober

9. Evt. og næste møde

Næste møde afholdes onsdag den 26. oktober 2022 i Byrådsstuen Huitfeldt

Susanne orienterede om at hun evt. deltager via teams på næste møde.

Henrik orienterede om status på Corona Camping. Marlene kontakter Corona Camping.

Henrik orienterede om Brugernes Bazar.

 

22. juni 2022 – Ordinært møde

Deltagere

Susanne Larsen, Christine Hansen, Henrik Fischer, John Tietze, Marlene Gjøstrand, Martin Bertelsen, Niels Rolskov, Mikhael Saxtorph

Fra Velfærdsforvaltningen: Mille Schjoldan, Gitte Egtved Barlach, Corna Buus-Hinkler

Afbud

Nicolai Kellberg, Thomas Buus

Sted

Pedersvænge, Stort mødelokale, stuen
Sygehusvej 25

Ordstyrer

Formand Marlene Gjøstrand

Referent

Corna Buus-Hinkler

Referat

1. Velkomst

Kort præsentationsrunde.

2. Godkendelse af referat

Referat er godkendt.

3. Vores møder, dagsorden og referater

Drøftelse af ønsker til hvordan vi bruger vores møder, og herunder hvordan vi bruger dagsordenen. Vi drøfter følgende spørgsmål:

 • Hvem laver dagsordenen
 • I hvor god tid, forud for et møde, skal dagsordenen udsendes
 • Hvordan skal dagsordenen udsendes (anbefaling, at det sker elektronisk, men kan det fungere for alle?)
 • Hvilke faste punkter skal dagsordenen indeholde
 • Hvornår kan man melde punkter ind til dagsordenen
 • Skal vi have udarbejdet en bruttoliste med punkter til dagsordenen (af hensyn til at vi kan blive nødt til at prioritere)
 • Hvem godkender referat fra et møde
 • Offentliggør vi referatet på Udsatterådets hjemmeside
Beslutning:

Man kan byde ind med punkter til Marlene og Nicolai senest 14 dage før det ordinære møde.
Dagsordenen skal være ude senest en uge inden det planlagte møde.
Dagsorden sendes ud elektronisk på mail. Vil man gerne have besked på sms, kan man bede Marlene om det.

Faste punkter: Velkomst, godkendelse af referat og dagsorden, gensidig orientering, evt. og næste møde

Forslag at der etableres et årshjul for Udsatterådet med angivelse af vigtige mærkesager. Eksempelvis veterandag, bazar, march mod ensomhed m.m.

4. Køge Kommunes Budget-årshjul

Præsentation af hvordan budget-årshjulet i Køge Kommune ser ud. Herunder beskrivelse af hvornår høringsorganer (inkl. Udsatterådet) involveres.
Mulighed for at stille spørgsmål og drøfte emnet. Herunder drøftelse af hvordan Udsatterådet kan forberede sig på budgetmødet med Socialudvalget den 31. august.

Mille gennemgik budgetårshjulet:

Budgettet offentliggøres den 24. august.
Den 31. august er der dialogmøde mellem Socialudvalget og Udsatterådet
Den 7. september er der deadline for afgivelse af høringssvar
Den 11. oktober er der 2. behandling af budget i Byrådet

Forvaltningen skriver ud med den præcise dato for offentliggørelse af budgetforslag.

5. Forberedelse til møde med Socialudvalget 8.8.2022

Der er møde ml. Socialudvalget og Udsatterådet den 8. august, drøftelse og forberedelse. Der er forventeligt ca. ½ time til drøftelse. Udsatterådet er blevet bedt om at byde ind med punkter som rådet ønsker at drøfte med Socialudvalget.

Følgende punkter ønsker Udsatterådet at byde ind med til dagsordenen:

 • Borgerrådgiver.
  Udsatterådet vil gerne drøfte muligheden for at få en borgerrådgiver i Køge Kommune. Rådet tænker, at det kunne være relevant at have i kommune, for at hjælpe borgerne til at navigere i lovgivningen. - Mangel på arbejdskraft på området Hvad gør vi i Køge Kommune for at fastholde og rekruttere

 • Mangel på arbejdskraft på området
  Hvad gør vi i Køge Kommune for at fastholde og rekruttere medarbejdere til udsatteområdet.

 • Negativ social kontrol
  Hvor langt er vi i processen ift. at afholde workshop om temaet?

6. Temamøder

Er det noget Udsatterådet ønsker at afholde, prioritering af temamøder.

For 3 år siden blev der afholdt temadag i det grønne hus vedr. hjemløshed. Drøftelse af om Udsatterådet vil nedsætte en arbejdsgruppe, for at planlægge en temadag med et relevant tema.

Udsatterådet kunne godt tænke sig at være mere synlige, og at mennesker med udsathed får mulighed for, at have en dialog med politikerne. I tillæg hertil kunne der gennemføres kaffe/dialogmøder – men her skal fokus være på brugerne.

Martin kunne godt tænke sig at holde en temadag på værestedet Ved Kajen, f.eks. åbent hus. Martin snakker med KRB om dette.

Borup, Ejby og Skensved glemmes ofte, her er også mange ensomme, som kunne have gavn af en indsats. Forslag at Udsatterådet skaber fokus på at Den Gule Dør, Klemmen og Huset er gode alternativer til ensomhed.

Vigtigt også at få fat i og have en dialog med Pia Gommesen, som har god adgang til borgere med udsathed. Marlene arrangerer at Pia Gommesen kommer og holder et oplæg på et møde i Udsatterådet.

Udsatterådet har en opmærksomhed på, at det kunne være en ide at arbejde for at udvikle et korps af frivillige, der f.eks. kan understøtte ensomme i at komme ud og deltage i netværk.

Mulighed for at undersøge at etablere et samarbejde med f.eks. Røde Kors. Også mulighed for at Røde Kors bidrager med huer, handsker m.v. til mennesker med udsathed.

7. Udvidelse af Udsatterådets redaktionsgruppe på Facebook

Pt. er det kun Marlene der udgør redaktionen for Udsatterådets gruppe på facebook. Drøftelse af om denne opgave skal deles med flere af rådsmedlemmerne, med henblik på at vi får dækket alle de temaer der er vigtige.

Martin undersøger muligheden for at få tips til facebookgruppen fra en bekendt.

Christine meldte sig til redaktionsgruppen.

Udsatterådet besluttede, at hvert rådsmedlem laver en kort beskrivelse af sig selv, og at det bruges på facebooksiden. Der undersøges mulighed for at evt. dele informationerne med ugeavisen.

Opmærksomhed på at lave en pressemeddelelse, så nyheden kommer med ”gratis”.

8. Artikel i Hus Forbi

Henrik skal til sælgermøde i næste uge, og forhører sig der om artiklen. Tidl. har bladet spurgt til om der var enkeltsager, som Udsatterådet gerne ville have med.

Housing First var Udsatterådet med til at sætte gang i indsatsen. Dette emne kan tages med til hus forbi. Udsatterådets bruger- repræsentanter har fået formandsposten og næstformandsposten i Udsatterådet.

9. Gensidig orientering

Runde blandt rådsmedlemmerne, hvad er der sket siden sidst, som det er vigtigt at få fortalt råds-kollegerne om.

Niels om socialt frikort der blev drøftet på landspanelmødet hvor Niels, Sax og Marlene deltog. Socialt frikort er en mulighed for at mennesker med udsathed kan tjene penge ved side af ydelse. Niels har forespurgt i forvaltningen hvor meget det bruges i Køge Kommune.

10. Ekstrapunkt til dagsorden: Valg af bud på kandidat til det regionale udsatteråd

Der er udsendt anmodning om at byde ind med kandidater til nyetableret Udsatteråd i Region Sjælland.

Nicolai og Marlene har meldt deres kandidatur. Marlene er valgt som kandidat fra Køge Kommunes Udsatteråd. Forvaltningen melder kandidaturet ind til Region Sjælland.

11. Eventuelt og næste møde

Punkter til eventuelt. Samt drøftelse af hvilke punkter der skal prioriteres til næste ordinære møde, som er den 29. august.

Husk at der er dialogmøde den 8. august.

Husk at der skal være tid til at gennemgå budget / lave høringssvar op mødet den 29. august.

En temadag hvor man gør opmærksom på alle de tilbud der eksisterer. Der kommer en ”Rådenes dag”. Det er en dag der planlægges rådene imellem. Det bliver forventeligt en dag i maj/juni – hvor der ideelt set skal være godt være, og man kan være tilgængelig på fx Køge Torv.

Mulighed for også at bruge digitale medier for at gøre viden om Udsatterådet tilgængelig. Evt. lave et idékatalog.

Udsatterådet vil samle den viden rådet har, og forsøge at sprede de gode budskaber. Digitalt eller via pjecer.

Der mangler et skilt til Åben Rådgivning i Rådhusstræde 10 C. Forslag at ugeavisen inviteres til at fortælle om eventuelle temadage.

Udsatterådet kan være med til at sprede det gode budskab om Boblberg.dk.

Udsatterådet er optaget af hvordan der skabes kontakt til dem der sidder ensomme derhjemme. Her er det vigtigt at have fokus på samarbejdet med de boligsociale medarbejdere, obs på også at efterspørge, at den boligsociale helhedsplan, benytter sig af deres plads i Udsatterådet.

 

31. maj 2022 – konstituerende møde i Udsatterådet

Deltagere

Niels Rolskov, John Tietze, Martin Bertelsen, Henrik Fischer, Marlene Gjøstrand, Nicolai Kellberg, Mikhael Saxtorph, Thomas Buus. Fra Velfærdsforvaltningen: Jakob Skriver, Mille Schjoldan, Maria Lindholm Kristensen, Corna Buus-Hinkler (referent)

Afbud

Christine Hansen, Susanne Larsen

Sted

Multisal A

Sundhed, Træning og Rehabilitering (STR)

Rådhusstræde 10C

Ordstyrer og referent

Corna Buus-Hinkler

Referat

1. Velkomst til konstituerende møde i Udsatterådet 2022-25

Der deltog en fotograf i begyndelsen af mødet, for at tage gruppebillede og individuelle billeder af medlemmerne.

2. Præsentationsrunde

Præsentationsrunde blandt de nye medlemmer af udsatterådet. Med en kort præsentation af en selv og baggrunden for at deltage som medlem i Udsatterådet. Særlige hensyn for møderne blev drøftet. Det er aftalt at der holdes hyppige pauser, og at alle har ret til at byde ind, hvis der er brug for ekstrapause, eller hvis der er andre hensyn.

3. Råd og rammer

Sekretariatschef Jakob Skriver fortalte om rammerne for Udsatterådet. F.eks. Udsatterådets sammensætning, samarbejdet med Socialudvalget og forvaltningen, hvilke opgaver Udsatterådet drøfter, og hvilke sager der ikke drøftes, tavshedspligt og andre praktiske emner (slides udsendes med referatet).

4. Sammen om udsatteområdet

Socialchef Mille Schjoldan fortalte om hvilke tilbud der er på udsatteområdet samt aktuelle projekter i Køge Kommune. Mille fortalte endvidere om håb for samarbejdet mellem området og Udsatterådet (slides udsendes med referatet).

5. Formalia i forbindelse med arbejdet i Udsatterådet

Drøftelse af formalia: - Alle gav tilladelse til at dele navne og kontaktoplysninger (liste over medlemmer) internt i Rådet. Listen blev rundsendt og udfyldt, og udsendes med referatet. - Der blev uddelt samtykkeerklæringer og disse blev udfyldt. Alle får tilsendt en kopi af samtykkeerklæringen (på mail), og de journaliseres. Et samtykke til brug af billeder, kan til enhver tid tilbagekaldes. - Kort orientering om hvilke informationer der er på hjemmesiden om Udsatterådet, og godkendelse af at vi fortsat har en råds-hjemmeside. I forbindelse med udarbejdelse af ny hjemmeside, involveres Udsatterådet, hvis der er større ændringer.

6. Konstituering af Udsatterådet

Maria præsenterede hvilke opgaver der er for formand og næstformand af Udsatterådet: - Ordstyrer på møderne - Udarbejder dagsorden og godkender referat - Tager imod henvendelser fra borgere (kontaktinfo på hjemmeside) - Kontakt til Udsatterådet Udsatterådet konstituerede sig herefter med Marlene som formand og Nicolai som næstformand. Udsatterådet udpegede også kandidat til Integrationsrådet. Marlene stillede op og modtog valget.

7. Møderække

Udsatterådet 2022 plus næste møde I afgående Udsatteråd har det været praksis, at møderne afholdes efter normal arbejdstid (kl. 16). Det blev aftalt på mødet at møderne ændrer starttidspunktet til kl. 16.30. Der er justeret i møderne, så vi undgår sammenfald med Byråd og fagudvalg, aktiviteter fra Rådet for Socialt Udsatte samt ferier.

På den baggrund er der følgende forslag til mødeplan for 2022:

Mødeplan for 2022 Dato Tid Sted
1. møde Onsdag den 22. juni Kl. 16.30-19.00 Pedersvænge (st.), Sygehusvej 25, Køge
2. møde Mandag den 29. august kl. 16.30-19.00 Borup Kulturhus (den store sal), Møllevej 11, 4140 Borup
3. møde Onsdag den 26. oktober Kl. 16.30-19.00 Huitfeld, Rådhuset
4. møde Onsdag den 21. december Kl. 16.30-19.00 Huitfeld, Rådhuset

Herudover:
Dialogmøde med Socialudvalget: den 8. august
Budgetmøde med Socialudvalget: Ultimo august

Næste møde

Udsatterådet drøftede og kom med forslag til mulige emner til næste møde (eller kommende møder):

 • Budget-årshjul, arbejdet med budget i Køge Kommune
 • Drøftelse af ønsker og forventningsafstemning ift. dagsorden, hvornår skal den udsendes, hvad skal den indeholde, hvornår skal den godkendes med videre.
 • Temamøder
 • Borgerrådgiver
 • Drøftelse og planlægning af hvor de ordinære møder i Udsatterådet skal holdes
 • Økonomi i Udsatterådet
 • Hvordan kan Udsatterådets arbejde blive mere synligt
 • Opgaven med høringssvar ift. kvalitetsstandarder
 • Logo til Udsatterådet
 • Veteraner i Køge, evt. mere info om forsorgshjem til veteraner
 • Udvidelse af Udsatterådets redaktionsgruppe på Facebook
 • Hus Forbi, artikel om Henriks arbejde I Udsatterådet i Køge Kommune
 • OBS, vigtigt at punktet ”Gensidig orientering” bliver en del af kommende dagsordener

På baggrund af ovenstående liste udarbejder sekretæren forslag til dagsorden til næste møde og fremsender til formand og næstformand.

8. Eventuelt og spisning

Spisning og fejring af konstituering af Udsatterådet. Herudover ikke punkter til eventuelt.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje