Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik Byråd og udvalg Råd og nævn Vedtægt for Seniorrådet i Køge Kommune 2022-2025

Vedtægt for Seniorrådet i Køge Kommune 2022-2025

§ 1 NAVN: KØGE SENIORRÅD

Stk. 1: Seniorrådets navn er: Seniorrådet i Køge Kommune.

Stk. 2: Seniorrådet er valgt efter reglerne i ”Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område”. Valgperioden er 4-årig og følger den kommunale valgperiode.

§2 FORMÅL

Stk. 1: Seniorrådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører ældre.

Stk. 2: Kommunalbestyrelsen skal høre Seniorrådet om alle forslag der vedrører ældre.

§ 3 VIRKSOMHED

Stk. 1: Seniorrådet er en selvstændig forvaltningsmyndighed, som bl.a. er omfattet af ”Forvaltningsloven” og ”Lov om offentlighed i forvaltningen”. Seniorrådets medlemmer har tavshedspligt i det omfang det følger af lovgivning eller af særlig bestemmelse i enkelte sager.

Stk. 2: Seniorrådet kan af egen drift udtale sig og stille forslag om ethvert emne, der har betydning for de ældre i Kommunen.

Stk. 3: Seniorrådet kan ikke behandle spørgsmål, som kun vedrører enkeltpersoner blandt ældre borgere eller blandt kommunens ansatte, medmindre sagen er af generel eller principiel karakter.

Stk. 4: Seniorrådet udøver sin virksomhed i møder, som ikke er åbne for offentligheden. Dagsordener og beslutningsreferater er offentligt tilgængelige på kommunens hjemmeside.

Stk. 5: Seniorrådet skal holde sig orienteret om de ældres levevilkår i Kommunen og om deres ønsker og behov.

Stk. 6: Seniorrådet skal gøre en målrettet indsats for at fremme nærdemokratiet, så de ældre kan inddrages aktivt i de lokale beslutninger på ældreområdet.

§ 4 SENIORRÅDET

Stk. 1: Til Køge Seniorråd vælges 9 medlemmer.

Stk. 2: Endvidere vælges der 9 stedfortrædere. En stedfortræder bliver medlem af rådet, når et medlem udtræder eller er forhindret i at varetage sit hverv i mindst 3 måneder.

Stk. 3: Stedfortræderne deltager ikke i Seniorrådets møder.

Stk. 4: Medlemskab af Seniorrådet er frivilligt.

§ 5 VALGET

Stk. 1: Kommunalbestyrelsen sørger for, at der afholdes valg til Seniorrådet hvert 4. år.

Stk. 2: Valgperioden følger Kommunalbestyrelsens.

Stk. 3: Kommunalbestyrelsen fastlægger i samråd med Seniorrådet de nærmere bestemmelser for valgets gennemførelse.

Stk. 4: Seniorrådet tiltræder den 1. januar efter valgets afholdelse.

Stk. 5: Seniorrådet har mulighed for at afholde borgermøder, hvor der orienteres om Seniorrådets arbejde og opgaver samt om valgreglerne.

§ 6 KONSTITUERING

Stk. 1: Seniorrådet konstituerer sig senest 30 dage efter valget med formand og næstformand for hele valgperioden.

Stk. 2: Det konstituerende møde indkaldes og ledes – indtil valg af formand har fundet sted – af det medlem, som længst har været medlem af det tidligere Seniorråd. Hvis alle er nyvalgte eller flere har samme anciennitet, ledes mødet af den ældste af disse.

Stk. 3: Seniorrådet kan nedsætte arbejdsgrupper, hvor der foruden medlemmer af Seniorrådet kan deltage andre borgere, som er fyldt 60 år.

Stk. 4: Arbejdsgruppens kommissorium besluttes af Seniorrådet. Den kan aldrig udtale sig på Seniorråds vegne.

Stk. 5: Seniorrådet fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 7 ØKONOMI

Stk. 1: Kommunalbestyrelsen betaler udgifterne ved Seniorrådets virksomhed og stiller sekretariatsbistand til rådighed til rådets ordinære møder samt til eventuelle temamøder og møder vedrørende budgettet, hvis Seniorrådet ønsker det.

Stk. 2: Kommunalbestyrelsen udbetaler diæter efter reglerne i styrelseslovens § 16a om deltagelse i møder i kommunalbestyrelsen og dennes udvalg samt underudvalg.

Listen for aktiviteter, der berettiger til diæter er:

 • Seniorrådsmøder, herunder ekstraordinære Seniorrådsmøder, Dialogmøder med hele eller dele af politiske udvalg og/eller forvaltninger.
 • Udvidet brugergruppe vedrørende plejeboligbyggeri
 • Regionsældrerådet
 • Madudvalg
 • Kollektiv trafikgruppe
 • Frivilligrådet
 • Netværks/samarbejdsgrupper
 • Kontaktperson til ældrecentrene
 • Ad hoc udvalg/arbejdsgrupper nedsat af kommunalbestyrelsen/forvaltningen/Seniorrådet

Stk. 3: Seniorrådet udarbejder og fremsender forslag til eget budget efter de af kommunalbestyrelsens fastlagte retningslinjer.

§ 8 SAMARBEJDE

Stk. 1: Kommunalbestyrelsen og Seniorrådet lægger vægt på at have et konstruktivt og positivt samarbejde til gavn for de ældre i Køge Kommune.

Stk. 2: Seniorrådet indgår samarbejdsaftaler med de stående udvalg om dialogmøder mv.

Stk. 3: Den lovbestemte høring af Seniorrådet gælder, hvad enten beslutningen træffes i Kommunalbestyrelsen, i et udvalg eller af et forvaltningsorgan.

Stk. 4: Denne høring skal ske i god tid, inden der træffes beslutning. Høringsperioden er sædvanligvis mindst to uger. I hastesager aftales særlig høringsprocedure mellem borgmester/udvalgsformand og Seniorrådets formand. Seniorrådets udtalelse skal fremgå af sagsfremstillingen og/eller som særskilt bilag.

Stk. 5: Hvis Kommunalbestyrelsen overdrager udførelse af opgaver inden for sit ansvarsområde til private entreprenører eller andre offentlige udfører, skal den sikre, at Seniorrådet bliver hørt om alle spørgsmål, som vedrører de ældre.

§ 9 VEDTÆGTEN

Stk. 1: Denne vedtægt træder i kraft efter vedtagelsen i Ældre- og Sundhedsudvalget.

Stk. 2: Den tages op til revision, senest i 1. kvartal 2026, eller hvis lovgivning nødvendiggør det.

Stk. 3: Vedtægtsændringer skal godkendes af både Ældre- og Sundhedsudvalget og Seniorrådet.

 

Godkendt på Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 9. marts 2022

Bent Sten Andersen / Bjarne Andersen

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29 18 93 74
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje