Skip til hoved indholdet
    Hjem Virksomhed Klima, energi og grøn omstilling Ansøg om tilladelse til kystbeskyttelse

Ansøg om tilladelse til kystbeskyttelse

Strande og kystlandskaber er attraktive naturressourcer, som også tit ønskes benyttet til bebyggelse og rekreativ udnyttelse.

Derfor kan der opstå en konflikt imellem interesserne i bevarelse af hhv. bygninger og ejendomme, samt beskyttelse af naturen. Nedenfor kan du læse om gældende regler, undtagelser og hvordan du ansøger om kystbeskyttelse.

Formålet med kystbeskyttelse er at beskytte mennesker og ejendom mod oversvømmelser og ødelæggende erosion fra havet. Kystbeskyttelse skal sammentænkes med beskyttelse af natur- og landskabsværdierne og adgang til kystområderne. Derfor skal der være en god begrundelse for at få tilladelse til kystbeskyttelse.

Vedligeholdelse af eksisterende anlæg: Hvis du allerede har et eksisterende kystbeskyttelsesanlæg, har du ret og pligt til at holde det i god og forsvarlig stand i overensstemmelse med den givne tilladelse. 

Sådan søger du om kystbeskyttelse

Der skal som udgangspunkt altid søges om tilladelse til kystbeskyttelse. Helt konkret skal der søges om tilladelse i følgende situationer:

  • Nyanlæg af kystbeskyttelse.
  • Udvidelse af eksisterende kystbeskyttelse. 
  • Genoprettelse af eksisterende kystbeskyttelse. Her forstås genopførelse af kystbeskyttelse, som pga. manglende vedligeholdelse ikke længere har en kystbeskyttende funktion.
  • Renovering af eksisterende kystbeskyttelse. Her forstås, at anlægget ændres med hensyn til opbygning, materialevalg eller dimension.
  • Vedligeholdelse af kystbeskyttelse anlagt før år 1969, hvor der ikke foreligger tilladelse til anlægget.

Du skal ikke søge tilladelse til almindelig vedligeholdelse af lovligt opført kystbeskyttelse. 

Ved ansøgning skal du bruge ansøgningsskemaet, som du finder her på siden. Skemaet skal også benyttes ved ansøgning om lovliggørelse af eksisterende kystbeskyttelse. 

Hvis kystbeskyttelsen strækker sig over flere matrikler, skal du vedlægge samtykkeerklæringer fra alle berørte grundejere. Samtykkeerklæringen finder du også her på siden.
Send ansøgningen med evt. samtykkeerklæringer til Køge Kommune på mail kystsikring@koege.dk.

Hvordan behandles min ansøgning?

Køge Kommune vurderer projektet i forhold til hensynene i kystbeskyttelsesloven. Det er en forudsætning for en tilladelse, at der er behov for beskyttelse mod erosion/nedbrydning eller oversvømmelse. I forbindelse med oversvømmelse eller erosion er der en risiko til stede, når der er sandsynlighed for en negativ hændelse med potentielt negative følger for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomiske aktiver m.v.

Vi ser derfor på, om den ansøgte kystbeskyttelse kan medvirke til at reducere risikoen samtidig med, at vi tager hensyn til de øvrige punkter i kystbeskyttelsesloven.

Klageadgang

Du kan påklage kommunens afgørelse af din kystbeskyttelses-sag hos Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Finansiering

Som grundejer skal du som udgangspunkt selv betale for kystbeskyttelse på din egen ejendom. Du kan evt. gå sammen med flere grundejere, da I så er flere om at dække udgifterne. På den måde kan flere idéer til projektet måske også komme frem. Du kan selvfølgelig også vælge at gennemføre beskyttelse af din kyststrækning selv.

Terrænændringer på stranden

Det er ikke tilladt at ændre på terrænet på kysten uden tilladelse fra Kystdirektoratet. Følgende er fx ikke tilladt:

  • Opfyldning eller udgravning på kysten; fx som del af et haveanlæg
  • Ændringer i terræn i forbindelse med byggeri

Kystsikring

Torvet 1, 4600 Køge

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje