Skip til hoved indholdet
  Hjem Virksomhed Miljøregler for virksomheder Forskrift for olieprodukter og kemikalier

Forskrift for olieprodukter og kemikalier

Håndtering og opbevaring af olie, kemikalier og flydende, farligt affald
Indretning og drift af påfyldningspladser for brændstoffer

Teknik- og Miljøforvaltningen
Miljøafdelingen

BAGGRUND    

Olie, kemikalier og flydende, farligt affald skal opbevares og håndteres forsvarligt, så der ikke sker forurening af jord, grundvand og overfladevand (søer, vandløb og hav) og så spild ikke ender i kloakken. Olie og kemikalier m.m. kan gøre stor skade på levende organismer i naturen og på de biologiske processer på renseanlægget.

Oprydning og oprensning efter en olie- eller kemikalieforurening er både dyr og tidskrævende.
    
Typisk sker forurening af jord, grundvand, overfladevand og kloak ved:

 • Omhældning og aftapning af olie/kemikalier/flydende, farligt affald
 • Tankning af brændstof, f.eks. olie, benzin og diesel
 • Påkørsel og stød, så emballage beskadiges
 • Tæring af opbevaringsbeholdere
 • Uhensigtsmæssig eller forkert opbevaring

Køge Kommune har udarbejdet Forskrift for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier (2011). Forskriften er revideret i 2019-2020 og hedder nu Forskrift for olieprodukter og kemi-kalier. Forskriften har juridisk status af gældende lovgivning i Køge Kommune og skal derfor overholdes fra ikrafttrædelsesdatoen (se hvem Forskriften gælder for i § 2). Overtrædelser kan straffes med bøde (se § 8).

Forskriften blev godkendt af Klima- og Planudvalget den 6. juni 2019.

Forskriften var i offentlig høring i 4 uger fra den 27. februar 2020.
Køge Kommune modtog ingen høringsbemærkninger. 
Forskriften meddeles uden væsentlige ændringer.

Forskriften meddeles og træder i kraft den 1. september 2020.

§ 1    LOVGRUNDLAG

Denne forskrift er udarbejdet med hjemmel i § 20 i Miljøaktivitetsbekendtgørelsen (seneste: nr. 844 af 23. juni 2017). Forskriften er offentliggjort i henhold til Miljø-beskyttelseslovens § 18. 

§ 2     GYLDIGHEDSOMRÅDE

Stk. 1    Anvendelsesområde

Se stk. 2 for definitioner.

Forskriften omfatter: 

 1. Opbevaring og håndtering af flydende kemikalier og olieprodukter, herunder brændstoffer, med undtagelse af olieprodukter der opbevares i olietanke (det er omfattet af Olietanksbekendtgørelsen).
 2. Opbevaring og håndtering af flydende, farligt affald, herunder spildolie.
 3. Indretning af påfyldningspladser hvor der ikke sker detailhandel.

Forskriften omfatter ikke jordbrugsmæssig opbevaring og håndtering af slam, gødning og plantebeskyttelsesmidler m.v.

Hvis opbevaring og håndtering af olie, kemikalier og flydende, farligt affald er om-fattet af en lov eller bekendtgørelse (f.eks. Miljøbeskyttelsesloven, Olietanksbe-kendtgørelsen, Autoværkstedsbekendtgørelsen, Maskinværkstedsbekendtgørelsen, Benzinstationsbekendtgørelsen, etc.), som indeholder bestemmelser om håndtering og opbevaring af olie, kemikalier og flydende, farligt affald, er det denne lovgiv-ning, der gælder (se Bilag 2).

Forskriften gælder for: 

 1. Alle virksomheder og institutioner i Køge Kommune, med undtagelse af mil-jøgodkendelsespligtige listevirksomheder (medmindre de har vilkår om at de skal overholde nærværende Forskrift) og virksomheder, som er omfat-tet af andre bestemmelser udstedt med hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven, såsom Autoværkstedsbekendtgørelsen og Maskinværkstedsbekendtgørel-sen, etc.
 2. Landbrugsvirksomheder, for hvad angår opbevaring og håndtering af olie, kemikalier og flydende, farligt affald (gødning og plantebeskyttelsesmidler er undtaget).

Køge Kommunes Miljøafdeling kan til enhver tid foretage en konkret vurdering af, hvorvidt en given virksomhed eller aktivitet er omfattet af Forskriften. 

Stk. 2    Definitioner

Forskriften anvender følgende definitioner:

Olie og kemikalier
Flydende råvarer, færdigvarer og hjælpestoffer, samt brændstoffer, der er klassi-ficeret som miljøfarlige, med undtagelse af brændstoffer der opbevares i en olie-tank (sidstnævnte er omfattet af Olietanksbekendtgørelsen). Gødning og plantebe-skyttelsesmidler er, som nævnt ovenfor, ikke omfattet af Forskriften.

Øvrige kemikalier
Flydende kemikalier, der ikke er klassificerede som miljøfarlige, er omfattet af forskriftens bestemmelser, hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at opbevaringen og håndteringen udgør en risiko for miljøet.

Flydende, farligt affald
Flydende kemikalie- og olieaffald, der klassificeres som farligt i henhold til Affalds-bekendtgørelsen.

Brændstoffer
Flydende, oliebaserede brændstoffer som f.eks. benzin, diesel, petroleum og fuel-olie, samt biobrændstoffer.
    
Befæstede arealer
Der skelnes i denne Forskrift mellem to ”grader” af befæstelse:

 • En fast belægning er ikke uigennemtrængelig og består f.eks. af asfalt, fliser, SF-sten eller lignende.
 • En tæt belægning er en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. Det er typisk beton (uden revner eller permeable fuger), et epoxybehandlet gulv eller f.eks. en spildbakke af plast eller rustfrit stål.

§ 3     KRAV TIL OPBEVARING AF OLIE, KEMIKALIER OG FLYDENDE, FARLIGT AFFALD

Det er den enkelte virksomheds ansvar at overholde evt. øvrige lovkrav for hånd-teringen og opbevaringen. 

Stk. 1    Krav til opbevaring og håndtering

Olie, kemikalier og flydende, farligt affald skal opbevares i egnede og tætte beholdere/emballage, som udgangspunkt med tætsluttende låg (kander m.m. er undta-get). Råvarer skal opbevares i original emballage eller tilsvarende. Alle beholdere skal være tydeligt mærket med indholdet. 

Beholderne skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb, som er overdækket og afskærmet mod nedbør. Der må ikke kunne ledes tag- og overfladevand, spild eller spildevand fra de tilstødende arealer ind på oplagspladsen. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. Omhældning og aftapning m.m. skal også finde sted under disse forhold. 

Ovenstående kan f.eks. efterleves med en særligt indrettet kemikalieopbevaringsplads eller ved at bruge en spildbakke, begge afskærmet mod nedbør. 
Se eksempler på udendørs oplag på side 7.

Emballager skal placeres, så der ikke er risiko for, at de vælter. Ved eventuel stabling, må der ikke være risiko for, at de nederste emballager lider overlast. Stabling bør generelt begrænses. Det kan være en fordel at placere beholderne, så udvendig inspektion kan foregå uhindret.

Olie og kemikalier, der ved sammenblanding kan medføre en fysisk/kemisk reaktion, som kan udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig risiko, skal opbevares adskilt. Følg altid leverandørens anvisninger i forhold til sikkerhed.

Bemærk, at det ikke er tilladt for virksomheder at have fælles affaldsbeholdere for farligt affald, jf. Køge Kommunes til enhver tid gældende Regulativ for Erhvervsaffald (seneste: 2019).

Stk. 2    Krav til belægninger, beholdere og spildbakker

Alle beholdere, spildbakker og belægninger nævnt i Forskriften skal være tætte. Se § 4 for krav til indretning af påfyldningspladser.

Arealer, hvor der forekommer spild af olie, kemikalier og flydende, farligt affald, samt arealer, hvor der er risiko for et ikke uvæsentligt spild af sådanne stoffer el-ler blandinger, skal udformes således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for nedsivning eller afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. 

Ovenstående kan f.eks. efterleves med en særligt indrettet kemikalieopbevaringsplads eller ved at bruge en spildbakke, begge afskærmet mod nedbør. 

Der kan afviges fra kravet om tæthed af belægninger, hvis kravene i Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 6 fra 2008 ”Forebyggelse af jord- og grundvandsforurening på industrivirksomheder ved udvalgte aktiviteter” dokumenteres overholdt. 

Spildbakken skal mindst kunne rumme et spild svarende til størrelsen af den største beholder på spildbakken. Hvis der f.eks. står 2 stk. 200 l tromler, 1 stk. 60 l tromle og nogle 25 l dunke på spildbakken, så skal spildbakken mindst kunne rumme et spild på 200 l. Alle beholdere, taphaner og hældetude skal placeres inden for konturen af spildbakken.

Stk. 3    Opsamling og bortskaffelse af spild

Spild af olie, kemikalier og flydende, farligt affald i ”sumpe”, spildbakker og andre arealer, skal så vidt muligt undgås. Spild skal opsamles hurtigst muligt. Spild i spildbakken optager plads og der kan være risiko for sammenblanding med andre stoffer, hvilket kan give anledning til sundheds- og/eller miljøskadelige dampe. Der skal til enhver tid forefindes lettilgængeligt opsugningsmateriale, f.eks. papir, kattegrus, savsmuld, eller særlige pulvere til formålet. 

Alt opsamlet spild af olie, kemikalier og flydende, farligt affald, inkl. opsugningsmaterialet, skal bortskaffes som farligt affald, jf. Affaldsbekendtgørelsen.

Eksempler på udendørs opbevaring af olie, kemikalier og flydende, farligt affald

Hvis du har behov for at opbevare olie, kemikalier og/eller flydende, farligt affald udendørs, kan du f.eks. indrette oplaget på nedenstående måder. Kravene i § 3, stk. 1-3 skal til enhver tid være overholdt. 

Oplagsplads: Oplagspladsen skal være tydeligt afgrænset og afskærmet mod nedbør. Sørg desuden for, at sikre beholdere mod påkørsel, hvis der ellers er risiko derfor. 

Container eller skur: Lukket container, specielt indrettet til opbevaring af olie og kemikalier. Alternativt et lukket skur af træ eller metal. Vær især opmærksom på at beskytte oplaget mod nedbør og sikre opsamlingskapacitet.

Dobbeltbeholder: Flydende, farligt affald kan f.eks. opbevares i en overjordisk, dobbeltvæg-get beholder (stoffet er i den inderste beholder). Begge beholdere skal være lukkede og tætsluttende. For spildolie findes særlige spildolietanke. Den yderste beholder opfylder de samme krav som en spildbakke, da den vil opsamle spildet i tilfælde af brud på den inderste beholder. Vær dog opmærksom på, at det kan være nødvendigt også at have opsamlingskapacitet under tanken, da der stadig kan ske spild ved overhældning af det flydende, farlige affald (ikke nødvendigt, hvis overførsel sker i lukket system).

 

§ 4     PÅFYLDNINGSPLADSER, HVOR DER IKKE SKER DETAILHANDEL

Stk. 1    Generelt

Nedenstående krav gælder for faste påfyldningspladser for flydende brændstoffer, som f.eks. benzin, diesel, petroleum og biobrændsler, hvor der ikke sker detailsalg af brændstof. Påfyldningspladsen er til egen brug, til motorkøretøjer og/eller kørende materiel (”køretøjer”). Forskriften omfatter ikke mobile påfyldningstanke på byggepladser.

Kravene gælder som udgangspunkt for både eksisterende og nye, samt indendørs og udendørs påfyldningspladser. Køge Kommune er indforstået med, at det kan betyde skærpede krav for flere eksisterende påfyldningspladser.

Påfyldningspladser kan indrettes på flere måder, afhængigt af behovet. Det afhænger også af lokale forhold, bl.a. af om der er kloakeret. I § 5 beskrives tre grundlæggende måder at indrette en påfyldningsplads på (A, B og C). De tager ud-gangspunkt i typiske anvendelser og praktiske muligheder. 

Påfyldningspladser må ikke anvendes til nogen former for vaskeaktiviteter, rengøring eller skylning af marksprøjter m.m., medmindre det er godkendt af Køge Kommunes Miljøafdeling.

Etablering af en påfyldningsplads kræver forudgående godkendelse af Køge Kommune, se Bilag 2. Afvigelse fra de tre metoder og de særlige krav, kræver forudgående dispensation fra Køge Kommunes Miljøafdeling. 

Stk. 2     Formål

Kravenes formål er at sikre imod forurening af jord, grundvand, overfladevand og kloak i forbindelse med tankning af køretøjer. Dvs. at sikre, at hændelige spild og uheld ikke forurener. 

Krav til indretning, etablering og drift af olietanke følger af Olietanksbekendtgørelsen. Bekendtgørelses krav sikrer imod forurening i forbindelse med opbevaring af olieprodukter i en tank, jf. dog stk. 4. 

Stk. 3    Grundlæggende definitioner

Metode A, B og C beskriver, hvad påfyldningspladsen omfatter i hvert tilfælde, og der er en vis variation. Iagttag først disse grundlæggende definitioner, samt de grundlæggende krav i stk. 4:

En påfyldningsplads er et afgrænset areal. Den omfatter det areal, hvor tankning af køretøjer finder sted, og hvor udleveringsstanderen står, jf. dog metode C. 

På, eller i tilknytning til, en påfyldningsplads forekommer en olietank med brændstof, også kaldet en lagertank (overjordisk eller nedgravet). Lagertanken fyldes op via sin påfyldningsstuds. For udlevering af brændstof til køretøjer er der enten en særskilt udleveringsstander, eller også sidder pistolen direkte på lagertanken (i så fald betragtes pistolens placering som udleveringsstanderen).

Køretøjets påfyldningstuds er dér hvor pistolen sættes ind ved tankning. 

Stk. 4    Grundlæggende krav

Befæstelse
En påfyldningsplads skal som udgangspunkt have tæt belægning (f.eks. beton).

Afskærmning mod nedbør
Påfyldningspladser skal være overdækkede og afskærmede mod nedbør, så det ikke kan regne ind på pladsen. Der må heller ikke kunne ledes tag- og overfladevand eller andet spildevand fra de tilstødende arealer ind på pladsen. 

Afhængigt af anvendelsen og forholdene, er det ikke sikkert, at det kan lade sig gøre at over-dække det punkt, hvor udlevering af brændstof finder sted. Det kan f.eks. være i tilfælde med stort, kørende materiel, hvor det ikke er praktisk muligt at lave en overdækning. I så fald henvises til metode C.

Påkørselssikring
Alle overjordiske olietanke, samt udleveringsstandere, som pga. færdsel er udsat for risiko for påkørsel, skal være sikret imod påkørsel. Der kan f.eks. anvendes piller af beton eller stål, mobilt autoværn (evt. en betongris), betonklodser eller tilsvarende.

Påfyldningspistol
Påfyldningspistolen, inkl. slange, skal være indrettet sådan, at den max. kan strække sig til 0,50 m inden for påfyldningspladsens afgrænsning. Det må ikke være muligt at udlevere brændstof på grænsen af, eller uden for påfyldningspladsen (jf. dog metode C). Påfyldningspistoler skal have antidrypventil og skal lukke automatisk, når enhedens tank er fuld. 

Spildsikring
Det skal være muligt at tilbageholde og opsamle spild, se metode A, B og C. Der skal til enhver tid forefindes lettilgængeligt opsugningsmateriale til brug for mindre spild, f.eks. papir, kattegrus, savsmuld, eller særlige pulvere til formålet. 

§ 5    SÆRLIGE KRAV FOR PÅFYLDNINGSPLADSER – 3 METODER

Kravene i § 4, stk. 4 skal være overholdt for alle tre metoder, med visse undtagelser for metode C.

Nedenfor følger de særlige krav til de tre forskellige typer af påfyldningsplads.

Stk. 1    Metode A. Overdækket påfyldningsplads med olie-/benzinudskiller

Metode A kan bruges i de fleste tilfælde, men kun i kloakerede områder. Evt. spildt brændstof ledes til et afløb på pladsen og tilbageholdes i en olieudskiller. Se Bilag 2 for vejledning om miljø- og byggetekniske krav. Ejendomme i det åbne land kan ofte ikke benytte metoden, se metode B og C. 

Husk at kravene i § 4, stk. 4 også skal være overholdt.

Særlige krav
Påfyldningspladsen omfatter her som minimum det afgrænsede, befæstede areal, herunder udleveringsstanderen eller lagertanken og det punkt, hvor køretøjets påfyldningsstuds er ved udlevering af brændstof. 

Køretøjet skal befinde sig helt eller delvist på pladsen, så udlevering af brændstof sker på pladsen. 

Påfyldningspladsen skal have fald (f.eks. kuvertfald) mod et afløb, der er tilsluttet spildevands-/fælleskloak, via et egnet sandfang og en egnet olie-/benzinudskiller (se Bilag 2). Der må ikke være andre afløb på pladsen.

Stk. 2    Metode B. Overdækket påfyldningsplads uden afløb

Metode B minder meget om metode A og kan bruges i de fleste tilfælde. Opsamling af spild sker dog på selve pladsen, evt. i en sump (en nedgravet, tætsluttende beholder, ofte med et stort pladsafløb). Der må ikke være afløb til kloak, dræn, vandløb, jord eller lign., eller være andre afløb på pladsen.

Husk at kravene i § 4, stk. 4 også skal være overholdt.

Særlige krav
Påfyldningspladsen omfatter her som minimum det afgrænsede, befæstede areal, herunder udleveringsstanderen eller lagertanken og det punkt, hvor køretøjets påfyldningsstuds er ved udlevering af brændstof.

Køretøjet skal befinde sig helt eller delvist på pladsen, så udlevering af brændstof sker på pladsen. 

Påfyldningspladsen skal have fald (f.eks. kuvertfald) og/eller en fast, tætsluttende opkant hele vejen rundt om pladsen (med undtagelse af evt. sider der grænser op til en husmur eller lign.), som køretøjer skal kunne køre hen over. 

Der kan evt. etableres en rist midt på pladsen, med en tæt sump der kan tilbageholde spild. Derudover må der dog ikke være andre afløb på pladsen. Spild suges op fra sumpen eller selve pladsen med en slamsuger. 

Stk. 3    Metode C. Påfyldningsplads til større køretøjer i det åbne land

Metode C er primært relevant for landbrugs- og erhvervsejendomme m.m. i det åbne land, hvor der ikke er kloakeret. Det kan f.eks. være påfyldningspladser til landbrugsmaskiner og entreprenørmateriel, hvor det ofte ikke er praktisk muligt at lave en overdækning der er stor nok til, at køretøjerne kan stå under den, jf. metode A og B. Metode C rummer lempede krav om overdækning, men skærpede krav til brugen, herunder øget bevågenhed.

Husk at kravene i § 4, stk. 4 skal være overholdt, dog med mulighed for visse undtagelser.

Særlige krav
I modsætning til metode A og B, er det tilladt at lade selve tankningen ske uden for en overdækning og på et areal, der ikke er tæt befæstet. Til gengæld skal der ved enhver tankning benyttes en tæt, mobil spildbakke, der placeres under køretøjets påfyldningsstuds. Spildbakken skal være lettilgængelig på pladsen, holdes tom og skal opbevares under tag, når den ikke er i brug.

Hvis olietanken er nedgravet, omfatter påfyldningspladsen som minimum udleveringsstanderen og arealet umiddelbart under og omkring. Hvis olietanken er overjordisk, omfatter påfyldningspladsen som minimum selve olietanken, inkl. påfyld-ningsstuds og pistol, samt arealet umiddelbart under og omkring disse. 

Selve påfyldningspladsen (jf. ovenstående afgrænsning) skal være tæt befæstet, overdækket, påkørselssikret og have spildsikring i henhold til § 4, stk. 4. 

Der ses bort fra kravet til udleveringsslangens rækkevidde, men selve pistolen skal overholde § 4, stk. 4. 

Brugerne af påfyldningspladsen skal være bekendt med driftskravene, herunder kravet om mobil spildbakke, samt korrekt opbevaring og tømning af denne. Der kan med fordel hænges et skilt op på pladsen, der beskriver kravene. 

§ 6     TILSYN

Køge Kommune fører tilsyn med, at Forskriftens bestemmelser overholdes, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 65.

§ 7     SKÆRPEDE KRAV, DISPENSATION OG KLAGER 

Køge Kommune kan, efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, stk. 1 – 4, stille krav om yderligere forureningsbegrænsende tiltag, end nævnt i Forskriften, såfremt der er en rimelig begrundelse derfor. Jf. desuden Miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 20, stk. 5.

Køge Kommune kan efter ansøgning dispensere fra reglerne i §§ 3 – 5, hvis individuelle forhold taler derfor.

Køge Kommunes afgørelser efter denne Forskrift kan ikke påklages til anden ad-ministrativ myndighed, jf. Miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 21, stk. 2, jf. dog § 23.

§ 8     OVERTRÆDELSE AF FORSKRIFTEN

Overtrædelse af Forskriftens §§ 3 – 5 kan straffes med bøde, jf. Miljøaktivitetsbe-kendtgørelsens § 24, stk. 2.

§ 9     IKRAFTTRÆDELSE

Forskriften træder i kraft ved offentliggørelsen den 1. september 2020.


Niels Rolskov Formand for Klima- og Planudvalget

Torben Nøhr Teknik- og Miljødirektør

Bilag 1. Vigtigt at vide 

Ved uheld

 1. Ved uheld med olie og kemikalier: Vurder fare for dig selv, andre og miljøet.
 2. Afbryd evt. forureningskilden, hvis det er muligt og sikkert. Hvis muligt, vendes lækagestedet opad og lækage/hul afproppet.
 3. Opsaml evt. spild hurtigst muligt. Alternativt kan spild inddæmmes med ikke-reaktionsfremmende materiale, specielt til sikring af kloak og vandløb m.v.
 4. Hvis en omgående indsats er nødvendig for at modvirke fare for omgivelser og miljø, underrettes Beredskabet på tlf. 1-1-2 med det samme. 

Giv oplysninger om:
Uheldssted (benyt evt. 112 app. til alarmeringen, den sender GPS-position)
Uheldets art (angiv evt. stofnavn, UN-nummer eller sikkerhedsdata)
Uheldets omfang
Observationstidspunktet
Dit navn
Adresse
Nummer på opkaldstelefon
Eventuelt andre alarmerede

Informer Køge Kommune
Enhver, der forårsager forurening med olie og kemikalier eller konstaterer en sådan, skal hurtigst muligt kontakte Køge Kommune, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 71. 

Kontaktinformation
Køge Kommune
Miljøafdelingen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf.: 56 67 67 67

Telefontider
Mandag    kl. 9.00 - 14.00
Tirsdag    kl. 9.00 - 14.00
Onsdag    kl. 9.00 - 14.00
Torsdag    kl. 12.00 - 18.00
Fredag    kl. 9.00 - 13.00 

Anbefaling
Det kan være en god idé at udpege én person på virksomheden, der har ansvaret for opbevaring og håndtering af olie, kemikalier og flydende, farligt affald.

 
Bilag 2. Andre lovbestemmelser

Byggetilladelser og andre tilladelser
Etablering af olieudskillere m.m., påfyldningspladser, overdækninger og skure, samt opstilling af containere, kan kræve anmeldelse eller tilladelse efter bl.a. Byggeloven og Miljøbeskyttelsesloven. 

Det anbefales, at man på forhånd henvender sig til Køge Kommunes Miljøafdeling for at drøfte den ønskede placering og indretning, for at sikre at det overholde gældende lovkrav. Olieudskillere og sandfang skal indrettes, dimensioneres og drives efter DS 432 og DS/EN 858-1 og DS/EN 858-2, samt leverandørens anvisninger. Installation kræver forudgående tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 28.

Etablering af olieudskiller i et ikke-kloakeret opland, med afledning til dræn, vandløb, sø, eller hav, tillades som udgangspunkt ikke.

Brand- og risikoforhold
Håndtering og oplag af brandfarlige stoffer skal overholde Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker. Oplag skal godkendes af Beredskabet. 

Kemiske stoffer og produkter skal emballeres og mærkes efter Miljøministeriets og Arbejdstil-synets regler. Brandfarlige, oxiderende og giftige stoffer skal opbevares adskilt, således, at følgevirkninger ved uheld, brand eller lignende ikke øges.

Giftige, reaktionsfremmende, brændbare og brandfarlige stoffer skal altid oplagres i et særskilt, aflåst rum. Giftrum skal forsynes med skilt efter Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af stoffer og blandinger.

Store oplag af brandfarlige eller giftige stoffer er omfattet af Risikobekendtgørelsen.

Miljøgodkendelse af oplag
Større oplag af olie og kemikalier kræver i visse tilfælde en miljøgodkendelse efter Godkendelsesbekendtgørelsen. 

Anmeldelse og bortskaffelse af farligt affald
Anmeldelse og bortskaffelse af farligt affald, herunder olie- og kemikalieaffald skal overholde reglerne i Affaldsbekendtgørelsen og Køge Kommunes til enhver tid gældende Regulativ for Erhvervsaffald (seneste: 2019). Oversigt over overgodkendte modtageanlæg findes på www.argo.dk.

Olietanke
Tanke på 50 liter eller derover til opbevaring af fyringsolie, benzin, petroleum, smøreolie, dieselolie og lign. mineralske olieprodukter skal overholde Olietankbekendtgørelsen. 

Opbevaring af kemikalier og affaldsprodukter i nedgravede tanke kræver en særlig tilladelse fra Køge Kommune efter Miljøbeskyttelseslovens § 19.

Benzin- og dieselanlæg, hvor der sker detailsalg af motorbrændstof ved påfyldning af motorkø-retøjer, skal overholde Benzinstationsbekendtgørelsen.

Anlæg, hvor motorkøretøjers brændstoftanke påfyldes benzin fra stationære tanke skal over-holde Dampreturbekendtgørelsen.

Autoværksteder
Autoværksteder skal overholde Autoværkstedsbekendtgørelsen, i forhold til bl.a. opbevaring og håndtering af olie og kemikalier. 

Plantedirektoratet
Opbevaring og håndtering af kemikalier (med undtagelse af olie og farligt affald) på landbrugs-virksomheder reguleres af Plantedirektoratet. Kontakt Plantedirektoratet.

Nitratholdige gødningsstoffer
Håndtering og opbevaring af nitratholdige gødningsstoffer skal overholde Bekendtgørelse om nitratholdige gødningsstoffer. Vi henviser til Plantedirektoratet.

Lovhenvisninger
Gældende versioner af love, bekendtgørelser og andre regler som Forskriften henviser til:

Miljøbeskyttelsesloven: Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 af lov om miljøbeskyttelse
Autoværkstedsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med indretning, etablering og drift af autoværksteder m.v.
Maskinværkstedsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1477 af 12. december 2017 om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller
Benzinstationsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1254 af 23. november 2019 om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg
Dampreturbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1175 af 22. september 2016 om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer
Godkendelsesbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1534 af 9. december 2019 om godkendelse af listevirksomheder
Miljøaktivitetsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter
Olietanksbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines
Klassificeringsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1075 af 24. november 2011 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af stoffer og blandinger
Risikobekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer
Bekendtgørelse nr. 436 af 17. maj 2016 om miljøforhold for mindre affaldsbehandlings-anlæg.
Byggeloven: Lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016 af byggeloven
Afbrændingsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v.
Bekendtgørelse nr. 1639 af 6. december 2016 om brandfarlige og brændbare væsker
Bekendtgørelse nr. 328 af 8. juli 1983 om nitratholdige gødningsstoffer

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje