Skip til hoved indholdet
    Hjem Virksomhed Miljøregler for virksomheder Miljøkrav til nye virksomheder

Miljøkrav til nye virksomheder

Vil du – eller har du allerede startet en ny virksomhed i kommunen - er det en rigtig god idé, at kontakte teknisk forvaltning så hurtigt som muligt.

Vi kan vejlede dig om miljøkrav til virksomheder og husdyrbrug m.m., så du bedst muligt kan planlægge opstarten af din virksomhed. Det kan også være, at din virksomhed er omfattet af krav til rutinemæssige miljøtilsyn. Flere typer af virksomheder er forpligtet til at anmelde deres opstart til kommunen på forhånd, bl.a. autoværksteder.

Nedenfor finder du links til information, som kan være relevant for dig, der vil etablere, udvide eller ændre en virksomhed.

Vi gør særligt opmærksom på vores side "Miljøregler for virksomheder" hvor du kan finde vejledning og information om bl.a. industrispildevand, olie og kemikalier og støj. 

Det skal du være opmærksom på

De fleste virksomheder har aktiviteter, der reguleres af miljøbeskyttelsesloven – og det betyder, at der er krav til bl.a. indretning og drift af virksomheden. Det samme gælder for husdyrbrug, som reguleres af husdyrbrugsloven.

Vær opmærksom på, at der er flere regelsæt der gælder ved etablering af virksomhed, såsom: Byggeloven, Planloven og Naturbeskyttelsesloven.

Vil du udvide virksomheden?

Som eksisterende virksomhed i Køge Kommune, skal du kontakte Teknik- og Miljøforvaltningen, inden du udvider produktionen eller bygger til/om. Du kan læse mere om miljøkrav til bygge- og anlægsaktiviteter, samt frister for anmeldelse af arbejdet her: Støj og støv fra bygge- og anlægsarbejder og i vores Forskrift for udførelse af nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Køge Kommune.

 

Virksomheder med væsentlige miljøpåvirkninger er omfattet af bekendtgørelse om miljøgodkendelse af listevirksomheder og kræver en miljøgodkendelse. De omfattede virksomhedstyper fremgår af bilag 1 og 2 i bekendtgørelsen. De godkendelsespligtige virksomheder kaldes også "listevirksomheder" og "kapitel 5"-virksomheder, da kravet om miljøgodkendelse følger af Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.

At etablere en godkendelsespligtig virksomhed forudsætter en miljøgodkendelse.

Kommunen er tilsyns- og godkendelsesmyndighed for mange typer af godkendelsespligtige virksomheder. 
Miljøstyrelsen er tilsyns- og godkendelsesmyndighed for andre. 

Hvis du vil starte eller udvide en virksomhed, der kan forurene, er det altid en god idé at kontakte Miljø og Affald i Køge Kommune. Så kan vi vurdere om projektet kræver miljøgodkendelse, eller om der er andre miljøforhold som der skal tages hensyn til i projekteringen. Det er oftest billigere at forebygge miljøproblemer i etableringsfasen end at skulle afhjælpe miljøproblemer senere hen.

Udvidelse eller ændring af en listevirksomhed forudsætter også en ny eller revideret miljøgodkendelse, hvis udvidelsen/ændringen kan medføre forøget forurening. Bestemmelsen gælder både for bygnings- og driftsmæssige ændringer, fx også for udvidelse af driftstiden. Afgørelse om hvorvidt en projekteret udvidelse/ændring kan medføre forøget forurening træffes af miljømyndigheden. Kontakt derfor Miljø og Affald for at afklare om en påtænkt udvidelse eller ændring udløser behov for en ny eller revideret miljøgodkendelse. 

Eksempler på listevirksomheder: Asfaltfabrikker, betonfabrikker, maskinfabrikker over 1.000 m2, kemivirksomheder, store varmeværker, skydebaner, svømmebade og forskellige typer anlæg til oplag og håndtering af affald.

En ansøgning om miljøgodkendelse skal beskrive virksomhedens aktiviteter, drift og de forventede miljøpåvirkninger. I bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed står en præcis beskrivelse af kravene til ansøgningen. Selve miljøgodkendelsen rummer en vurdering af virksomhedens samlede miljøpåvirkning og en række krav - også kaldet vilkår. Vilkårene kan fx handle om støj, udledning af kemikaliedampe gennem skorstenen eller indholdet af kemiske stoffer i spildevandet. Der stilles også krav til virksomhedens håndtering og bortskaffelse af erhvervsaffald. Desuden er der vilkår om virksomhedens egenkontrol samt ofte vilkår om emissionsmålinger af luft og spildevand, for løbende at sikre, at miljøet ikke lider overlast.

Hvis din virksomhed flytter eller lukker på en adresse, er det dit ansvar at sikre, at arealet efterlades i en tilfredsstillende stand.

Husk at rydde op når produktionen stopper. Du skal fjerne alt affald og fx oplag af kemikalier m.m. fra grunden, så der ikke er rester der kan forurene luft, jord, overfladevand, grundvand eller kloak.

Miljø

Torvet 1, 4600 Køge

Telefontider og åbningstider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje