Skip til hoved indholdet
  Hjem Virksomhed Miljøregler for virksomheder Olietanke over 6.000 L samt erhvervstanke

Olietanke over 6.000 L samt erhvervstanke

Store olietanke på over 6.000 liter er ikke omfattet af sløjfningsfrister, men skal til gengæld løbende efterses.

Olietanke opdeles groft i 2 størrelseskategorier: 

 • Små tanke: Olietanke under 6.000 liter. Læs miljøreglerne for Olietanke under 6.000 L.
 • Mellemstore og store tanke: Olietanke på 6.000 liter eller derover, samt erhvervstanke.   

Der er ikke lovbestemte sløjfningsfrister (kaldet "sløjfningsterminer") for olietanke på 6.000 liter eller derover. Olietankbekendtgørelsen kræver til gengæld, at ejer og bruger løbende skal kontrollere, at olietanken er tæt. Olietanke skal efterses i henhold til særlige regler om egenkontrol, inspektion og tæthedsprøvning. På baggrund af hver inspektion fastsættes fristen for den næste tæthedsprøvning og/eller inspektion (typisk 5 til 10 år efter sidste inspektion, afhængig af hvilken tanktype der er tale om). 

Hvis tanken er i dårlig stand og ikke kan renoveres, skal tanken sløjfes.   

Nedenfor kan du læse mere om reglerne for olietanke, afhængigt af tankens størrelse (over eller under 6.000 liter) og anvendelse.

Læs om erhvervstanke på Miljøstyrelsens hjemmeside

Miljøkrav for olietanke over 6.000 L

Senest fire uger inden du etablerer en ny olietank, skal du via Byg- og Miljøportalen sende en anmeldelse til Køge Kommune: Anmeld olietank i Byg og Miljø.

I anmeldelsen skal du beskrive tanken, samt vedlægge en skitse over tankens placering på ejendommen.
Du skal desuden fremsende en kopi af tankattesten til Køge Kommune efter installering af olietanken.

Når anmeldelsen er modtaget, registrerer Køge Kommune tanken i Bygnings- og Boligregistret, BBR. Du modtager derefter en ajourført BBR-meddelelse.

Har du en tank, der ikke tidligere er blevet anmeldt til kommunen, skal du straks anmelde din tank. Du kan tjekke din BBR-meddelelse for at se, om der står anført olietanke under "Tekniske anlæg". Grundejer er forpligtet til at ajourføre BBR, bl.a. med tekniske anlæg, herunder olietanke.

Nedgravede og overjordiske olietanke skal placeres mindst 25 m fra drikkevandsboringer og mindst 50 m fra almene vandforsyningsbrønde eller -boringer.

Olietanke må ikke nedgraves inden for beskyttelsesområderne for grundvandsindvinding (BNBO - BoringsNære BeskyttelsesOmråder).  

Læs om afstandskrav til bygninger og skel m.v. i Olietanksbekendtgørelsen

Ejer og bruger af et anlæg på 6.000 liter eller derover skal løbende kontrollerer, at anlægget er tæt.

Dobbeltvæggede tanke skal kontrolleres ved overvågning af trykket imellem de dobbelte vægge. Overvågningen kan ske ved enten manuel, ugentlig aflæsning af manometer eller lignende, eller ved automatisk overvågning.

Enkeltvæggede tanke kontrolleres ved beholdningskontrol.

Olietanke skal have installeret en volumenmåler eller timetæller, som skal anvendes i beholdningsregnskabet. Det hjælper med til at sikre, at eventuelle utætheder i olietanken opdages, idet beholdningsregnskabet afslører, om der pludselig er mindre olie i tanken, end der burde være.

Læs mere om beholdningskontrollen på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Nedgravede, væskeførende stålrør, som ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse, skal udskiftes med typegodkendte rør senest 30 år efter installationen. 

Tankens rørsystemer skal tæthedsprøves. Udførelse og dokumentation af inspektion og tæthedsprøvning af tank og rørsystemer skal overholde samtlige krav i Olietankbekendtgørelsens bilag 9. 

Hvis tanken i forbindelse med inspektion og tæthedsprøvning renoveres (fx ny korrosionsbeskyttelse eller udbedring af eksisterende beskyttelse), skal inspektionsfirmaet indsende tankattest samt tillæg til tankattesten til Køge Kommune, Miljø og Affald på miljoe@koege.dk

Hvis tanken er indvendigt korrosionsbeskyttet, skal den herefter tæthedsprøves og inspiceres mindst hvert 10. år. Tanke, som ikke er beskyttede, skal tæthedsprøves og inspiceres mindst hvert 5. år. 

BEMÆRK! Inspektionsfirmaer, som foretager renovering af olietanke, skal være godkendt af PUFO (Prøveudvalget for olietanke). 

Undtagelser for inspektion og tæthedsprøvning 

Hvis tanken har elektronisk pejleudstyr med lækagealarm, er der kun krav om inspektion, men ingen krav om tæthedsprøvning. 

Hvis tanken er dobbeltvægget og har elektronisk overvågningssystem, er der hverken krav om tæthedsprøvning eller inspektion.
Der er ikke krav om tæthedsprøvning af dobbeltvæggede rørsystemer tilsluttet et overvågningssystem. 

Dokumentation for inspektion og tæthedsprøvning 

Dokumentation for inspektion og tæthedsprøvning skal indsendes til Miljø og Affald på miljoe@koege.dk senest 30 dage efter udførelsen. Olietankbekendtgørelsen bestemmer, at kun ”sagkyndige” kan udføre inspektion og tæthedsprøvning af tanke. En sagkyndig er en person, som dels er tilknyttet en virksomhed, som udfører det aktuelle arbejde, og dels på grund af erfaring eller uddannelse er kvalificeret til det. Din olieleverandør kan anbefale et godkendt firma, da der er meget få kvalificerede i Danmark.

Når en nedgravet olietank sløjfes, skal den enten graves op eller blændes af. Når tanken ikke længere er funktionsdygtig og skal sløjfes, gælder følgende regler:  

 • Tøm olietanken. Du skal tømme tanken så meget som muligt inden sløjfning. 
 • Fjern restindhold. Restindhold af olie/slam/vand i tanken og rør opsamles. (Affaldet kan ikke genbruges i andre dieselmotorer). 
 • Bortskaf farligt affald. Restindholdet fra tanken er farligt affald og skal afleveres i lukkede beholdere hos en godkendt modtager.
 • Spul tanken. Tanken skal bundsuges og spules af et slamsugerfirma. 

Hvis tanken afblændes og efterlades i jorden: 

 • Afblænd tanken. Påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres og tanken afblændes, så påfyldning ikke kan finde sted. 
 • Få hjælp fra VVS-mester. Vi anbefaler, at du får anlægget afmonteret af autoriseret VVS-mester. 
 • Fyld tanken med sand. Vi anbefaler, at tankes fyldes med sand, hvis tanken er nedgravet i indkørsler eller på parkeringsarealer. Nedgravede tanke kan nemlig ellers risikere at styrte sammen eller "bevæge sig" op til overfladen efter nogle år.  

Hvis tanken graves op: 

 • Tag kontakt før opgravning. Kontakt Køge Kommunes Jordteam på tlf. 56 67 24 77 senest 14 dage før opgravningen, så vi har mulighed for at inspicere olietank og tankhul.
 • Grav tanken op. Tanken skal opgraves og rør, påfyldningsstuds og udluftningsrør fjernes.
 • Bortskaf dele. Tank og rør skal bortskaffes hos skrothandler .
 • Anmeld sløjfning. Når tanken er fjernet, skal du anmelde sløjfningen til Køge Kommune via Byg og Miljø portalen. 
 • Afmeld olietank fra BBR via Byg og Miljøportalen. Køge Kommune ajourfører din BBR-meddelelse.

Erhvervstanke skal forsikres sammen med forsikringen af din ejendom og virksomhed. Oliebranchens forsikringsordning gælder ikke for erhvervstanke og private olietanke over 6.000 liter. Normalt dækker en olietankforsikring kun indtil få måneder efter, at tanken tages ud af brug (spørg dit forsikringsselskab). 

Hvis der efterfølgende konstateres en olieforurening på din ejendom, skal din virksomhed selv bekoste oprydning og genopretning af jorden på ejendommen. Når du sløjfer din olietank, bør du derfor overveje at få undersøgt jorden omkring din olietank, så forsikringen bekoster oprydningen af en eventuel forurening.

Olieudslip

Ved akut forurening: Læs om hvad du skal gøre ved Akut forurening

Hvis du opdager spild eller udledning af olie, gylle, kemikalier eller spildevand på jorden, til vandløb, søer eller hav, eller selv er skyld i et miljøuheld, skal du kontakte alarmcentralen på tlf. 112. Derefter kontakter alarmcentralen politiet, brandvæsenet og kommunen. 

Uanset om der kun er mistanke om en olieforurening (fx synligt hul i en olietank, misfarvning af jorden, olielugt), om der går hul på, eller sker spild fra en olietank, så skal du straks melde det til Køge Kommunes Jordteam på tlf. 56 67 24 77.

Jord og Grundvand

Torvet 1, 4600 Køge

Åbningstider og telefontider

Miljø

Torvet 1, 4600 Køge

Telefontider og åbningstider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje