Skip til hoved indholdet
    Hjem Virksomhed Opstart og ændring af virksomhed Miljøtilladelser Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse

Starter du en større virksomhed, som kan give anledning til væsentlig miljøpåvirkning, skal virksomheden sandsynligvis have en miljøgodkendelse før du må gå i gang.

  • Ved væsentlig miljøpåvirkning er der tale om støj, røg, luftforurening, lugt, opbevaring af olie og kemikalier mm.
  • Virksomhedstyper, der skal miljøgodkendes, er nævnt på en liste i bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomhed (Godkendelsesbekendtgørelsen).
  • En godkendelsespligtig virksomhed må ikke starte produktionen, før kommunen (eller i enkelte tilfælde staten) har meddelt en miljøgodkendelse til det.  

Hvis din virksomhed allerede har en miljøgodkendelse, men ønsker at ændre produktionen væsentligt eller udvide produktionsarealet, skal du søge om en revideret godkendelse.  

For at fremme sagsbehandlingen

For at fremme sagsbehandlingen og skabe et godt samarbejde fra starten, anbefaler vi, at du kontakter Miljøteamet så tidligt i planlægningsforløbet som muligt. Vi kan fx vejlede jer om virksomhedens listepunkt eller til placering af skorstene og støjende anlæg m.m., så de placeres mest hensigtsmæssigt for såvel de omkringliggende boliger som for virksomheden.  Desuden kan vi hjælpe med at afklare spørgsmål i forbindelse med udarbejdelse af ansøgningen og generelt orientere om relevante love og regler. Måske kan vi også bidrage med viden om renere teknologi, miljøstyring og forureningsbegrænsning med videre.  

 

Ansøgninger om miljøgodkendelser skal sendes elektronisk gennem Byg og Miljø.  Ansøgning om miljøgodkendelse fritager ikke virksomheden for at indhente andre tilladelser og godkendelser - fx byggetilladelse. Det anbefales derfor at tage kontakt til Køge Kommunes Byggesagsteam, inden projekt om etablering eller ændring af virksomhed igangsættes.  Der findes mere information på Miljøstyrelsens hjemmeside.

I henhold til Godkendelsesbekendtgørelsen, skal godkendelsesmyndigheden fastsætte og offentliggøre tidsfristerne for behandling af ansøgninger om meddelelse af miljøgodkendelse.   

Køge Kommunes gennemsnitlige sagsbehandlingstider for miljøgodkendelse af virksomheder på henholdsvis bilag 1 og 2 i godkendelsesbekendtgørelsen er:  

Virksomheder på bilag 1:        200 dage

Virksomheder på bilag 2:        130 dage

Sagsbehandlingstiden gælder fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget et fyldestgørende ansøgningsmateriale fra virksomheden. Sagsbehandlingstiden kan forlænges én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger til det. 

Køge Kommunes sagsbehandlingstider følger servicemålsaftalen, der er indgået med KL og Regeringen. 

Miljøgodkendelser for alle miljøgodkendte virksomheder i Køge Kommune kan findes på DMA (Digital Miljøadministration). Køge Kommune fører løbende tilsyn med, hvor meget virksomhederne forurener, og tilsynsrapporterne kan ligeledes findes på DMA.  

Du kan også tilmelde dig abonnement på nye miljøgodkendelser og tilsynsrapporter for specifikke virksomheder på DMA. 

 

Miljø

Torvet 1, 4600 Køge

Telefontider og åbningstider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje