Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Affald, klima og natur Affald Asbest

Asbest

Hvis du renoverer og skal skaffe dig af med asbestholdigt affald, er der en række krav der skal opfyldes, af hensyn til sundhed og miljø.

Reglerne gælder for alle der håndterer asbest og asbestholdigt affald, både borgere, bygherrer, rådgivere, entreprenører og håndværkere i Køge Kommune. Nedenfor kan du finde oplysninger om hhv. asbest i byggematerialer, håndtering af asbestholdige materialer (inklusiv tagrensning) samt bortskaffelse af asbest. Hvis du har spørgsmål om asbest, kan du kontakte Affaldsteamet på tlf. 56 67 24 28 eller Miljøteamet på tlf. 56 67 25 00, inden du går i gang med arbejdet. 

Hvad er asbest?

Asbest er en fællesbetegnelse for en række naturligt forekommende mineraler, der er lette at forme, har stor styrke og kan modstå meget høje temperaturer. Asbestfibre kan ikke ses med det blotte øje. De er meget tynde og kan spalte sig på langs til endnu mindre partikler. I 1900-tallet var asbest meget anvendt i industri og byggeri, så der er et vist baggrundsniveau af asbest både indendørs og udendørs.  
 
Baggrundsniveauet af asbest i luften afhænger af geologi og klimatiske forhold. WHO har data om baggrundsniveauer for asbestfibre i udemiljøet i byer på op til 1.000 fibre/m3 i byer, mens der i landområder typisk er mindre end 100 fibre/m3. Indendørs kan der, selv uden identificerbare asbestkilder i bygningen, måles op til 1.000 fibre/m3 i luften. I bygninger med asbestkilder kan det være højere. 

Det normale baggrundsniveau af asbest regnes ikke for at være særligt skadeligt eller have helbredsmæssig påvirkning, da fibrene er små og koncentrationen lille. Større fibre, som findes udover baggrundsniveauet, har dog vist sig at være stærkt skadelige, da indånding af asbestholdigt støv kan være årsag til bl.a. lungesygdommene asbestose, lungekræft og lungehindekræft. Siden 1986 har det været forbudt at anvende asbest og asbestholdige materialer i byggeri.  

Arbejdet med allerede indbyggede asbestholdige materialer er omfattet af foranstaltninger af hensyn til brugernes og bygningsarbejdernes sundhed, ligesom bortskaffelse og deponering af asbestholdige materialer er underlagt strenge regler.

Asbestholdige materialer, der er hele og ubeskadigede eller er forseglet lufttæt, anses ikke for at udgøre en sundhedsrisiko.  Asbestholdige, allerede indbyggede, hele og intakte materialer og komponenter er ikke forbudte. I visse tilfælde vurderes det, at nedtagningen af sådanne materialer og komponenter kan udgøre en større risiko for sundheden end at bevare materialerne intakte.  Når asbestmaterialer og -komponenter ikke er intakte og der derved sker en frigivelse af asbestfibre til omgivelserne, kan de være farlige for sundheden.  

Vær særligt opmærksom på:

 • Du er som bygherre ansvarlig for, at alt arbejde med asbest og asbestholdige materialer på din ejendom sker inden for lovens rammer, uanset om du selv eller andre udfører arbejdet. 
 • Du har ansvar for, at der udføres de nødvendige miljø- og arbejdsmiljømæssige foranstaltninger. Du kan blive gjort ansvarlig for evt. forurening med asbestfibre på din eller dine naboers ejendom. 
 • Alt arbejde med asbest herunder nedtagning, er omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om asbest, uanset om man udfører arbejdet erhvervsmæssigt eller privat. 
 • Alt indendørs arbejde med asbest må kun udføres af håndværkere med særlig uddannelse. 
 • Personer under 18 år må ikke arbejde med at fjerne asbest. 
 • Asbestarbejde og asbestbortskaffelse skal anmeldes (se nedenfor under anmeldelser). 
 • Asbest og asbestholdige materialer må aldrig genbruges. 

Bemærk! Al indendørs sanering og håndtering af asbest er omfattet af krav til særlig uddannelse.  

Al fjernelse af asbest skal ske så skånsomt og så lidt støvende som muligt. Dels af hensyn til dem der arbejder med asbesten, dels så der ikke sker spredning af asbestfibre til omgivelserne. Spredning af fibre medfører normalt krav til iværksættelse af arbejdsmiljø- og miljømæssige foranstaltninger, afhængig af opgavens karakter.  

Anmeldepligt for støjende og støvende aktiviteter i Køge Kommune 

Firmaer og private skal anmelde støvende og støjende arbejde til kommunen, senest 14 dage før de begynder.  
Rensning af almindelige hustage med godkendt udstyr som foregår på hverdage i dagtimerne, skal som udgangspunkt ikke anmeldes til kommunen.
Større afrensningsprojekter af min. en uges varighed skal anmeldes til kommunen.

Anmeld dine støjende og støvende aktiviteter her (du finder en anmeldeblanket på siden).

Anmeldepligt for asbestaffald, herunder håndtering og bortskaffelse 

Du skal anmelde større mængder asbestholdigt affald til kommunen, som derefter udsteder en anvisning til Audebo Miljøcenter. Audebo må kun tage imod asbestaffald med en konkret anvisning fra kommunen. Kontakt altid Audebo Miljøcenter i god tid, inden affaldet køres derud. 

Anmeld dit asbestaffald her. 

Mindre mængder asbestaffald 

Du kan aflevere mindre mængder asbestaffald uden anvisning på ARGO’s genbrugspladser. Du skal aflevere affaldet i specialcontaineren, i overensstemmelse med de til enhver tid gældende modtageregler. Pladspersonalet på genbrugsstationen vurderer, hvornår der er tale om mindre mængder asbest, ligesom de altid har ret til at afvise et læs. En hovedregel er max. 15 tagplader pr. kunde pr. uge. 

Anmeldepligt for asbestaktiviteter til Arbejdstilsynet 

Firmaer og private skal altid anmelde nedtagning af asbestholdige eternitskiferplader samt større asbestarbejder (både udendørs og indendørs) til Arbejdstilsynet.   
Tager du asbestholdige bølgeeternitplader i god stand ned fra et enkelt parcelhus, skal du ikke anmelde det til Arbejdstilsynet.

Anmeld til Arbejdstilsynet.

Der er 3 kategorier af asbestaffald. De skal opbevares på særlig vis:  

Stærkt støvende asbest 

Stærkt støvende asbestaffald skal fugtes og lægges i tæt emballage (2 lag klare plastsække) og mærkes "Asbest". Sækkene skal opbevares i en lukket container eller lignende. Det er: Asbestholdigt støv, knuste/pulveriserede materialer, teknisk isolering, kiselgur omkring rør og kedler samt øvrig isolering med asbest, affald fra rensning af tag herunder mos og materiale samlet i tagrender, samt filtre og værne- og beskyttelsesmidler. 

Asbestholdigt affald der kan støve 

Asbestaffald, der kan støve, skal fugtes og lægges i tæt emballage (2 lag klare plastsække) og mærkes "Asbest". Sækkene skal opbevares i en lukket container eller lignende. Det er: Bløde lofts- og vægplader med asbest, rørisolering omkring pakninger, beskadigede asbestholdige tagplader af eternit eller skiftereternit. 

Ikke-støvende asbestholdigt affald 

Intakte eternittagplader eller intakte eternitskiferplader skal opbevares forsvarligt enten i lukket container eller lægges overdækket på en trailer. Du bør emballere eternitpladerne, når du transporterer dem til godkendt modtageanlæg eller genbrugsstationen.

Er der asbest i mit tag?

Man kan ikke uden videre se på et materiale, om det er asbestholdigt eller ej.  

Eternittage 

Hvis dit eternittag er fra før 1984, indeholder taget asbest. I perioden 1984-1988 blev der produceret eternittagplader både med og uden asbest. Man kan få sikkerhed ved at se på oversiden af tagpladen. Her er påtrykt et nummer på 5-10 cifre. Hvis det første ciffer er 0 eller 1, så indeholder pladen asbest. 

Andre byggematerialer 

Der kan findes information om asbestholdige byggematerialer solgt i Danmark i Arbejdstilsynets katalog – SBi-anvisning 229. Størst sikkerhed fås ved udtagning af prøver, som analyseres på laboratorium.

Renovering eller nedtagning af asbestholdige tage

Nedtagning af et asbestholdigt eternittag må ikke støve og skal ske i overensstemmelse med reglerne i Arbejdstilsynets Vejledning om asbest C.2.2. fra juli 2005. Se www.asbest-huset.dk/ under fanen ”Tage”. 

Du må gerne selv fjerne eternittagplader fra dit tag. Personer under 18 år må dog ikke arbejde med at fjerne asbest. Bølgeeternitplader skal skrues fri og nedtages i hel tilstand. Bølgepladerne må ikke smides ned, da de risikerer at knække og frigøre asbestfibre til omgivelserne. 

Skifereternit er sømmet eller klæbet og er svært at nedtage i hel tilstand, da de ofte knækker og derfor bør holdes befugtede og behandles som støvende asbestaffald. 

Hvis du skal indsætte en lufthætte eller et vindue, eller lave gennemføringer til f.eks. antenner i dit tag, skal den enkelte plade udskiftes. Du må ikke skære i pladerne. Vær opmærksom på, at en gammel eternittagplade kan være porøs og smuldre. Undersiden af et eternittag med asbest kan efter mange år afgive drys på loft og loftisolering.  

Du bør dække loftisoleringen til, inden du tager eternittagpladerne ned. Læg evt. en presenning under taget. 

Hvis du får et professionelt firma til at fjerne dine asbestholdige eternittagplader, så anbefaler Køge Kommune, at du opretter en kontrakt. I kontrakten bør der være en aftale om rengøring i tilfælde af støv og knækkede plader.  

Opsætning af nyt tag oven på dit eksisterende asbest-eternittag

Du kan godt lægge et nyt tag oven på dit eksisterende asbesteternittag. Det er her vigtigt, at du ikke beskadiger det underliggende asbesteternittag, så der bliver frigjort asbestfibre til omgivelserne.

Køge Kommune anbefaler, at du vælger et professionelt firma til at klare tagrensningen (rensning i lukket system med filtrering af spildevandet). Du skal sørge for at firmaets udstyr har en dispensation udstedt af Arbejdstilsynet, samt at de udfører arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt korrekt i overensstemmelse med Arbejdsmiljøloven. 

På Nedrivnings- og Miljøsaneringssektionen er der en medlemsliste med virksomheder, som har asbestcertifikat og udfører saneringsopgaver efter gældende regler og normer. Det er frivilligt at være på denne medlemsliste, og der findes firmaer med de samme kvalifikationer, som ikke står på medlemslisten. 

Hvis du selv renser dit eternittag, må det kun foregå ved at anvende en blød vandstråle under almindeligt vandværkstryk og med en blød børste. Du må ikke bruge rensemidler. Du må hverken anvende højtryksrenser, en stiv kost/børste (stålbørste) eller elektriske slibemaskiner, da det kan frigøre og sprede asbestfibrene. Hvis du selv renser dit tag, skal du opsamle slammet fra rensningen i et passende filter. Filteret skal være tilsluttet dit nedløbsrør, så vandet med slammet kan løbe igennem, inden vandet ledes bort til enten regnvandskloak, spildevandskloak eller faskine. Filteret og slammet fra rensningen af dit tag skal bortskaffes til et godkendt modtageanlæg eller genbrugsstationen.

Asbestholdige materialer blev anvendt i dansk byggeri i perioden 1920-1986. Derfor kan asbest forekomme i mange bygningsdele fra denne periode. Bygninger opført før 1920 kan også indeholde asbest, da asbestholdige materialer kan være indbygget senere ved renovering m.m. 

Udendørs

De mest kendte asbestholdige byggematerialer er tagplader i form af eternitbølgeplader og eternitskifer, facadebeklædning og murafdækninger.  

Indendørs i boliger

Her er asbestholdige materialer brugt i mindre grad. De kan forekomme i loftsbeklædninger, gulvbelægninger, afretningslag under gulvbelægninger, fliseklæb og i isolering omkring rørinstallationer (specielt rørbøjninger). 

Indendørs i større bygninger

Størstedelen af de asbestholdige materialer findes i institutioner og kontor-, industri- og landbrugsbyggerier, hvor de asbestholdige materialer er brugt som aftræks- og luftvarmekanaler, plane og perforerede beklædningsplader, lyddæmpende lofts- og vægplader, gulvbelægninger, afretningslag under gulvbelægninger og fliseklæb. Der kan også findes asbest i isolering omkring rørføringer: I varmecentraler og centralvarmeanlæg blev isolering af rørbøjninger og kedler før 1972 ofte udført med kiselgur, en lerart forstærket med asbest. 

Hvis uheldet er ude

Sker der er en spredning af asbest til omgivelserne, skal du kontakte: 

 • Ved spredning af asbest udendørs: Miljø og Affald på tlf. 56 67 25 00 / 56 67 20 24, miljoe@koege.dk  
 • Ved spredning af asbest indendørs: Arbejdstilsynet

Miljø

Torvet 1, 4600 Køge

Telefontider og åbningstider

Affald

Torvet 1, 4600 Køge

Telefontider og åbningstider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje