Skip til hoved indholdet
  Hjem Virksomhed Miljøregler for virksomheder Forskrift for udførelse af nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Køge Kommune

Forskrift for udførelse af nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Køge Kommune

Rev. 06.02.23: § 9, stk. 4 er udgået, da ETK-vagten er nedlagt i 2022, og hjemmesiden ikke længere opdateres med information om aktuelle byggeprojekter. Dispensationer fra forskriftens miljøkrav, der kan påklages, offentliggøres under Høringer og afgørelser

Formål 

Formålet med denne forskrift er at sikre et ensartet grundlag for at vurdere og sagsbehandle midlertidige aktiviteter efter § 2 i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter. 

Formålet er desuden at begrænse gener i form af støj, vibrationer og støv i forbindelse med bygge- og anlægsaktiviteter, herunder nedrivning, samt at sikre et godt og effektivt samarbejde imellem myndighed, bygherrer, entreprenører og borgere i Køge Kommune. 

Lovgrundlag

Forskriften er udarbejdet i henhold til § 20 i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse Nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter. 

Derudover er der i revisionen af forskriften hentet inspiration i Miljø- og Fødevareministeriets vejledning om regulering af visse midlertidige aktiviteter af 14. december 2017. 

Bygherren er ansvarlig for, at bygge- og anlægsarbejdet tilrettelægges og udføres efter retningslinjerne i denne forskrift.

Overholdelse af forskriftens regler er ikke til hinder for, at Køge Kommune kan stille supplerende vilkår til arbejdets udførelse eller nedlægge forbud mod aktiviteten efter Miljølovens bestemmelser, hvis en aktivitet giver anledning til væsentlig forurening. 

Forskriften fritager ikke den ansvarlige for byggeriet fra at søge tilladelser eller overholde relevante regler og love, herunder Byggelovens bestemmelser og Arbejdstilsynets regler.

Hvis et nedrivnings-, bygge- og anlægsarbejde forudsætter, at der afviges fra forskriften, skal der søges dispensation, jf. § 10.

Gyldighedsområde 

§ 1. Forskriften omfatter alle midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsarbejder i Køge Kommune, der kan give anledning til forurening og gener, herunder støj vibrationer og støv.

Stk. 2. Ved midlertidige bygge- anlægsarbejder forstås sammenhængende aktiviteter, som foregår over en kortere periode, dvs. indenfor 0 – 12 måneder, og hvor der er risiko for miljøgener. På større byggepladser kan der være flere perioder med sammenhængende aktiviteter. 

Stk. 3. I tvivlstilfælde afgør Køge Kommune, om en given aktivitet er omfattet af denne forskrift eller om aktiviteten skal reguleres efter Miljølovens § 42.

Teknik og Miljøforvaltningen har erfaring for, at følgende aktiviteter kan medføre støj- vibrations og/eller støvgener:

 • Stærkt støjende og støvende: Elektriske bore- eller skæremaskiner eller lignende.
 • Stærkt støjende: Etablering af spunsvægge og nedramning af pæle.
 • Støjende: Etablering af jordankre.
 • Støjende: Højtryksrensning.
 • Støjende og støvende: Sandblæsning.
 • Støjende: Stampning og vibrering.
 • Støjende: Opstilling og anvendelse af tårnkraner eller hydrauliske mobile kraner.
 • Støjende: Anvendelse af elektriske lifte eller lignende.
 • Stærkt støjende og støvende: Anvendelse af pneumatisk værktøj, herunder betonhammere eller lignende til f.eks. betonnedbrydning og betonskæring.
 • Stærkt støjende: Asfaltskæring og fræsning.
 • Støjende og stærkt støjende samt støvende: Nedrivninger
 • Støjende: Opstilling og anvendelse af kompressorer.
 • Støjende: Opstilling eller nedtagning af stillads.
 • Støjende og støvende: Af- og pålæsning af byggematerialer og affald.
 • Støjende og støvende: Jordarbejder.
 • Støjende: Afspilning af musik på byggepladsen.
 • Stærkt støjende og støvende: Sortering, aflæsning og nedknusning af beton og skærver
 • Lignende bygge- anlægsaktiviteter.

Anmeldepligt

§ 2. Nedrivnings-, bygge- og anlægsarbejder skal anmeldes til Køge Kommune. Anmeldelse skal ske til Miljøafdelingen, Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge, e-mail miljoe@koege.dk mindst 2 uger før arbejdet er planlagt til påbegyndelse. 

Anmeldelsen skal som minimum indeholde de oplysninger, der fremgår af skema til anmeldelse som kan hentes på Køge Kommunes hjemmeside om Støj og støv fra bygge- og anlægsarbejder.

Stk. 2. Akut opståede arbejder, som f.eks. skader på anlæg, hvor omgående indgriben er nødvendig for at forhindre en skade i at brede sig eller af hensyn til væsentlige værdier, force majeure situationer, skal anmeldes til kommunen hurtigst muligt. 

Forureningsbegrænsning og supplerende krav

§ 3. Køge Kommune kan stille supplerende krav til arbejdets udførelse med henblik på, at der foretages yderligere støv-, vibrations- og støjbegrænsende foranstaltninger. Supplerende krav kan meddeles som påbud efter Miljølovens § 42.

Stk. 2. Oplysninger om hvilke støj- vibrations- og støvbegrænsende foranstaltninger, der anvendes, skal fremgå af anmeldelsen, jf. § 2 stk. 1. 

Stk. 3. Ved nedrivning, nedbrydning, slibning, sandblæsning, læsning af affald, jordkørsel og anden støvende aktivitet skal der altid sørges for regelmæssig og tilstrækkelig vanding, inddækning eller andre støvbegrænsende foranstaltninger, så der ikke opstår væsentlige støvgener i omgivelserne.

Stk. 4. Valg af maskiner samt tilrettelæggelse af arbejdet skal i videst mulige omfang ske, så omgivelserne generes mindst muligt af støv, støj og vibrationer. Køge Kommune afgør om der er behov for at stille krav til supplerende oplysninger fra bygherre om til- og fravalg af alternativer til de mere traditionelle og gængse arbejdsmetoder, herunder især funderingsmetoder.

Arbejdstider

§ 4. Der må kun udføres bygge- og anlægsarbejder indenfor følgende tidsrum:

Støjende arbejder

Hverdage, mandag-fredag

Lørdage

Kl. 07 - 18

Kl. 08 - 16

Stærkt støjende arbejder,

OBS: Se også § 6b

Hverdage, mandag-fredag Kl. 08 - 16

Stk. 2. Følgende eksempler på aktiviteter betragtes som stærkt støjende bygge- og anlægsarbejder:

 • Etablering af spunsvægge.
 • Nedramning af fundamentspæle og lign.
 • Etablering af jordankre.
 • Betonnedbrydning og betonskæring.
 • Asfaltskæring
 • Sortering, aflæsning og nedknusning af sten og skærver

Stk. 3. Køge Kommune afgør i tvivlstilfælde, hvorvidt en aktivitet er stærkt støjende.

Støjgrænser

§ 5. Følgende tidsrum og grænseværdier gælder for udførelse af støjende nedrivnings- samt bygge- og anlægsarbejder:

Støj Bortset fra maksimalværdien er grænserne for støj angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A)

Referencetidsrum

Timer

Målt udendørs Hverdage, mandag – fredag kl. 07 – 18 samt lørdage fra kl. 08 - 16 70 8
Andre tidsrum 40 1 eller ½*
Maksimalværdien om natten (kl. 22 – 07) 55 -
Målt indendørs i beboelsesrum og kontorlokaler (bygningstransmitteret støj) Hverdage, mandag – fredag kl. 07 – 18 samt lørdage fra kl. 08 - 16 55 8
Kontorlokaler udenfor disse tidsrum 40 1 eller ½*
Beboelsesrum udenfor disse tidsrum 25 1 eller ½*
Maksimalværdien om natten (kl. 22 – 07) i beboelsesrum 40 -

*Referencetiden af 1 time i aftenperioden og ½ time om natten.

Stk. 2. Støjgrænserne er angivet som det ækvivalente korrigerede (gennemsnitlige) støjniveau. 

Stk. 3. Grænserne for udendørs støj gælder på facaden af nabobolig eller anden bygning med støjfølsom anvendelse.

Stk. 4. Referencetidsrummet angiver længden af det mest støjende tidsrum, hvor grænseværdierne skal overholdes.

Forbud

§ 6. Det er forbudt, at udføre aktiviteterne i § 1 udenfor tidsrummene anført i § 4.

§ 6a. Det er forbudt at nedknuse bygge- og anlægsaffald i byzonen bortset fra nedknusning på godkendte anlæg beliggende i erhvervsområder, jf. dog § 10. 

§ 6b. Det er forbudt at nedbringe betonpæle og spuns i juli måned for byggepladser, der er beliggende mindre end 200 meter fra beboelser, institutioner og lignende støj- og vibrationsfølsom anvendelse, jf. dog § 10. 

Affald

§ 7. Affaldsflugt skal begrænses mest muligt ved brug af lukkede containere, net eller lignende.

Dokumentation 

§ 8. Køge Kommune kan stille krav om, at der skal foretages støjmålinger/beregninger i forbindelse med bestemte nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter. Ved aktiviteter der forudsætter dispensation fra støjgrænser eller arbejdstider, stiller Køge Kommune krav om kontinuerlig støjmonitering.

Stk. 2. Placering af måleudstyr skal godkendes af/aftales med Køge Kommune inden opstart.

Stk. 3. Rapport over resultater og forudsætninger ved måling/beregning skal dokumentere det gennemsnitlige maksimale støjbidrag indenfor referencetidsrummene anført i § 5 og sendes til Køge Kommune efter nærmere aftale.

Stk. 4. Dokumentationen skal indeholde oplysninger om måle- og beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for vurdering af rigtigheden af resultaterne. Specielt skal støjkilderne beskrives og deres kildestyrke og placering angives. 

Naboorientering

§ 9. Bygherren eller den udførende entreprenør i nedrivnings-, bygge- og anlægsprojekter, der kan give anledning til miljøgener, skal orientere naboer i en radius af mindst 100 meter inden påbegyndelse af arbejdet. Ved kørende arbejder, hvor støjkilden kun kortvarigt befinder sig udfor hver enkelt bolig/forureningsfølsomme bygning, f.eks. ved asfaltarbejder, kan nabovarslingszonen tilpasses efter nærmere aftale med Køge Kommune. Bemærk også stk. 2.

Orienteringen kan ske ved sms, e-mails eller husstandsomdelte skrivelser, der oplyser om arbejdets karakter og varighed samt om de gener, arbejdet kan medføre (støj, vibrationer, støv, røg, øget trafik osv.). 

Naboorienteringen skal desuden indeholde kontaktoplysninger på bygherre eller udførende entreprenør, som borgerne kan kontakte i tilfælde af gener.  

Opslag i opgange kan erstatte husstandsomdelte breve i boligforeninger med fælles opgange og lignende.

Stk. 2. Informationen skal være alle berørte parter i hænde senest 1 uge før arbejdet påbegyndes, medmindre anden lovgivning, f.eks. Byggeloven fastlægger en længere frist. 

Ved større projekter, hvor der meddeles dispensation efter forskriftens § 10, skal informationen være alle berørte parter i hænde senest 14 dage før aktiviteterne påbegyndes.

Stk. 3. Kopi af informationsmateriale skal sendes til Køge Kommune til orientering samtidig med, at det opslås eller sendes til de berørte naboer.

Stk. 4. [UDGÅET] Borgere kan i tilfælde af svigt fra entreprenørens side henvende sig til Miljøafdelingen på tlf. 5667 6767. I tilfælde af akut opståede og væsentlige gener udenfor normal arbejdstid er det også muligt, at kontakte kommunens døgnvagt hos ETK på tlf. 20 23 60 94. ETK vagten vil i første omgang afklare om aktiviteten er godkendt, hvilket også fremgår af kommunens hjemmeside under BygKoege.dk.

Stk. 5. I tvivlstilfælde afgør Køge Kommune omfang og tidsperiode for nabovarsling.

Dispensation

§ 10. Køge Kommune kan i særlige tilfælde træffe afgørelse om dispensation fra arbejdstider og grænseværdier fastsat i §§ 4, 5 samt forbuddet i §§ 6, 6a og 6b. 
Dispensation kan f.eks. meddeles:

 • af sikkerhedsmæssige eller trafikafviklingsmæssige årsager
 • når hensynet til borgerne taler herfor, f.eks. for at forkorte perioden et arbejdet foregår i
 • når det af tekniske eller økonomiske årsager er nødvendigt at arbejdet udføres i en sammenhængende arbejdsgang, eller efter en bestemt metode
 • eller i særlige tilfælde, hvor nedknusning af byggeaffald er nødvendig for direkte genanvendelse på samme lokalitet/projekt når byggepladsen er lokaliseret så langt fra nærmeste forureningsfølsomme område/bygning, at Køge Kommune vurderer, at der ikke er risiko for miljøgener.

Dispensation meddeles i øvrigt under hensyntagen til de forvaltningsretlige principper for proportionalitet.

Stk. 2. Anmodning om dispensation skal sendes til Køge Kommune senest 2 uger før arbejdet påtænkes begyndt og være ledsaget af en uddybende begrundelse for ansøgningen om dispensation. 

Klage

§ 11. Køge Kommunes afgørelser efter denne forskrift kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 

§ 11a. Afgørelser der vedrører kommunalt ejede eller kommunalt drevne anlæg, herunder anlæg hvor kommunalbestyrelsen har væsentlig indflydelse på tilrettelæggelsen af driften kan dog påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Se klagevejledning på https://naevneneshus.dk.

Straf

§ 12. Med mindre højere straf er forskyldt efter øvrig lovgivning straffes med bøde den der:

 1. Undlader at anmelde en aktivitet omfattet af denne forskrift.
 2. Undlader at foretage foranstaltninger til støv-, vibrations- og støj begrænsninger i medfør af § 3.
 3. Overskrider tidsrummene for arbejdstider fastsat i § 4.
 4. Overskrider grænseværdierne for støj fastsat i § 5.
 5. Overskrider forbud jf. §§ 6, 6a. og 6b.
 6. Undlader at informere naboer om stærkt støjende bygge- og anlægsarbejder, jf. § 9, stk. 1, 2 og 3.
 7. Overtræder vilkår meddelt ved dispensation jf. § 10. 

Bemærkninger til forskriften

Bestemmelserne i denne forskrift er ikke til hinder for, at Køge Kommune kan stille supplerende krav om yderligere forureningsbegrænsende foranstaltninger efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, stk. 1-4. Antallet af berørte naboer og omgivelsernes sårbarhed kan have indflydelse på, hvilke supplerende krav Køge Kommune eventuelt stiller til arbejdets udførelse.

Tidligere meddelte afgørelser (påbud og dispensationer) angående støj og/eller vibrationer er stadig gældende indtil afgørelsen udløber eller Køge Kommune træffer en ny afgørelse i den konkrete sag.

Byggeaffald skal anmeldes til Køge Kommune og PCB screenes i henhold til de til enhver tid gældende regler, herunder især Affaldsbekendtgørelsen.

Den, der agter at foretage et arbejde, hvorved bestemmelserne i Byggelovens § 12, stk. 1-3 om sikringsforanstaltninger kan komme i anvendelse f.eks. nedbringning af spuns eller pæle, skal mindst 14 dage forud give ejere af omkringliggende grunde og bygninger skriftlig meddelelse om arbejdets art og omfang samt om tidspunktet for dets påbegyndelse.

Køge Kommune er særligt opmærksom på, at der er geografiske områder i kommunen, der kræver særlig opmærksomhed grundet bebyggelsens alder og undergrundens sammensætning. Dette vurderes bl.a. at gøre sig gældende for Køge midtby og særligt området ud mod Køge Bugt. Den administrative praksis for disse områder vil derfor være særligt skærpet og krav om udførselsmetoder og udarbejdelse af støj- og vibrationshandlingsplaner (paraplyplaner) for større bygge- og anlægsopgaver, der kan afføde støj og vibrationer, må forventes. I forlængelse heraf kan Byrådet vælge at anvende byggelovens § 12A til at påbyde særlige foranstaltninger i tilfælde, hvor særligt skærpede forhold taler for det

Ikrafttrædelsesbestemmelser

Forskriften med ændringer træder i kraft samtidig med vedtagelsen i Klima- og Planudvalget. 

Vedtaget af Klima- og Planudvalget i Køge Kommune den 4. juni 2020.

Niels Rolskov Formand for Klima- og Planudvalget
Torben Nøhr Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje