Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Affald, klima og natur Naturområder Søer, fisk og fugle

Søer, fisk og fugle

Rundt i Køge kommune findes en række større og mindre søer. Ens for alle søerne er, at de er privatejet.

Køge Kommune har lejet brugsretten til Kimmerslev Sø, Dalby Sø og Badesøen Dyndet. Ved alle 3 søer er der gode muligheder for at dyrke friluftsaktiviteter, samt opleve det rige dyreliv der er i og omkring søerne.

Kimmerslev Sø og Badesøen Dyndet er også badesteder.

Hvis du vil fiske i søerne, i Køge Å eller i Å-havnen kan du nedenfor læse om de regler, der gælder.

Fiskeri i søerne

Hvis du vil fiske i Kimmerslev Sø, Dalby Sø eller Badesøen Dyndet skal du være opmærksom på følgende:

Fra søbred

For at fiske fra søbredden, skal du: 
•    Fiskekort. Købe et fiskekort på Borup Bibliotek, adressen er: Parkvej 2, Borup eller 
•    Medlem. Være medlem af én af de foreninger, der har tilladelse til at fiske på søerne. 
•    Fisketegn. Hvis du er mellem 18 og 65 år skal du også købe statens fisketegn. 
•    Gratis. Hvis du er under 18 år er det gratis. 

Fra båd i søerne

•    Medlem. Medlemmer af de foreninger, der har betalt bådeplads på Kimmerslev Sø eller Dalby Sø, har lov til at fiske fra båd og søbred. 
•    Private. Private kan på samme vilkår, som foreninger leje en bådeplads med fiskeret for et år ad gangen, såfremt der er ledige pladser ved bådebroen. Foreninger har fortrinsret. 
•    Lodsejere. Lodsejere, med ejendom der støder ned til søen - og som kan opbevare en båd på egen grund - kan ligeledes få tilladelse til at sejle og fiske på søerne. 

Regler for fiskeri i søerne

Følgende regler skal overholdes, når du fisker: 

Generelle regler

•    Fredningstider og mindstemål. De gældende regler for fredningstider og mindstemål skal overholdes. Der opfordres til at genudsætte de fangede fisk.
•    Ingen videresalg. Ingen fangst må sælges videre. 
•    Ingen udsætning af andre fisk. Der må ikke udsættes fisk fra andre fiskevande, ligesom det er forbudt at fange og overflytte fisk til andre vande. 
•    Ingen ålekroge. Det er ikke tilladt at udlægge ålekroge. 
•    Fugleliv. Rørbevoksningerne og fuglelivet skal respekteres.

Gælder specielt for Kimmerslev Sø og Dalby Sø

•    Ruser. Ruser må ikke udlægges i søen inden for en radius af 50 meter fra åudløb/afløb. 
•    Rusers afstand. Indbyrdes afstand mellem åleruser skal være mindst 25 meter.
•    Tømning af ruser. Udlagte ruser skal tømmes jævnligt og mindst hver 3. dag. 
•    Ejere af ruser. Ruser skal være forsynet med tydeligt navn og telefonnummer. Desuden skal gældende regler fra Fiskerikontrollen overholdes. 
•    Ingen fiskeri ved badestedet. Der må ikke fiskes i den nordlige ende af Kimmerslev Sø, da den er forbeholdt badegæster.

Gælder specielt for Badesøen Dyndet

•    Fiskeri fra søbred. Der må kun fiskes fra søbredden.

Fiskeri i Køge Å og Å-havnen

Hvis du fisker i Køge Å og Å-havnen gælder følgende: 
•    Fiskeri fra bred. Fiskeri må kun ske fra bred, hvor Køge Kommune er lodsejer. 
•    Fisketegn. Hvis du er mellem 18 og 65 år skal du købe statens fisketegn. 
•    Gratis. Hvis du er under 18 år er det gratis. 
•    Fangst. Du må højst hjemtage 1 havørred og 3 aborrer pr. person pr. dag. Aborrer over 40 cm genudsættes altid.

Mere information om lystfiskeri

På fiskeristyrelsens hjemmeside kan du læse mere om Lystfiskeri, fx gældende regler, mindstemål med mere:

Joller på Kimmerslev Sø og Dalby Sø

Foreninger har mulighed for at leje en bådeplads med fiskeret i enten Kimmerslev Sø eller Dalby Sø.
Optimistjoller o.lign. kan ved køb af dags- eller årskort sættes i vandet fra jollebroen ved Slusevej. 

Private kan på samme vilkår, som foreninger leje en bådplads med fiskeret for et år ad gangen, såfremt der er ledige pladser ved bådebroen i Kimmerslev Sø eller Dalby Sø. Foreninger har fortrinsret. 

Læs mere om regler for fiskeri under ”Fiskeri” øverst på siden.

Kanoer og kajakker på Kimmerslev Sø

Foreninger der er godkendt i Køge Kommune kan søge om tilladelse til at sejle med kanoer og kajakker på Kimmerslev Sø. Der er ikke mulighed for at opbevare kanoer og kajakker på eller ved søen.

Ved søsætning af kanoer og kajakker benyttes kano- og kajakbroen på den vestlige bred eller jollebroen ved Slusevej.

Som privat person kan du købe et dagkort, hvis du vil ro i din egen kano eller kajak på Kimmerslev Sø.
 
Dagkort købes på Borup Bibliotek, adressen er: Parkvej 2, Borup

Kanoer og kajakker på Køge Å

På Køge Å må man sejle med både uden motor. Lodsejere kan bruge motor ud af åen til sejlads på Bugten.

Man kan ro op til Gl. Køgegård. Man er dog nødt til at hoppe ud af kajakken for at komme rundt om et par træstammer, men så er det også muligt at komme op på engen vest for Gl. Køgegård. Herefter bliver vandstanden for lav til at sejle på. 
Da træstammerne over åen er en del af åens ret til at forme sit eget forløb, fjerner vi dem ikke så længe vandet kan passere. 

Regler for sejlads

Når du sejler på søerne eller åen skal du overholde følgende regler:

Generelle regler

•    Fugle- og planteliv. Respektere fugleliv og flora - herunder især rørbevoksninger. Sejladsen skal tilrettelægges så anden sejlads ikke generes.
•    Færdsel og sikkerhed. De almindelige færdsels- og sikkerhedsregler på vand skal overholdes.

Specielt for Kimmerslev Sø og Dalby Sø

•    Markeringer. Eventuelle udsatte markeringer skal fjernes umiddelbart efter brug.
•    Sejlads og ruser. Sejladsen skal tilrettelægges så eventuelle udlagte ruser ikke oversejles eller ødelægges.

Specielt for Kimmerslev Sø

•    Badested. Der må ikke sejles i den nordlige ende af søen, da den er reserveret til badegæster.
•    Isætning af kanoer og kajakker. Kanoer og kajakker må kun sættes i vandet fra kano- og kajakbroen eller jollebroen ved Slusevej.

Oversigtskort over søerne

Se hvad det koster at fiske og sejle under "Fiskeri":

Find priser for at fiske og sejle.

Brugerrådet består af foreninger, skoler, institutioner med interesse for Kimmerslev Sø og Dalby Sø, samt repræsentanter fra Køge Kommune.

Brugerrådsmøder

Brugerrådets møder koordineres af Vej, Park og Byrum. Vi holder møde 1 gang om året i foråret.

Brugerrådets opgaver

Brugerrådet har til opgave at drøfte emner med fælles interesse vedrørende:
•    Søens vand og natur.
•    Bådehold, sejlads, vedligehold af bådebroer.
•    Fiskeri, udsætning af yngel mv.
•    Renholdelse ved broer - på land og i vand.

Fuglelivet ved Kimmerslev Sø

I samarbejde med biolog Tommy Dybbro er lavet en planche over nogle af de fuglearter, man kan se omkring Kimmerslev Sø. Planchen er sat op ved søen for enden af Lindevej/Skrænten.

Fugletårnet på Ølsemagle Revle

På Ølsemagle Revle er opsat et fugletårn bag ishuset. Det er Køge Kommune der vedligeholder det.
Området omkring Ølsemagle Revle er et vildtreservat, som både er fredet og udpeget som EU-habitatområde. Alt sammen på grund af det rige fugleliv både i ynglesæsonen og som rasteplads for tusindvis af vadefugle fra Skandinavien. 

Ude på stedet er opsat en fugleplanche, der viser nogle af de fugle man kan se ved Ølsemagle Revle.

Her ligger fugletårnet på Ølsemagle Revle.

Fugletårnet ved Nordstranden

Fugletårnet står i det fredede område mellem Nordstranden og Ølsemagle Revle. Fra fugletårnet har man en helt forrygende udsigt med lagunesøerne til den ene side og Nordstranden og Marinaen til den anden side.

Området bruges som rasteplads for især svaner, gæs og andefugle.

Fugletårnet nås nemmest, hvis man starter fra Nordstrandens p-plads i den sydlige ende. Herfra følges stranden en god kilometer og så ligger fugletårnet inde til venstre lige før Ølsemagle Revle.

Ude på stedet er opsat en fugleplanche, der viser nogle af de fugle man kan se omkring Nordstranden.

Her ligger fugletårnet på Nordstranden.

 

Vej, Park og Byrum tager løbende målinger i de perioder der er is på søerne.

Det er altid dit eget ansvar at færdes på isen. Hvis du er i tvivl om isen kan bære, så lad være med at gå ud på den! 

Al færden på is frarådes, indtil istykkelsen er målt til mindst 15 cm. 

Vær opmærksom på at isen typisk er ustabil ved vand med strøm og stor dybde, som fx ved åer og ved til- og fraløb til søer. Desuden kan vekslende temperaturer med tø og frost medføre uventede udviklinger i isen.

Målingen af is starter først efter en vis periode med varig frost, når isen ser ud til at være 7-8 cm tyk, og når der forudsiges varig frost i den kommende periode.

Herunder kan du se den nuværende status på tykkelsen af isen på de udvalgte skøjtesøer:

Sted: Dato for måling: Tykkelse på isen: Målt antal meter fra bredden:
Søen v/ Ringstedvej, Køge     ca. 30 meter fra sydbredden
Kimmerslev Sø, Borup v/ Badestedet     ca. 30 meter fra badestranden
Kimmerslev Sø, Borup v/ Kirken     ca. 100 meter fra nordøstsiden
Badesøen, Dyndet     ca. 60 meter fra østbredden

De fire steder er udvalgt og prioriteret ud fra popularitet, geografi og ressourcer.

Alle andre søer, gadekær, åer m.v. foretages der IKKE kommunale målinger af istykkelsen. Det tilrådes derfor at udvise meget stor forsigtighed, hvis man vælger at gå ud på isen sådanne steder.

Vi forvalter brugen af søerne efter følgende regler:

Regler for brug af Kimmerslev Sø og Dalby Sø.

Vej, Park og Byrum (drift)

Ørnevej 15, 4600 Køge

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje