Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Bolig og byggeri Byggeri Byggeaffald

Byggeaffald

Læs om regler for anmeldelse, håndtering og bortskaffelse af affald fra renovering og nedrivning af bygninger.

Reglerne gælder både for private og professionelle bygherrer. Som bygherre skal du anmelde dit byggeaffald til kommunen når

Sådan håndterer du dit byggeaffald

Når du river en bygning ned eller renoverer den, står du med en masse byggeaffald. Bygningen kan indeholde stoffer, som kan være skadelige for miljøet og vores sundhed. Det er vigtigt at få de skadelige stoffer identificeret og sorteret fra, så de ikke havner i miljøet. Derfor er der nogle krav, som du skal kende til og overholde. Du har, som bygherre og dermed affaldsproducent, pligt til: 

 1. At screene byggeaffaldet for indhold af miljø- og sundhedsskadelige stoffer for at kunne sikre korrekt klassificering af byggeaffaldet, 
 2. At få anmeldt byggeaffaldet korrekt til kommunen og 
 3. At få håndteret byggeaffaldet korrekt. 

1. Screening af byggeaffald for miljø- og sundhedsskadelige stoffer

Du skal screene bygningen for at finde ud af, hvilke materialer der har været anvendt og hvilke der kan indeholde skadelige stoffer som f.eks. PCB, tungmetaller, klorparaffiner, PAH’er og asbest.  

På baggrund af resultatet af screeningen foretages en kortlægning, i form af analyser, af relevante materialer. Prøverne skal analyseres af et akkrediteret analysefirma. Du kan få hjælp fra en miljørådgiver eller et nedrivningsfirma, der har specialiseret sig i screeninger og materialeprøver. Derudfra vil der blive udarbejdet en miljørapport. 

Formålet med at få udarbejdet en miljørapport er at finde ud af om byggeaffaldet er: 

 • Uforurenet (det vil sige indeholder små mængder skadelige stoffer)
 • Forurenet (det vil sige indeholder en vis mængde skadelige stoffer)
 • Farligt affald (det vil sige indeholder skadelige stoffer i en koncentration over de gældende grænseværdier)  

2. Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald til Køge Kommune

Du skal indsende din anmeldelse og miljørapport via bygningsaffald.dk 14 dage før opstart af byggearbejdet. Når kommunens affaldskontor har modtaget alle de nødvendige oplysninger, får du tilladelse til at gå i gang. Byggeaffald må først fjernes, når du har modtaget en færdigmelding via bygningsaffald.dk. 

Anmeld bygningsaffald på bygningsaffald.dk

Hvis du planlægger at genbruge dele af bygningen som for eksempel døre og vinduer, skal du også angive dette i anmeldelsesblanketten. Selv om de måske ikke indeholder skadelige stoffer, skal de også gennemgås og muligvis undersøges nærmere. 

3. Kom af med dit byggeaffald

Når du skal af med dit byggeaffald, skal du først sortere det og derefter transportere det til et godkendt affaldsmodtageanlæg.

Du skal altid sikre, at dit byggeaffald bliver sorteret korrekt. Det gælder både byggeaffald med skadelige stoffer og byggeaffald, som kan genanvendes. 

Inden du går i gang, skal du fjerne byggeaffald med skadelige stoffer. Det kan for eksempel være: 

 • Termovinduer
 • Malede eller lakerede gulve, linoleum og vinyl
 • Klinker og fliser med/uden asbest i klæber (lim) 

Du skal sortere byggeaffaldet i de forskellige typer affald, som fremkommer. Som minimum skal følgende materialer sorteres for sig: 

 • Natursten (f.eks. granit og flint)
 • Glaseret tegl (mur- og tagsten)
 • Beton
 • Blandinger af natursten, uglaseret tegl og beton
 • Jern og metal
 • Gips
 • Stenuld
 • Jord - Se særskilt regulativ for jord.
 • Asfalt
 • Blandinger af beton og asfalt
 • Forbrændingsegnet affald og farligt affald skal naturligvis også holdes for sig. 

Sørg for, at der er containere eller beholder til hver slags affald, så affaldet ikke bliver blandet sammen. 

Pas på de skadelige stoffer

Nogle stoffer er så skadelige, at de er særligt farlige for menneskers sundhed. Derfor er det kun personer, der har en særlig uddannelse og bruger specielt udstyr, som må arbejde med disse stoffer. 

Asbest

Alt indendørs asbestarbejde skal anmeldes til Arbejdstilsynet og må kun udføres af en person med asbestcertifikat. Asbest findes typisk i klæber på fliser i badeværelset, køkkenet og klinkegulve. Det kan også findes i klæber på linoleum og vinylgulve. Pas på asbeststøv. Når du fjerner isolering på vandrør og varmerør, er der særlig risiko for arbejdet medfører asbeststøv. Det samme gælder, når du arbejder med ventilationskanaler. Du kan læse mere om håndtering af Asbest her.

PCB og tungmetaller

Maling kan indeholde både PCB, kviksølv, bly og andre tungmetaller. PCB og tungmetaller kan også findes i lakerede gulve, fugemateriale samt puds. Vinyl og linoleum kan også indeholde PCB. Tungmetaller findes desuden i glasur på fliser. Læs mere omkring arbejde og PCB-sanering i Den gule PCB-vejledning hos Dansk Industri.

Du skal desuden være særligt opmærksom på huse, som er bygget – eller renoveret – i perioden 1950-77. Her indeholder tætningsfuger ved vinduer ofte PCB. Du kan læse mere på Dansk Industris hjemmeside.

Hvis du kører med dit eget byggeaffald, skal du være opmærksom på at have de korrekte anvisninger og deklarationer til modtageanlægget, og det er vigtigt, at du orienterer dig om, hvordan modtageanlægget rent fysisk modtager affaldet. 

Det er vigtigt at sikre, at byggeaffaldet ikke støver eller falder af læsset, når det bliver transporteret til modtageanlægget.  

Hvis du bestiller andre til at køre med dit affald, må du kun benytte godkendte transportører og modtageanlæg.
Du kan finde listens over godkendte transportører, indsamlere og modtageanlæg i Energistyrelsens Affaldsregister

For at transportøren kan aflevere dit byggeaffald til modtageanlægget, skal vedkommende medbringe den senest opdaterede version af anmeldelsen inklusive sagsnummer, som anmeldelsen har fået hos kommunen. 

Som bygherre har du pligt til at kunne dokumentere korrekt aflevering af byggeaffaldet. Gem derfor kopi af vejesedler, så du kan sende dem til kommunen. Vejesedlerne viser, hvad og hvor meget byggeaffald der er afleveret – og hvor det er afleveret. 

Aflevering af byggeaffald på genbrugspladsen

Du kan aflevere mindre mængder byggeaffald på kommunens genbrugsplads. Hvis du afleverer byggeaffald på genbrugspladsen, skal du følge genbrugspladsens regler. Pladsmedarbejderne kan hjælpe dig med at aflevere affaldet i den rigtige container. 

Du kan læse om Genbrugspladserne i Køge Kommune.

Affald

Torvet 1, 4600 Køge

Telefontider og åbningstider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29 18 93 74
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67 raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje

Om Køge Kommune Tilgængelighedserklæring Kort over kommunen Abonnér EAN Giv dit feedback på vores nye hjemmeside