Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig og byggeri Byggeri Landzone og landzonetilladelser

Landzone og landzonetilladelser

Danmark er inddelt i byzone, landzone og sommerhusområder. Ønsker du at bygge nyt, udstykke eller ændre anvendelse af arealer og eksisterende bygninger i et landzoneområde, kræver det som udgangspunkt en landzonetilladelse.

Ligger din ejendom i landzone?

På kortet her kan du slå op, om din ejendom ligger i landzone. Kortet viser den aktuelle byzone samt landzonetilladelser udstedt i de seneste 5 år. Udløbne landzonetilladelser vises ikke i kortet. Landzonen er de områder, som ikke er dækket af hverken byzone eller sommerhusområde.
Slå op i kortet ved at indtaste ejendommens adresse i søgefeltet.

 

 

Ansøgningsprocedure og -proces for byggeri i landzone

Du kan ansøge om landzonetilladelse på flere måder:   

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af projektet, et luftfoto med placering af det ansøgte, en situationsplan af bygningen eller anlægget, bygningstegninger – både før og efter ombygning eller nybygning, anlægstegninger, hvis der ikke er tale om byggeri, og eventuelt fotos af projektet. Husk fuldmagt, hvis du søger på vegne af en anden. 

Undtagelser

Der findes en række undtagelser fra kravet om landzonetilladelse. Du kan se undtagelserne i planlovens § 36

Vær opmærksom på, at projekter stadig skal anmeldes til kommunen, inden de påbegyndes, selvom de ikke kræver landzonetilladelse. Det gælder blandt andet: 

  • byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af landbrug 
  • anvendelsesændring af overflødiggjorte bygninger til eksempelvis håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker, liberale erhverv, forenings- og fritidsformål m.m. 

Derudover skal du dog være opmærksom på, at projektet kan kræve andre tilladelser, inden du må gå i gang, for eksempel byggetilladelse eller dispensation efter naturbeskyttelsesloven. 

Særligt om terrænreguleringer 

Det åbne land er primært forbeholdt jordbrugserhverv. Derfor kræver terrænreguleringer for landbruget ikke en landzonetilladelse, hvis de er jordforbedrende. Inden du går i gang, skal Køge Kommune dog have mulighed for at vurdere, om din terrænregulering er jordforbedrende eller om den kræver en landzonetilladelse. Du skal derfor orientere kommunen ved at sende en henvendelse om dit projekt til tmf@koege.dk.

Nogle typer af projekter kræver ikke landzonetilladelse, men skal stadig anmeldes til kommunen, inden projektet påbegyndes. Det gælder bl.a.: 

  • byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af landbrug 
  • anvendelsesændring af overflødiggjorte bygninger til eksempelvis håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker, liberale erhverv, forenings- og fritidsformål m.m. 

Hvornår kan jeg gå i gang med mit projekt? 

Når du har anmeldt dit projekt, har Køge Kommune en frist på 14 dage til at vurdere, om projektet er undtaget kravet om landzonetilladelse. Hvis vi ikke gør indsigelser, kan du gå i gang med dit projekt. Vi kontakter dig, hvis vi har brug for yderligere oplysninger. Fristen starter først fra den dato, vi har modtaget alle nødvendige oplysninger. 

Det skal en anmeldelse indeholde  

Din anmeldelse til kommunen skal indeholde samme oplysninger, som hvis du havde sendt en ansøgning om landzonetilladelse. Du kan se, hvilke oplysninger vi skal bruge i menupunktet ”Når du skal søge om landzonetilladelse”. 
 
Du skal også være opmærksom på, at projektet kan kræve andre tilladelser, inden du må gå i gang, for eksempel byggetilladelse eller dispensation efter naturbeskyttelsesloven. 
 
Anmeldelsen skal ske til tmf@koege.dk.

 

 

Sagsbehandling ved landzonetilladelse 

Når vi har modtaget din ansøgning, kvitterer vi for modtagelse. 

Sagsbehandlingstid 

Du skal som minimum forvente 8 ugers behandlingstid, fra vi begynder sagsbehandlingen. Sagsbehandlingstiden kan variere fra sag til sag. Nogle projekter kan tage længere tid end andre, hvis der for eksempel mangler yderligere oplysninger, skal indhentes andre tilladelser eller naboerne skal orienteres.  

Naboorientering 

Næsten alle ansøgninger om landzonetilladelse skal sendes i naboorientering i 14 dage, så naboer har mulighed for at komme med bemærkninger til projektet.  

Hvis der ikke kommer nogle bemærkninger, behandles sagen efterfølgende alene på baggrund af ansøgningsmaterialet. Hvis der kommer relevante bemærkninger, indgår de i den videre sagsbehandling, og du vil som ansøger blive bedt om at forholde dig til dem.  

Politisk behandling 

De fleste afgørelser om landzonetilladelse bliver besluttet i Teknik- og Miljøforvaltningen, mens enkelte sager bliver taget videre til kommunens Klima- og Planudvalg, så de kan træffe den endelige beslutning. Bemærkninger fra naboorienteringen vil indgå som bilag i sagsfremstillingen og vil derfor ligge offentligt tilgængeligt på Køge Kommunens hjemmeside under referatet fra udvalgets møde. Læs mere på siden om dagsordener og referater

Afgørelse af sagen og klageperiode 

Når naboorienteringen er overstået, og eventuelle bemærkninger er behandlet, træffer vi en afgørelse på baggrund af det samlede sagsmateriale. Hvis der gives en landzonetilladelse, bliver den offentliggjort på Køge Kommunes hjemmeside. Find høringer og afgørelser
 
Fra datoen for offentliggørelse er der en klageperiode på 4 uger, hvor du og andre har mulighed for at klage til planklagenævnet over afgørelsen. Hvis der ikke indsendes nogen klager, må du benytte landzonetilladelsen, når fristen er udløbet.  

Sagsbehandling ved anmeldelsessager 

Efter modtagelse af fyldestgørende oplysninger om projektet skal kommunen indenfor 14 dage vurdere, om en anmeldelse opfylder betingelserne i planloven for anmeldelsessager. Når de 14 dage er gået, må du påbegynde projektet, medmindre du har hørt andet fra os. 

Er du utilfreds med kommunens afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. 

Du klager via klageportalen, som du finder på naevneneshus.dk. Du logger på klageportalen med MitID. En klage er modtaget, når den er tilgængelig for Køge Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et lovbestemt klagegebyr. Gebyret er på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 

Proces for behandling af klager 

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Køge Kommune. Hvis Køge Kommune fastholder afgørelsen, sender Køge Kommune klagen videre til behandling i Planklagenævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen. 

Hvis du sender din klage uden om klageportalen, vil Planklagenævnet afvise din klage, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Ønsker du at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget

Klagefrist 

Klagen skal være modtaget senest 4 uger, efter afgørelsen er blevet meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra den dato, hvor klagen blev offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. 

Opsættende virkning 

En klage over en afgørelse kan have opsættende virkning efter lovgivningen. Det betyder, at du ikke må gå i gang med projektet før Planklagenævnet har truffet en afgørelse. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde. 

Byggesag

Torvet 1, 4600 Køge

Åbningstider og telefontider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje