Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Bolig og byggeri Energi, vand og varme Grundvand og drikkevand Grundvandssænkning

Grundvandssænkning

Det kan være nødvendigt at oppumpe og bortlede grundvand i forbindelse med et byggeri. Det kræver ofte en eller flere tilladelser fra kommunen.

Hvad kræver en tilladelse

Grundvandssænkning kræver en tilladelse efter vandforsyningslovens § 26, hvis et af følgende punkter er opfyldt:

 • Grundvandet sænkes i mere end to år, og der indvindes mere end 100.000 m3 pr. år.
 • Der inden for 300 meter findes anlæg til indvinding af grundvand (fx indvinding til alment vandværk, industri m.m.).
 • Grundvandssænkningen er permanent. 

Filtersatte boringer til grundvandssænkning, der kræver tilladelse efter vandforsyningslovens §§ 26 stk. 2 og 27, kræver særskilt boretilladelse efter vandforsyningslovens § 21

Vi anbefaler, at der altid søges om tilladelse til grundvandssænkning, hvis der er tvivl. Det kan være svært at vurdere, hvor store mængder vand der reelt bliver tale om at pumpe op, og om der skal søges om andre tilladelser og dispensationer. Desuden kan det blive nødvendigt med en dispensation efter naturbeskyttelsesloven. Ved udledning på bevokset areal, f.eks. græsmark, er det nødvendigt at konsekvenserne for arealet bliver vurderet.
Søg tidligt i planlægningsfasen og søg om den mængde, der maksimalt kan blive tale om. Hvis tilladelsen skal tilpasses, er der færre problemer i at sætte den tilladte mængde ned end med at sætte den op.

Desuden skal du være opmærksom på, at bygherren er erstatningspligtig for skader som forvoldes i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden og gravearbejde mm., jf. vandforsyningslovens § 18 samt byggelovens § 12.

Bortledning af grundvand kræver en udledningstilladelse eller en tilslutningstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28. Hvis vandet skal tilsluttes ledningsanlæg, skal KLAR Forsyning give accept. KLAR Forsyning forlanger betaling af afgift og har typisk krav til tilslutningspunkt. 

Byggeloven fastsætter de nærmere vilkår omkring bygge- og anlægsarbejdet, herunder gravetilladelse.

Vær desuden opmærksom på at Køge Kommunes forskrift for bygge- og anlægsaktiviteter skal overholdes. Se på Støj- og luftforurening.

Hvordan søger du om en grundvandssænkning

Ansøgning om grundvandssænkning skal sendes til grundvand@koege.dk.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om følgende:

 • Beskrivelse af baggrunden for grundvandssænkning - herunder hvorfor der er behov for en grundvandssænkning. Beskriv også selve bygge/anlægsprojektet. 

 • Beskrivelse af de eksisterende forhold i projektområdet dvs. hydrogeologi, grundvandskemi, vandforsyning, natur, forureningsforhold etc.

 • Metode for grundvandssænkningen, fx sugespidser, filterboringer, pumpesump etc. 

 • Pumpeperiodens forventede varighed, estimeret oppumpet vandmængde herunder maksimal timekapacitet. 

 • Udbredelse af grundvandssænkningen (beregning af påvirkningsområde/sænkningstragt). 

 • Hvis der planlægges sænkningsstandsende foranstaltninger som f.eks. re-infiltration, spuns eller lignende, skal der desuden fremsendes beregning af effekten af disse. 

 • Beskrivelse af bortledning. Direkte udledning til recipient: placering indtegnes på kortbilag. Tilslutning til eksisterende ledningsanlæg: tilslutningspunkt angives på kortbilag og der indhentes accept hos ledningsejer inkl. eventuelle vilkår for tilslutning. Hvis det er nødvendigt at rense vandet inden afledning angives dette. 

 • Risikovurdering i forhold til omgivelser og miljø. Herunder risiko for spredning af nærliggende grundvandsforurening, risiko for sætningsskader, risiko for skader på natur eller vandindvindingsinteresser. 

 • I tilfælde af særligt følsomme forhold omkring risiko ved f.eks. træpælefunderinger eller sætningsgivende jordlag, kan der også være behov for særlige undersøgelser af funderingsforhold. 

 • Forslag til overvågningsprogram f.eks. placering af pejleboringer, pejlefrekvens og analyseprogram for vandkvalitet af oppumpet grundvand. 

 • Eventuelt forslag til afhjælpende foranstaltninger eller egentlige afværge tiltag. 

Du kan læse mere om ansøgning om udledningstilladelse på Spildevand fra virksomheder.

Grundvand

Torvet 1, 4600 Køge

Telefontider og åbningstider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje