Skip til hoved indholdet
    Hjem Virksomhed Miljøregler for virksomheder Støj- og luftforurening

Støj- og luftforurening

Støj og andre miljøforhold på virksomheder, landbrug og anlægsarbejder m.m. kan være til stor gene for omboende, hvis ikke miljøkravene overholdes. Støj og lugt fra private aktiviteter kan også give gener for naboer, hvis der ikke tages tilstrækkeligt hensyn.

Virksomheder, landbrug og forskellige, forurenende aktiviteter skal placeres og indrettes således, at støj- og luftgener begrænses bedst muligt. Særlige aktiviteter, som trafikstøj, støj fra vindmøller og udendørs støj fra koncerter er også omfattet af en række krav, for at begrænse gener for borgerne. 

Der findes vejledende grænseværdier for de fleste typer af ekstern støj. En vejledende grænseværdi er et udtryk for den støjbelastning, som Miljøstyrelsen vurderer, er miljømæssigt og sundhedsmæssigt acceptabel. Støj fra fx virksomheder, vindmøller og trafik er ikke lige generende, og reguleres derfor forskelligt.  Du kan se et overblik over grænseværdierne for støj på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Nedenfor kan du også læse om miljøkravene for luftforurening (støv, røg og lugt) fra virksomheder, samt fra bygge- og anlægsaktiviteter.

Private kan også give anledning til gener for deres naboer, fx hvis man har etableret en varmepumpe der støjer for meget. Privat fugle- eller dyrehold kan også give anledning til gener, hvis man ikke indretter fx volierer og hønsehuse korrekt. 

Miljøkrav for støj- og luftforurening

Er du generet af støj, støv, røg eller lugt, skal du så vidt muligt forsøge at løse problemet selv via dialog med den, der giver anledning til genen. Hvis det ikke hjælper, kan du kontakte kommunen. Læs mere her og find vores klageskema: Er du generet af støj og lugt

Ved helt særlige og alvorlige støj- eller støvgener udenfor normal arbejdstid, kan du kontakte Midt- og Vestsjællands Politi. 
Hvis der ikke er tale om akutte og væsentlige støv- og støjgener, så kan du kontakte Miljøteamet på miljoe@koege.dk, eller på tlf. 56 67 25 00.

Der er regler for, hvor meget virksomheder må støje. Det tilladte støjniveau bliver fastsat i virksomhedens miljøgodkendelse, hvis der er tale om større virksomheder. Virksomheden skal dokumentere, at den overholder støjgrænserne, samt kravene til begrænsning af luftforurening (støv, røg og lugt). 

Hvis en virksomhed, der ikke er godkendelsespligtig (dvs. som ikke skal have en miljøgodkendelse med specifikke miljøkrav), medfører store støjgener, kan kommunen give påbud om, at støjen skal nedbringes til et acceptabelt niveau, jf. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støjmst støj. Du kan som borger henvende dig til kommunen, hvis en virksomhed giver anledning til støjgener. Kommunen vil da undersøge hvor meget virksomheden støjer, og om der er grundlag for at give et påbud om at nedbringe støjen til et acceptabelt niveau. 

Bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger, er midlertidige aktiviteter. De kan dog give anledning til væsentlige gener for naboerne med støj og støv (til tider også vibrationer), hvis de ikke passer ordentligt på. Køge Kommune har vedtaget en Forskrift for udførelse af nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter, som vi beskriver nærmere på siden Støj og støv fra bygge- og anlægsarbejder.

Hvis du oplever væsentlige gener, henviser vi til vores klageskema for miljøforhold, læs mere her Er du generet af støj og lugt.

Varmepumper kan være et godt valg til en mere energivenlig opvarmning af dit hus. Men varmepumper støjer, så inden du etablerer en varmepumpe, skal du sikre dig, at den kan overholde miljøkravene for støj til omgivelserne. Ellers kan du risikere, at varmepumpen støjer for meget og generer dine naboer.

Det kan derfor være en rigtig god idé, at du kontakter kommunen på forhånd og får vejledning om hvor meget din varmepumpe må støje, dvs. hvor meget støj din nabo må forventes at skulle tåle fra din varmepumpe. Grænseværdierne for støj er forskellige, afhængigt af om du bor i et område kun til "tæt-lav" bebyggelse eller fx et område til blandet bolig og erhverv. Hvis du får en varmepumpe, og det viser sig, at den støjer for meget og generer din nabo, så kan kommunen undersøge om den overholder miljøkravene. Hvis det viser sig, at varmepumpen støjer for meget, kan kommunen give dig et påbud om at nedbringe støjen for din egen regning.

En god tommelfingerregel er, at varmepumpen skal opsættes 5-10 meter fra skel, for at overholde støjgrænserne, men det afhænger af den enkelte varmepumpe.

Grænseværdier for støj fra varmepumper kan ses her Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj.

Du kan kontakte Miljø & Affald på miljoe@koege.dk eller på tlf. 56 67 25 00. 

Der er ingen faste regler for, hvor meget udendørs koncerter og fx storskærmsarrangementer må støje.

Den enkelte kommune vedtager selv retningslinjer for afholdelse af koncerter og lignende i fri luft. Hvis du ønsker at holde en udendørs koncert, skal du altid søge tilladelse hos politimesteren senest 14 dage inden arrangementet. Som regel kontakter politimesteren kommunen inden tilladelsen bliver givet. Du kan få flere oplysninger om reglerne for udendørskoncerter hos det lokale politi. 

Ønsker du at klage over støj fra et udendørs musikarrangement, kan du henvende dig til kommunen. Hvis generne er for store, kan du også henvende dig til politiet. 

Hvis der er tale om mindre musikarrangementer på fx en café eller restaurant, er dette som udgangspunkt omfattet af de almene miljøkrav for virksomheder, som du kan læse om under fanen "Støj fra virksomheder og industri". Hvis du oplever gene i forbindelse med denne type arrangementer, kan du læse mere her Er du generet af støj og lugt.

Køge Kommune har vedtaget et Tomgangsregulativ.

I paragraf 1 står der: Motoren i et holdende motorkøretøj må ikke være i gang længere end højst nødvendigt og højst 1 minut. 1 minut er tilstrækkelig tomgangstid i langt de fleste situationer og kan være med til at sikre mindre brændstofforbrug, støj og luftforurening.  

Bestemmelsen om højst 1 minuts tomgangskørsel finder fx ikke anvendelse, hvis du holder i trafikkø eller motorens trækkraft skal bruges til af– og pålæsning af varer, eller hvis en mekaniker skal reparere og justere en motor.  

Hvis du oplever gener fra bilisters tomgangskørsel skal du kontakte Midt- og Vestsjællands Politi på tlf. 46 35 14 48 eller 114. Overtrædelse af regulativet behandles som en politisag og straffes med bøde. 

Det mest udbredte støjproblem i boligområder er trafikken på vejene. Der er ingen øvre grænse for, hvor meget trafikken må støje i nærheden af eksisterende boliger.
Nybyggede boliger må højst være udsat for et støjniveau på 58 dB (Lden) fra vejtrafik og 64 dB (Lden) fra togtrafik. 

Byplanlæggere skal sørge for at holde støjende aktiviteter, som fx trafik, adskilt fra beboelse, når de laver lokalplaner og kommunalplaner. 

Du kan selv afhjælpe støjgener fra trafik med lydisolerede vinduer. 

Vindmøller kan være generende for naboer pga. støj. Der er regler for, hvordan vindmøller skal placeres, og hvor meget de må støje. Du kan få mere at vide om planlægning af vindmøller hos kommunen. Den samlede støjbelastning fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: 

I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 meter fra beboelse i det åbne land: 

  • 44 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s 
  • 42 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s 

I det mest støjbelastede punkt i boligområder og områder til støjfølsom arealanvendelse: 

  • 39 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s 
  • 37 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s 

Indendørs i beboelse (i det åbne land eller i områder til støjfølsom arealanvendelse) må den samlede lavfrekvente støj fra vindmøller ikke overstige 20 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s og 8 m/s.  

Værditabsordning

Hvis du mener, din ejendom er blevet mindre værd på grund af en nærtstående vindmølle, kan du søge om erstatning. 

Virksomheder, landbrug og bygge- og anlægsarbejder m.m. er omfattet af en række miljøkrav for luftforurening. Ofte er der krav, som er fastsat af Miljøstyrelsen. I andre tilfælde kan der være tale om lokale bestemmelser vedtaget i regulativer og forskrifter.

Luftforurening kan være mange forskellige ting, fx støv, røg og lugt. Hvis der er tale om en godkendelsespligtig virksomhed eller landbrug (som altså har en miljøgodkendelse med specifikke miljøkrav), så er der heri fastsat regler for, hvor meget luftforurening virksomheden må give anledning til. Virksomheden eller landbruget skal overholde disse krav, og ellers kan kommunen pålægge dem at nedbringe forureningen inden for en rimelig frist.

Her kan du læse gode råd om hønsehold, og hvilke forholdsregler du skal tage inden du anskaffer dig husdyr.

Gode råd om fugle- og dyrehold

Kontakt gerne dine naboer og hør deres tanker om, at du gerne vil holde høns eller andre fugle. Din nabo kan have allergi, arbejde om natten, eller kan i almindelighed føle sig generet af kaglen, galen og lugt. Du har ansvaret for at fuglene ikke giver væsentlig gene for naboerne. At placere hønsegården nær din nabos terrasse eller soveværelse er normalt ikke det mest hensigtsmæssige. Så hvis du ikke har andre muligheder, er det særligt relevant, at du taler med din nabo. 

Vær opmærksom på haner. Det er oftest hanen, der er årsag til støjgener. Er hønsehuset ikke korrekt konstrueret – dvs. er det ikke lystæt og lyddæmpende - så er hanen på banen samtidig med, at solen står op. I sommerhalvåret kan det være allerede kl. 04.00, hvilket for de fleste er en urimelig tid at blive vækket på. Er der en anden hane i nærheden, gør det ikke sagen lettere. Hanerne vil ofte stå og "kalde" på hinanden, hvilket de kan gøre det meste af dagen - til stor irritation for dig selv og naboerne. 

Andre dyr kan blive tiltrukket af et hønsehold. Du skal derfor huske at fjerne foder og affald hyppigt, ellers kan det tiltrække rotter og mus. Vær samtidig opmærksom på, at det er helt naturligt for ræven at forsøge sig med et ekstra måltid, hvis muligheden byder sig. 

Andre dyr og dyrehold kan give anledning til gener i form af støj, støv og lugt. Køge Kommune behandler som hovedregel kun klager over erhvervsmæssige dyrehold. Du bør selv tage en snak med ejeren af dyreholdet, før du eventuelt klager til kommunen. Hvis det ikke hjælper og du stadig føler dig generet, kan du på siden Er du generet af støj og lugt finde vejleding om at klage til kommunen.

Klager over ikke-erhvervsmæssigt hold af høns og haner, fugle i volierer, hunde osv. samt gener fra fodring af vilde fugle m.v. bliver som udgangspunkt ikke behandlet af Køge Kommune. Borgerne henvises til at forsøge sig med dialog og evt. kontakte egen grundejerforening angående regler på området. 

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje