Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Bolig og byggeri Energi, vand og varme Grundvand og drikkevand Indvindingstilladelser

Indvindingstilladelser

Ansøgning om vandindvindingstilladelser både til privat- og til erhvervsindvindinger. Dette gælder både til nye indvindingstilladelser og fornyelse af en indvindingstilladelse.

Grundvandet i Køge Kommune er sårbart og er vores vigtigste drikkevandskilde. Grundvandet skal derfor beskyttes for at bevare den nuværende og fremtidige drikkevandskvalitet. Derfor kræver det tilladelse fra Køge Kommune før virksomheder, landbrug og private med større indvindingsforbrug kan indvinde vand til f.eks. markvanding, gartneri, drikkevand osv.

Søg om tilladelse til indvinding af grundvand til erhversformål

 

Vejledning til indvinding af vand til erhversformål

Har du en eksisterende boring, kan du søge om endelig indvindingstilladelse. Det gør du ved at udfylde ovenstående ansøgningsskema ” Søg om tilladelse til indvinding af grundvand til erhversformål ”.

Ved behandling af ansøgningen vurderer kommunen, om boringen er:

 • egnet til den ansøgte mængde
 • om eksisterende indvindinger i området påvirkes
 • om vådområder påvirkes
 • om naturområder påvirkes
 • om indvindingen påvirker nærtliggende forureninger.

En indvindingstilladelse gives for maksimalt 15 år.

Har du ikke en eksisterende boring skal du først ansøge om etablering af en A-boringen (ansøgning kan findes her) samt om tilladelse til midlertidig indvinding. Den midlertidige indvinding skal bruges til prøvepumpning af den etablerede boring, som skal vise, om boringen kan yde nok og ikke påvirker eksisterende indvinding eller vådområder negativt.

Hvis kommunen vurderer, at boringen er egnet til den ansøgte indvinding, kan du derefter søge om en endelig indvindingstilladelse. 

Når du har fået indvindingstilladelsen, skal du hvert år indberette oppumpede vandmængder og pejlinger. For at blive oprettet som indberetter skal du skrive til grundvand@koege.dk.

Indberetningen skal ske inden 1. februar hvert år.

En boring der ikke længere anvendes, skal sløjfes. Desuden skal du være opmærksom på, at en boring, der ikke har været anvendt i 5 år, kan miste sin indvindingstilladelse. Herefter kan boringen blive påbudt at blive sløjfet. 

Hvis du er ejer af en matrikel hvor der er en boring, har du ansvaret for at få boringen sløjfet hvis boringen ikke anvendes. Der bliver givet et påbud til sløjfning af boring hvis dette ikke bliver gjort.  
Hvis boringen skal sløjfes, skal det foretages af en sagkyndig person, hvilket vil sige, at brøndborer firmaet skal have et gyldigt A-bevis og brøndboren skal som minium have et B-bevis (De skal altid have beviset på sig).

Du kan finde den opdateret liste over firmaer med A-bevis på GEUS-hjemmeside.

For at sikre en god vandkvalitet er det vigtigt, at brønden/boringen er sikret mod indtrængning af forurenende stoffer. Det kan f.eks. være almindeligt overfladevand eller kloakvand.

Det er vigtigt, at dræn- og kloakledninger i nærheden af brønden er ført i tætte ledninger. Gamle ler- og betonrør knækker let og samlingerne kan være utætte. Der er derfor stor risiko for, at indholdet løber ud af rørene og trænger ind i brønden.

Det skal du gøre:

 • Undgå at spildevand og regnvand kan løbe direkte ned i brønden/boringen
 • Undgå at bruge sprøjtemidler i nærheden af brønden
 • Opbevar ALDRIG olie, kemikalier og lignende i nærheden af boringen/brønden
 • Sørg for at vandforsyningen er indrettet ifølge de gældende retningslinjerne som kan findes i borebekentgørelsen. 

Er du i tvivl, så kontakt Køge Kommune på vores mail: grundvand@koege.dk eller ring via den nedstående kontaktboks. 

Hvis du ønsker at modtage vand fra et vandværk til erhvervsmæssigt formål eller privat brug, skal du kontakte vandværket i dit forsyningsområde. Du kan se hvilket vandværk der forsyner dit forsyningsområde her

Hvis det er til et erhverv og ikke privat drikkevandsforbrug, skal vandværket afgøre, om det kan forsyne til det erhvervsmæssige formål. Vandværket har som pligt at priortere drikkevand til borgere først frem for andre formål.  

Grundvand

Torvet 1, 4600 Køge

Telefontider og åbningstider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje