Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Hjælp og støtte Kvalitetsstandarder og tilsyn Kvalitetsstandard for kontaktpersonordning for døvblinde § 98

Kvalitetsstandard for kontaktpersonordning for døvblinde § 98

Godkendt af Socialudvalget den 17. april 2023

Har du læst kvalitetsstandarden for generel information?

Før du læser videre, anbefales at du læser kvalitetsstandarden for generel information. Her kan du finde en beskrivelse af Køge Kommunes kvalitetsstandarder og deres serviceniveau generelt. Der er generel information om kvalitetsstandarderne og blandt andet om, hvordan du søger, hvordan ansøgningen bliver behandlet og hvordan du klager over en afgørelse.

Til nogle af kvalitetstandarder vil der være andre procedure og det er derfor vigtigt at du også forholder dig til den enkelte kvalitetsstandard.

Lovgrundlag

Køge Kommune bevilger støtte til kontaktpersonordning for døvblinde efter Servicelovens § 98. Du kan læse mere om loven på retsinformation.dk.

Kan du modtage indsatsen?

Du kan få indsatsen, hvis du er over 18 år og funktionelt døvblind.

Hvad er formålet med indsatsen?

At hjælpe dig til at leve så normalt som muligt og/eller til at hjælpe dig med at bryde din isolation.

Hvad omfatter indsatsen?

Indsatsen omfatter, at du af Køge Kommune i fornødent omfang får tilknyttet en kontaktperson, der bl.a. har som opgaver at:

 • Besøge og kommunikere med dig
 • Orientere dig om hverdagen ved avislæsning m.v.
 • Fungere som dit bindeled til omgivelserne
 • Bistå med oversættelse af breve, meddelelser, regninger m.v.
 • Ledsage dig til og være dit bindeled til myndigheder, posthus, bank m.v.
 • Ledsage dig til aktiviteter, kurser, møder m.v.
 • Informere dig om omgivelserne ved synsbeskrivelse

Indsatsen kan desuden omfatte:

 • hjælp til dækning af indirekte udgifter i forbindelse med kontaktpersonordningen, herunder fx udgifter til kontaktpersonens forplejning og ophold ved nødvendig tilstedeværelse
 • instruktion, uddannelse og supervision af kontaktpersonen i op til 35 timer om året, hvis dette vurderes at være nødvendigt

Omfanget af kontaktpersontimer fastsættes efter en individuel og konkret vurdering.

Hvad omfatter indsatsen ikke?

Kontaktpersonordningen skal supplere servicelovens øvrige ydelser og omfatter således ikke almindelige praktisk hjælp i hjemmet. Ligeledes skal kontaktpersonen ikke fungere som besøgsven.

Hvor længe kan du få indsatsen?

Du kan få indsatsen, så længe du opfylder betingelserne for en kontaktpersonordning.

Sådan behandles din ansøgning

Center for Døve ansøger Køge Kommune om en kontaktpersonordning på dine vegne. Køge Kommune træffer herefter afgørelse i din sag.

Iværksættelse og afmelding af indsatsen

Indsatsen iværksættes, når den er bevilget af Socialafdelingen i Velfærdsforvaltningen. Hvis du har behov for at aflyse et besøg, kontakter du selv din kontaktperson direkte.

Hvem leverer indsatsen?

Indsatsen leveres af Køge Kommune i samarbejde med Center for Døve.

Er det muligt at skifte leverandør?

Du kan ikke vælge en anden leverandør end Køge Kommune, men du kan godt skifte kontaktperson. Dette sker ved henvendelse til Center for Døve eller Socialafdelingen i Velfærdsforvaltningen.

Hvilke krav stilles der til medarbejderne?

Du kan forvente, at medarbejderne har de personlige kvalifikationer til at fungere som kontaktperson.

Herudover gælder det, at:

 • Køge Kommune indhenter en straffeattest for din kontaktperson
 • Din kontaktperson skriver under på en tavshedserklæring, der både gælder under og efter ansættelsesforholdet

Køge Kommune oplyser din kontaktperson om regler vedrørende magtanvendelse samt om kommunens ryge-, alkohol og rusmiddelpolitikker.

Er der egenbetaling?

Indsatsen er gratis.

Hvis du ønsker at klage

Ønsker du at klage over en afgørelse, skal du klage til Socialafdelingen i Velfærdsforvaltningen. Det kan du gøre både skriftligt og mundtligt. I den forbindelse skal du oplyse, hvorfor du er uenig i afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen.

Får du medhold i klagen, ændrer myndighedsafdelingen afgørelsen.

Hvis Køge Kommune fastholder afgørelsen, videresendes din klage til Ankestyrelsen.

Du skal være opmærksom på, at kontaktpersonordninger for døvblinde er omfattet af servicelovens §3. Dette indebærer, at:

 • Du har krav på at få varslet eventuel frakendelse eller nedsættelse af hjælpen senest 14 uger før effektueringen af afgørelsen
 • Klager over frakendelse eller nedsættelse af hjælpen har opsættende virkning, hvorfor du fortsætter med at modtage hjælpen i varslingsperioden
 • Der gennemføres en særlig hurtig sagsbehandling i Ankestyrelsen med henblik på, at klagesagen er afgjort inden udløbet af varslingsperioden.

Kontaktoplysninger

Center for Døve kan kontaktes på telefon 44 39 13 50 eller ved at sende en mail til kobenhavn@cfd.dk 

Socialafdelingen i Velfærdsforvaltningen kan kontaktes på telefon 56 67 26 71 eller ved at sende en mail til socialafdelingen@koege.dk

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje