Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Hjælp og støtte Kvalitetsstandarder og tilsyn Generel information om hjælp og støtte på socialområdet

Generel information om hjælp og støtte på socialområdet

Godkendt af Socialudvalget den 17. april 2023

Indledning

En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Det betyder, at kvalitetsstandarderne på Socialområdet beskriver indholdet i og omfanget af de indsatser som kommunen som udgangspunkt tilbyder sine borgere.

Kvalitetsstandarden er en politisk besluttet ramme for, hvad der vil være gældende i langt de fleste situationer i relation til støttemuligheder og indsatser i Køge Kommune, selvom de konkrete afgørelser altid skal bero på et individuelt skøn.

En kvalitetsstandard er således en metode til forventningsafstemning med kommunens borgere. Både for dig, der har brug for støtte og dine pårørende og netværk.

Læsevejledning

Dette dokument er en generel vejledning til kvalitetsstandarderne på socialområdet og hvordan de overordnede regler og processer ser ud.

Her kan du læse om den hjælp og støtte, der tilbydes af kommunen til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer. 

Dette dokument er generel information om den støtte Køge Kommune tilbyder på Socialområdet. Det er et dokument med viden om, hvorfor kommunen tilbyder støtten og de tilgange og metoder, der ligger bag.  

Ligeledes finder du relevante generelle kontaktoplysninger og procedure og arbejdsgange for både det at søge støtten, klage over afgørelser m.m.

Hver støtteordning har sin kvalitetsstandard og sine egne procedurer, hvor du blandt andet kan finde information om: lovgrundlag, om du kan modtage indsatsen, formålet, hvad den omfatter om der er egenbetaling og meget mere.

Det er derfor utroligt vigtigt, at du forholder dig til den enkelte kvalitetsstandard, der dækker dit støttebehov.

Formålet med hjælpen

Hvis du i en kortere eller længerevarende periode har svært ved at mestre eget liv og klare hverdagens almindelige gøremål, har du mulighed for at søge om hjælp og støtte fra Køge Kommune.

Et af de bærende principper på velfærdsområdet i Køge Kommune er, at det er bedst at kunne selv. Udgangspunktet for den kommunale hjælp og støtte er derfor – gennem vejledning, træning og med afsæt i dine egne ressourcer – at hjælpe dig til at klare så meget som muligt selv.

Indsatstrappen

Med fokus på hjælp til selvhjælp arbejder Køge Kommune med udgangspunkt i en indsats til borgeren, der er tænkt som en trappe - indsatstrappen. Trappen visualiserer, hvordan Køge Kommune arbejder med målet om at give dig den rigtige indsats på det rigtige tidspunkt og derfor placerer dig på det rigtige trin fra start.

Det trin, du placeres på, viser det niveau af støtte, du har brug for og vurderes ud fra konkrete, realistiske og klart definerede mål. Derefter vil der løbende blive fulgt op på indsatsen, så den hele tiden passer til dine behov og skaber mulig bevægelse i din udvikling.

Med en indsats der fokuserer på, at det er bedst at kunne selv, betyder det, at du kan gå begge veje – både op og ned ad trappen. Nedenfor er et billede, der illustrerer Indsatstrappen på Socialområdet:

Indsatstrappen indeholder fem trin, som kan bruges til at visualisere, hvordan man som borger kan bevæge sig på forskellige trin i sit behov for støtte.

Det første trin viser, at du som borger ingen støttebehov har og er derfor det trin, man befinder sig på, når man er selvhjulpen.

De næste trin udgør trin, der går fra mindre- til stort støttebehov. Eksempler på mindre støttebehov kan være hjælp, der kan afklares gennem kontakt til Åben Rådgivning og/eller Akutlinjen. Dit støttebehov kan være tidsbegrænsede kursusforløb sammen med andre i samme situation som dig, eller individuel midlertidig støtte.

Højere oppe af trappen har du brug for meget eller stort støttebehov og det kan gives som indsats gennem eksempelvis socialpædagogisk støtte, både i kurser med andre borgere eller som individuel støtte. Det kan også være botilbud, både midlertidige eller længerevarende, samt misbrugsbehandling i døgnregi og Borgerstyret personlig assistance-ordninger.

På alle trin af trappen arbejder vi sammen med dig om et mål om, at du kan blive mest mulig selvhjulpen. Det betyder, at hvis du har potentiale for at bevæge dig ned ad indsatstrappen, så vil det være en af de målsætninger, som der typisk vil være fokus på i støtten og indsatsen til dig.

Fokus på teknologiske løsninger

Samtidig med fokus på den rigtige indsats på det rigtige tidspunkt, har Køge Kommune også fokus på at anvende teknologiske løsninger, der kan levere velfærd på bedre og smartere måder. Det skal gøre det muligt for dig at kunne løse opgaver, som tidligere er blevet udført af kommunens medarbejdere og dermed fremme hjælp til selvhjælp.

I praksis betyder det, at Køge Kommune først undersøger muligheden for, at du med støtte, træning og vejledning kan komme til at klare flere daglige gøremål og aktiviteter. Dette kan enten være på egen hånd, ved hjælp af teknologiske hjælpemidler eller med støtte fra en medarbejder.

Sådan søger du

For de enkelte indsatser er der ofte specifikke retningslinjer og det er derfor vigtigt, at du tjekker i kvalitetsstandarden for din ydelse, om den har specifikke ansøgningskrav.

Åben Rådgivning er vejen ind for alle borgere (medmindre du har en sagsbehandler i forvejen) og det er her, du skal henvende dig i første omgang, hvis du ønsker at søge om støtte. Se kontaktoplysninger nederst i dokumentet.

Du behøver ikke at have en tid på forhånd. Hjælpen i Åben Rådgivning er hurtig, forebyggende og rehabiliterende og behøver ingen visitation og kan foretages anonymt. Det vil sige, at du kan få en samtale med en medarbejder med det samme. I Åben Rådgivning kan du få:

 • Hjælp til at løse helt konkrete, praktiske problemer
 • Samtale og støtte i forhold til de problemer, du har
 • Viden om dine muligheder og hjælp til at få overblik over din situation

Hvis du har behov for mere omfattende støtte end Åben Rådgivning kan give dig, vil du via Åben Rådgivning blive henvist til at søge om hjælp og støtte i Socialafdelingen, som er myndighed på området.

Det vil sige, at det er Socialafdelingen, som træffer afgørelser om hjælp og støtte. Kontaktoplysninger på Socialafdelingen finder du ligeledes nedenfor.

Det er også muligt for dine pårørende, din læge og sygehuset at kontakte Socialafdelingen på dine vegne. Det forudsætter dog, at du har givet samtykke til dette.

Sådan behandles din ansøgning

Uanset din problemstilling er du velkommen til at kontakte os, så vi sammen kan støtte dig i at finde løsninger på det, du har brug for.

Du kan kontakte Socialafdelingen og når de har modtaget din ansøgning, bliver du kontaktet af en medarbejder, der vil behandle din sag. Du kan også kontakte Åben Rådgivning, der vil kunne hjælpe dig videre til den rette hjælp.

Sagsbehandlingen består af en afklaring af din konkrete situation, hvor der ses på din funktionsevne og dine ressourcer og behov. Dette sker i samarbejde med dig, og ved at medarbejderen indhenter relevante oplysninger i sagen.

Medarbejderen vil derefter træffe afgørelse i din sag ud fra både lovgivningsmæssige, faglige og økonomiske hensyn. Lovgrundlaget vil fremgå af den enkelte kvalitetsstandard Du vil modtage en skriftlig afgørelse på det ansøgte.

Du skal være opmærksom på, at medarbejderen som udgangspunkt kun har mulighed for at tilbyde dig hjælp og støtte, der ligger indenfor Køge Kommunes politisk vedtagne serviceniveau. Det vil sige ydelser, som er fastlagt af Køge Byråd, og som nærmere er beskrevet i kvalitetsstandarderne.

Ansøgninger om hjælp og støtte behandles dog altid individuelt og konkret. Hvis Velfærdsforvaltningen vurderer, at du har særlige behov for hjælp og støtte, indgår dette således også i behandlingen af din ansøgning.

Hvis du får afslag på ansøgningen, vil du modtage en skriftlig begrundelse for afgørelsen. Heraf vil det også fremgå, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at klage over afgørelsen.

Køge Kommunes sagsbehandlingstider på socialområdet kan findes på koege.dk

Hvordan vurderes din funktionsevne?

Der foretages en udredning af din funktionsevne og dine ressourcer og behov. Som metode benyttes voksenudredningsmetoden (VUM) og Fælles Sprog 3. Udredningen tager udgangspunkt i følgende områder:

 • Kommunikation (føre samtale, bruge tegn og symboler, anvende kommunikationshjælpemidler m.v.)
 • Egenomsorg (vaske og tørre sig, personlig pleje, spise, drikke m.v.)
 • Mobilitet (bevæge sig omkring, løfte og bære, gå, forflytte sig m.v.)
 • Praktiske opgaver (lave mad, lave husligt arbejde m.v.)
 • Sundhed (bredt set ift. fysisk, psykisk og social trivsel)
 • Samfundsliv (opgaver og handlinger ift. deltagelse i uddannelse, beskæftigelse, økonomi m.v.)
 • Socialt liv (relationer til andre mennesker, deltagelse i socialt liv, deltagelse i lokalsamfundet m.v.)
 • Omgivelser

Du kan læse mere om VUM på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside (sbst.dk)

Funktionsniveauet vurderes på følgende skala:

A = intet problem

B = let problem

C = moderat problem

D = svært problem

E = fuldstændigt problem

Som en væsentlig del af udredningen dokumenteres dine egne tilkendegivelser ift. udførelse af de forskellige aktiviteter og betydningen heraf.

Du  kan undervejs i udredningen få besøg af flere medarbejdere fra Køge Kommune, herunder sagsbehandler, visitator og hjælpemiddelterapeut og der kan også være situationer, hvor det vil være nødvendigt at lave en observation, hvor et eksternt firma følger dig i din hverdag.

I forbindelse med udredning og afgørelse af din sag vil du blive partshørt.

Handleplan efter servicelovens §141

Køge Kommune tilbyder en handleplan efter servicelovens §141 til alle under folkepensionsalderen med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med alvorlige sociale problemer. Dette betyder, at du som udgangspunkt ikke kan få handleplanen i Åben Rådgivning. Ved vurderingen tages hensyn til dit ønske om en handleplan samt karakteren og omfanget af indsatsen.

Formålet med handleplanen er at tydeliggøre målet med indsatsen, at sikre en sammenhængende og helhedsorienteret indsats og at tydeliggøre forpligtelsen for alle involverede personer, instanser og forvaltningsgrene.

Bevilling af hjælp

Hvis du bliver bevilliget hjælp og støtte skal du være opmærksom på, at du får hjælp og støtte til løsningen af en eller flere konkrete opgaver. Hvis der er tidsmæssige begrænsninger for bevillingen, vil det fremgå af afgørelsesbrevet.

Det er Socialafdelingen, der ud fra lovgivningen og Køge Kommunes kvalitetsstandarder afgør, om du er berettiget til hjælp og støtte, samt om hjælpen og støtten helt eller delvist skal gives i form af velfærdsteknologiske løsninger.

Er det muligt at benytte tolk?

Hvis du ikke taler dansk, vurderer Socialafdelingen, om en tolk er nødvendig.

Hvad koster hjælpen?

Hovedparten af hjælpen og støtten fra Køge Kommune er gratis.

Hvis der er egenbetaling, fremgår det af de enkelte kvalitetsstandarder. Den konkrete egenbetaling vil fremgå af din bevillingsskrivelse.

Hvilke krav stilles der til medarbejderne?

Du kan forvente, at medarbejderne har de rette faglige kvalifikationer i forhold til at yde den bevilligede støtte. Herudover kan du forvente, at medarbejderne:

 • Vil indgå i et konstruktivt samarbejde med dig ift. dine mål for hjælpen og støtten
 • Respekterer dig og dine normer og værdier
 • Udviser almindelig hjælpsomhed
 • Kan tale og skrive forståeligt dansk
 • Ikke har anmærkninger i straffeattest eller børneattest, som kan give saglige betænkeligheder i forbindelse med opgavens udførelse
 • Identificerer sig med leverandørens billedlegitimation

Du kan forvente, at medarbejderne løbende kompetenceudvikles:

 • Ved individuelle (efter-) uddannelsesprogrammer
 • Løbende supervision i form af gruppesupervision og sagssupervision samt i fornødent omfang i form af personlig supervision

Opfølgning på bevilling

Køge Kommune følger løbende op på den hjælp og støtte, du har fået bevilget. Dette sker for at sikre, at du får den rigtige støtte og hjælp, at kvalitetskravene er opfyldt, og at du er tilfreds med hjælpen og støtten.

Hyppigheden af opfølgningen fremgår af de enkelte kvalitetsstandarder.

Information om eksterne leverandører

Køge Kommune har i nogle tilfælde ikke egne tilbud på et område, men samarbejder i stedet med en række tilbud om disse opgaver. Køge Kommune samarbejder kun med tilbud, der er optaget på Tilbudsportalen og dermed godkendt af beliggenhedskommunen og af de sociale tilsyn som generelt egnede i forhold til målgruppe og opgave.

Du kan læse mere på Tilbudsportalen.dk

Tilsyn

Kommunerne har pligt til at føre tilsyn med løsningen af de kommunale opgaver. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, som opgaverne løses på.

Køge Kommune fører personrettet tilsyn i forhold til den enkelte borgers ordning og om borgeren får den bevilligede hjælp.

Køge Kommune fører driftsorienteret tilsyn med leverandøren af socialpædagogisk støtte, aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelse på socialområdet.

Socialtilsyn Øst fører driftsorienteret tilsyn med botilbud, kvindekrisecentre samt misbrugsbehandling i kommunen.

Desuden fører Styrelsen for Patientsikkerhed tilsyn med de sundhedsfaglige ydelser i alle tilbud.

Tilsynsrapporterne kan ses på koege.dk

Hvis du ønsker at klage

Ønsker du at klage over en afgørelse, skal du klage til Socialafdelingen i Velfærdsforvaltningen. Kontaktoplysningerne til Socialafdelingen finder du nedenfor. Du skal være opmærksom på, at der gælder forskellige klagemuligheder alt efter, hvilken indsats du modtager. Dem finder du i hver enkelt kvalitetstandard.    

Klagefristen er 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen.

Ved klager revurderer Køge Kommune afgørelsen. Hvis Køge Kommune giver medhold i klagen, ændrer Socialafdelingen afgørelsen. Hvis Køge Kommune fastholder afgørelsen, videresendes din klage til Ankestyrelsen.

Hvis du ønsker at klage over udførelsen af støtten, skal du henvende dig til Socialafdelingen.

Du kan ikke klage over Køge Kommunes generelle serviceniveau og betalingstakster på et område eller afgørelse om bortvisning/udskrivning, hvis dette sker på baggrund af manglende overholdelse af ordensregler.

Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål om din sag kan du kontakte din sagsbehandler eller sende en sikker mail. Det kan du gøre via din e-Boks eller borger.dk. Du vil også modtage svar via din e-Boks.

Hvis du som borger er fritaget for digital post, vil du modtage posten fysisk.

Ønsker du at sende en mail til Socialafdelingen, skal du gøre det via sikker digital post (post.borger.dk). Åbn en ny besked og vælg Køge Kommune som modtager og herefter Voksne med særlige behov som kategori. Du skal være opmærksom på, at du skal logge på med MitID for at kunne sende sikker mail.  Gå direkte til sikker mail til Socialafdelingen.

Socialafdelingen kan også kontaktes på telefon 56 67 26 71.

Har du andre spørgsmål kan du kontakte Åben Rådgivning, Rådhusstræde 10C, 4600 Køge, tlf. 56 67 26 28. Det er muligt at møde op uden forudgående aftale i Åben Rådgivning.

Se åbningstider og yderligere information om Åben Rådgivning på koege.dk/aar

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje