Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Hjælp og støtte Kvalitetsstandarder og tilsyn Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud § 108 og § 105

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud § 108 og § 105

Godkendt af Socialudvalget den 17. april 2023

Har du læst kvalitetsstandarden for generel information?

Før du læser videre, anbefaler vi, at du læser Generel information om hjælp og støtte på socialområdet. Her kan du finde en beskrivelse af Køge Kommunes kvalitetsstandarder og deres serviceniveau generelt. Der er generel information om kvalitetsstandarderne og blandt andet om, hvordan du søger, hvordan ansøgningen bliver behandlet og hvordan du klager over en afgørelse.

Til nogle kvalitetstandarder vil der være andre procedurer og det er derfor vigtigt, at du også forholder dig til den enkelte kvalitetsstandard.

Lovgrundlag

Indsatsen følger Servicelovens § 108 om længerevarende botilbud samt Almenboliglovens § 105 med støtte efter servicelovens § 85. Ved bevilling af bolig efter Almenboligloven §105 modtager du en lejekontrakt.

Du kan læse mere om lovgivningen på retsinformation.dk

Kan du modtage indsatsen?

Du kan være i målgruppen for længerevarende botilbud hvis du:

 • Er fyldt 18 år
 • Har betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer og har et varigt omfattende behov for hjælp og støtte til at mestre dagligdagen
 • Ikke kan få dækket dit behov for hjælp og støtte på anden måde, fx via socialpædagogisk støtte i eget hjem, i et bofællesskab eller i et midlertidigt botilbud

Borgere, der har behov for længerevarende botilbud, har ofte brug for omfattende støtte henover døgnet og ofte flere former for støtte – socialpædagogisk støtte, personlig pleje med mere. For at du kan være omfattet af målgruppen, skal det vurderes nødvendigt, at støtten finder sted i et længerevarende botilbud. Det er dit funktionsniveau og individuelle behov, der danner grundlag for, om du er i målgruppen for at modtage støtten.

Hvad er formålet med indsatsen?

Formålet med indsatsen er, at du modtager ophold i en boform, der tilgodeser dit behov for længerevarende og omfattende hjælp i almindelige daglige funktioner eller for pleje, omsorg eller behandling.

Formålet er herudover at sikre de rette rammer for at videreudvikle og vedligeholde dine fysiske, psykiske og sociale færdigheder, og at dit udviklingspotentiale understøttes med den nødvendige indsats med henblik på at mestre mest muligt i eget liv.

Hvad omfatter indsatsen?

Et længerevarende botilbud kan have forskelligt indhold alt efter dine ressourcer og behov. Der vil altid være et væsentligt omfang af socialpædagogisk støtte og efter behov kan der være andre former for støtte, fx sundhedsfaglige indsatser. Eksempler på indsatser i et længerevarende botilbud kan fx omfatte:

 • Socialpædagogisk støtte
 • Praktisk hjælp og pleje
 • Fysisk træning
 • Pædagogisk ledsagelse
 • Aktiviteter
 • Udvikling, forbedring og afklaring af funktionsniveau

Køge Kommune yder støtte efter en rehabiliterende tilgang. Det betyder, at indsatsen tilrettelægges i et samarbejde med dig, hvor du har et medansvar og medindflydelse og med støtte fra personalet skal udvikle kompetencer til at klare hverdagen og arbejde hen imod en forbedret trivsel og livssituation.

Hvad omfatter indsatsen ikke

Et længerevarende botilbud omfatter ikke:

 • Dagtilbud i form af beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud samt særlig tilrettelagt undervisningstilbud. Dette kan bevilges som supplerende indsats
 • Hjælp, der kan bevilges efter anden lovgivning, f.eks. beskæftigelses- eller sundhedslovgivning

Hvor længe kan du få indsatsen?

Der kan ikke fastsættes generelle tidsmæssige grænser for indsatsens varighed.

Et længerevarende botilbud er som udgangspunkt varigt – medmindre dine behov ændrer sig, således at der er behov for et mindre indgribende tilbud eller således at botilbuddet ikke kan yde den nødvendige, omfattende støtte, pleje, omsorg eller behandling.

Hvem leverer indsatsen?

Køge Kommune benytter både egne og andre kommunale, regionale og private botilbud til at varetage indsatsen afhængigt af det behov og den indsats, som du har brug for. Botilbud efter almenboliglovens § 105 adskiller sig fra botilbud efter servicelovens § 108 ved, at du i førstnævnte selv har lejekontrakten. Det er forvaltningen, der træffer afgørelse om hvilket botilbud, der kan bevilges.

Hvis du er i målgruppen for et længerevarende botilbud, har du ret til frit valg mellem botilbud efter servicelovens § 108 og almenboliglovens § 105, hvis betingelserne for frit valg er til stede, herunder at det botilbud, som du ønsker, kan tilgodese dine behov. Det er en forudsætning for retten til frit valg af et tilbud efter servicelovens § 108 eller almenboliglovens § 105, at forvaltningen vurderer:

 • at det ønskede botilbud er egnet til at tilgodese dine behov
 • at det ønskede tilbud er registreret på Tilbudsportalen
 • at tilbuddet ikke er væsentligt dyrere end det tilbud, som kommunen vurderer, kan tilgodese dit behov

Det frie valg gælder på tværs af kommunegrænser for sammenlignelige botilbud efter § 108 efter serviceloven eller § 105 i almenboligloven. For at kunne flytte til et længerevarende botilbud i en anden kommune skal både din aktuelle bopælskommune og tilflytningskommunen skønne, at du har behov for en bolig anvist efter § 108 i serviceloven eller § 105 i almenboligloven. Tilbuddet skal levere hjælpen i overensstemmelse med din afgørelse, VUM samt eventuelle handleplan (§ 141). På hjemmesiden Tilbudsportalen.dk kan du se alle de botilbud, der tilbyder længerevarende botilbud både i Køge og resten af landet.

Hvordan starter og afslutter indsatsen?

Det er Socialafdelingen i Køge Kommune, der træffer afgørelse om du er i målgruppe for et længerevarende botilbud samt om hvilket botilbud, du tilbydes.

Socialafdelingen følger op på din bevilling om længerevarende botilbud første gang 3 måneder efter indflytning og herefter minimum hvert andet år. Herudover gælder det, at du, dine eventuelle pårørende eller tilbuddet har pligt til at kontakte Socialafdelingen, hvis der sker væsentlige ændringer i din funktionsevne, ressourcer og behov, da det har betydning for, hvilken type indsats, der er meningsfuld at tilbyde.

Er der egenbetaling?

I længerevarende botilbud betaler du for ophold/husleje, el, vand, varme. Derudover kan mad, tøjvask og bidrag til fælles tv-licens og opkobling til internet m.v. være inkluderet i egenbetalingen.

Din egenbetaling udregnes af Socialafdelingen på baggrund af dit forsørgelsesgrundlag og dine øvrige nødvendige udgifter under hensyntagen til, at du skal have et rimeligt beløb til rådighed til private udgifter. Køge kommune har besluttet at du som minimum skal have et rådighedsbeløb på kr. 1800,- hvis du er under 30 år og kr. 2600,- hvis du er over 30 år.

Egenbetalingen et mellemværende mellem dig og botilbuddet, medmindre der på grund af ganske særlige pædagogiske eller praktiske hensyn træffes anden aftale mellem Køge Kommune og botilbuddet.

Hvis botilbuddet hører under almenboliglovens § 105 har du mulighed for at søge boligstøtte.

Klagemulighed

Køge Kommunes afgørelse om visitation til et længerevarende botilbud kan påklages til Ankestyrelsen.

Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Klagen sendes til Socialafdelingen, Torvet 1, 4600 Køge eller vf@koege.dk og skal være kommunen i hænde senest ved arbejdstids ophør på fristens sidste dag.

Når klagen er modtaget, revurderes afgørelsen. Såfremt afgørelsen fastholdes, videresender Socialafdelingen klagen til endelig afgørelse i Ankestyrelsen.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje