Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Hjælp og støtte Kvalitetsstandarder og tilsyn Kvalitetsstandard for midlertidige botilbud efter § 107

Kvalitetsstandard for midlertidige botilbud efter § 107

Godkendt af Socialudvalget den 17. april 2023

Har du læst kvalitetsstandarden for generel information?

Før du læser videre, anbefaler vi, at du læser Generel information om hjælp og støtte på socialområdet. Her kan du finde en beskrivelse af Køge Kommunes kvalitetsstandarder og deres serviceniveau generelt. Der er generel information om kvalitetsstandarderne og blandt andet om, hvordan du søger, hvordan ansøgningen bliver behandlet og hvordan du klager over en afgørelse.

Til nogle kvalitetstandarder vil der være andre procedurer og det er derfor vigtigt, at du også forholder dig til den enkelte kvalitetsstandard.

Lovgrundlag

Midlertidigt botilbud følger loven om social service § 107. Du kan læse mere om loven på retsinformation.dk - Serviceloven

Kan du modtage indsatsen?

Du kan søge om midlertidigt botilbud, hvis du er fyldt 18 år, og har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller særlige sociale problemer, eller hvis du i en periode har behov for særlig støtte.

Du kan være i målgruppe for tilbuddet, hvis du har en funktionsnedsættelse på grund af fysiske forhold, for eksempel:

 • Bevægelseshæmning
 • Hjerneskade

Eller hvis du har funktionsnedsættelse på grund af psykiske forhold, for eksempel:

 • Udviklingshæmning
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Sindslidelser

Du kan også være i målgruppe for tilbuddet, hvis du har en kombination af både en fysisk og psykisk funktionsnedsættelse eller har særlige sociale problemer som for eksempel:

 • Adfærdsmæssige problemer på grund af personlighedsforstyrrelse
 • Stofmisbrug

Det er dit funktionsniveau og individuelle behov, der danner grundlag for, om du er i målgruppen for at modtage indsatsen. Vurderingen tager udgangspunkt i Voksenudredningsmetoden, som er en systematisk metode til at vurdere dit støttebehov, og som anvendes af sagsbehandlerne på myndighedsområdet for voksne med handicap, psykiske vanskeligheder eller sociale problemer.

Dit behov for støtte skal være så omfattende, at du ikke kan få indsatsen i din nuværende bolig efter servicelovens § 85.

Hvilke behov dækker indsatsen?

Et korterevarende ophold i en midlertidig bolig kan være relevant for dig, hvis du f.eks. har behov for en rehabiliterende indsats efter sygdom, indtil du kan klare dig hjemme igen eventuelt med socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85.

Det kan også være, at du har brug for et aflastningsophold, fordi din ægtefælle er indlagt eller på ferie, eller du har behov for behandling på grund af stofmisbrug eller adfærdsmæssige problemer af psykisk eller social karakter. En støtte, som du ikke kan modtage inden for rammerne af din nuværende bolig.

Det kan også være at du måske har en svær psykisk lidelse, en udviklingshæmning eller en gennemgribende udviklingsforstyrrelse (f.eks. autisme).

Behovene kan afhjælpes ved tilbud om:

 • Midlertidigt ophold i botilbud
 • Tidsafgrænsede ophold som aflastnings-, akutafklarings-, stabiliserings- eller udslusningsophold

Hvad er formålet med indsatsen?

Formålet med indsatsen er at du udvikler, træner eller genskaber dine evner til at klare tilværelsen i egen bolig efter det midlertidige ophold på botilbuddet.

Formålet kan også være at afklare dit funktionsniveau, dine ressourcer og behov, så du kan få den rette støtte, uanset om det er i et botilbud eller i fremtidig selvstændig bolig. Det kan være afklaring af:

 • Evne til at kunne mestre tilværelsen i egen bolig
 • Hvilken boform der fremover er behov for
 • Hvad der skal til for, at du kan mestre tilværelsen i egen bolig

Hvilke aktiviteter indgår i indsatsen?

Afhængig af botilbuddets målgruppe og efter en individuel vurdering af konkrete behov, kan der i indsatsen indgå elementer af:

 • Socialpædagogisk støtte
 • Praktisk hjælp og pleje
 • Fysisk træning
 • Pædagogisk ledsagelse
 • Aktiviteter
 • Udvikling, forbedring og afklaring af funktionsniveau

Indsatsen skal tilrettelægges ud fra individuelle behov og ønsker, og som beskrevet i bevillingen fra Socialafdelingen. Hvis du ønsker det, kan du få udarbejdet en §141 social handleplan.

Hvad omfatter indsatsen?

Døgnophold

Der kan ikke fastsættes generelle tidsmæssige grænser for opholdets varighed. Afgørende for varigheden er, at formålet med opholdet er opfyldt ud fra mål om:

 • at du efter opholdet kan klare dig uden den støtte, der ydes i den midlertidige boform, og herefter kan mestre tilværelsen i egen bolig
 • at du tilbydes længerevarende ophold i et botilbud

Aflastningsophold

Er op til 55 døgn om året. Eksempelvis udmøntet som 1 weekend á 4 døgn hver måned samt 1 sammenhængende uge, svarende til 7 døgn.

Ankomstdøgn og afrejsedøgn medregnes som hele døgn. Således vil tidsrummet fra f.eks. fredag klokken 17 til mandag klokken 9 tælle for 4 døgn.

Akutafklarings-, stabiliserings- eller udslusningsophold

Kan efter konkret vurdering tilbydes, hvis du har psykiatriske, misbrugs- eller særlige sociale problemstillinger.

Hvad omfatter indsatsen ikke?

Et midlertidigt botilbud omfatter ikke:

 • Dagtilbud i form af beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud samt særlig tilrettelagt undervisningstilbud. Dette kan bevilges som supplerende indsats
 • Hjælp, der kan bevilges efter anden lovgivning, f.eks. beskæftigelses- eller sundhedslovgivning.

Herudover ydes der ikke supplerende aflastning, når du modtager ophold i et midlertidigt botilbud.

Hvor længe kan du få indsatsen?

Der kan ikke fastsættes generelle tidsmæssige grænser for indsatsens varighed.

Der følges op på indsatsen mindst en gang om året. Ud fra denne opfølgning vurderes det, om du forsat skal modtage indsatsen, om den skal justeres eller ophøre.

Hvem leverer indsatsen?

Køge Kommune benytter både egne og andre kommunale, regionale og private botilbud til at varetage indsatsen afhængigt af det behov og den indsats, som du har brug for.

På hjemmesiden Tilbudsportalen.dk kan du se alle de botilbud, der tilbyder midlertidigt botilbud i Køge og omegn.  

Du inddrages i valg af leverandør og er med til at påvirke, hvilket botilbud du får. Dog er det forvaltningen, der træffer den endelige afgørelse om hvilket botilbud, der kan bevilges. Hvis du skifter botilbud, tages der selvfølgelig højde for eventuelle opsigelsesvarsler, så det ikke medfører dobbeltbetaling.

Hvordan starter og afslutter indsatsen?

Det er Socialafdelingen i Køge Kommune, der træffer afgørelse om du er i målgruppe for et midlertidigt botilbud samt om hvilket botilbud, du tilbydes.

Socialafdelingen følger op på din bevilling om midlertidigt botilbud første gang 3 måneder efter indflytning og herefter en gang årligt. Herudover gælder det, at du, dine eventuelle pårørende eller tilbuddet har pligt til at kontakte Socialafdelingen, hvis der sker væsentlige ændringer i din funktionsevne, ressourcer og behov, da det har betydning for, hvilken type indsats, der er meningsfuld at tilbyde.

Er der egenbetaling?

I midlertidige botilbud betaler du for ophold/husleje, el, vand, varme. Derudover kan mad, tøjvask og bidrag til fælles tv-licens og opkobling til internet m.v. være inkluderet i egenbetalingen.

Din egenbetaling udregnes af Socialafdelingen på baggrund af dit forsørgelsesgrundlag og dine øvrige nødvendige udgifter under hensyntagen til, at du skal have et rimeligt beløb til rådighed til private udgifter. Køge kommune har besluttet at du som minimum skal have et rådighedsbeløb på kr. 1800,- hvis du er under 30 år og kr. 2600,- hvis du er over 30 år.

Egenbetalingen er et mellemværende mellem dig og botilbuddet, medmindre der på grund af ganske særlige pædagogiske eller praktiske hensyn træffes anden aftale mellem Køge Kommune og botilbuddet.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje