Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Hjælp og støtte Kvalitetsstandarder og tilsyn Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Godkendt af Ældre- og Sundhedsudvalget den 8. marts 2023

Lovgrundlag

Sundhedsloven §§ 131 og 132.

Hvad er formålet med indsatsen?

Indsatsen skal sikre dig tandpleje, hvis du på grund af dit fysiske eller psykiske funktionsniveau ikke er i stand til at benytte en almindelig tandlægeklinik.

Hvad omfatter indsatsen?

Indsatsen omfatter:

  • Regelmæssige undersøgelser af tænder, mund og kæber.
  • Forebyggende og behandlende tandpleje
  • Nødbehandling inden for 1-4 hverdage.

Hvem kan modtage indsatsen?

Du kan få indsatsen, hvis du er fyldt 18 år, har folkeregisteradresse i Køge Kommune og ikke kan benytte det eksisterende tandplejetilbud på grund af nedsat funktionsevne.

Sådan søger du

Du søger om omsorgstandpleje i Ældre- og Sundhedsafdelingen, som er myndighed på området.

Du søger ved at sende en ansøgning til Ældre- og Sundhedsafdelingen.

Ansøgningsskemaet finder du på koege.dk.

Det er også muligt for dine pårørende, din læge og sygehuset at kontakte Ældre- og Sundhedsafdelingen på dine vegne. Det forudsætter dog, at du har givet samtykke til dette.

Sådan behandles din ansøgning

Når Ældre- og Sundhedsafdelingen har modtaget din ansøgning, vurderer en medarbejder om du er berettiget til støtte.

Sagsbehandlingen består af en afklaring af din konkrete situation, hvor der ses på din funktionsevne og dine ressourcer og behov. Dette sker i samarbejde med dig, og ved at medarbejderen indhenter relevante oplysninger i sagen.

Medarbejderen vil derefter træffe afgørelse i din sag ud fra både Lovgivningsmæssige og faglige hensyn. Lovgrundlaget vil fremgå af den enkelte kvalitetsstandard.

Du vil modtage en skriftlig afgørelse.

Du skal være opmærksom på, at medarbejderen som udgangspunkt kun har mulighed for at tilbyde dig hjælp og støtte, der ligger indenfor Køge Kommunes politisk vedtagne serviceniveau. Det vil sige indsatser, som er fastlagt af Køge Byråd.

Ansøgninger om hjælp og støtte behandles dog altid individuelt og konkret. Hvis Ældre- og Sundhedsafdelingen vurderer, at du har særlige behov for hjælp og støtte, indgår dette således også i behandlingen af din ansøgning.

Hvis du får afslag på ansøgningen, vil du i overensstemmelse med Forvaltningsloven §22 modtage en skriftlig begrundelse for afgørelsen. Heraf vil det også fremgå, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at klage over afgørelsen.

Du finder Køge Kommunes sagsbehandlingstider på ældre- og Sundhedsområdet på koege.dk

Hvor længe kan du få indsatsen?

Du kan få indsatsen, så længe Køge Kommune vurderer, at dine begrænsninger i funktionsevnen nødvendiggør hjælpen.

Iværksættelse og afmelding af indsatsen

Iværksættelsen af indsatsen sker inden for 6 uger efter tilmeldingen.

Afmelding sker ved henvendelse til Ældre- og Sundhedsafdelingen.

Hvad indgår ikke i indsatsen?

Du kan ikke få indsatser, der ligger ud over de aktiviteter, som er fastlagt i Sundhedsstyrelsens vejledning om kommunal tandpleje.

Hvem leverer indsatsen?

Indsatsen leveres af Hjemmetandplejen I/S, som Køge Kommune har indgået aftale med.

Er det muligt at skifte leverandør?

Du kan frit vælge mellem de tandlæger og kliniske tandteknikere, som Køge Kommune har indgået aftale med.

Er det muligt at benytte tolk?

Hvis du ikke taler dansk, vurderer Køge Kommune, om en tolk er nødvendig.

Hvilke krav stilles der til medarbejderne?

Du kan forvente, at medarbejderne er uddannet tandlæger og kliniske tandteknikere.

Tilsyn

Tilsynet med tandklinikker føres af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Opfølgning på bevilling

Køge Kommune følger løbende op på den hjælp og støtte, du har fået bevilget.

Dette sker for at sikre, at du får den rigtige støtte og hjælp, at kvalitetskravene er opfyldt, og at du er tilfreds med hjælpen og støtten.

Herudover gælder det, at du, dine pårørende eller leverandøren af indsatsen har pligt til at kontakte Ældre- og Sundhedsafdelingen, hvis der sker væsentlige ændringer i din funktionsevne, ressourcer og behov.

Er der egenbetaling?

Der er egenbetaling på omsorgstandpleje efter de takster, der fastsættes af Sundheds- og Ældreministeriet én gang om året. Betalingen sker månedsvis.

Hvis du ønsker at klage

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage til Styrelsen for Patientklager.

Klagen indsendes via borger.dk under rubrikken ”Klage over sundhedsfaglig behandling”.

Har du brug for hjælp til dette, kan patientvejlederne i regionen være dig behjælpelig på tlf. 7015 5001.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29 18 93 74
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje