Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Hjælp og støtte Kvalitetsstandarder og tilsyn Kvalitetsstandard for ophold på Hegnetslund Krisecenter for kvinder og børn § 109

Kvalitetsstandard for ophold på Hegnetslund Krisecenter for kvinder og børn § 109

Godkendt af Socialudvalget den 17. april 2023

Lovgrundlag

Køge Kommune bevilger ophold på Krisecenter for kvinder og børn efter Serviceloven § 109. Du kan læse mere om loven på retsinformation.dk.

Har du læst kvalitetsstandarden for generel information?

Før du læser videre, anbefales at du læser Generel information om hjælp og støtte på socialområdet. Her kan du finde en beskrivelse af Køge Kommunes kvalitetsstandarder og deres serviceniveau generelt. Der er generel information om kvalitetsstandarderne og blandt andet om, hvordan du søger, hvordan ansøgningen bliver behandlet og hvordan du klager over en afgørelse.

Til nogle af kvalitetstandarder vil der være andre procedure og det er derfor vigtigt at du også forholder dig til den enkelte kvalitetsstandard.

Kan du modtage indsatsen?

Du kan visiteres til indsatsen, hvis du er kvinde, har lovligt ophold i Danmark og har været udsat for fysisk eller psykisk vold eller trusler herom eller befinder dig i tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold og i den forbindelse har behov for et midlertidigt botilbud med beskyttelse. Du har mulighed for at medbringe dine børn under opholdet.

Du og dine børn kan opholde jer anonymt på Hegnetslund, og du behøver ikke at opgive navn og CPR-nummer. Du skal dog oplyse og kunne dokumentere, hvilken kommune, du senest har haft bopæl i.

Det en forudsætning for opholdet, at du kan tage vare på dig selv og dine børn. Såfremt du modtager støtte i eget hjem til dig selv eller dine børn, vil krisecenteret etablere et samarbejde med den kommune, som har bevilliget støtten og vurdere, om støtten skal fortsætte under opholdet på krisecenteret.

Herudover forventes det, at du under opholdet er indstillet på at tage ansvar for dig selv og dine børn og udvikle dig samt udnytte dine potentialer i det omfang, det er muligt. Under opholdet på Hegnetslund Krisecenter forpligter du dig til at arbejde med de mål, som du sætter for opholdet i samarbejde med personalet i den udarbejdede indsatsplan, som retter sig mod et liv uden vold efter opholdet på krisecenteret.

Du kan ikke få ophold på Hegnetslund, hvis du har væsentlig belastende psykisk sygdom og/eller misbrug. I så fald kan du få hjælp til et ophold på et andet krisecenter.

Det er ikke et krav for ophold på Hegnetslund, at du er bosiddende i Køge Kommune.

Hvad er formålet med indsatsen?

At forebygge yderligere vold mod dig og dine eventuelle medfølgende børn via en specialiseret og helhedsorienteret indsats, hvis du som kvinde har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold.

Hvad omfatter indsatsen?

Indsatsen omfatter et midlertidigt ophold på Køge Kommunes døgnbemandede akutinstitution Hegnetslund Krisecenter for kvinder og børn (herefter Hegnetslund).

Under opholdet omfatter indsatsen tilbud om:

 • sikkerhed og tryghed
 • krisehjælp
 • støtte og omsorg
 • specialiseret og helhedsorienteret rådgivning og vejledning i, hvordan du kan forebygge yderligere vold mod dig og dine eventuelle medbragte børn
 • tolkebistand

Herunder tilbyder Hegnetslund:

 • støtte til at etablere samarbejde med den koordinerende rådgiver fra din bopælskommune (den kommune du boede i forud for dit ophold på krisecenter), herunder støtte til at iværksætte psykologbehandling til dig og dine evt. medbragte børn
 • støtte til at etablere en så tryg og almindelig hverdag som muligt under opholdet - herunder opretholdelse af job, netværk, uddannelse, fritidsaktiviteter samt skole- og dagtilbud til evt. medbragte børn
 • at etablere aftale om bisidder til møder i samarbejde med Offerrådgivningen
 • støtte til anmeldelse af vold og støtte til at etablere kontakt til myndigheder generelt
 • tilbud om deltagelse i netværksarrangementer i krisecentret
 • at være behjælpelig med kontakt til bopælskommunen ved behov for iværksættelse af individuel støtte i udslusningsfasen fra Hegnetslund.

Du skal være opmærksom på, at midlertidige ophold på krisecentre også kan finde sted i andre kommuner. I så fald vil indsatsen omfatte de lokale tilbud.

Mål, værdier og normer i forbindelse med et ophold

Den overordnede målsætning for opholdet på Hegnetslund er at hjælpe dig med at bearbejde de følgevirkninger, som volden har haft for dig og dine eventuelle medbragte børn samt at motivere og støtte dig i at mestre og tage ansvar for at skabe et selvstændigt liv uden vold udenfor Hegnetslund.

Herunder er målsætningen, at du får:

 • mod og kræfter til at ændre dit fremtidige liv og dine handlemuligheder med eller uden den voldelige ægtefælle eller samlever
 • indsigt i og forståelse for den vold, du har været udsat for, samt hvordan den påvirker dig og dine børn. Du får støtte til at bryde med volden, hvis du ikke allerede har gjort det
 • støtte til at du og /eller dine børn opstarter psykologforløb
 • en mulighedsorienteret indsats - et nyt perspektiv eller syn på dit liv.

Udgangspunktet for indsatserne på Hegnetslund er blandt andet:

 • respekt
 • omsorg
 • inddragelse
 • fællesskab
 • dialog
 • fordomsfrihed
 • udvikling
 • selvbestemmelse
 • personligt ansvar
 • tryghed

Hegnetslund har i den forbindelse et særligt pædagogisk fokus på at understøtte din rolle som mor i relation til dine medfølgende børn, i det omfang det skønnes nødvendigt.

Hvordan starter og afslutter indsatsen?

Hvis du ønsker et midlertidigt ophold på Hegnetslund, skal du henvende dig personligt eller telefonisk til krisecenteret.

Din henvendelse kan ske døgnet rundt alle årets dage.

Hvis der er plads på Hegnetslund, kan dit ophold begynde med det samme.

Når du flytter ind på Hegnetslund, vil du i samarbejde med personalet udarbejde en plan for dit ophold. Planen vil blive udarbejdet med udgangspunkt i en konkret og individuel vurdering af dine behov og ønsker i forhold til at etablere et selvstændigt liv uden vold udenfor Hegnetslund.

Sådan behandles din ansøgning

Det er lederen på Hegnetslund, som træffer afgørelse om, hvorvidt du er omfattet af målgruppen og dermed har ret til et ophold på krisecenteret.

Hvis der træffes afgørelse om, at du ikke er omfattet af målgruppen for et krisecenterophold på Hegnetslund, har du mulighed for at klage over afgørelsen – se afsnit om klagevejledning nederst i kvalitetsstandarden.

Hvis du får tilbudt et ophold på Hegnetslund, vil der, inden for 3 dage fra du har taget ophold, blive sendt en orientering til din bopælskommune, Orienteringen vil indeholde dit og dine eventuelle medbragte børns navne samt CPR-numre samt begrundelsen for, at du har taget ophold.

Hvis du ønsker at opholde dig anonymt på krisecenteret, vil dit og dine eventuelle medbragte børns navne og CPR-numre ikke fremgå af orienteringen til din bopælskommune.

Hvor længe kan du få indsatsen?

Opholdet på Hegnetslund er midlertidigt og frivilligt. Det er lederen af krisecenteret, som vurderer, hvornår formålet med opholdet er nået, og dermed hvornår du ikke længere har ret til ophold på krisecenteret. Da opholdet er frivilligt, kan du til enhver tid selv beslutte at afbryde dit ophold.

Vurderes det efter indskrivning på Hegnetslund, at du alligevel ikke tilhører målgruppen, har krisecenterets leder ret til at kræve fraflytning fra centret.

Hvor mange pladser er der på Hegnetslund Krisecenter for kvinder og børn?

Hegnetslund har plads til 9 kvinder med eventuelle medfølgende børn.

Hver kvinde/familie har eget værelse med bad og toilet. Der er sengelinned og håndklæder på værelserne. Værelserne er møbleret med senge, skabe, borde og stole. Der er tv og trådløst netværk.

Fællesfaciliteter

Der er indrettet fællesarealer på Hegnetslund, som omfatter:

 • Køkken med spiseplads
 • Stue med tv og internetadgang
 • Vaskerum
 • 1 legerum
 • Gårdhave med bålplads, opbevaringsskur, grillområde og relax-område, samt legeområder.

Fællesarealerne rengøres af personalet på Hegnetslund.

I både de udendørs og indendørs fællesområder iværksættes bl.a. børneaktiviteter som kreative aktiviteter, naturaktiviteter, traditionsprægede aktiviteter – både for børn og voksne.

Frivilligindsats

De frivillige arrangerer forskellige aktiviteter. Nogle er ugentlige som fx kaffe/kage arrangement og svømning, andre er traditionsbaserede som fastelavn, halloween, jule- og påske-arrangementer. Der arrangeres også skovture, zoo-ture, tivoli-ture mv.

Transport

Der er gode transportmuligheder med togforbindelser til København, Fyn og Jylland samt busforbindelser til nærliggende byer.

Lokalområdet

I lokalområdet er der bl.a. mulighed for gåture i naturskønne områder, dyrke fitness, besøge nærvedlæggende legepladser, eller benytte sig af krisecenterets tilbud om svømning i varmtvandsbassin, gå-gruppe, forskellige frivilligaktiviteter og børnetilbud.

Sikkerhed

Krisecentret er døgnbemandet og sikret via videoovervågning og øvrige sikkerhedsforanstaltninger som et led i arbejdet med at yde sikkerhed og beskyttelse til indskrevne kvinder og børn.

Personalepolitik

Hegnetslund skal udover at overholde de gældende love, overenskomster og aftaler fungere indenfor rammerne af Køge Kommunes gældende regler og politikker.

Krisecentret har 13 personer ansat i en normering, der svarer til 10.3 årsværk. Personalegruppen er bredt sammensat af leder, kontaktpersoner, socialrådgivere, husvagter, kontorassistent og pedel.

Desuden er der et antal frivillige, som er organiseret via Hegnetslund ved en medarbejder, som fungerer som tovholder herfor.

Medarbejdernes faglige og personlige kompetencer vedligeholdes og udvikles bl.a. gennem supervision, kurser, seminarer og temadage.

Brugerindflydelse

Hegnetslund afholder husmøder hver 14. dag.

Som beboer på krisecentret forventes du så vidt muligt at:

 • deltage i tilrettelæggelsen af dagligdagen og nye tiltag  
 • tage medansvar for at finde løsningsforslag, der understøtter hverdagen på krisecenteret.
 • indgå i dialog med personalet om ønsker og behov i forbindelse med opholdet på krisecentret.
 • afhængig af dine ressourcer - deltage i at udvikle nye tiltag som forbedrer ophold og rammer for dig og dine medbeboere.

Tilsyn

Efter § 16 i Retssikkerhedsloven har kommunerne pligt til at føre tilsyn med løsningen af de kommunale opgaver. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, som opgaverne løses på.

Hvis der bor borgere fra Køge Kommune på Hegnetslund, fører kommunen personrettet tilsyn efter servicelovens § 148 i forhold til den enkelte borgers ordning, og om borgeren får den fornødne hjælp.

Socialtilsynet fører driftsorienteret tilsyn med Hegnetslund. Tilsynsrapporterne kan ses på Tilbudsportalen.dk.

Der er særskilte tilsyn vedrørende børn og unge under 18 år, som opholder sig på krisecenter.

Er der egenbetaling?

Køge Kommune fastsætter årligt i henhold til Serviceloven en døgntakst for ophold på Hegnetslund, som betales af din bopælskommune. Taksten er for 2022 fastsat til 2.839 kr. pr. døgn. Taksten dækker udgifter til den modtagne hjælp, omsorg og støtte.

Du skal selv betale for kost og logi efter reglerne i serviceloven. Det er din bopælskommune, der fastsætter størrelsen af din egenbetaling, afhængigt af din indtægt.

Fremtidig indsats på Hegnetslund

Der er følgende mål for den fremtidige indsats på Hegnetslund:

 • At understøtte et sundt liv med beskæftigelse
 • At skabe fleksible og relevante tilbud til kvinderne, med fokus på empowerment i samtaler og det fælles miljø
 • At tilbyde indskrevne børn samtaler og -aktiviteter
 • At undersøge kvindernes oplevede tilfredshed med og effekt af opholdet på krisecentret
 • At formidle viden om vold og voldens konsekvenser, samt viden om krisecentrets rammer og tilbud til interne og eksterne samarbejdspartnere
 • At arbejde med fælles faglig udvikling
 • At udvikle det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Hvis du ønsker at klage

Ønsker du at klage over en afgørelse på Hegnetslund, skal du klage til lederen af krisecenteret. Det kan du gøre både skriftligt og mundtligt. I den forbindelse skal du oplyse, hvorfor du er uenig i afgørelsen. 
Kontaktoplysningerne til krisecenteret finder du nedenfor. 

Klagefristen er 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. 

Ved klager revurderer lederen afgørelsen. Hvis lederen giver medhold i klagen, ændrer denne afgørelsen. Hvis lederen fastholder afgørelsen, videresendes din klage til Ankestyrelsen. 

Du kan ikke klage over afgørelse om bortvisning/udskrivning, hvis dette sker på baggrund af manglende overholdelse af stedets ordensregler. Herudover kan du ikke klage over Køge Kommunes generelle serviceniveau og betalingstakster på området. 

Kontaktoplysninger

Hegnetslund Krisecenter for kvinder og børn kan kontaktes på telefon 56 67 28 28 / krisecenteret@koege.dk

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje