Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Hjælp og støtte Kvalitetsstandarder og tilsyn Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug § 101

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug § 101

Godkendt på Socialudvalgets møde den 17. april 2023

Har du læst kvalitetsstandarden for generel information?

Før du læser videre, anbefaler vi, at du læser Generel information om hjælp og støtte på socialområdet. Her kan du finde en beskrivelse af Køge Kommunes kvalitetsstandarder og deres serviceniveau generelt. Der er generel information om kvalitetsstandarderne og blandt andet om, hvordan du søger, hvordan ansøgningen bliver behandlet og hvordan du klager over en afgørelse.

Til nogle kvalitetstandarder vil der være andre procedurer og det er derfor vigtigt, at du også forholder dig til den enkelte kvalitetsstandard.

Lovgrundlag

Køge Kommune bevilliger indsatsen efter Serviceloven § 101. Du kan læse mere om loven på retsinformation.dk - Serviceloven

Kan du modtage indsatsen?

Du kan modtage indsatsen, hvis du er fyldt 18 år og har et vedvarende og skadeligt forbrug af euforiserende stoffer. Om et forbrug er skadeligt, vurderes i forhold til din psykiske og fysiske tilstand samt sociale relationer.

Tilbud om social behandling for stofmisbrug afstemmes efter din konkrete situation. Køge Kommune har således fokus på at have tilbud med særlig hensyntagen til følgende målgrupper:

 • Unge personer med et stofmisbrug (under 18 år)
 • Yngre personer med et stofmisbrug (18-24 år)
 • Personer med et stofmisbrug over 24 år
 • Gravide med et stofmisbrug
 • Personer med et stofmisbrug med børn
 • Personer med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug
 • Personer med psykisk og/eller fysisk funktionsnedsættelse og stofmisbrug

For at komme i betragtning til døgnbehandling for stofmisbrug, skal det først være undersøgt om dit behandlingsbehov kan tilgodeses ved ambulant behandling eller dagbehandling. Denne afklaring foregår som en del af den indledende ambulante behandling.

Generelt gælder det, at du skal være motiveret for at deltage i social behandling for stofmisbrug.

Social behandling for stofmisbrug kan i særlige tilfælde omfatte, at du afsoner en frihedsstraf, jævnfør straffuldbyrdelsesloven § 78.

Opmærksomhed på hjemmeboende børn under 18 år

Der er en opmærksomhed på hjemmeboende børn, da der i disse tilfælde er skærpet underretningspligt. Et tværgående samarbejde sikrer en tidlig opsporing af familier med misbrugsproblematikker, og der samarbejdes med Børne- og Familieafdelingen i sager, hvor det er relevant.

Hvad er formålet med indsatsen?

Indsatsen skal sikre, at du ud fra en helhedsbetragtning får relevante behandlingstilbud efter serviceloven, hvis du er stofmisbruger eller har afhængighedsproblemer.

Indsatsen skal hjælpe dig til at:

 • bringe dit stofmisbrug til ophør, eller
 • reducere eller stabilisere dit misbrug, og/eller
 • øge din livskvalitet ved at begrænse skaderne og virkningerne af dit misbrug.

Køge Kommunes udgangspunkt er, at indsatsen skal være:

 • helhedsorienteret
 • respektfuldt og med fokus på din selvbestemmelse og trivsel
 • mindst muligt indgribende for dig og dine pårørende
 • relevant i forhold til din aktuelle situation
 • inddragende i forhold til dine pårørende
 • så vidt muligt i dit nærmiljø.

Hvad omfatter indsatsen?

Indsatsen omfatter et individuelt og helhedsorienteret behandlingsforløb med en behandlingsplan, som du selv er med til at tilrettelægge ud fra dine konkrete behov og ønsker.

Efter § 101 i serviceloven kan behandlingsforløbet for eksempel bestå i:

 • Afdækning af dit forbrug af rusmidler, herunder både stoffer og alkohol
 • Afklaring af dit behandlingsbehov og kortlægning af dine fysiske, psykiske og sociale ressourcer og problemstilling
 • 2-3 anonyme samtaler, før du træffer din beslutning om indskrivning
 • Rådgivning og vejledning om tilbud om behandling, forebyggelse, aktiviteter og samvær
 • Psykologisk udredning som grundlag for planlægningen af din behandling
 • Dagbehandling, hvis du er 18-30 år (efter konkret bevilling)
 • Ambulant psykologbehandling.
 • Terapeutiske samtaler og korte individuelle forløb eller gruppeforløb
 • Krisesamtaler med dine pårørende.
 • Afgiftning (ambulant eller i døgnregi)
 • Akupunktur (NADA øreakupunktur)
 • Indstilling til dag- eller døgnbehandlingstilbud i eller udenfor Region Sjælland
 • Gruppeaktiviteter- og behandling
 • Tilbud om mulighed for tilbageholdelse af gravide med misbrug

Du kan læse mere om vores tilbud hos Køge Rådgivnings- og behandlingscenter på koegeraadgivningsogbehandlingscenter.dk. Du skal være opmærksom på, at Køge Kommune også tilbyder anonym behandling for stofmisbrug efter servicelovens §101a.

Hvad omfatter indsatsen ikke?

Social behandling for stofmisbrug omfatter ikke:

 • Nedtrapningsplaner, hvis du er afhængig af lægeordineret medicin.
 • Lægelig behandling for stofmisbrug efter § 142 i sundhedsloven.

Hvordan er indsatsen organiseret?

Ambulant behandling og dagbehandling efter serviceloven varetages af Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter, som er drevet af Køge Kommune.

Herudover kan Køge Rådgivnings og behandlingscenter på baggrund af dit behov og din behandlingsplan give dig tilbud om døgn- og dagbehandling i privat regi.

Sådan søger du

Du søger om indsatsen ved henvendelse til Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter. Du finder information om visitationsprocessen på koegeraadgivningsogbehandlingscenter.dk.

Kontaktoplysninger finder du nedenfor.

Det er også muligt for dine pårørende, din læge og sygehuset at kontakte Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter på dine vegne. Det forudsætter dog, at du har givet samtykke til dette.

Sådan behandles din ansøgning

Efter din henvendelse til Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter starter du i et afklarende forløb. Du kan også få tilbudt op til 3 anonyme samtaler, hvorefter der tages stilling til din videre behandling.

Dette sker i samarbejde med dig og koordineres med andre relevante myndigheder og instanser som Center for Alkohol- og Stofbehandling i Roskilde, behandlingspsykiatrien og Kriminalforsorgen, hvis du giver dit samtykke til dette.

Det er Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter, der træffer afgørelse om eventuelt tilbud om døgnbehandling.

Behandlingsgaranti

Du har et retskrav på, at din stofmisbrugsbehandling iværksættes senest 14 dage efter, at du har anmodet om behandling hos Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter med ønske om stofmisbrugsbehandling.  

Hvor længe kan du få indsatsen?

Indsatsens varighed fastsættes individuelt.

Iværksættelse og afmelding af indsatsen
Du har et retskrav på, at din stofmisbrugsbehandling iværksættes senest 14 dage efter din behandlingsanmodning til Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter.

Afmelding sker ved henvendelse til Køge- Rådgivningens og Behandlingscenter.

Hvem leverer indsatsen?

Indsatsen leveres som udgangspunkt af Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter.

Du kan dog frit vælge at modtage din stofmisbrugsbehandling i et andet offentligt eller privat godkendt behandlingstilbud af tilsvarende karakter. Dette gælder dog ikke ved anonym ambulant behandling.

Opfølgning på indsatsen

Når dit behandlingsforløb er iværksat, afholdes der regelmæssigt statusmøder mellem Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter, Center for Alkohol- og Stofbehandling i Roskilde og øvrige involverede instanser. Her vurderes det, om mål og delmål i din behandlingsplan er opfyldt og/eller, om der er behov for justeringer i behandlingsplanen.

Herudover gennemføres der opfølgninger på dit behandlingsforløb 1 måned og 6 måneder efter, at det er afsluttet. Det vil sige, når du er registeret som ”færdigbehandlet”, udskrevet til ”andet tilbud”, udskrevet til ”hospital”, udskrevet med ”anden årsag” til afsluttet behandling eller er udeblevet.   

Brugerinddragelse

Når du har anmodet om stofmisbrugsbehandling i Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter kan du selv være med til at tilrettelægge dit behandlingsforløb.

Herudover vil din inddragelse som bruger være tilpasset dit behov og dine ressourcer.

Du skal dog være opmærksom på, at det tilstræbes, at du så vidt muligt:

 • Tager medansvar for din situation, behandling og handlinger.
 • Deltager i planlægningen og gennemførelsen af de forskellige aktiviteter i værestedet ”Ved Kajen”

Er der egenbetaling?

Indsatsen er gratis, men i forbindelse med døgnbehandling skal du som udgangspunkt selv betale for kost og logi. Taksterne fastsættes af de enkelte behandlingssteder. Hvis du modtager sociale ydelser, fastsættes opholdsbetalingen af Socialafdelingen. Ved døgnbehandling påregnes selvbetaling for kost og logi medmindre du har en boligudgift.

Brug af gavekort i indsatsen

Jf. § 101 i serviceloven anvendes i nogle tilfælde gavekort.

Måltal i stofmisbrugsbehandlingen

Efter serviceloven er Køge Kommune forpligtet til at fastlægge og synliggøre måltal for behandlingsindsatserne for de forskellige grupper af stofmisbrugere.

Måltallene bruges samtidig til monitorering, styring og udvikling af behandlingsområdet.

Her kan du se måltallene for stofmisbrugsbehandlingen i Køge Kommune:

 • Antal stofmisbrugere, der, efter afsluttet behandling, er stoffri er mindst 20 pr. år
 • Antal stofmisbrugere, der, efter afsluttet behandling, har reduceret eller stabiliseret deres misbrug er mindst 20 pr. år
 • Antal stofmisbrugere, der oplever tilbagefald efter afsluttet behandling, og som vender tilbage til stofmisbrugsbehandling indenfor 12 måneder er mindst 7 pr. år

Fremtidig indsats på stofmisbrugsområdet

Målet for den fremtidige indsats for social behandling for stofmisbrug er løbende at udvikle Køge Kommunes tilbud til dig, der er afhængig af stoffer, så de er tilpasset dine behov, og derigennem øge livskvaliteten for dig. Derfor inddrages, hvis du har afhængighed eller tidligere har haft afhængighed, i udviklingen på området.

Hvis du ønsker at klage

Ønsker du at klage over din afgørelse vedrørende social behandling for stofmisbrug, skal du klage til Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter. Det kan du gøre både skriftligt og mundtligt. I den forbindelse skal du oplyse, hvorfor du er uenig i afgørelsen. 

Kontaktoplysningerne til Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter finder du nedenfor.

Klagefristen er 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. 

Ved klager revurderer Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter afgørelsen. Hvis du får medhold i klagen, ændres afgørelsen. Hvis afgørelsen fastholdes, videresendes din klage til Ankestyrelsen.

Du kan ikke klage over Køge Kommunes generelle serviceniveau og betalingstakster på området. 

Hvis du ønsker at klage over selve behandlingen, bedes du ligeledes henvende dig til Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter. 

Socialministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i fællesskab udsendt en ”Klagevejledning for stofmisbrugere i behandling – fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling”. Klagevejledningen er tilgængelig for alle. Ved afgørelser orienteres brugerne skriftligt om de relevante klageregler.

Kontaktoplysninger

Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter er beliggende på Boholtevej 85B, 4600 Køge, og kan kontaktes på telefon 56 66 11 22. For at få afklaret om du kan tilbydes anonym misbrugsbrugsbehandling skal du kontakte telefon 24 63 69 03.

Læs mere på Køge Rådgivnings- og Behandlingscenters hjemmeside: koegeraadgivningsogbehandlingscenter.dk

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje