Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Hjælp og støtte Kvalitetsstandarder og tilsyn Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte § 85

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte § 85

Godkendt af Socialudvalget den 17. april 2023

Har du læst kvalitetsstandarden for generel information?

Før du læser videre, anbefales at du læser Generel information om hjælp og støtte på socialområdet. Her kan du finde en beskrivelse af Køge Kommunes kvalitetsstandarder og deres serviceniveau generelt. Der er generel information om kvalitetsstandarderne og blandt andet om, hvordan du søger, hvordan ansøgningen bliver behandlet og hvordan du klager over en afgørelse.

Til nogle kvalitetstandarder vil der være andre procedurer og det er derfor vigtigt, at du også forholder dig til den enkelte kvalitetsstandard.

Lovgrundlag

Køge Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service § 85. Du kan læse mere om loven på retsinformation.dk - Serviceloven

Kan du modtage indsatsen?

Du kan være i målgruppen for socialpædagogisk støtte, hvis du:

 • Er fyldt 18 år
 • Har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Du skal i den samlede funktionsvurdering efter Voksenudredningsmetoden være vurderet til at have et moderat, svært eller fuldstændigt problem

Hvad er formålet med indsatsen?

Formålet med indsatsen er at fremme dine muligheder for at udvikle dig og selvstændigt klare dig bedst muligt i din daglige tilværelse. Det betyder, at der fokuseres på dine ressourcer og i at støtte dig i at udnytte og at udvikle disse bedst muligt i hverdagen.

Socialpædagogisk støtte gives med henblik på at:

 • Støtte og hjælpe dig til at kunne mestre eget liv i egen bolig ud fra dine ressourcer og vilkår
 • Udvikle og vedligeholde personlige færdigheder, der sikrer dig et liv på egne præmisser
 • Forebygge at problemer og udfordringer forværres
 • Afklare dit fremtidige støttebehov

Køge Kommune yder socialpædagogisk støtte efter en rehabiliterende tilgang. Det betyder, at indsatsen tilrettelægges i et samarbejde med dig, hvor du har et medansvar og medindflydelse og med støtte fra personalet skal udvikle kompetencer til at klare hverdagen og arbejde hen imod en forbedret trivsel og livssituation. Herudover har den socialpædagogiske støtte også fokus på at hjælpe og motivere dig til at benytte samfundets øvrige tilbud.

Hvad omfatter indsatsen?

Socialpædagogisk støtte tager udgangspunkt i deltagelse i et kursusforløb, som et individuelt forløb eller en kombination af disse på baggrund af en faglig vurdering, der tager udgangspunkt i dine ressourcer og behov.

Socialpædagogisk støtte kan derfor gives som: 

 • Deltagelse i et kursusforløb
 • Deltagelse i et kursusforløb kombineret med individuelt forløb
 • Individuelt forløb
 • Helt eller delvist via digitale løsninger

Socialpædagogisk støtte bevilges med et udgangspunkt i, at du kan profitere og lære af at indgå i et eller flere kursusforløb med andre borgere, der står i en lignende situation som dig. Et kursusforløb består typisk af mellem 4-8 deltagere, hvor man mødes omkring et fælles tema, og hvor man får professionel vejledning, hjælp til selvhjælp, træning og sparring på, hvordan man kan udvikle sine kompetencer i forhold til dit individuelle indsatsmål, som fremgår af din bevilling. Ved at indgå i et fællesskab med andre og kunne spejle egne erfaringer med andres, forventes kursusforløbet at bidrage positivt til udvikling af personlige og sociale færdigheder.

Køge Kommune udvikler løbende nye kursusforløb afhængigt af behovet.

Eksempler på aktiviteter i kursusforløb er hjælp til døgnrytme og styr på hverdagen, udviklingen af sociale færdigheder, håndtering af tanker og adfærd m.m.

På baggrund af en konkret individuel vurdering kan indsatsen også ydes som et individuelt forløb. Dette kan fx ske, hvis du ikke profiterer af at indgå i et kursusforløb. Hvis du modtager et individuelt forløb, vil der være skærpet fokus på, at du kan udvikle kompetencer til at overgå til et kursusforløb. Når du er er klar til at indgå i et kursusforløb, vil det individuelle forløb ophøre og du vil modtage indsatsen via kursusforløb fremover. Ud fra en individuel faglig vurdering kan indsatsen også ydes som en kombination af et kursusforløb og et individuelt forløb. Hvis du modtager en kombination af et kursusforløb og et individuelt forløb, vil der være skærpet fokus på, om du kan udvikle kompetencer til alene at modtage støtte i form af et kursusforløb.

Hvor kan jeg modtage indsatsen?

Da indsatsen har som formål at hjælpe dig til at mestre dit eget liv, har indsatsen både fokus på de kompetencer, som du skal have i forhold til at bo i egen bolig og de kompetencer, som du skal have i forhold til at deltage i samfundet i bred forstand. Socialpædagogisk støtte kan derfor foregå forskellige steder fx i kursuslokaler, på et bibliotek, på et værested, i bybilledet, i naturen, i en forening eller i dit hjem. Vi arbejder efter at møde dine behov og tilbyder forskellige tilgange – herunder støtte gennem virtuelle møder, digitale hjælpemidler og lignende metoder, hvor det giver fagligt mening og/eller kan give større fleksibilitet end ved den professionelles fysiske tilstedeværelse.

Omfanget af den socialpædagogiske støtte, som du bevilges, sker på baggrund af en individuel faglig vurdering, og afhænger af dit behov og formålet med indsatsen. Socialpædagogisk støtte kan både bevilges, hvis du har et mindre støttebehov på få timer om måneden og hvis du har et stort støttebehov på mange timer om ugen. For eksempel kan socialpædagogisk støtte også gives som støtte i bofællesskaber, hvis du ikke kan bo i egen bolig, men har behov for ophold i et bofællesskab med tilknyttet støtte.

Hvad omfatter indsatsen ikke?

Socialpædagogisk støtte omfatter ikke:

 • Behov for støtte, råd og vejledning som kan afhjælpes i Køge Kommunes Åben Rådgivning (læs mere her)
 • Ledsagelse til sociale aktiviteter og ferie (dette kan evt. søges via §97 - læs mere her)
 • Transport til læge eller speciallæge, hvor der er bevilliget ledsagelse fra regionen
 • Psykiatrisk behandling, herunder samtaleterapi
 • Praktisk hjælp og personlig pleje, hvor hjælperen skal være til stede under udførelsen

Hvor længe kan du få indsatsen?

Køge Kommune foretager løbende opfølgning, hvor det vurderes om indsatsen fortsat matcher dine behov, skal justeres eller helt ophøre. Som udgangspunkt følges op på din bevilling om socialpædagogisk støtte efter 3, 6 og 12 måneder.

Det forventes, at du er aktivt deltagende i forhold til den hjælp og støtte, du modtager. Du skal således selv kunne deltage og være med i de aktiviteter, du får hjælp og støtte til. Hvis du ikke er aktivt deltagende, kan det være nødvendigt at se, om du har det rette tilbud.

Herudover gælder det, at du, dine pårørende eller leverandøren af indsatsen har pligt til at kontakte Socialafdelingen, hvis der sker væsentlige ændringer i din funktionsevne, ressourcer og behov.

Hvem leverer indsatsen?

Socialpædagogisk støtte leveres som udgangspunkt af Køge Kommunes socialpædagogiske medarbejdere eller i særlige tilfælde af en ekstern leverandør, som Køge Kommune har indgået aftale med.

Er det muligt at skifte indsats?

Du kan ikke vælge en anden leverandør end Køge Kommunes egen leverandør eller den eksterne leverandør som Køge Kommune har indgået aftale med.

Hvordan starter og afslutter indsatsen?

Indsatsen sættes i gang, jf. datoen i din bevilling. Hvis du ønsker at stoppe med socialpædagogisk støtte, kan du henvende dig til leverandøren eller til Socialafdelingen.

Er der egenbetaling?

Der er ikke egenbetaling på socialpædagogisk støtte, men der kan være udgifter for dig til eventuel transport.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje