Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Hjælp og støtte Kvalitetsstandarder og tilsyn Kvalitetsstandard for socialtandpleje § 134a

Kvalitetsstandard for socialtandpleje § 134a

Godkendt af Socialudvalget den 17. april 2023

Lovgrundlag

Køge Kommune bevilger socialtandpleje efter Sundhedsloven § 134a, stk.1. Du kan læse mere om loven på retsinformation.dk.

Har du læst kvalitetsstandarden for generel information?

Før du læser videre, anbefales at du læser Generel information om hjælp og støtte på socialområdet. Her kan du finde en beskrivelse af Køge Kommunes kvalitetsstandarder og deres serviceniveau generelt. Der er generel information om kvalitetsstandarderne og blandt andet om, hvordan du søger, hvordan ansøgningen bliver behandlet og hvordan du klager over en afgørelse.

Til nogle af kvalitetstandarder vil der være andre procedurer og det er derfor vigtigt at du også forholder dig til den enkelte kvalitetsstandard.

Kan du modtage indsatsen?

Du er i målgruppen for socialtandpleje, hvis du har bopæl i Køge Kommune. Derudover kan du også være i målgruppen hvis:

 • Du har særlige sociale problemstillinger i form af gadehjemløse og benytter herberger, varmestuer og væresteder på grund af hjemløshed el. fordi du ikke kan opholde dig i egen bolig
 • Du ikke kan benytte de øvrige tandplejetilbud i praksistandplejen eller omsorgs- og specialtandplejen
 • Du ud fra en tandfaglig vurdering har et konkret behandlingsbehov, som er omfattet af tilbuddet

Hvad er formålet med indsatsen?

Socialtandpleje skal bidrage til, at du får en forbedret tandsundhed med færre symptomer og mulighed for bedre tandsæt med henblik på at øge din livskvalitet og undgå flere udfordringer.

Hvad omfatter indsatsen?

Indsatsen omfatter:

 • Forebyggelse og sundhedsfremme
 • Oplysning og opsøgende arbejde
 • Undersøgelse, diagnostik og behandlingsplan
 • Akut smertelindrende behandling
 • Funktionsopbyggende tandbehandling
 • Funktionsopbyggende behandling
 • Akut smertelindrende tandbehandling gives inden for 1-2 hverdage

Socialtandpleje tager særlig hensyn til dine behov for tilgængelighed, tryghed og fleksibilitet, herunder i forhold til hvor indsatsen kan leveres, og fleksible åbningstider.

Hvad omfatter indsatsen ikke?

Køge Kommune har valgt at yde socialtandpleje i henhold til Sundhedsloven § 134 a, stk. 1, som udgangspunkt bliver der derfor ikke bevilget socialtandpleje efter Sundhedslovens § 134a stk. 2.

Du kan ikke få ydelser, der ligger ud over de aktiviteter, som er fastlagt i Sundhedsstyrelsens vejledning om socialtandpleje.

Sådan behandles din ansøgning

Din ansøgning behandles af et tværfagligt team med repræsentanter med misbrugsfaglig baggrund, socialfaglig baggrund og myndighedskompetencer.

En ansøgning behandles indenfor tre hverdage. Socialafdelingen vurderer din ansøgning, i forhold til om du er i målgruppe for socialtandpleje.

Hvis du er det, vil der blive lavet en aftale med en leverandør af socialtandpleje, om, at der laves en tandplejefaglig undersøgelse af dine tandproblemer. Den tandplejefaglige medarbejder vurderer dit tandbehandlingsbehov, og vurderer om det kan varetages indenfor socialtandplejen.

Hvis det kan det, laves der en aftale med dig, om hvordan behandlingen kan gennemføres.

Hvis du visiteres til socialtandpleje, modtager du ikke en skriftlig afgørelse. Hvis du modtager afslag på din ansøgning, vil dette ske mundtligt. Du vil i så fald blive spurgt, om du ønsker et skriftligt afslag og klagevejledning.

Hvor længe kan du få indsatsen?

Socialtandpleje gives indtil den konkrete tandplejefaglige udfordring er løst.

Hvem leverer indsatsen?

Indsatsen leveres af tandplejefagligt personale, som Køge Kommune har indgået aftale med.

Er det muligt at skifte indsats?

Der er frit valg af leverandør, men det forudsætter, at Køge Kommune godkender og indgår en samarbejdsaftale med leverandøren.

Hvordan starter og afslutter indsatsen?

Når der er tale om akut smertelindring kan hjælpen iværksættes indenfor 1-2 hverdage.

Øvrig behandling iværksættes i samarbejde mellem dig, leverandøren af social tandpleje, og eventuel andre relevante samarbejdspartnere (f.eks. opsøgende medarbejder, Køge Rådgivnings- og Misbrugscenter m.fl.).

Behandling der ikke omfatter akut smertelindring, iværksættes indenfor 14 dage.

Er det muligt at benytte tolk?

Hvis du ikke taler dansk, vurderer Køge Kommune, om en tolk er nødvendig.

Hvilke krav stilles der til medarbejderne?

Du kan forvente, at medarbejderne er uddannede tandlæger og kliniske tandteknikere.

Er der egenbetaling?

Socialtandpleje er vederlagsfri, hvilket vil sige, at der ikke er egenbetaling for de ydelser, der hører under socialtandpleje.

Hvis du ønsker at klage

Du har mulighed for at klage over den sundhedsfaglige behandling, der er udført. Klagen skal sendes til Styrelsen for Patientklager, der vurderer, om der kan gives kritik af den sundhedsfaglige behandling.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29 18 93 74
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje