Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Hjælp og støtte Pleje og hjælp i hverdagen Håndbog om kontanttilskud til ansættelse af hjælpere

Håndbog om kontanttilskud til ansættelse af hjælpere

Jf. Lov om social service § 95

1. Kontant tilskud

Denne håndbog er udarbejdet med henblik på, at det skal være tilgængeligt og let forståeligt at orientere sig om retningslinjer og praksis i Køge Kommune, når du har fået bevilget, eller ønsker at søge kontant tilskud til ansættelse af hjælpere i henhold til Lov om social service § 95 (herefter kontant tilskud).

Hvis du ønsker råd og vejledning vedrørende ansøgning, bevilling eller afslag, er du velkommen til at kontakte Ældre- og Sundhedsafdelingen i Køge Kommune på tlf. 56 67 26 26.

Køge Kommune har en politisk vedtaget kvalitetsstandard for kontant tilskud, som er tilgængelig på Køge Kommunes hjemmeside: Kvalitetsstandard for kontant tilskud til ansættelse af hjælpere § 95 (koege.dk)

Kontant tilskud er en ordning for borgere med behov for mere end 20 timers personlig og praktisk hjælp om ugen, eller hvor kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed på anden vis.

For at blive bevilget kontant tilskud skal du, eller i særlige tilfælde din pårørende, vurderes egnet til at være arbejdsleder. Herudover skal man enten selv være arbejdsgiver eller uddelegere arbejdsgiveropgaven.

I denne håndbog kan du læse om kontant tilskudsordning, og har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os:

Ældre- og Sundhedsafdelingen
Velfærdsforvaltningen
Torvet 1
4600 Køge
Tlf. 56 67 26 26

1.1 Målgruppe

Overordnet er målgruppen borgere over 18 år med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for personlig og praktisk hjælp i hjemmet i mere end 20 timer ugentligt, eller hvor det vurderes, at behovet for personlig og praktisk hjælp ikke kan dækkes på anden vis. 
Det kan for eksempel være behov for en særlig fleksibilitet i familiens liv, et spredt plejebehov som ikke kan imødekommes på anden vis, eller behov for natlig overvågning, hvor nærtstående har helt eller delvist udfører personlig og praktiske opgaver.  
Det er desuden en forudsætning, at du kan fungere som arbejdsleder og arbejdsgiver.

Målgruppen for en kontant tilskudsordning er yderligere beskrevet i Køge Kommunes kvalitetsstandard på området.

1.2 Når du søger kontant tilskudsordning

Når du søger om kontant tilskud vil du få besøg af en medarbejder fra Ældre- og Sundhedsafdelingen og eventuelt medarbejder fra Socialafdelingen. Formålet med besøget er at få belyst din sag tilstrækkeligt ud fra konkrete og objektive oplysninger.

Forinden besøget får du tilsendt et skema til udfyldelse, hvori du beskriver udførelsen af personlige og praktiske opgaver, samt tidsforbruget herved. Samtalen ved besøget vil tage afsæt i oplysningerne fra dette skema. 

Ved besøget i dit hjem udarbejdes en helhedsvurdering på baggrund af dine oplysninger om din hverdag, herved dine ressourcer og begrænsninger. I forhold til praktisk hjælp er det afgørende, at kommunen får indblik i husstandens samlede ressourcer og derved kan vurdere din andel af den samlede mængde praktiske opgaver. 

I samarbejde med hjælpemiddelterapeuterne i Køge Kommune vurderes mulighederne for brug af hjælpemidler for derved at gøre dig mere selvhjulpen, og eventuelt erstatte behovet for hjælp til en given opgave. 

Køge Kommunes afdelinger samarbejder på tværs af organisationen, og deler viden for at sikre den rette hjælp og støtte til dig. 

Med dit samtykke, indhentes der eventuelt dokumenter fra din praktiserende læge eller speciallæge. 

Som udgangspunkt iværksættes observation i dit hjem i to sammenhængende døgn. Observationen har til formål at få synliggjort og konkretiseret dit behov for hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp. Observationen varetages af eksternt firma. 

På baggrund af data indsamlet i samarbejde med dig, udarbejdes der en oversigt over dit behov for hjælp døgnet igennem.

1.3 Udmåling af dit tilskud

Udmåling af personlig og praktiske opgaver tager afsæt i de indhentede oplysninger om dit behov for hjælp samt en faglig vurdering heraf.
Udmålingen indeholder en oversigt over tilskud til de hjælpeopgaver, og dermed det konkrete timerantal, hvor du har behov for hjælp fordelt over døgnets 24 timer.

Du skal være opmærksom på, at der udmåles hjælp fordelt i mindre tidslommer fordelt døgnet igennem ud fra dit behov. Du kan sammenligne det med, hvis hjemmeplejen skulle hjælpe dig med morgenplejen, og senere på formiddagen kom igen for at hjælpe dig med frokost osv. Der udmåles som udgangspunkt ikke til mange sammenhængende timer.

Du skal være opmærksom på det forhold, at kommunen ikke udmåler hjælp til alle de timer, hvor du opholder dig i hjemmet, ikke er det samme som at kommunen vurderer, at du er i stand til at være alene hjemme. Det betyder blot, at du ikke har et konkret behov for hjælp, der strækker sig over alle døgnets 24 timer. Kommunen udmåler tid til det konkrete hjælpe- og støttebehov, som du har.

Har du behov for anden hjælp imellem disse besøg, såsom socialpædagogisk støtte, skal det vurderes ved medarbejder i Socialafdelingen.

Bliver det vurderet, at du kan få opfyldt dit behov for hjælp ved brug af et hjælpemiddel, udmåles der ikke hjælp til den konkrete opgave.

Går du til træning vil dit kontante tilskud være udmålt til de personlige og praktiske opgaver, som du måtte have før og efter træning. Har du behov for personlig og/eller praktisk hjælp undervejs i træningen varetages det af terapeuten, som træner dig.

Kørsel til og fra fx træning, familiebesøg mv. indgå ikke i dit kontante tilskud, ej heller den tid din hjælper evt. befinder sig i bilen. Du skal være opmærksom på, at dine hjælpere ikke er ansat til at køre din bil, da de ikke fungerer som ledsagere. Dine nærtstående må gerne køre dig, men der udmåles ikke tid hertil. Der henstilles til, at du benytter handicapkørsel.

I udmålingen af tilskuddet er der afsat tid til medarbejderudviklingssamtaler, personalemøder, ferie samt eventuelle udgifter, som er afledt af at have hjælpere i hjemmet.

Du modtager altid en bevilling ved opstart eller ændring i din kontant tilskudsordning.

Udmåling af tilskuddet til timerne vil være med udgangspunkt i faste ugentlige timer, evt. i kombination med puljetimer og/eller rådighedstimer. 

1.3.1 Kontant tilskud udenfor hjemmet

Kontant tilskud til personlig pleje og praktisk hjælp kan også bevilges udenfor hjemmet, eksempelvis ved familiebesøg. Du kan herved benytte puljetimer, hvis der ekstraordinært er brug for mere tid end du i forvejen er bevilliget. Alternativt bestilles hjemmepleje i den kommune, som du opholder dig i. Dette gøres ved at kontakte Ældre- og Sundhedsafdelingen i Køge Kommune. 
Du skal hertil være opmærksom på, at der i kontant tilskud ikke udmåles tid til ledsagelse og transport.

Kontant tilskud må ikke tages med ud af Danmark, ej heller selvom det drejer sig om kortere ophold, som eksempelvis en uges ferie.

1.3.2 Puljetimer

Puljetimer betyder, at der kan fastsættes formålsbestemte puljetimer til dækning af dine behov for ekstra timer i forbindelse med fx weekendophold, familiebesøg med mere i Danmark, hvor opholdet kræver ekstra pleje til dig og dermed ekstra timer til hjælperne. Forbruget af disse puljetimer skal fremgå af det årlige regnskab.

1.3.3 Rådighedstimer

Der er samtidig mulighed for, i helt særlige tilfælde, at udmåle tilskud til dækning af rådighedstimer. Ved rådighedstimer forstås timer, hvor hjælperen er til stede, men hvor hjælperen kun helt undtagelsesvis udfører hjælp for dig.  Det kan eksempelvis være i forbindelse med delt tjeneste eller ved et mere spredt hjælpebehov. Væsentligt er, at rådighedstimerne kun bevilges i tilknytning til personlig og praktisk hjælp, hvor det ikke er muligt at planlægge og strukturere hjælpen. Rådighedstimer kan ikke bevilliges til overvågning, hvor hjælpen alene har til formål at hjælperen skal holde øje med dig og reagere på eventuelle hjælpebehov. 

Det skal herved bemærkes, at der ved kontant tilskud jf. serviceloven § 95 stk. 3 er forventning om, at nærtstående helt eller delvist løser opgaverne. Der udmåles således ikke rådighedstimer mellem de enkeltstående besøg fx til forflytninger. Det forventes, at nærtstående er i hjemmet for at løse opgaven efter behov.

1.3.4 Overvågning

Hvis du modtager kontant tilskud efter § 95 stk. 3, hvor din nærtstående er tilskudsmodtager, er der efter en konkret og individuel vurdering mulighed for at få tilskud til overvågning og støtte om natten. Overvågning og støtte om natten må ikke varetages af nærtstående.

1.3.5 Udmåling af tilskud til borgere der modtager bistands- og plejetillæg

Er du tilkendt førtidspension før 1. januar 2003 og er tilkendt bistands- eller plejetillæg, gælder det, at det ved udmålingen af kontant tilskud vurderes individuelt ift. om og i hvilket omfang bistands- eller plejetillægget skal indgå ved udmålingen af hjælpen således, at en del af hjælpebehovet dækkes af bistands- eller plejetillægget.

Køge Kommune vil i forbindelse med ovenstående tage udgangspunkt i denne model:

Kontant tilskud 24 timer/døgn 100 % reduktion i tillæg modregnes i kontant tilskud
Kontant tilskud 16-23 timer/døgn 75 % reduktion i tillæg modregnes i kontant tilskud
Kontant tilskud 8-15 timer/døgn 50 % reduktion i tillæg modregnes i kontant tilskud
Kontant tilskud under 8 timer/døgn 25 % reduktion i tillæg modregnes i kontant tilskud

1.3.6 Invaliditetsydelse

Du kan modtage invaliditetsydelse og samtidig være berettiget til kontant tilskud. Invaliditetsydelsen indgår ikke i udmåling af kontant tilskud.

1.3.7 Kontant tilskud kombineret med anden hjælp

Kontant tilskud kan kombineres med andre former for hjælp, eksempelvis ledsagerordning jf. serviceloven § 97 til dækning af behovet for aktiviteter udenfor hjemmet; socialpædagogisk bistand jf. serviceloven § 85 mfl. Kontakt Socialafdelingen på tlf. 5667 2628 for yderligere oplysninger herom.

1.3.8 Handeplan § 141

Du tilbydes mulighed for udarbejdelsen af en handleplan jf. servicelovens § 141. Handleplanen har et fremadrettet sigte, og kan være særligt aktuelt, hvis du udover kontant tilskud modtager anden form for kommunal hjælp. Dette for at sikre sammenhæng i den hjælp, som du modtager af Køge kommune indenfor servicelovens område.

1.4 Ændring af dine forhold

Hvis der sker ændringer i dine forhold, skal du give besked til Ældre- og Sundhedsafdelingen, Køge Kommune. Det kan f.eks. være hvis du flytter til anden bolig, dit funktionsniveau ændrer sig og lignende. Herved vil Ældre- og Sundhedsafdelingen sammen med dig vurdere, hvilken betydning det har for din bevilling. 

Du kan til enhver tid tage kontakt til Ældre- og Sundhedsafdelingen, hvis du har behov for en revurdering af dit hjælpebehov.

Hvis du har overdraget dit arbejdsgiveransvar, er det dit ansvar at meddele arbejdsgiver, hvis bevillingen ændres.

1.5 Revurdering af dit hjælpebehov og tilsyn med dit kontant tilskud

Køge Kommune følger op på din kontant tilskudsordning ved behov og mindst en gang årligt. Der kan være behov for en hyppigere opfølgning, for eksempel hvis dine behov ændrer sig. 

Opfølgningen vil afklare, hvorvidt du fortsat er omfattet af målgruppen, der vil blive indhentet viden om dine ressourcer og begrænsninger, samt udarbejdet en beskrivelse af dit behov for hjælp til personlig og praktiske opgaver, afløsning og aflastning. Dette for at sikre, at du får den nødvendige hjælp, samt at du modtager den hjælp, som var hensigten med ordningen. 

For vurdering af din rolle som arbejdsleder og arbejdsgiver, vil der blandt andet blive set på hyppige skift af hjælpere, sygefravær blandt hjælpere, arbejdsplads-vurdering (APV) og om du har gennemført eventuelle MUS-samtaler. 

Derudover vil opfølgningen også have fokus på hvorvidt det udbetalte tilskud balancerer med den fastsatte udmåling. 

1.6 Kombination af kontant tilskud og personlig/praktisk hjælp

Som udgangspunkt vil dit behov for personlig pleje og praktisk hjælp være dækket af kontant tilskud. Du har dog mulighed for at kombinere kontant tilskud med hjemmepleje fra kommunen eller anden privat godkendt hjemmeplejeleverandør. 

Dette kan være aktuelt, hvis du for eksempel har behov for at blive vendt 1-2 gange pr. nat, eller hvis der er behov for ekstra personale til en given opgave. Herved vil hjemmeplejen aflægger besøg hos dig for at udføre hjælpen. 

Ældre- og Sundhedsafdelingen laver de nødvendige aftaler med hjemmeplejen, og justerer dit kontante tilskud.

1.7 Udgifter ved kontant tilskud

Som udgangspunkt skal du ikke have nogle udgifter i forbindelse med, at du er bevilget kontant tilskud. Her tænkes på de udgifter, der er ved at have en hjælper i hjemmet (toiletruller, sæbe, handsker, engangsklude, håndsprit, elektricitet, vand, kontorhold, ekstra el, ekstra vand, ekstra varme på hjælperværelse, porto, diverse).

Til dækning af disse udgifter udbetales hver måned 1,49 kr. pr. bevilget time pr. døgn (2020). Hvis du for eksempel er bevilget 24 timer i døgnet, vil du få udbetalt 1.088 kr. om måneden (1,49x24x365/12=1087,7). Du skal ikke dokumentere disse udgifter. 

Udbetalingen sker via din Nemkonto ved opstart af kontant tilskud.

1.8 Hjælperens opgaver

Det er dine hjælperes opgave at få din hverdag til at fungere under din ledelse. Det gælder både ved personlig pleje og praktiske opgaver, samt afløsning og/eller aflastning, i henhold til gældende kvalitetsstandarder i Køge Kommune.
Dette indbefatter tilbagevendende huslige pligter, der normalt udføres i forbindelse med at holde et hjem fx rengøring, indkøb, tøjvask, oprydning i hjemmet og praktisk hjælp. Hvis du har børn, fx hjælp til at hente og bringe fra eksempelvis børnehave.
Hjælperne skal udføre de opgaver, du er bevilget hjælp til af Ældre- og Sundhedsafdelingen. 

Du skal dog være opmærksom på, at andre opgaver, som ikke er nødvendige huslige opgaver eller gør dig i stand til at klare dig på egen hånd, ikke er omfattet af den hjælp, der ydes som praktiske opgaver i hjemmet efter serviceloven. Dette kan være hjælp til vedligeholdelse af bolig, bilvask, havearbejde inkl. græsslåning, renholdelse af udendørsarealer, udvendig vask af vinduer, snerydning, hundeluftning/pasning af dyr, børnepasning mv.

Hjælpere må dog gerne rydde sne, hvis det er for at gøre det muligt at komme til og fra boligen.

Dine hjælpere må heller ikke varetager opgaver såsom udlevering af medicin, medicindosering, kateter- og stomipleje. Disse opgaver ordineres af en læge, som delegerer til den kommunale sygepleje. Sygeplejeopgaver dækkes ikke ved kontant tilskudsordning. 

Vælger du dine nærtstående til at hjælpe dig med sundhedsydelser såsom medicin mv., får de ikke løn for det. Overdragelse af opgaven til nærtstående foretages af din praktiserende læge.  

Hvis du har behov for udførelse af opgaver, der ligger udover kontant tilskud, kan du kontakte Socialafdelingen i Køge Kommune med henblik på vejledning om muligheden for at søge om tilskud til merudgifter. 

1.9 Aflastning/afløsning

En nærtstående, som varetager personlige og praktiske opgaver for dig har ret til afløsning og/eller aflastning. 

Det betyder, at du for en periode kan tage på et aflastningssted, hvor personalet hjælper dig, eller at den kommunale hjemmepleje hjælper dig i dit eget hjem. Det er kommunen der i samarbejde med dig afgør, om du tilbydes aflastning udenfor hjemmet eller afløsning i hjemmet. 

Den hjælp som du modtager ved aflastning og afløsning vil principielt være samme hjælp, som du ellers ville modtaget i eget hjem ved kontant tilskudsordning. 

Er din nærtstående ansat ved serviceloven § 95 stk. 2 er der ikke krav om aflastning, da de herved er almindeligt ansat i din kontant tilskudsordning. Er din nærtstående derimod tilskudsmodtager ved serviceloven § 95 stk. 3 har vedkommende krav på aflastning eller afløsning, da det herved er en forudsætning at nærtstående deltager i opgaverne omkring borgeren. 

Din bevilligede afløsning og aflastning indgår i udmålingen af de kontaktet tilskud. Timerne, hvor du modtager afløsning eller aflastning, fratrækkes udbetalingen af tilskuddet i sammen omfang, som den hjælp du ville have modtaget uden afløsning og aflastning. 

1.10 Udbetaling af tilskud

Tilskud udbetales månedsvis forud, hvis du selv eller nærtstående modtager tilskuddet, men tilskuddet betales månedsvis bagud, hvis der er indgået aftale med godkendt forening eller privat virksomhed.

Er arbejdsgiveropgaven overdraget til nærtstående, en forening eller privat virksomhed udbetales tilskuddet hertil. Dog udbetales tilskud til dækning af direkte og indirekte omkostninger til dig. 

Dækning af udgifter til løn under sygdom, forsikringer, bidrag til barselsfond, nødvendige kurser, arbejdsmiljølovgivning og lønadministration udbetales efter regning og er derfor ikke medregnet i det samlede tilskud til din kontant tilskudsordning.

1.11 Årligt rengskab og opgørelse af forbrugte timer

Der skal udarbejdes et årsregnskab for din kontant tilskudsordning. Køge Kommune har udarbejdet en skabelon til årsregnskabet, som udleveres ved tildeling af kontant tilskud. Herved sikres, at alle elementer bliver belyst således, at budget og regnskab kan sammenholdes, og synliggøre udmålte og forbrugte timer. 

For alle ordninger er det gældende, at hvis du har brugt færre timer end udmålt, skal tilskuddet som udgangspunkt tilbagebetales til Køge Kommune. Der er mulighed for at dit udbetalte tilskud af ubrugte timer, kan overføres til det efterfølgende år. 

Viser der sig et behov for yderligere timer i din ordning, skal du orientere Ældre- og Sundhedsafdelingen med det sammen. Hvis du har haft et forbrug på flere timer end udmålt og bevilget, skal Ældre- og Sundhedsafdelingen kende årsagen hertil, og vurdere konsekvensen af dette. 

Eventuelt tilskud, som ikke er anvendt til de rette formål jf. bevillingen, skal tilbagebetales til Køge Kommune.

Hvis Køge Kommune står for lønadministration, er Køge Kommune ansvarlig for at udarbejde et årligt regnskab for din kontant tilskudsordning. Regnskabet udarbejdes på baggrund af udmålingen og skal indeholde en opgørelse over udmålte og forbrugte timer samt oversigt over bevilligede udgifter.

Hvis du selv er arbejdsgiver, men privat virksomhed står for lønudbetaling, er du ansvarlig for at udarbejde et årligt regnskab for din kontant tilskudsordning. 

Hvis du har overdraget dit arbejdsgiveransvar, har denne arbejdsgiver ansvarlig for at udarbejde et årligt regnskab for din kontant tilskudsordning. 

Regnskabet skal indsendes til visitationen i Ældre- og Sundhedsafdelingen senest 1. februar hvert år.

1.12 Ophør af kontant tilskud

Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt for Køge Kommune at frakende en kontant tilskudsordning. Det kan for eksempel være, at du ikke længere vurderes at kunne opfylde betingelserne i forhold til at være arbejdsleder. En frakendelse vil ske i tæt samarbejde med dig, og du vil herefter modtage en afgørelse i forhold til den fremadrettede hjælp.

En afgørelse om frakendelse eller nedsættelse af hjælp efter § 95 skal meddeles med et varsel på mindst 14 uger fra du modtager afgørelsen. Hjælpen fortsætter uændret indtil varslingsperiodens udløb, men opsigelsen af hjælperne skal dog være effektueret pr. datoen for varslingsperiodens udløb.

Hvis du klager over frakendelsen eller nedsættelsen af hjælpen, skal effektueringen ske, når der modtages afgørelse fra Ankestyrelsen. Det betyder, at din kontante tilskudsordning ikke kan afvikles indenfor den 14 ugers varslingsperiode. Stadfæster Ankestyrelsen Køge Kommunes afgørelse skal din kontant tilskudsordning ophøre eller nedsættes svarende til afgørelsen.

Hvis du selv har et ønske om, at kontant tilskud skal ophøre, skal du kontakte Ældre- og Sundhedsafdelingen for nærmere aftale.

I forbindelse med ophør af en kontant tilskudsordning skal der udarbejdes en handleplan jf. serviceloven § 141, som beskriver formålet med den fremtidige levering af hjælp til dig. 

1.12.1 Plejebolig

Hvis du planlægger at flytte i plejebolig, skal du gøre Ældre- og Sundhedsafdelingen opmærksom herpå. Din kontant tilskudsordning ophører pr. dato for indflytning i plejebolig. Du har ansvaret for at opsige dine hjælpere, så snart du er bekendt med din flytning. Køge Kommune dækker dog lønudgiften til dine hjælpere i deres opsigelsesperiode. 

1.12.2 Dødsfald

Ved din død bortfalder tilskuddet ved udgangen af den måned, hvor dødsfaldet er sket. Køge Kommune dækker dog eventuelle udgifter til dine hjælpere i minimum en måned efter udgangen af den måned, hvor dødsfaldet er sket.

2. Opgaven som arbejdsleder

For at få bevilliget kontant tilskud, skal du kunne være arbejdsleder. Det betyder at du skal kunne tilrettelægge hjælpen og fungere som dine hjælperes daglige leder. Dette omfatter bl.a. at:

 • varetage arbejdsplanlægning (vagtplaner) sammen med og for dine hjælpere
 • udarbejde jobbeskrivelser og jobopslag / annoncer
 • udvælge hjælpere, herunder varetage ansættelsessamtaler
 • varetage oplæring og daglig instruktion af hjælperne
 • afholde medarbejderudviklingssamtaler og personalemøder
 • medvirke til at arbejdsmiljøet er fuldt forsvarligt

Som arbejdsleder skal du selv sørge for vagtdækning ved eget hjælperteam under sygdom, ferie og andet fravær.

Hvis du har mere end én hjælper ansat, skal du årligt afholde medarbejderudviklingssamtaler med dine hjælpere. Det er en forberedt, struktureret samtale mellem dig og dine hjælpere. Her får I begge mulighed for at træde lidt ud af hverdagen og tale om de nuværende og fremtidige arbejdsopgaver, men også forventninger til arbejdet, hinanden eller andre relevante ting.

Hvis du får bevilget kontant tilskud, er du vurderet egnet til at varetage arbejdslederrollen. Hvis dine behov og ressourcer ændrer sig, skal der foretages en ny vurdering af din arbejdslederevne.

2.1 Kursus i at varetage opgaven som arbejdsleder

Der er mulighed for at få tilbudt kursus i arbejdslederrollen. Dit behov for oplæring vurderes individuelt og der kan stilles krav om, at du gennemgår sådan et oplæringsforløb, inden en ordning om kontant tilskud kan iværksættes. Dette for at sikre, at du er i stand til at bestride rollen som arbejdsleder, og derved sikrer hjælpernes arbejdsmiljø.

2.2 Nærtstående som tilskudsmodtager (SEL § 95, stk. 3)

Hvis der ekstraordinært bevilliges kontant tilskud jf. serviceloven § 95 stk. 3, hvor arbejdslederrollen varetages af nærtstående, skal du være opmærksom på, at den nærtstående arbejdsleder skal være til stede hver gang, der er hjælpere på arbejde og i hovedparten af hjælperens vagt. Dette af hensyn til, at arbejdslederen skal varetage den daglige instruktion af hjælperne. 

Lovgivningen foreskriver, at nærtstående arbejdsleder helt eller delvist selv varetager opgaverne for dig som borger. Ansættes der desuden medarbejdere i ordningen, skal nærtstående arbejdsleder være til stede i hovedparten af hjælperens vagt for bl.a. at varetage den daglige instruktion af hjælperen, tilrettelægge hjælpen i forhold til dine behov og ønsker samt foretage prioritering af dagens opgaver for din hjælper.

Kan den nærtstående arbejdsleder ikke være til stede ved hovedparten af hjælperes vagt, skal der i stedet iværksættes hjælp ved den kommunale hjemmepleje. Det betyder, at hjælperens vagt slutter, når nærtstående arbejdsleder forlader hjemme, og derved overtager den kommunale hjemmeplejen hjælpen til dig, frem til at den nærtstående arbejdsleder er tilbage igen.

Kommunen har pligt til at vurdere, hvorvidt du som borger har mulighed for selvstændig livsudfoldelse, hvis din kontante tilskudsordning varetages af din nærtstående. Kommunen kan vælge, at din hjælp til personlig pleje og praktiske opgaver ydes helt eller delvist ved en af de godkendte leverandører for hjemmepleje.

Du skal ligeledes være opmærksom på, at der er en øvre grænse på 48 timers arbejdsuge for din nærtstående, som varetager de personlige og praktiske opgaver for dig og som samtidig er tilskudsmodtager. Hvis flere af dine nærtstående hjælper dig, og de samtidig er tilskudsmodtagere, gælder grænsen på 48 timer om ugen for de nærtstående tilsammen.

Som udgangspunkt benyttes § 95 stk. 3 ikke i Køge Kommune. Alternativet til § 95 stk. 3 er selvudpeget hjælper jf. serviceloven § 94. Det betyder, at du selv vælger din hjælper, som derved bliver ansat ved hjemmeplejen til varetagelse af de bevilligede opgaverne for dig. Herved stilles der ikke krav til arbejdslederrollen og opgaverne herved, da din selvudpegede hjælper bliver ansat ved teamleder i hjemmeplejen.

3. Opgaven som arbejdsgiver

Du kan selv være arbejdsgiver. Arbejdsgiveropgaven indebærer bl.a.: 

 • Praktiske og juridiske opgaver forbundet med ansættelse og afskedigelse af hjælpere
 • Udarbejde ansættelsesbeviser til hjælperne
 • Udbetale løn 
 • Indberette skat, tegne lovpligtige forsikringer, indbetale til ferie og barselsfond og ATP 
 • Gennemføre nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger
 • Gennemføre arbejdspladsvurdering (APV)
 • Udarbejdelse af årligt regnskab af forbruget af udmålte og forbrugte timer

Du har mulighed for at blive aflastet i forhold til en række administrative opgaver ved at arbejdsgiveransvaret overdrages til en nærtstående, forening eller privat virksomhed. Hvis du vælger forening eller privat virksomhed, skal denne være godkendt af socialtilsynet.

Når du vælger at modtage kontanttilskud, vælger du også samtidig at tage ansvar som arbejdsgiver. Selvom du vælger en nærtstående, forening eller privatvirksomhed til at varetage opgaven, har du stadig pligt til at undersøge spørgsmål/forhold omkring dette, som måtte opstå. Dette kan gøres hjemmesiden, som fremgår af næste side, eller eventuel anden privat rådgivning. Køge kommune har kun i begrænset omfang mulighed for at vejlede om retsstillingen ved eventuel virksomhedsoverdragelse, konkurs m.v.

3.1 Rådgivning om arbejdsgiveropgaven

Hvis du selv er arbejdsgiver og har behov for råd og vejledning om spørgsmål i forhold til rollen som arbejdsleder og arbejdsgiver, tilbyder Socialstyrelsen gratis rådgivning: Arbejdsgiverrådgivning til borgere med BPA-ordning

Køge Kommune har kun mulighed for at yde begrænset vejledning om arbejdsgiveropgaven. Vi opfordrer derfor til, at spørgsmål rettes til Socialstyrelsens tilbud eller andet steds, evt. ved privat rådgivning, hvis spørgsmål om arbejdsgiveropgaven ikke kan afhjælpes i denne håndbog.

3.2 Forsikringer

Som arbejdsgiver skal du tegne forskellige forsikringer, da der er forsikringspligt overfor dine ansatte hjælpere.

Køge Kommune dækker omkostninger i forbindelse med lovpligtige forsikringer. Kommunen dækker udgifter til forsikringer til en samlet pris på max 11.209 kr. årligt (2020-pris). Bemærk at beløbet til forsikring ikke indgår i den samlede udmåling af tilskud, men dækkes efter regning.

Erhvervsansvarsforsikring er ikke lovpligtig, men vigtig, da den dækker det erstatningsansvar, du kan pådrage dig, hvis dine hjælpere under udførelse af arbejde for dig forvolder skade på andre eller andres ejendele. Hvis du ikke tegner denne forsikring, er du selv erstatningspligtig og ikke Køge Kommune.

Arbejdsmarkeds Erhvervs Sygdomsforsikring (AES) er lovpligtig og dækker erhvervssygdomme opstået over tid. Denne forsikring betales igennem ATP-bidraget i hjælperens løn. 

Hvis du har overdraget dit arbejdsgiveransvar til anden part, er denne part ansvarlig for, at de lovpligtige forsikringer bliver tegnet. 

3.3 Ansættelse og opsigelse af hjælpere

Arbejdsgiver har ansvaret for at lave kontrakter med de ansatte. I forhold til ansættelse og opsigelse følger Køge Kommune FOA’s overenskomster for ufaglærte samt overenskomst for henholdsvis social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter med særlige kvalifikationer. Se FOAs overenskomster på foa.dk

Læs mere om ansættelse og opsigelse af hjælpere på BPA-arbejdsgiver.dk

3.3.1 Børneattest

Hvis der er børn i hjemmet, skal du indhente børneattest på den person du ønsker at ansætte.

3.3.2 Tavshedspligt

Det er vigtigt at du gør dine hjælpere bekendt med, at de har tavshedspligt.

Tavshedspligten vedrører dine personlige - og økonomiske forhold, men også oplysninger om familie- og helbredsforhold. Tavshedspligten ophører ikke, selvom hjælperen ophører sit ansættelsesforhold. Det er almindeligt at ansættelseskontrakten indeholder oplysninger om tavshedspligt.

3.4 Lønforhold for dine hjælpere

Som udgangspunkt kan opgaverne i kontakt tilskudsordning udføres af ikke-faglært personale, som får den nødvendige oplæring. Køge Kommune udmåler tilskud således, at hjælperne aflønnes efter FOA’s overenskomst for ufaglærte. 

Hvis det fagligt vurderes, at der er behov for hjælpere med særlige kvalifikationer, aflønnes disse efter FOA’s overenskomst for henholdsvis social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter.
Se FOAs overenskomster på foa.dk

For ufaglærte er timelønnen fastsat til FOA’s løntrin 11 eller 12 efter anciennitet. 

Det er arbejdsgiver, der er forpligtet til at gøre hjælperne opmærksomme på lønvilkår samt sørge for, at de får den korrekte løn og tillæg.

Du vil, i forbindelse med afgørelsesbrevet få udleveret et beregningsskema, der viser, hvorledes Køge Kommune er kommet frem til det samlede tilskud. Derudover skal gældende love om arbejdsmiljø, herunder hviletid, fridøgn m.m. overholdes.

3.4.1 Vikardækning

Vikardækning skal varetages internt i dit hjælperteam, men skulle der mod forventning og efter godkendelse fra Ældre- og Sundhedsafdelingen være behov for eksterne vikarer, må timelønnen til vikaren ikke være højere end lønnen til dine hjælpere i ordningen. 

3.4.2 Lønudbetaling til hjælpere

Lønadministrationen varetages som udgangspunkt af arbejdsgiver i kontant tilskudsordningen.

Som arbejdsleder har du ansvaret for at arbejdstidsopgørelser udfyldes korrekt og rettidigt. Hvis du har overdraget arbejdsgiveransvaret, er det stadig dit ansvar, at arbejdstidsopgørelserne bliver korrekt udfyldt hver måned, da dette hører til arbejdslederansvaret. Du aftaler selv de nærmere omstændigheder med anden part, samt tidspunkt for aflevering af arbejdstidsopgørelser mv.

Hvis lønadministrationen foretages af forening eller privat virksomhed skal Køge Kommune ikke have tilsendt hjælperens ansættelseskontrakt, da det er et mellemværende mellem arbejdsgiver og hjælperen.

Det er en mulighed at Køge Kommune står for lønadministrationen.
Ældre- og Sundhedsafdelingen skal herved have tilsendt ansættelseskontrakten mellem arbejdsgiver og hjælper. Denne kontrakt skal blandt andet indeholde dit cpr.nr., din hjælpers cpr.nr., ansættelsesdato, anførelse af ansættelse ved kontakt tilskud jf. serviceloven § 95 samt løntrin. 

Derudover skal du sende arbejdstidsopgørelser til Ældre- og Sundhedsafdelingen senest den 5. i måneden. Det er dit ansvar, at de udfyldes korrekt og indsendes rettidigt.
Køge Kommune har udarbejdet et skema for arbejdstidsopgørelser, som du bedes benytte til lønadministration ved Køge Kommune. Du finder skemaet på Køge Kommunes hjemmeside: Kontant tilskud til ansættelse af hjælpere

Har hjælperne spørgsmål vedrørende deres lønspecifikation, kan hjælperen rette henvendelse til personaleafdelingen i Køge Kommune. Kontaktoplysninger fremgår af hjælperens lønspecifikationen.

3.4.3 Fravær med og uden løn

Hjælper ansat mindre end 8 uger
Har dine hjælpere været ansat i mindre end 8 uger og har arbejdet mindre end 74 timer i denne periode, så skal du anmelde sygefraværet til hjælpers bopælskommune.

Hjælper ansat over 8 uger
Har dine hjælpere været ansat i mindst 8 uger og har arbejdet mere end 74 timers arbejde i denne periode, er du som arbejdsgiver forpligtiget til at udbetale løn i de første 30 dage iht. sygedagpengeloven. Du skal anmelde sygefraværet til hjælpers bopælskommune. Du skal anmelde sygefraværet elektronisk via NemRefusion: Anmeld sygefravær via NemRefusion
Du er forpligtiget til at oplyse visitationen om eventuelle refusioner i årsregnskabet.

3.4.4 Hjælpers løn i sygeperioden samt barns 1. og 2. sygedag

Har dine hjælpere været ansat i mindst 8 uger og har arbejdet mere end 74 timers arbejde i denne periode, er du som arbejdsgiver forpligtiget til at udbetale løn til hjælperne barnets 1. og 2. sygedag. Ved løn forstås løn inklusive fast påregnelige tillæg.

Det er en forudsætning for dækning af udgiften af barnets 1. og 2. sygedag, at den fremgår særskilt på arbejdstidsopgørelse. Eventuelle barnets 1. og 2. sygedag skal desuden fremgå af det årlige regnskab.

3.4.5 Barselsorlov

Barsel.dk udbetaler refusion til private arbejdsgivere, der udbetaler løn til ansatte på barsel: barsel.dk
Du kan kontakte Udbetaling Danmark for råd og vejledning.

3.4.6 Dagpengegodtgørelse for de 3 første ledighedsdage: G – dage

Hvis en hjælper er medlem af en a-kasse og opfylder beskæftigelseskravet, er du forpligtet til at betale dagpengegodtgørelse i forbindelse med en afskedigelse. 
Læs om dagpengegodtgørelse hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

3.5 Mulighed for overdragelse af arbejdsgiveransvar

Det er muligt at overdrage arbejdsgiveropgaven til en nærtstående, forening eller privat virksomhed. Det er også muligt at være arbejdsgiver selv, og få en anden part til at stå for lønadministration.
Det er dig, der vælger, om du ønsker at være arbejdsgiver for hjælperne, eller du vil indgå en aftale med en anden part om arbejdsgiverrollen. 

Du skal dog være opmærksom på, at en forening eller privat virksomhed, skal være godkendt ved Socialtilsynet. 

Dog kan Køge Kommune – hvis det vurderes, at du ikke kan være arbejdsgiver for hjælperne – træffe afgørelse om bevilling af kontant tilskud under forudsætning af, at du overdrager arbejdsgiveransvaret til anden part.

Hvis du vælger at indgå aftale med for eksempel en forening eller en privat virksomhed, skal du være opmærksom på eksempelvis pris, indhold i forhold til de aftalte ydelser, opsigelsesvarsel, arbejdsmiljørelaterede hjælpemidler samt at aftalen er inden for rammerne af de vilkår, kommunen har udmålt dit tilskud efter med videre.

Det er vigtigt at understrege, at aftalen er et samarbejde mellem dig og den anden part, og valget af anden part alene er dit ansvar. Køge Kommune anbefaler, at der udarbejdes skriftlig aftale mellem dig og anden part.

Hvis anden part kontakter Køge Kommune for oplysninger om din bevilling, forudsætter det en underskrevet samtykkeerklæring fra dig, før Køge Kommune videregiver oplysninger. 

Hvis du overdrager dit arbejdsgiveransvar til en anden part, overtager den anden part de opgaver, som er forbundet med at være arbejdsgiver – også i ansættelsesretlig forstand. Du skal dog fortsat være arbejdsleder for dine hjælpere, da dette ansvar ikke kan overdrages til anden part.

3.5.1 Særlige omkostninger ved overdragelse af lønadministration og / eller arbejdsgiveransvar

Køge Kommune dækker nødvendige omkostninger ved lønadministration, herunder lønudbetaling, indbetaling af skat, ATP m.v. 

De faktiske omkostninger til løn gives der tilskud til i ordningen og skal fremgå af det årlige regnskab.

Hvis du har overdraget dit arbejdsgiveransvar til anden part, er det den anden part, som skal rådgive og vejlede dig om de arbejdsretslige spørgsmål.

Hvis du overdrager arbejdsgiveransvaret til en forening eller privat virksomhed dækker Køge Kommune, via dit kontante tilskud, omkostningerne forbundet med denne opgave, herunder omkostninger ved:

 1. ansættelses- og afskedigelsesprocedurer i forhold til hjælpere
 2. oplæring og vejledning af borgeren i de opgaver, der følger af at modtage hjælp i form af kontant tilskud
 3. bistand til borgeren med rekruttering af hjælpere m.v.
 4. i et vist omfang at medvirke til at sikre vikardækning
 5. lønadministration m.v. og
 6. regnskab, ledelse og kontorhold inklusive afledte omkostninger til IT, husleje m.v.

Tilskuddet til at dække disse arbejdsgiveromkostninger er i Køge Kommune 4 % af den samlede kontant tilskudsordning. Beløbet udbetales direkte til den forening eller private virksomhed du har valgt til at løse arbejdsgiveropgaven.

Du skal være opmærksom på, at der ikke udbetales arbejdsgiverhonorar, hvis du selv eller din nærtstående er arbejdsgiver for dine hjælpere.

3.5.2 Tilsyn med kontant tilskuds arbejdsgivere

Socialtilsynet godkender og fører driftsorienteret tilsyn med foreninger og virksomheder, der varetager arbejdsgiverfunktionen i kontant tilskudsordninger. Dette er aktuel for arbejdsgivervirksomheder, som har virksomhedsdrift og administrerer arbejdsgiverrollen for flere ordninger. 

Har du valgt en nærtstående til arbejdsgiverfunktionen skal denne ikke godkendes af Socialtilsynet. 

3.5.4 Konkurs af arbejdsgiverfirma

Går det valgte arbejdsgiverfirma konkurs, skal du kontakte Køge Kommune med henblik på iværksættelse af hjemmepleje. Din kontant tilskudsordning pauseres frem til at du finder et nyt arbejdsgiverfirma, eller selv påtager dig opgaven som arbejdsgiver. Vælger du selv at være arbejdsgiver, kan du vælge at Køge kommune sørger for lønadministrationen. Du skal være opmærksom på, at hjemmeplejen kun yder den absolut nødvendige hjælp. Hjemmeplejen stiller ikke personale til rådighed til døgnvagter. 

Du skal være opmærksom på, at der sker en virksomhedsoverdragelse, hvis arbejdsgiverfirmaet går konkurs, og du selv vælger at varetage opgaven som arbejdsgiver. Dette vil typisk betyde, at gæld som er opstået i forbindelse med arbejdsgiveransvaret i det konkursramte firma, vil overgå til dig i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen.

Det er din pligt at anmelde eventuelle krav i konkursboet, samt undersøge de konkrete forhold vedrørende virksomhedsoverdragelse.

4. Arbejdsmiljø og Arbejdspladsvurdering (APV)

Som arbejdsleder skal du medvirke til at arbejdsmiljøet er fuldt forsvarligt og at arbejdsmiljølovgivningen overholdes. Hvis du selv er arbejdsgiver, har du ifølge arbejdsmiljøloven pligt til at sørge for, at arbejdsmiljøet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt for dine hjælpere. Der gælder forskellige arbejdsmiljøregler afhængig af, hvilke opgaver hjælperne varetager.

Når du selv er arbejdsgiver, er det meget vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i reglerne. Vær især opmærksom på, at du som arbejdsgiver kan blive gjort ansvarlig, hvis en hjælper pådrager sig en arbejdsskade på grund af, at du har givet forkerte instrukser og dertil ikke har benyttet nødvendige hjælpemidler.

Den del af din hjælp, der normalt udføres i en privat husholdning, fx rengøring og madlavning er omfattet af arbejdsmiljølovens udvidede område (jf. arbejdsmiljøloven § 2, stk. 3), og det betyder bl.a., at dette arbejde ikke er omfattet af pligten til at lave en arbejdspladsvurdering (APV). Den del af din hjælp, der er af mere professionel plejende karakter, er derimod omfattet af den almindelige arbejdsmiljølovgivning. Da hjælpernes arbejdsopgaver i praksis er vanskelige at skille ad på den måde, anbefales det, at alle de arbejdsopgaver, som hjælperne har, medtænkes i vurderingen af arbejdsmiljøet.

Orienter dig i ”Lov om Arbejdsmiljø” samt om handicaphjælperes arbejdsmiljø i Branche, Fællesskab, Arbejdsmiljøs (BFA) udgivelse ”Handicaphjælperens arbejdsmiljø” m.m.:
Lov om arbejdsmiljø
Handicaphjælperens arbejdsmiljø (pdf)

4.1 Arbejdsmiljødrøftelse og arbejdspladsvurdering

Ved ansættelse af 1-9 medarbejdere skal du som arbejdsgiver og arbejdsleder sørge for sikkerhed og sundhed for medarbejderne, hvilket sker gennem løbende direkte kontakt og dialog med medarbejderne. 

Arbejdsgiveren skal hvert år i samarbejde med de ansatte og eventuelle arbejdsledere gennemføre en arbejdsmiljødrøftelse. 

Læs om arbejdsmiljødrøftelse i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15/10/2010.

Andre regler gælder dog, hvis du har ansat 10 medarbejdere eller derover.

Læs mere om arbejdsmiljøarbejde på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Arbejdsgiveren skal desuden sikre en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV), som ajourføres, når der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoder, arbejdsprocesser mv. som har betydning for arbejdsmiljøet. APV skal dog senest revideres hver 3. år. 

Læs mere om APV i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1234 af 29/10/2018.

Ved opfølgning på dit kontante tilskud vil medarbejderen fra Ældre- og Sundhedsafdelingen spørge ind til denne arbejdsmiljødrøftelse og arbejdspladsvurdering. Formålet herved er, at få indblik i de arbejdsmiljømæssige problemstillinger, som kan gøre sig gældende i din ordning. 

Du skal være opmærksom på, at der ikke udbetales honorar til dette arbejdsmiljøarbejde, når du selv eller din nærtstående er arbejdsgiver. 

4.2 Arbejdsskader

Arbejdsskader er en fælles betegnelse for arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Der er bestemte tidsfrister for, hvem, hvornår og hvordan arbejdsskader skal anmeldes. 

Få mere information om arbejdsskader, og anmeld arbejdskader på Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikrings hjemmeside.

4.3 Oplæring af og kurser for hjælpere

Som arbejdsleder er du selv ansvarlig for daglig oplæring og instruktion af dine hjælpere. 

Der er fastsat en ramme for oplæring af nye hjælpere, idet der kan benyttes 1 times oplæring pr. bevilliget time i døgnet til en ny hjælper. Forbruget af timer til oplæring, skal fremgå af det årlige regnskab. 

Arbejdsforholdene skal være i orden, og det skal ved arbejdsgiveren være klart defineret, hvilke rammer og regler som opgaven skal løses indenfor, og uden at det går ud over medarbejderens arbejdsmiljø. 

Hvis arbejdsgiver skønner, at der er behov for kurser til medarbejderne, som udspringer af det konkrete hjælpebehov, eksempelvis forflyttelsesteknik, skal Køge Kommune dække de nødvendige omkostninger hertil. 

Arbejdsgiver skal altid kontakte Ældre- og Sundhedsafdelingen med henblik på en vurdering af, hvorvidt at kurset vurderes nødvendigt og dermed betales via regning, samt for at høre om kurset udbydes i Køge Kommunes regi. 

4.4 Hjælpemidler til brug for hjælperne

APV hjælpemidler er alle de hjælpemidler dine hjælpere skal bruge, når de skal varetage en opgaven for dig. Hjælpemidlet skal sikre, at dine hjælpere opretholder gode arbejdsstillinger og på forsvarlig vis kan varetage opgaverne for dig.

APV hjælpemidler kan være:

 • plejeseng
 • lift og sejl (loftlift, gulvlift eller stålift)
 • badebænk, badestol, badebriks
 • bækkenstol
 • forflytningshjælpemidler (glidestykker, bælter mv.)
 • elektriske vendelagner

Ved behov for anskaffelse af et APV hjælpemiddel skal du som arbejdsgiver afsøge markedet for et muligt hjælpemiddel, hvor der tages afsæt i bedst, billigst og egnet hjælpemiddel. Du tager kontakt til firmaet og spørger til mulighed for afprøvning af hjælpemidlet. Herefter sender du et skriftligt prisoverslag fra firmaet til Ældre- og Sundhedsafdelingen samt en beskrivelse af din situation, som dette hjælpemiddel skal afhjælpe. Hvis der er brug for håndværkere til opsætning, skal tilbud fra disse ligeledes være vedlagt det du sender til Ældre- og Sundhedsafdelingen.

Herefter gennemgår en medarbejder i Ældre- og Sundhedsafdelingen tilbuddet og der foretages en vurdering af, hvorvidt APV hjælpemidlet kan bevilges eller ej. 

Hvis hjælpemidlet godkendes, skal du som arbejdsgiver selv indkøbe hjælpemidlet hos firmaet og du sørger selv for installering af hjælpemidlet i dit hjem. Du skal selv kontakte evt. håndværkere og lave aftale om opsætning. 

Arbejdsgiver udleverer kommunens EAN-nr. til hjælpemiddelsfirmaet, som fakturer regningen hertil.  

4.4.1 Reparation

Går APV hjælpemidlet i stykker skal du selv kontakte firmaet og aftale reparation af det. Du skal orientere Ældre- og Sundhedsafdelingen herom, og efterfølgende sendes fakturaen til Ældre- og Sundhedsafdelingen.

Dette gælder ligeledes ved årlige lovpligtige eftersyn og service på eksempelvis loftlifte.

Skal hjælpemidlet udskiftes, søges der på ny ved Ældre- og Sundhedsafdelingen.

4.4.2 Nedtagning og returnering

Når du ikke længere har brug for hjælpemidlet, meddeles dette til Ældre- og Sundhedsafdelingen.

Ældre- og Sundhedsafdelingen sørger herefter for at Køge Kommunes hjælpemiddeldepot afhenter hjælpemidlet hos dig. Dette gælder også ved nedtagning af eksempelvis loftlifte.

Du skal være opmærksom på, at ved behov for reetablering efter nedtagning af APV- hjælpemidler, skal du selv sørge for dette og dermed selv finansiere den medfølgende udgift hertil.

4.5 Personlige hjælpemidler

Personlige hjælpemidler, som ikke er til brug for dine hjælpere, søges efter Servicelovens § 112 hjælpemidler, § 113 forbrugsgoder eller § 116 boligændringer.

Ansøgning herom foregår via borger.dk, hvor du ved brug af MitID udfylder et ansøgningsskema og sende det efter de givne anvisninger. Har du ikke MitID, kan ansøgningsskemaet printes ud på Borger.dk, hvorefter du det sendes pr. post til Hjælpemiddelteamet i Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge.
Ansøg om personlige hjælpemidler på borger.dk

Du er velkommen til at kontakte Køge Kommunes Hjælpemiddelteam på tlf. 56 67 26 27, hvis du ønsker at få råd og vejledning om personlige hjælpemidler.

5. Andre forhold

5.1 Flytning til en anden kommune

Hvis du fraflytter Køge Kommune, skal Køge Kommune fortsætte udbetaling af dit kontante tilskud efter § 95, indtil din nye opholdskommune har truffet afgørelse i forhold til kontant tilskud.

Du opfordres til, så snart du er vidende om flytning, at kontakte den kommune du flytter til og orientere om, at du er bevilget kontant tilskud, idet denne orientering ikke sker automatisk. Du er selv ansvarlig for dette. 

5.2 Merudgifter - servicelovens § 100

Når du bevilges kontant tilskud, har du mulighed for at søge om dækning af nødvendige merudgifter.
Hvorvidt dine merudgifter vil udløse et løbende månedligt tilskud, kommer an på en konkret og individuel vurdering. Kontakt Socialafdelingen i Køge Kommune for nærmere råd og vejledning.

5.3 Særlig boligstøtte

Der er særlige regler for bevægelseshæmmede samt borgere, der modtager kontant tilskud. Kontakt Udbetaling Danmark for råd og vejledning.

5.4 Respirationsbistand

Det er muligt at have en kontant tilskudsordning kombineret med respirationsbistand. Det er sygehusvæsenet, som har ansvar for respirationsdelen. Det omfatter ansvaret for alle udgifter ift. respirationsbistand, oplæringen af hjælpere og ansvaret for at føre tilsyn. Hvis det er muligt at respirationsbistanden kan udføres af dine hjælpere, indgår kommunen og regionen en aftale omkring dette.

Kontakt visitationen for konkret råd og vejledning, hvis dette er aktuelt for dig. 

5.5 Sygehusophold

Hvis du bliver indlagt på sygehuset, vil det være sygehuset, der varetager dit plejebehov. Under indlæggelse træder sektoransvarlighedsprincippet i kraft. I praksis betyder det, at dine hjælpere ikke skal møde op på sygehuset og udføre deres daglige arbejde. 

Hvis din indlæggelse varer mere en tre dage, skal visitationen i Ældre- og Sundhedsafdelingen kontaktes med henblik på en vurdering af, hvad der skal ske med din kontant tilskudsordning. Køge Kommune har mulighed for at træffe afgørelse om at sætte din kontant tilskudsordning i bero under indlæggelsen, eksempelvis hvis der ikke er udsigt til udskrivning i nærmeste fremtid.  

Hvis du er respiratorbruger, skal du oplyse visitationen om indlæggelse fra første indlæggelsesdag.

6. Kontaktinformationer

Ældre- og Sundhedsafdelingen

Torvet 1
4600 Køge
Tlf. 56 67 26 26

Send sikker digital post til Ældre- og Sundhedsafdelingen (kræver login med MitID)

Socialafdelingen

Torvet 1
4600 Køge
Tlf. 56 67 26 28

Send sikker digital post til Socialafdelingen (kræver login med MitID)

7. Yderligere informationer om kontant tilskud

7.1 Lovgivning

7.2 Anden information vedrørende kontant tilskud

KLs vejledning om borgerstyret personlig assistance

Branche, Fællesskab, Arbejdsmiljøs (BFA) udgivelse: ”Handicaphjælperens arbejdsmiljø” (pdf)

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29 18 93 74
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje