Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Hjælp og støtte Kvalitetsstandarder og tilsyn Kvalitetsstandard for kontant tilskud til ansættelse af hjælpere § 95

Kvalitetsstandard for kontant tilskud til ansættelse af hjælpere § 95

Godkendt på Socialudvalgets møde 17. april 2023

Har du læst kvalitetsstandarden for generel information?

Før du læser videre, anbefales at du læser kvalitetsstandarden for generel information. Her kan du finde en beskrivelse af Køge Kommunes kvalitetsstandarder og deres serviceniveau generelt. Der er generel information om kvalitetsstandarderne og blandt andet om, hvordan du søger, hvordan ansøgningen bliver behandlet og hvordan du klager over en afgørelse.

Til nogle af kvalitetstandarder vil der være andre procedure og det er derfor vigtigt at du også forholder dig til den enkelte kvalitetsstandard.

Lovgrundlag

Køge Kommune bevilger kontant tilskud til ansættelse af hjælpere efter Servicelovens § 95. Du kan læse mere om loven på retsinformation.dk.

Hvad er formålet med indsatsen?

Kontant tilskud til ansættelse af hjælpere (herefter kontant tilskud) er en fleksibel og sammenhængende hjælpeordning.

Hvad omfatter indsatsen?

Kontant tilskud omfatter tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til personlig og praktisk hjælp i hjemmet i de tilfælde, hvor behovet ikke kan dækkes efter servicelovens §§ 83 og 84, og/eller hvor behovet for hjælp er mere end 20 timer ugentligt.

Tilskuddet dækker som udgangspunkt hjælp i hjemmet, men der kan være tilfælde, hvor der kan bevilliges personlig og praktisk hjælp udenfor hjemmet, fx ved familiebesøg.

Ordningen kan sammensættes på forskellig vis, afhængig af borgerens behov og kan kombineres med hjemmehjælp jf. servicelovens § 83, hvis borgeren ønsker det. Det kan f.eks. være hvis borgeren foretrækker at have noget tid alene uden handicaphjælper, men med enkelte besøg af hjemmeplejen.

Læsevejledning

Denne kvalitetsstandard beskriver Køge Kommunes serviceniveau for kontant tilskud. Her kan du få svar på, hvem der kan søge om kontant tilskud, hvordan du søger, hvordan ansøgningen bliver behandlet og hvordan du klager over en afgørelse.

Under afsnittene ’Udmåling af timeantal´ og ’Udmåling af tilskud’ sidst i dokumentet kan du se de enkelte elementer i en tilskudsordning. 

Køge Kommune har desuden udarbejdet en håndbog, der giver svar på en række spørgsmål omkring ordningen.

Hvem kan modtage indsatsen?

Indsatsen er for borgere over 18 år med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for personlig og praktisk hjælp i hjemmet i mere end 20 timer ugentligt eller hvor det vurderes, at behovet for hjælp ikke kan dækkes efter servicelovens §§ 83 og 84. Eventuelt behov for ledsagelse udenfor hjemmet skal kunne dækkes efter servicelovens § 97.

Der er ikke krav om bestemte funktionsnedsættelser for at kunne få bevilliget kontant tilskud. En individuel og konkret vurdering vil vise om borgeren er i målgruppen for kontant tilskud.

Arbejdsleder

Det er en forudsætning, at du kan fungere som arbejdsleder, hvilket vil sige at kunne tilrettelægge hjælpen og fungere som daglig leder. Dette indebærer udvælgelse af hjælpere, udarbejdelse af jobbeskrivelser og vagtplaner, oplæring af nye hjælpere, afholdelse af personalemøder mm.

Arbejdsgiver

Det er ligeledes en forudsætning, at du kan fungere som arbejdsgiver, herunder ansætte/afskedige, udbetaling af løn, indberetning af skat, indbetaling af feriepenge og ATP mm. medmindre du indgår en aftale med en forening eller privat virksomhed, der er godkendt af Socialtilsynet, om at arbejdsgiveropgaven varetages af disse. Du har ligeledes mulighed for at overdrage arbejdsgiveransvaret til en nærtstående. Der er her ikke krav om godkendelse ved Socialtilsynet.

Der kan normalt ikke ydes tilskud til ansættelse af hjælpere til borgere, der bor på plejehjem, i botilbud eller lignende.

Kontant tilskud efter servicelovens § 95, stk. 3

Køge Kommunes serviceniveau tilbyder ikke kontant tilskud efter servicelovens § 95, stk. 3. Muligheden kan dog tages i brug i særlige tilfælde, når borgerens støttebehov ikke kan dækkes på anden vis.

Sådan søger du

Du kan søge om kontant tilskud ved at henvende dig til Ældre- og Sundhedsafdelingen i Velfærdsforvaltningen. Ældre- og Sundhedsafdelingen er myndighed på området. Det vil sige, at det er Ældre- og Sundhedsafdelingen, som træffer afgørelser om hjælp og støtte på dette område.

Kontaktoplysninger finder du nedenfor.

Det er også muligt for dine pårørende, din læge og sygehuset at kontakte Ældre- og Sundhedsafdelingen på dine vegne. Det forudsætter dog, at du har givet samtykke til dette.

Sådan behandles din ansøgning

Når Ældre- og Sundhedsafdelingen har modtaget din ansøgning, bliver du kontaktet af en medarbejder, der vil behandle din sag.

Sagsbehandlingen består af en afklaring af din konkrete situation, hvor der ses på din funktionsevne og dine ressourcer og behov, herunder evne til at være arbejdsleder og eventuelt arbejdsgiver. I denne afklaring undersøges det også om en del af dit hjælpebehov kan imødekommes ved brug af teknologiske hjælpemidler.

Afklaringen sker i samarbejde med dig, og ved at medarbejderen indhenter relevante oplysninger i sagen. Derudover skal medarbejderen tage stilling til udmåling af timer, udmåling af tilskud samt fastlæggelse af budget.

Visitationsudvalget vil derefter træffe afgørelse i din sag ud fra både lovgivningsmæssige, faglige og økonomiske hensyn.

Du modtager en skriftlig afgørelse.

Du skal være opmærksom på, at medarbejderen som udgangspunkt kun har mulighed for at tilbyde dig hjælp og støtte, der ligger indenfor Køge Kommunes politisk vedtagne serviceniveau. Det vil sige ydelser, som er fastlagt af Køge Byråd. Ansøgninger om hjælp og støtte behandles dog altid individuelt og konkret. Hvis Ældre- og Sundhedsafdelingen vurderer, at du har særlige behov for hjælp og støtte, indgår dette således også i behandlingen af din ansøgning.

Hvis du får afslag på ansøgningen, vil du i overensstemmelse med Forvaltningslovens § 22 modtage en skriftlig begrundelse for afgørelsen. Heraf vil det også fremgå, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at klage over afgørelsen.

Du finder sagsbehandlingstiderne på Køge Kommunes hjemmeside: koege.dk

Hvordan vurderes din funktionsevne?

Det gør vi i Køge Kommune efter voksenudredningsmetoden (VUM), der er uddybet i kvalitetsstandarden for generel information under afsnittet ’Hvordan vurderes din funktionsevne?’.

Udmåling af timer og tilskud

På baggrund af vurderingen af din funktionsevne, ressourcer og behov, vurderer medarbejderen omfanget af dit behov for hjælp. Herudfra laves en konkret udmåling af hvor mange timers hjælp du har behov for, fordelt på døgnets 24 timer, alle ugens dage.  Der tages herunder stilling til om der er behov for aflastning eller afløsning efter servicelovens § 84 i eller udenfor hjemmet.

Når timerne er udmålt, beregnes tilskud til dækning af hjælpebehovet. Tilskuddet skal bl.a. dække udgifter til hjælpernes løn, pension og andre afledte udgifter. Hvis arbejdsgiveropgaven overdrages til en forening eller privat virksomhed, udmåles tilskud til dækning af opgaver forbundet med at være arbejdsgiver.

Samlet set skal udmålingen:

  • Gøre det muligt for dig at ansætte og fastholde de nødvendige hjælpere.
  • Dække dit personlige hjælpebehov.
  • Sikre passende faglige kvalifikationer hos dine hjælpere.
  • Sikre at du hverken har personlige udgifter eller indtægter ved ordningen.

Under afsnittet Udmåling af tilskud uddybes alle de forhold, der tages stilling til i udmålingen af tilskud, herunder lønomkostninger, oplæring af hjælpere, med mere.

Hvor længe kan du få indsatsen?

Bevillingen af kontant tilskud er gældende så længe du fortsat er i målgruppen for kontant tilskud.  

Ved hospitalsindlæggelse

Hvis du indlægges på hospitalet, varetager hospitalspersonalet din personlige og praktiske hjælp og evt. overvågning.

Hvis du er indlagt mere end tre dage, skal Ældre- og Sundhedsafdelingen kontaktes med henblik på at tage stilling til hvad der skal ske med din ordning om kontant tilskud.

Iværksættelse og afmelding af indsatsen

Indsatsen kan iværksættes, når du har fået bevillingen.

Såfremt du ikke længere er en del af målgruppen, bringes ordningen om kontant tilskud til ophør. Afgørelser om frakendelse eller nedsættelse af kontant tilskud meddeles med et varsel på mindst 14 uger fra borgerens modtagelse af afgørelsen.

Hvad indgår ikke i indsatsen?

Kontant tilskud er en handicapkompenserende ydelse og hjælperne kan derfor kun løse opgaver for og med dig.

Der kan ikke bevilliges hjælp til overvågning efter servicelovens § 95, men modtager du ekstraordinært kontant tilskud jf. serviceloven § 95 stk. 3 kan der ydes overvågning i nattetimerne til borgere mellem 18-23 år, som har behov for dette.

Respiratorbistand for respiratorbrugere indgår ikke i indsatsen. Dette dækkes af regionen, herunder ansvar, udgifter og tilsyn.

Hvis du har behov for både kontant tilskud og respirationsbistand og det kan udføres af de samme hjælpere skal kommunen og regionen indgå en aftale om dette.

Sygepleje indgår ikke i kontant tilskud, men kan sættes i værk efter behov ved den kommunale sygepleje.

Kørsel indgår ikke.

Kontant tilskud kan ikke medtages på udlandsophold.

Hvem leverer indsatsen?

Du udvælger og ansætter selv dine hjælpere på baggrund af det timeantal og lønniveau, som er udmålt.

Opfølgning på bevilling

Køge Kommune følger op på din tilskudsordning ved behov.

Formålet med opfølgningen er at gennemgå, om din nuværende bevilling fortsat matcher dit støttebehov, og om du er dækket tilstrækkeligt ind med den nødvendige hjælp og er væsentlig i forhold til den løbende justering af hjælpen, som kan betyde, at du skal have udmålt flere eller færre timer.

Herudover gælder det, at du eller evt. arbejdsgiver har pligt til at kontakte Ældre- og Sundhedsafdelingen, hvis der sker væsentlige ændringer i din funktionsevne, ressourcer og behov, som har indvirkning på din kontant tilskudsordning, medarbejdere mv.

Opfølgning på regnskab

Tilskudsmodtager skal udarbejde et årsregnskab for det anvendte tilskud. Køge Kommune kan dog kræve hyppigere opfølgning på regnskab.

Alle udgifter, der betales efter regning jf. ’Udmåling af tilskud’ skal leveres månedsvist.

Arbejdsmiljø

Arbejdslederen skal medvirke til at arbejdsmiljøet er fuldt forsvarligt og at arbejdsmiljølovgivningen overholdes.

Arbejdsgiveren er ansvarlig for at sikre, at de gældende regler på arbejdsmiljøområdet overholdes, herunder at der er de nødvendige arbejdsmiljørelaterede hjælpemidler (APV-hjælpemidler) og at der gennemføres arbejdspladsvurdering (APV).

Hvis arbejdsmiljølovgivningen ikke overholdes, kan ordningen om kontant tilskud ophøre.

Tilsyn

Efter § 16 i Retssikkerhedsloven har kommunerne pligt til at føre tilsyn med udførelsen af de kommunale opgaver. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, som opgaverne løses på.

Kommunen fører personrettet tilsyn efter servicelovens § 148 i forhold til den enkelte borgers ordning og om borgeren får den fornødne hjælp.

Tilsynene udføres via de årlige opfølgninger.

Socialtilsynet fører driftsorienteret tilsyn med foreninger og private virksomheder for at sikre, at de fortsat opfylder betingelserne for godkendelse

Er der egenbetaling?

Kontant tilskud er et gratis tilbud til borgere med bopæl i Køge Kommune.

Hvis du har fået førtidspension før 1. januar 2003 og er tilkendt bistands- eller plejetillæg, vurderes det i hvilket omfang dette tillæg skal indgå i den samlede udmåling af tilskud til kontant tilskud.

Hvis du ønsker at klage

Ønsker du at klage over en afgørelse, skal du klage til Ældre- og Sundhedsafdelingen i Velfærdsforvaltningen. Det kan du gøre både skriftligt og mundtligt. I den forbindelse skal du oplyse, hvorfor du er uenig i afgørelsen. Kontaktoplysningerne til Ældre- og Sundhedsafdelingen finder du nedenfor.

Klagefristen er 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen.

Ved klager revurderer Køge Kommune afgørelsen. Hvis Køge Kommune giver medhold i klagen, ændrer Ældre- og Sundhedsafdelingen afgørelsen. Hvis Køge Kommune fastholder afgørelsen, videresendes din klage til Ankestyrelsen.

Kontaktoplysninger

Ældre- og Sundhedsafdelingen i Velfærdsforvaltningen kan kontaktes på telefon 56 67 26 26 eller ved at sende digital post: Send sikker digital post til Ældre- og Sundhedsafdelingen
Vær opmærksom på at du skal logge på med MitID.

Udmåling af timetal

Timer til hjælpebehov

Det samlede antal timer fastsættes efter en konkret og individuel vurdering af din funktionsevne, ressourcer og behov. Timeantallet skal samlet dække dine behov for personlig og praktisk hjælp, fordelt på døgnets 24 timer, alle ugens dage i hjemmet. Der tages stilling til om der er behov for aflastning eller afløsning i eller udenfor hjemmet.

Udover dit konkrete behov for hjælpetimer, tages der i den samlede udmåling af behov for timer også hensyn til om der er behov for nedenstående forhold.

Overvågning om natten

Overvågning om natten er kun muligt ved kontant tilskud jf. serviceloven § 95 stk. 3, hvor det er din nærtstående, som er tilskudsmodtager. Det er ligeledes et krav, at du er mellem 18-23 år.

Flere hjælpere samtidig

Ved behov for flere hjælpere samtidig, fx ved forflytninger, som kræver to personer, kan der efter en konkret og individuel vurdering udmåles timer til dette.

Rådighedstimer

Der kan i helt særlige tilfælde udmåles tilskud til dækning af rådighedstimer hvor hjælperen er til stede, men kun undtagelsesvist udfører opgaver for dig – fx ved meget spredte hjælpebehov.

Der ydes 75 % af sædvanlig timeløn som aflønning af rådighedstimer (jf. udmåling af tilskud nedenfor).

Rådighedstimer kan ikke benyttes til overvågning.

Timer til oplæring af hjælpere

Som udgangspunkt kan der ydes op til 1 time per bevilliget time i døgnet til en ny hjælper (max 24 timer pr. ny hjælper).

Timer til personalemøder og MUS-samtaler

Hvis du har mere end en hjælper ansat, skal der udmåles timer til afholdelse af personalemøder og MUS-samtaler.
I Køge Kommune kan der ydes 7,5 timer per hjælper årligt.

Puljetimer

Køge Kommune kan i særlige tilfælde fastsætte puljetimer til dækning af dine behov for ekstra timer i forbindelse med fx weekendophold, kurser for dig, familiebesøg med mere i Danmark, hvor opholdet kræver ekstra timer eller tilskud.

Udmåling af tilskud

Lønomkostninger til hjælpere

Hjælperne aflønnes efter FOA’s overenskomst for ufaglærte. Hvis det fagligt vurderes, at der er behov for hjælpere med særlige kvalifikationer, aflønnes disse efter FOA’s overenskomst for social og sundhedshjælpere eller social og sundhedsassistenter. 

For ufaglærte fastsættes timelønnen til løntrin 11.

For social og sundhedshjælpere fastsættes timelønnen til løntrin 18.

For social og sundhedsassistenter fastsættes timelønnen til løntrin 21.

Løn under sygdom og barnets 1. og 2. sygedag (betales efter regning)

Køge Kommune dækker udgifter til løn under sygdom og barnets 1. og 2. sygedag efter gældende lovgivning.
Dette gælder for hjælpere, der har mindst 8 ugers ansættelse og mindst 74 timers arbejde i denne periode.

Da løn under sygdom dækkes efter regning, vil der i den samlede udmåling være mulighed for aflønning af vikarer under sygdom.

Bidrag til barselsfond (betales efter regning)

Køge Kommune dækker de omkostninger, som arbejdsgiver har ved bidrag til barselsfond. Her dækkes hele lønudgiften (fast påregnelig løn + arbejdsgiver-udgifter).

Udgifter ift. arbejdsmiljø (betales efter regning)

Køge Kommune dækker efter aftale de nødvendige omkostninger til indkøb af arbejdsmiljø-hjælpemidler (APV-hjælpemidler). Indkøb af APV-hjælpemidler skal ske efter ’bedst, egnet og billigst’-princippet og godkendes af Køge Kommunes Ældre- og Sundhedsafdeling inden indkøb.

Forsikringer (betales efter regning)

Køge Kommune dækker de lovpligtige forsikringer (ulykkesforsikring, erhvervsansvarsforsikring samt evt. rejseforsikring). Kommunen dækker udgifter til forsikringer til en samlet pris på max 11.209 kr. årligt (2020-priser).

Kurser til hjælpere (betales efter regning)

Køge Kommune dækker efter aftale de nødvendige omkostninger til kurser, som hjælpere har behov for at deltage i (fx forflyttelsesteknik eller kommunikation).

Omkostninger ved uddelegering af arbejdsgiveropgaven

Hvis arbejdsgiveropgaven overdrages til en forening eller privat virksomhed, dækker kommunen omkostninger forbundet hermed, herunder omkostninger ved ansættelser og afskedigelser, lønadministration med mere.

Køge Kommune yder et tilskud svarende til 4 % af den samlede ordning.

Tilskud til hjælperrelaterede udgifter i hjemmet

Køge Kommune dækker omkostninger forbundet med at have hjælpere i hjemmet (ekstra forbrug af vand og el samt småudgifter, fx toiletpapir, håndsprit, handsker mm.). På baggrund af en gennemsnitsberegning af disse udgifter betaler Køge Kommune hver måned op til 1,59 kr. pr. bevilliget time pr. døgn (2020 niveau).

Der udmåles ikke tilskud til huslejeandel, herunder varme. Dette ansøges individuelt.

Øvrige omkostninger

Dækning af øvrige omkostninger forbundet til den nedsatte funktionsevne kan efter en konkret og individuel vurdering dækkes efter reglerne om handicapbetingede merudgifter efter servicelovens § 100.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje