Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Parkering, trafik og veje Veje og stier Regulativ for Køge Torv

Regulativ for Køge Torv

Regulativet er godkendt i Teknik- og Miljøudvalget september 2015.

Regulativet er dateret september 2015 og senest revideret den 24. juni 2020.

 

Indledning

Regulativet danner grundlag for Køge Kommunes administration af Køge Torv. Det er udarbejdet på grundlag af § 2, stk. 2 i næringsloven og § 54 og 80, stk. 1 i lov om offentlige veje.

Køge Torv er et offentligt vejareal, der ejes og administreres af Køge Kommune. Enhver benyttelse af Torvet udover almindelig færdsel og ophold kræver en tilladelse fra Køge Kommune i overensstemmelse med bestemmelserne i dette regulativ.

Forhold, der ikke er omfattet af regulativet, reguleres særskilt af Køge Kommune i henhold til gældende lovgivning.

Regulativet er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget. Det afløser Regulativ for Køge Torv fra 2011. Køge Kommune kan til enhver tid ændre regulativet, hvis dette findes ønskeligt eller nødvendigt. Ændringer vil ske i samråd med relevante parter.

Regulativets bestemmelser administreres af Teknik- og Miljøforvaltningen, Torvet 1, 4600 Køge.

Torvehandel

§ 1

Enhver, der efter næringsloven kan drive torvehandel, kan leje en stadeplads og deltage i torvehandelen på Køge Torv i overensstemmelse med regulativets bestemmelser.

Torvehandelen foregår inden for de afmærkede stadepladser (se bilag 2). Der kan ske ændringer i afmærkningen på grund af særlige arrangementer og lignende.

Størrelsen af lejen for en stadeplads fremgår af bilag 1. Lejen for en fast stadeplads betales forud med ¼ af den årlige leje den 1. januar, den 1. april, den 1. juli og den 1. oktober. Daglejen for en løs stadeplads bliver fremsendt på faktura, med en betalingsfrist på 10 dage. Hvis betalingen stadig ikke sker, følges normal rykkerprocedure, ved udeblivelse af betaling. Efter 3 gange hvor betalingen ikke finder rettidigt sted, vil den løse stadeholder blive nægtet stadeplads på Køge Torv, indtil forfalden gæld er afregnet.

Hvis stadepladslejen for en fast stadeplads ikke betales rettidigt, kan Køge Kommune ophæve kontrakten eller tilbagekalde en tilladelse.

Ansøgninger om stadeplads indgives til Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Torvet 1, 4600 Køge. E-mail: parkering@koege.dk.

Køge Kommune har et antal medarbejdere, der holder opsyn med Torvet. Disse medarbejdere kan kontaktes direkte på telefon 56 67 24 94.

Ingen må tage opstilling på Torvet uden at have fået anvist en plads af Køge Kommunes medarbejdere. Det gælder såvel faste som løse stadepladser.

Hvis en person tager opstilling på et areal, der ikke må benyttes til stadeplads, vil vedkommende blive bedt om at forlade stedet. Hvis henstillingen ikke følges, vil Køge Kommunes medarbejdere tilkalde politiet.

Ved tildeling af en fast stadeplads vil der blive indgået en skriftlig aftale for et år ad gangen.

Ingen kan leje mere end to stadepladser på torvet. Pladserne skal i så fald ligge ved siden af hinanden.

Køge Kommune fastsætter i overensstemmelse med reglerne i næringsloven hvilke varetyper, der må sælges på Torvet, jf. § 5.

Tildeling af stadepladser

§ 2

Faste stadepladser
Personer, der ønsker en fast stadeplads, kan blive skrevet op på en kontaktliste hos Teknik- og Miljøforvaltningen. De vil så blive underrettet, når der udbydes ledige stadepladser. Ledige stadepladser annonceres i de lokale medier.

Ledige stadepladser tilbydes først til de faste stadeholdere, der skriftligt over for Køge Kommune fremsætter ønske om at skifte til en anden plads eller ønsker to sammenhængende stadepladser, medmindre Køge Kommune ikke kan godkende dette.

Hvis flere stadeholdere ønsker de ledige pladser, vil pladserne som udgangs­ punkt blive tildelt efter anciennitet, men Køge Kommune forbeholder sig ret til også at kigge på vareudbuddet for at sikre, at der til enhver tid forefindes et varieret udbud af varer. Anciennitetslisten kan ses hos Teknik- og Miljøforvalt­ ningen, Anlæg.

Ønsker en stadeholders ægtefælle/samlever eller børn at overtage stadet, kan dette ske ved skriftlig ansøgning til Teknik- og Miljøforvaltningen, Anlæg.

Stadeholderen skal på forlangende kunne dokumentere sig til kommunens personale.

§ 3

Løse stadepladser
Løse stadepladser kan lejes af andre personer end de faste stadeholdere. Dette kan ske ved henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen tidligst 2 dage inden torvedagen. Henvendelse på telefonnummer 56 67 25 50, mandag-tirsdag kl. 9.00-14.00, hvis der ønskes plads om onsdagen, og torsdag kl. 9.00-14.00 samt fredag kl. 9.00-12.00, hvis der ønskes plads om lørdagen.

Ved tildeling af en løs stadeplads skal der fremvises billedlegitimation med CPR- eller CVR-nummer.

Personer, der çnsker en ”chance-stadeplads” for en dag, kan tillige tage opstilling på det areal, der er vist på kortbilaget. Tildelingen vil ske i den rækkefølge, man er kommet.
De løse pladser vil blive anvist fra kl. 8.00. Efter kl. 8.30 er det ikke muligt at få en plads.

Tidspunktet for torvehandel

§ 4

Torvehandelen foregår normalt onsdag hele året i tiden fra kl. 8.00 til kl. 16.00, og lørdag hele året i tiden fra kl. 8.00 – 15.00.

Køge Kommune kan i samråd med Torvehandlerforeningen og politiet ændre tidspunkterne for torvehandelen.

Efter ansøgning kan Køge Kommune tillade, at der afholdes torvehandel på andre tidspunkter.

De torvehandlende, der har en fast stadeplads, må stille op fra kl. 6.00 og skal være på torvet senest kl. 8.00, idet de løse stadepladser vil blive anvist fra kl. 8.00.

De torvehandlende må ikke forlade Torvet før torvetids ophør, medmindre man har udsolgt.

En halv time efter torvetids ophør skal såvel varer som vogne og andet udstyr være fjernet fra staderne, og stadepladserne skal være rengjorte. Se i øvrigt § 12.

Hvad må sælges?

§ 5

Frugt og grønt
Frugter og grøntsager, blomster, blomsterdekorationer, kranse og øvrige gartneriprodukter.

Øvrige fødevarer
Ost, honning, marmelade, krydderurter og krydderiblandinger, røgvarer, fersk og konserveret fisk, kødprodukter, brød, nødder og lign. samt andre nærings­ midler, der hidrører fra jordbrug, husdyrhold og fiskeri.

Der må ikke sælges levende dyr.

Andre varer
Lædervarer, smykker, tasker, stoffer, keramik, trævarer, redskaber, glas, platter, lys, fodtøj, tøj, kunsthåndværk, brugskunst samt andre former for husflidsprodukter.

Der kan på særlige dage gives tilladelse til forhandling af varer under begrebet ”loppemarkedsvarer”.

Varer, der er købt på torvet, må ikke genforhandles på Torvet. Det gælder, uanset om varerne er forudbestilte.

Salg af varer skal ske i overensstemmelse med reglerne i nærings- og levnedsmiddellovgivningen. Stadeholderen er selv ansvarlig for at opnå fornødne tilladelser fra andre relevante myndigheder som for eksempel politiet og Fødevareregionen.

Det er ikke tilladt at handle med andre varer end de varer, der er givet tilladelse til i den enkelte kontrakt eller tilladelse.

Salg af juletræer
Salg af juletræer må kun ske efter forudgående tilladelse fra Køge Kommune og kun på det areal, der anvises af Køge Kommune. Arealet udbydes ved offentlig annoncering.

Fælles bestemmelser for alle stadeholdere

§ 6

Ved særlige arrangementer på Torvet kan der ske ændringer i placeringen af stadepladser. Enhver stadeholder må acceptere den plads, der anvises af Køge Kommunes medarbejdere. Hvis det er muligt, vil Køge Kommunes medarbejdere anvise de faste stadeholdere deres sædvanlige plads.

Enhver stadeholder skal holde sit stade inden for den afmærkede/anviste stadeplads, og løbende holde stadepladsen ryddelig.

Biler kan medbringes. De skal i så fald placeres på den lejede stadeplads. Der må kun medbringes én bil pr. stadeplads. Den udleverede parkeringstilladelse skal ligges synligt fremme i forruden for kontrol.

Erhvervsmæssigt salg fra staderne må kun foretages af torvehandlende, der er momsregistrerede. Dokumentation skal på forlangende altid kunne vises frem.

Det er ikke tilladt at ”råbe varer af”. Hvis man çnsker at gçre opmærksom på et godt tilbud, er det en god idé at skilte med en førpris og en tilbudspris.

Fremleje eller udlån af stadepladserne er ikke tilladt. Dette gælder såvel faste som løse stadepladser.

Faste stadeholdere har pligt til at være medlem af Torvehandlerforeningen, som er en forening, der varetager de torvehandlendes interesser. Foreningen vælger blandt sine medlemmer en talsmand, der er bemyndiget til at varetage de torvehandlendes interesser i forhold til Køge Kommune. Al kommunikation foregår gennem foreningens talsmand.

Teknik- og Miljøforvaltningen er bemyndiget til at udstede påbud til stade­ holdere i tilfælde af overtrædelse af regulativet samt til at bortvise stade­ holdere. Ved gentagne overtrædelser kan Teknik- og Miljøforvaltningen efter en konkret vurdering opsige kontrakten.

Staderetten kan bortfalde, såfremt stadepladsen ikke benyttes ugentligt medmindre der er tale om stadepladser, der anvendes til salg af sæsonbetonede varer - f.eks. blomster, der ikke tåler frost.

Det er alene Køge Kommune, der fastsætter, hvad der må sælges på Køge Torv. Det gælder såvel torvehandlerne som restauratørerne. Ingen tilladelse eller kontrakt kan tillægges eksklusivitet.

Der er indgået særlige kontrakter for de 3 pavilloner på Køge Torv. Disse kontrakter indeholder bestemmelser om åbningstider, varesortiment og udeservering m.v.

Udeservering

§ 7

Enhver udeservering kræver en tilladelse fra Køge Kommune. Tilladelser gives på særlige vilkår. Der skal betales leje for brug af et areal til udeservering.
Lejens størrelse fremgår af bilag 1.

Borde og stole samt andet udstyr til brug for udeservering skal inden opstilling i henhold til en tilladelse godkendes af Køge Kommune.
Parasoller og markiser, der ønskes opstillet, skal være i ensfarvede lyse, brune nuancer. De må være påført navn eller logo, men ikke reklamer i øvrigt. I de enkelte tilladelser fastsættes der nærmere vilkår for brugen af parasoller m.m.

Udeservering kan alene ske inden for de på bilag 2 viste områder.

Ledige arealer til udeservering udbydes ved offentlig annoncering.  Ansøgninger om tilladelse til etablering af udeservering indgives til Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Torvet 1, 4600 Køge. E-mail: parkering@koege.dk.

Nye pavilloner på Køge Torv skal opføres efter Køge Kommunes anvisninger i forhold til omfang, beliggenhed, udformning, indretning m.v. Ansøgere er i øvrigt selv ansvarlige for at indhente eventuelle fornødne tilladelser efter gældende lovgivning, herunder byggelovgivningen.

Fortrinsret for handicappede

§ 8

Personer, der på grund af et handicap har vanskeligt ved at få beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked, har under visse betingelser fortrinsadgang ved bevilling til stadepladser m.v. Denne fortrinsadgang er fastsat i § 3 i lovbekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Nærmere oplysninger om fortrinsadgangen kan fås ved henvendelse til Køge Kommune.

Andre aktiviteter

§ 9

Efter ansøgning kan Køge Kommune give tilladelse til anvendelse af Køge Torv til forskellige aktiviteter af f.eks. følgende karakter:

 • Underholdning,
 • Almen oplysning og information,
 • Sportslige arrangementer.

Køge Kommune behandler ansøgninger og anviser arealer til arrangementer i kronologisk rækkefølge. Tilladelserne gives på særlige vilkår.

I forbindelse med særlige arrangementer kan Køge Kommune kræve garanti­ stillelse eller depositum til dækning af eventuelle skader på torveinventaret og oprydning.

Årligt tilbagevendende arrangementer har forrang ved bestilling mindst et år forud.

Er arrangementet med salg for øje, skal betale leje for brug af det anviste areal. Størrelsen af lejen fremgår af bilag 1.

Et arrangement vil som udgangspunkt få anvist ét af de arealer, der er udlagt til andre aktiviteter (se bilag 2). Andre ledige arealer kan dog komme på tale efter en konkret vurdering.

Ansøgninger om tilladelse til andre aktiviteter indgives til Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Torvet 1, 4600 Køge. E-mail: parkering@koege.dk.   

En ansøgning skal indeholde oplysninger om følgende forhold:

 • Arrangørens navn, adresse og telefonnummer (kontaktoplysninger),
 • Den ansvarlige for arrangementet,
 • En konkret beskrivelse af arrangementet (formål m.v.),
 • Tidspunktet for arrangementets afholdelse,
 • Antal forventet besøgende til arrangementet,
 • Placering af faste dele til arrangementet (telt, scene mv.),
 • Evt. plan over vejafspærring.

Ved udskrevet valg, skal der viges for politisk agitation. Lejen af torvet vil blive tilbagebetalt, men der bliver ikke givet kompensation eller erstatning til lejer/låner.

Opstilling af blomster og planter

§ 10

Blomster og planter kan opstilles på Køge Torv efter en konkret tilladelse, der meddeles af Køge Kommune efter følgende overordnede retningslinier:

Blomster og planter, der ønskes opstillet på Køge Torv, skal så vidt muligt ”passe” til Torvet og Torvets omgivelser. Palmer og andre ”eksotiske” planter, der ikke er ”naturligt” hjemmehørende her, vil som udgangspunkt ikke kunne opstilles, medmindre der er tale om et særligt arrangement. Det vil bero på en konkret vurdering, om en bestemt slags planter vil kunne tillades opstillet på Køge Torv.

Adgang til el

§ 11

På Køge Torv er der begrænset adgang til el. Tilslutning til og betaling for el skal ske efter Køge Kommunes anvisning.

Rengøring

§ 12

Stadeholderne og øvrige brugere af Køge Torv er forpligtede til selv at bortskaffe affald og sørge for renholdelse af de arealer, der benyttes.

Alle arealer skal forlades ryddet og rengjort.
Såfremt et areal ikke er tilstrækkeligt rengjort, vil Køge Kommune foranledige en rengøring for lejerens (brugerens) regning.

Ansvar

§ 13

Ansvar for person- og tingsskade samt eventuel anden skade, der forvoldes på grund af brugen af Køge Torv, påhviler alene den, der er ansvarlig for den pågældende brug. Køge Kommune påtager sig intet ansvar for sådan skade.

Enhver bruger af Køge Torv er selv ansvarlig for, at der tegnes fornødne forsikringer i forhold til brugen af torvet.

Særlige bestemmelser

§ 14

Ved vej-, lednings-, og kabelarbejder og lignende kan Køge Kommune kræve, at et areal ryddes, så disse arbejder kan udføres. Dette gælder ethvert areal på Køge Torv. Der vil ikke blive givet kompensation eller erstatning til en eventuel bruger af et areal. Køge Kommune vil så vidt muligt give et passende varsel, hvis det bliver nødvendigt at rydde et areal.

Overtrædelser

§ 15

Enhver, der overtræder regulativets bestemmelser, eller som nægter at efterkomme et påbud meddelt først mundtligt og derefter skriftligt af Køge Kommune, kan straks bortvises fra torvet af Køge Kommunes medarbejdere uden erstatning af nogen art. Dette kan i givet fald ske ved politiets bistand.

Bilag 1

Afgifter for brug af vejareal til udeservering, stadepladser m.m.

I kommunens takstblad kan du finde de gældende takster for brug af vejareal til udeservering, stadepladser og kommercielle arrangementer.

Klik på linket og derefter vælger du i venstre kolonne "Udendørsarealer". Rul derefter ned til den ønskede tabel:

Find takster for stadepladser, udeservering og brug af vejareal.

Bilag 2

Oversigtskort over stadepladser og udeservering

 

--ooOoo--

 

 

 

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje