Skip til hoved indholdet

Afgørelse

VVM-screeningsafgørelse vedrørende udvidelse af Køge Egnens Renseanlæg med nyt rensetrin

Natur og miljø Tilbage

Køge Afløb A/S har fremsendt en VVM-ansøgning i forbindelse med udvidelse af Køge Egnens Renseanlæg med et 4. rensetrin for mikroforurening/miljøfremmede stoffer som medicinrester.

Tilbage

Køge Afløb A/S har fremsendt en VVM-ansøgning i forbindelse med udvidelse af Køge Egnens Renseanlæg med et 4. rensetrin for mikroforurening/miljøfremmede stoffer som medicinrester.

Adresse

Matrikel nr. 19i og 17ak, Ølsemagle By, Ølsemagle

Ansøgt af Køge Afløb A/S (KLAR Forsyning)

Klagefrist til og med 18. juli 2024

Afgørelse

Køge Kommune vurderer, at udvidelsen af renseanlægget med et 4. rensetrin med den pågældende placering ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og derfor er projektet ikke omfattet af miljøvurderingspligten (VVM-pligten).

Yderligere oplysninger vedrørende sagen kan indhentes hos Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Planafdelingen, Torvet 1, 4600 Køge eller via email: tmf@koege.dk.

Klagevejledning

Klage over afgørelsen, der er truffet i henhold til Miljøvurderingsloven skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 4 uger fra denne offentliggørelse.

Du klager via Klageportalen, som du finder på forsiden af Nævnenes Hus’ hjemmeside, www.naevneneshus.dk. Du logger på klageportalen med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Køge Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Køge Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Køge Kommune. Køge Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter beslutter om du kan fritages.

Hvis du ønsker at indbringe sagen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen.


Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Links

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje