Skip til hoved indholdet

Landzonetilladelse

Landzonetilladelse til udstykning af grund og etablering af fjernvarmeværk

Landzonetilladelser Tilbage

Køge Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til udstykning af grund og etablering et fjernvarmeværk med dertilhørende bygninger på adressen Vollerslevvej 12A, 4632 Bjæverskov – matr. nr. 9p, Bjæverskov By, Bjæverskov. Landzonetilladelse gives efter planlovens § 35, stk. 1.

Tilbage

Flere oplysninger

Du kan få flere oplysninger om den enkelte tilladelse ved at henvende dig hos Plan på tlf.  20 46 97 09 eller se sagen hos Plan, Byg og Miljø, Køge Rådhus, Torvet 1, 4600 Køge

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Du klager via klageportalen, som du finder på www.naeveneneshus.dk. Du logger på klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Køge Kommune via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Køge Kommune. Hvis Køge Kommune fastholder afgørelsen, sender Køge Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget her.

Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

En klage over denne afgørelse har opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Links

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje