Skip til hoved indholdet

Afgørelse

Lokalplan 1117 for boliger på Køge Fælles Jord vedtaget

Kommune- og lokalplaner Tilbage

Køge Byråd har den 28. november 2023 besluttet at vedtage Lokalplan 1117 for boliger på Køge Fælles Jord og tillæg 11 til Kommuneplan 2021 endeligt.

Tilbage

lokalplaner.koege.dk under fanen GÆLDENDE LOKALPLANER kan du læse lokalplanen.

kommuneplan.koege.dk under fanen TILLÆG kan du se kommuneplantillægget.

Lokalplan 1117

Lokalplanområdet på 2,3 hektar er ejet af Køge Kommune, og udlejet til Køge Fælles Jord. Lokalplanområdet ligger i den sydlige del af Køge i Ravnsborg-området. Området ligger på grænsen mellem by og land, men tæt på skole, institutioner og idrætsfaciliteter.

Lokalplanen overfører området til byzone, og indenfor et byggefelt i områdets sydøstlige del giver lokalplanen mulighed for en eksperimenterende boligbebyggelse i form af 16 tiny houses og et fælleshus, der også fungerer som et klimahus med udstillinger og undervisning i bæredygtig levevis. Lokalplanen fastholder størstedelen af området til eksisterende anvendelser i form af de aktiviteter, der drives af foreningen Køge Fælles Jord.

Lokalplanen giver frie rammer for valg af facadematerialer med det formål at opnå kreative arkitektoniske udtryk og mangfoldighed samt bæredygtige materialevalg.

Lokalplanen stiller krav om, at der anlægges 11 P-pladser til Køge Fælles Jord og Klimahuset samt 0,5 P-pladser pr. bolig, hvilket er mindre end den normale parkeringsnorm i Køge Kommune. Bæredygtighed, minimering af udgifter samt nærhed til byen og dermed offentlig transport er vigtige prioriteter for beboerne. Derfor vurderer Teknik- og Miljøforvaltningen, at 0,5 P-plads pr. bolig er tilstrækkeligt. Dog udlægges et ekstra areal til arealreservation til parkering, som kan tages i brug, såfremt behovet opstår.

Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2021
Lokalplanen er omfattet af rammeområde 4B19 i Kommuneplan 2021.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, hvorfor der er udarbejdet tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2021 i forbindelse med lokalplanen. Formålet med kommuneplantillægget er at øge den tilladte bebyggelseshøjde fra 4,5 m. til 5,5 m.

Høringsperiode

Forslag til Lokalplan 1117 og Kommuneplantillæg 11 har været sendt i høring fra den 31. august til den 28. september 2023. Der er ikke kommet nogen høringssvar i høringsperioden.

Køge Byråd har besluttet at vedtage lokalplanen og kommuneplantillægget uden ændringer i forhold til forslagene.

Retsvirkninger

Når en lokalplan er vedtaget endeligt og offentliggjort, træder lokalplanens retsvirkninger jf. planlovens §18 i kraft. Det betyder, at ejendomme, som er omfattet af lokalplanen kun anvendes, udstykkes og bebygges i overensstemmelse med lokalplanen.

Eksisterende lovlig anvendelse kan dog fortsætte efter offentliggørelse af lokalplanen, også selvom det er er i strid med lokalplanen.

Klagevejledning

Køge Kommunes afgørelser om vedtagelse af planer kan påklages efter reglerne i planlovens § 58.

Der kan kun klages over retlige spørgsmål. Det kan f.eks. være, hvis du mener, at en plan ikke er lovligt tilvejebragt og/eller offentliggjort. Der kan ikke klages over skønsspørgsmål. Det kan f.eks. være, hvis du ikke mener, at en plan er hensigtsmæssig, eller hvis du er utilfreds med indholdet i planen.

Din klage skal sendes til Planklagenævnet gennem klageportalen, som du får adgang til via naevneneshus.dk. Klagen skal indsendes inden 4 uger efter den offentlige bekendtgørelse af planen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, kan du sende en begrundet anmodning til Køge Kommune, som videresender din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. 

Hvis du vil indbringe en afgørelse for Domstolen skal det ske inden 6 måneder fra offentliggørelse af afgørelsen jf. planlovens § 62.

Du kan finde yderligere oplysninger om klagereglerne på naevneneshus.dk.

Lokalplan 1117 og Kommuneplantillæg 11 er offentliggjort den 5. december 2023.

Informationer

Links

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje