Skip til hoved indholdet

Høring

Forslag til planstrategi 2023 i høring

Kommune- og lokalplaner Tilbage

Køge Byråd har den 19. december 2023 vedtaget at fremlægge forslag til planstrategi 2023 til offentlig høring

Tilbage

Køge Byråd har den 19. december 2023 vedtaget at fremlægge forslag til planstrategi 2023 til offentlig høring. Med det indkalder byrådet også ideer til den forestående revision af kommuneplanen.

Planstrategien

Når den fysiske udvikling af kommunen planlægges, er der mange interesser og mulige anvendelser til de samme arealer. Det giver behov for løbende, politiske prioriteringer.

Med Planstrategi 2023 sætter Byrådet en politisk retning for, hvordan fremtiden planlægges, og hvilke dilemmaer og potentialer, der kræver særlig opmærksomhed.

Byrådet har pligt til at vedtage en planstrategi i første halvdel af en ny byrådsperiode. Strategien er også et debatoplæg til den kommende kommuneplanrevision, da den sætter den politiske retning for Køge Kommuneplan 2025.

Planstrategien er opbygget med tre temaer med hver sin fortælling og politiske målsætninger:

  • Natur og landskaber
  • Balanceret boligudvikling
  • Det levede liv

Læs Planstrategi 2023: planstrategi.koege.dk

Høring

Planstrategien er i høring i 8 uger i perioden 20. december 2023 til den 18. februar 2024.

Det er muligt at indsende skriftlige bemærkninger til forslaget i høringsperioden via planstrategi.koege.dk

Miljøvurdering

Køge Kommune har vurderet, at Planstrategi 2023 ikke skal screenes for miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Med sit overordnede og strategiske sigte, vurderes planstrategien hverken at fastlægge konkrete rammer for fremtidige anlæg, medføre krav om en vurdering af virkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde eller give rammer for projekter omfattet af lovens bilagslister. Den kommende kommuneplan 2025 vil blive miljøvurderet.

Klagevejledning

Klage over afgørelsen, der er truffet i henhold til Miljøvurderingsloven skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 4 uger fra denne offentliggørelse.

Du klager via Klageportalen, som du finder på forsiden af Nævnenes Hus’ hjemmeside, www.nævneneshus.dk. Du logger på klageportalen med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Køge Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Køge Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Køge Kommune. Køge Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter beslutter om du kan fritages.

Hvis du ønsker at indbringe sagen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen.

Informationer

Links

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje