Skip til hoved indholdet

Høring

Forslag til Lokalplan 1114 - Boliger på Kimmerslevvej og tillæg nr. 7 til kommuneplan 2021

Kommune- og lokalplaner Tilbage

Køge Byråd har den 28. maj 2024 besluttet at sende forslag til Lokalplan 1114 – Boliger på Kimmerslevvej og tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2021 i offentlig høring.

Tilbage

Lokalplanforslaget

Lokalplan 1114 giver mulighed for etablering af et nyt bolig-område på et areal ved Kimmerslevvej 7 i Borup, der i Køge Kommuneplan 2021-2033 er udlagt til boligområde.

Lokalplanen giver mulighed for, at der i kan bygges i op til to etager med boliger i varierede størrelser, samt et fælleshus i en etage.

Lokalplanområdets afgrænsning svarer til matr.nr. 9b. Ejendommen er på 11.739 m². Adgang til området sker fra Kimmerslevvej.

Lokalplanområdet fremstår i dag som et haveanlæg, der afgrænses af Kimmerslevvej mod syd, et grønt område samt Kimmerslev Sø mod øst og et bolig- og erhvervsområde mod vest. Mod nord afgrænses lokalplanområdet af en 10-25 meter bred grøn kile med høje træer mod et boligområde, samt et åbent vandløb og en sti, som fører til stisystemet ved Kimmerslev Sø.

Den omkringliggende bebyggelse består af en blanding af boliger og erhverv med en variation af bygningstypologier fra forskellige perioder med varierende anvendelse af materialer.

Høringsperiode

Forslag til Lokalplan 1114 – Boliger på Kimmerslevvej og tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2021 er i høring fra den 29. maj 2024 til den 9. august 2024.

Du kan give dit høringssvar til lokalplanforslaget og/eller forslaget til kommuneplantillæg på lokalplaner.koege.dk under fanen LOKALPLANFORSLAG ved at trykke på knappen Skriv høringssvar, når du er klikket ind på lokalplanforslagets egen side.

Det er også muligt at sende høringssvar til tmf@koege.dk eller til Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Torvet 1, 4600 Køge.

Høringssvar skal være modtaget hos Køge Kommune senest den 9. august 2024.

Når den offentlige høring er slut, beslutter Køge Byråd, om forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg skal vedtages endeligt. Alle høringssvar, som er indkommet i høringsperioden samles i en hvidbog, som fremlægges i forbindelse med den endelige vedtagelse. Vær opmærksom på at dit navn og din adresse bliver offentliggjort i hvidbogen.

Borgermøde

Der blev afholdt borgermøde den 16. maj 2024.

Miljøvurdering

Køge Kommunes afgørelse om ikke at gennemføre en miljøvurdering kan jf. miljøvurderingslovens § 48 påklages efter reglerne i planloven. Se klagevejledning nederst.

Retsvirkninger

Når et lokalplanforslag er offentliggjort, træder de midlertidige retsvirkninger jf. planlovens § 17 i kraft. Det betyder, at ejendomme, som er omfattet af lokalplanforslaget ikke må bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endeligt vedtagne lokalplan. Eksisterende lovlig anvendelse kan dog fortsætte efter offentliggørelse af lokalplanforslaget, også selvom det er er i strid med lokalplanforslaget.

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelser truffet efter planloven jf. planlovens § 58. Din klage skal sendes til Planklagenævnet gennem klageportalen, som du får adgang til via naevneneshus.dk. Klagen skal indsendes inden 4 uger efter den offentlige bekendtgørelse af afgørelsen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, kan du sende en begrundet anmodning til Køge Kommune, som videresender din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe en afgørelse for Domstolen skal det ske inden 6 måneder fra offentliggørelse af afgørelsen jf. planlovens § 62. Forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg er offentliggjort den 29. maj 2024.Informationer

Links

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje