Skip til hoved indholdet

Høring

Forslag til Lokalplan 1121 - Siloer i Køge Havn

Kommune- og lokalplaner Tilbage

Køge Byråd har den 28. maj 2024 besluttet at sende forslag til lokalplan 1121 Siloer i Køge Havn og tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2021 – 2033 i offentlig høring.

Tilbage

På lokalplaner.koege.dk under fanen LOKALPLANFORSLAG kan du læse forslaget til lokalplan 1121 og skrive et høringssvar, hvis du har bemærkninger til lokalplanforslaget og/eller til forslaget til kommuneplantillæg 12.

På kommuneplan.koege.dk under fanen TILLÆG kan du se forslag til kommuneplantillæg.

Lokalplanforslaget

Lokalplanens område omfatter et areal på ca. 9.000 m2, som ligger i det nyanlagte erhvervshavneområde, Køge Unitterminal. Lokalplanens område er afgrænset mod øst af vejen, Arctic Kaj og mod vest af kaj og oplagsplads for trailere og lastbiler bag ved kajen. Arealerne mod henholdsvis nord og syd er endnu ikke bebyggede og ibrugtagne arealer på unitterminalen.

Store dele af havneområdet på unitterminalen er endnu ikke taget i brug, og opførelsen af siloerne er en del af realiseringen af området som havneområde.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre fire siloer til cement placeret i en klynge i den nordlige del af Køge Unitterminal. Siloerne kan opføres i op til 40 meters højde. Der må udføres trappe- eller elevatortårne uden på siloerne. Der kan etableres en kontorbygning med tilhørende mandskabsfaciliteter i tilknytning til siloanlægget.

Det bebyggede areal vil være på ca. 1.500 m2. Det bebyggede rumfang vil være på ca. 46.500 m3. Siloerne skal udføres i beton kombineret med træ. Bebyggelsesprocenten for området vil være på 70 %.

Vejadgang vil ske af henholdvis en indkørsels- og en udkørselsvej til lastbiler fra Arctic Kaj. Der anlægges en intern vej i området.

Høringsperiode

Forslag til lokalplan 1121 Siloer i Køge Havn og tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2024 er i høring fra den 17. juni 2024 til den 15. juli 2024.

Du kan give dit høringssvar til lokalplanforslaget og/eller forslaget til kommuneplantillæg på lokalplaner.koege.dk under fanen LOKALPLANFORSLAG ved at trykke på knappen Skriv høringssvar, når du er klikket ind på lokalplanforslagets egen side.

Det er også muligt at sende høringssvar til tmf@koege.dk eller til Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Torvet 1, 4600 Køge. Høringssvar skal være modtaget hos Køge Kommune senest den 15. juli 2024.

Når den offentlige høring er slut, beslutter Køge Byråd, om forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg skal vedtages endeligt. Alle høringssvar, som er indkommet i høringsperioden samles i en hvidbog, som fremlægges i forbindelse med den endelige vedtagelse. Vær opmærksom på at dit navn og din adresse bliver offentliggjort i hvidbogen.

Miljøvurdering

Lokalplan 1121 og kommuneplantillæg nr. 12 er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). Der er derfor foretaget en miljøscreening efter lovens § 10 med det formål at afklare, hvorvidt planerne forudsætter en miljøvurdering efter lovens § 8. Miljøscreeningsskema ligger som bilag til forslaget til lokalplan 1121, som kan findes på lokalplaner.koege.dk under fanen LOKALPLANFORSLAG.

Lokalplan 1121 omfatter en mindre del af havne- og erhvervsområdet i Køge Havn, som allerede er kommune- og lokalplanlagt med Lokalplan 1015 Køge Unitterminal og tilhørende tillæg til kommuneplanen.

Lokalplan muliggør opførelse af siloer i op til 40 meters højde inden for et mindre areal i området. I øvrigt ændrer lokalplanen ikke på anvendelsen af området som havne- og erhvervsområde. Lokalplanen medfører derfor udelukkende mindre ændringer på lokalt plan.

Den gældende lokalplan har været miljøvurderet i tilknytning til miljøvurdering af unitterminalen. Der har været udarbejdet en VVM-redegørelse og givet VVM-tilladelse til Køge Unitterminal.

Lokalplanområdet ligger inden for den kystnære del af byzonen, da bebyggelse og anlæg kan bygges højere end den hidtidige planlagte bebyggelse mod kysten. Der skal derfor redegøres for lokalplanens visuelle påvirkning af kystlandskabet. Der er i tilknytning til den nye lokalplan gennemført visualiseringer af siloerne og deres visuelle påvirkning af kystlandskabet og landskabet i øvrigt. Således indgår vurderingen af påvirkningen af kystlandskabet allerede i lokalplanens redegørelse.

Derfor har Køge Kommune på baggrund af den gennemførte screening vurderet, at planerne ikke forudsætter, at der skal gennemføres en miljøvurdering.

Køge Kommunes afgørelse om ikke at gennemføre en miljøvurdering kan jf. miljøvurderingslovens § 48 påklages efter reglerne i planloven. Se klagevejledning nederst.

Retsvirkninger

Når et lokalplanforslag er offentliggjort, træder de midlertidige retsvirkninger jf. planlovens § 17 i kraft. Det betyder, at ejendomme, som er omfattet af lokalplanforslaget ikke må bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endeligt vedtagne lokalplan. Eksisterende lovlig anvendelse kan dog fortsætte efter offentliggørelse af lokalplanforslaget, også selvom det er er i strid med lokalplanforslaget.

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelser truffet efter planloven jf. planlovens § 58. Din klage skal sendes til Planklagenævnet gennem klageportalen, som du får adgang til via naevneneshus.dk. Klagen skal indsendes inden 4 uger efter den offentlige bekendtgørelse af afgørelsen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, kan du sende en begrundet anmodning til Køge Kommune, som videresender din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe en afgørelse for Domstolen skal det ske inden 6 måneder fra offentliggørelse af afgørelsen jf. planlovens § 62.

Forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg er offentliggjort den 17. juni 2024.


Informationer

Links

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje