Skip til hoved indholdet

Afgørelse

VVM-screeningsafgørelse vedrørende ændring af genbrugsanlæg i Borup

Natur og miljø Tilbage

Damifo A/S har fremsendt en VVM-ansøgning i forbindelse med ændring af et genbrugsanlæg i Borup.

Tilbage

Damifo A/S har fremsendt en VVM-ansøgning i forbindelse med ændring af et genbrugsanlæg i Borup.

Adresse: Bækgårdsvej 84, 4140 Borup

Matrikel nr. 2u, Kimmerslev By, Kimmerslev

Ansøgt af Damifo A/S

Klagefrist til og med 16. juli 2024

Afgørelse

Køge Kommune vurderer, at ændringen af anlægget med den pågældende placering ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og derfor er ændringen ikke omfattet af miljøvurderingspligten (VVM-pligten).

Yderligere oplysninger vedrørende sagen kan indhentes hos Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Planafdelingen, Torvet 1, 4600 Køge eller via email: tmf@koege.dk.

Klagevejledning

Klage over afgørelsen, der er truffet i henhold til Miljøvurderingsloven skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 4 uger fra denne offentliggørelse.

Du klager via Klageportalen, som du finder på forsiden af Nævnenes Hus’ hjemmeside, www.naevneneshus.dk Du logger på klageportalen med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Køge Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Køge Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Køge Kommune. Køge Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter beslutter om du kan fritages.

Hvis du ønsker at indbringe sagen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen.


Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Links

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje