Skip til hoved indholdet

Høring

Påtænkt afgørelse - Havebo 4681 Herfølge, Nedlæggelse af del af offentlig vej

Trafik og veje Tilbage

Køge Kommune påtænker som vejmyndighed at træffe nedenstående afgørelse, med henblik på at nedlægge en del af den offentlige vej Havebo, 4681 Herfølge

Tilbage

Påtænkt afgørelse


Nedlæggelse

Teknik- og Miljøforvaltningen træffer hermed afgørelse jf. Lov om offentlige veje §15 om nedlægning af del af offentligt vejareal Havebo, 4681 Herfølge. 

Da vejarealet, ikke påtænkes opretholdt som privat (fælles)vej, skal vejmyndigheden efter vejlovens §124 stk. 7, give en frist på mindst 8 uger til at fremsætte krav om, at vejen bør opretholdes som privat vej eller privat fællesvej, jf. § 124, stk. 2, fordi den er eneste adgangsvej til en ejendom eller i øvrigt er af vigtighed for en ejendom.


Der er frist til og med den 2. august 2024 til at fremsætte indsigelse over for Køge Kommune om, at vejarealet bør opretholdes. Et evt. krav herom bedes indeholde en begrundelse for kravet med henblik på Køge Kommunes stillingtagen til, om kravet skal imødekommes.

Indsigelse sendes til Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge eller på e-mail vejmyndighed@koege.dk.


Baggrund

SuperBrugsen i Herfølge ønsker at udvide butikkens salgsareal med 394 m2 mod sydvest, som vist på bilag 1.

Udvidelsen af SuperBrugsen vil kræve at dele af den offentlige vej Havebo nedlægges, vist på bilag 2, hvor den del af vejarealet der nedlægges, er skraveret med blåt.

Med nedlæggelsen for vejadgang fra Billesborgvej til Havebo, etableres der i stedet kørende adgang fra den offentlige vej Hvedevænget til Havebo, vist på bilag 3. Der vil stadig være gående adgang mellem SuperBrugsens areal og Havebo.

I forhold til drift og vedligeholdelse, vil Havebo fortsat være en offentlig vej under Køge Kommune.

For enden af Havebo, og op imod SuperBrugsens parkeringsplads, etables en vendeplads til benyttelse for beboere samt renovation. Vendepladsen er afbildet på bilag 1.

Beslutningen om at nedlægge offentligt vejareal, er blevet vedtaget på Teknik- og Ejendomsudvalget d. 6. maj 2024.

Referat fra Teknik- og Ejendomsudvalgets møde den 6. maj 2024.


Der indhentes LER-oplysninger og alle registrerede ledningsejere modtager afgørelsen med henblik på at få deres ledning(er) sikret ved en ledningsdeklaration jf. Vejlovens §127 stk.3.
Efter fristens udløb vil vejmyndigheden træffe endelig beslutning i sagen.


Bilag 1: 


Bilag 2:Bilag 3: 

Havebo lukkes af for køretøjer. Der vil stadig være gående adgang til Superbrugsen. 


Der genetableres vejadgang til Havebo fra Hvedevænget. Informationer

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje