Skip til hoved indholdet

Afgørelse

Endelige Natura 2000-handleplaner

Natur og miljø Tilbage

I samarbejde med Solrød Kommune, Stevns Kommune og Miljøstyrelsen har Køge Kommune udarbejdet Natura handleplaner for Køge Kommune for den nye 6-årige planperiode 2022-2027

Tilbage

I samarbejde med Solrød Kommune, Stevns Kommune og Miljøstyrelsen har Køge Kommune udarbejdet Natura handleplaner for Køge Kommune for den nye 6-årige planperiode 2022-2027. Der er 4 Natura 2000-områder, der ligger helt eller delvist i Køge Kommune. De endelige planer og hvidbøger forud for de endelige planer ses her på siden.

Klagevejledning

Efter offentliggørelse af de endelige Natura 2000-planer, kan der klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over Natura 2000-planens tilvejebringelse, jf. miljømålslovens § 53, nr. 1. Følgende er klageberettigede, jf. miljømålslovens § 55:

1) Miljø- og fødevareministeren.

2) Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

3) Offentlige myndigheder.

4) Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

5) Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.

6) Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

I medfør af miljømålslovens § 56 skal klage være indgivet skriftligt inden fire uger efter, at Natura 2000-planen er offentligt bekendtgjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Natura 2000-planerne offentliggøres her den 3. juli 2024 og desuden på Miljøstyrelsens og kommunernes hjemmesider. Klage skal således være indgivet senest mandag den 31. juli 2024.

En klage indgives via Klageportalen for Nævnenes Hus. Klageportalen kan også tilgås fra www.borger.dk og www.virk.dk hvor der kan logges på med NemLogin (MitID). Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når der klages, betales et gebyr på kr. 900/1800 for henholdsvis privatperson og virksomhed/organisation/offentlig myndighed.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Ved ønske om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der indsendes en begrundet anmodning til Køge Kommune, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet træffer herefter afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af miljømålsloven, skal være anlagt inden seks måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.


Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje