Skip til hoved indholdet

Afgørelse

Optagelse af en række veje og stier som offentlige

Trafik og veje Tilbage

Teknik- og Ejendomsudvalget har d. 10. april 2024 godkendt optagelse af en række veje og stier som offentlige i henhold til Lov om offentlige veje § 15.

Tilbage

Ifølge gældende Lov om offentlige veje §15 er det kommunalbestyrelsen, der bestemmer, hvilke nye kommuneveje og stier, der skal anlægges, flyttes eller nedlægges.

Delegationsplanen angiver at beslutningskompetencen for afgørelser efter Lov om offentlige veje §15 ligger hos fagudvalget.

I løbet af de seneste år har Køge Kommune anlagt nye stier og veje, der skal optages som offentlige og nogle stier og veje er blevet udvidet eller flyttet. Nedenfor er de enkelte projekter beskrevet og placering kan ses på kortene.

1. Ølsemagle Kirkevej mellem Ølsemagle Kirkevej og Bragesvej, Busbro

Det nye vejstykke er en busvej og danner forbindelse mellem Ølsemagle Landsby og Transportcenter, herunder en busbro over jernbanen. Byrådet godkendte den 24. april 2018
principbeslutning om ekspropriation til busvejen samt finansiering. Vejen indgår ikke i lokalplan 2-38 og der er givet dispensation fra lokalplanen d. 5/2-2024. Udstykningssagen er under behandling og afventer blandt andet optagelse af offentlig vej.

2. Nordstjernen og Karlsvognen

Nordstjernen og Karlsvognen er begge blevet til i samarbejde med Banedanmark i forbindelse med etableringen af København-Ringsted banen og Køge Nord St. De matrikulære berigtigelser er endnu ikke på plads, men Køge Kommune har godkendt principbeslutning og detailprojekt for vejene. I samme ombæring er der foretaget nedenstående ændringer langs banen:

  • Omlagt offentlig sti ved STC
  • Omlagt Lyngvej
  • Omlagt bjæverskovvej.

3. Nordlyset

Byrådet har d. 25. februar 2020 godkendt anlægsbevilling til byggemodning i Køge Nord herunder etablering af gennemgående vejforbindelse, Nordlyset, i området. Ydermere har
Byrådet truffet afgørelse om ekspropriation til vejen d. 31. august 2021. Udstykningssagen er i gang.

4. Bifrostvej

Byrådet godkendte d. 25. april 2017 ekspropriation til ny adgangsvej til CP Kelco, der senere hen blev navngivet Bifrostvej.

5. Campusbuen + omlagt Lyngvej

Byrådet godkendte d. 27. januar 2015 anlægsbevilling til byggemodning af Campus Køge herunder nye veje i området bestående af omlægning af Lyngvej samt Campusbuen.

6. Vestre Ringvej

Byrådet godkendte d. 22. januar 2019 anlægsbevilling til etablering af forlængelsen af Vestre Ringvej, som er adgangsvej for Møllebankerne etape II og III. Vejen indgår i Lokalplan 1025. Udstykningssagen er under behandling og afventer optagelse som offentlig vej.

7. Stier i Borup

Stierne nord for Møllevej ligger på et kommunalt ejet grønt areal. De er ved at blive udskilt i matriklen for at kunne blive optaget som offentlige stier og derved sikre at anlæggene består.

8. Rådhusstræde og slipper i Køge by

Bag haverne er godkendt i sag 2015-001406. Rådhusstræde og slipperne indgår i lokalplan 1027 og lokalplan 1060. Rådhusstræde og slipperne fungerer som rygraden i det nye byområde. Teknik- og Miljøforvaltningen godkendte myndighedsprojektet for Rådhusstræde og slipper d. 12. august 2016.

9. Niels Juelsgade udvidelse

I forbindelse med etablering trafiksanering af Bjerggade og ombygning af Niels Juelsgade er vejanlægget blevet udvidet og den matrikulære sag afventer godkendelse af optagelse som offentlig vej.

10. Tøxensvej P-plads

Den lille sidevej til Tøxensvej med parkringsbåse i den ene side ender blindt med stiadgang til Lovparken. Vejen er i dag registreret som privat fællesvej med Køge Kommunen som vejejer. Da vejen er adgangsvej til Lovparken, er den af sådan en betydning for den almene færdsel, at den bør optages som offentlig vej jf. Lov om private fællesveje §58. Ved at optage vejen som offentlig overtager kommunen ren- og vedligeholdelsespligten. Naboer orienteres om beslutningen.

11. Parkering v. Værftsvej

Det er en offentlig parkeringsplads, hvor driften i forvejen sneryder pladsen. Derfor bør den optages som offentlig vej inklusiv tilkørselsvejen. Den sidste del af pladsen, der er tiltænkt lastbilparkering, bør ligeledes optages.

12. Cykelsti langs Ølbyvej

Byrådet har d. 28. september 2021 godkendt endelig ekspropriation til cykelsti langs Ølbyvej. Stien er anlagt og den matrikulære sag er delvist behandlet og afventer Banedanmarks matrikulære sag.

13. Cykelsti langs Salbyvej

Byrådet har d. 22. maj 2018 godkendt principbeslutning om ekspropriation til cykelsti langs Salbyvej mellem Ejby og Ll. Salby. Stien er anlagt og den matrikulære sag er behandlet.

14. Cykelsti Langs Billesborgvej

Processen startede i 2015, hvor Byrådet godkendte ekspropriation af nødvendige arealer for udførelse af dobbeltrettet sti langs Billesborgvej. Stien er herefter blevet udbygget etapevis.

Informationer

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje