Skip til hoved indholdet

Afgørelse

Planstrategi 2023 vedtaget

Kommune- og lokalplaner Tilbage

Køge Byråd har den 28. maj 2024 besluttet at vedtage Planstrategi 2023 endeligt

Tilbage

Planstrategi 2023 vedtaget

Køge Byråd har den 28. maj 2024 besluttet at vedtage Planstrategi 2023 endeligt. 

På www.planstrategi.koege.dk kan du læse Planstrategien.

Planstrategi 2023

Når den fysiske udvikling af kommunen planlægges, er der mange interesser og mulige anvendelser til de samme arealer. Det giver behov for løbende, politiske prioriteringer.
Med Planstrategi 2023 sætter Byrådet en politisk retning for, hvordan fremtiden planlægges, og hvilke dilemmaer og potentialer, der kræver særlig opmærksomhed.
Byrådet har pligt til at vedtage en planstrategi i første halvdel af en ny byrådsperiode. Strategien er også et debatoplæg til den kommende kommuneplanrevision, da den sætter den politiske retning for Køge Kommuneplan 2025.

Planstrategien er opbygget med tre temaer med hver sin fortælling og politiske målsætninger:
•    Natur og landskaber
•    Balanceret boligudvikling
•    Det levede liv

Høringsperiode

Forslag til Planstrategi 2023 (www.planstrategi.koege.dk) har været i offentlig høring i perioden den 20. december 2023 til den 18. februar 2024. Der er modtaget i alt 79 høringssvar.

Du kan læse de høringssvar, der er kommet i høringsperioden på www.planstrategi.koege.dk ved at vælge høringssvar nederst på forsiden. Her kan du også læse Køge Kommunes besvarelse af hver enkelt indsigelse. Emnet solcelleplanlægning i det åbne land har fyldt meget i høringsperioden med i alt 68 høringssvar. Der er derfor udarbejdet en samlet temabesvarelse for dette emne.

Køge Byråd har besluttet at vedtage Planstrategien uden ændringer i forhold til forslaget. Det betyder ikke, at de mange gode svar ikke er relevante i forhold den kommende Kommuneplan 2025.

Kommuneplanlægningen

Med vedtagelsen af planstrategien kan arbejdet med at revidere Kommuneplan 2021 sættes i gang. Første skridt er, at kommunen til efteråret skal udarbejde en proces for Kommuneplan 2025. Her skal den overordnede Planstrategi udfoldes mere detaljeret sammen med en tidsmæssig prioritering af de mange plantemaer. Udgangspunktet er alt det, som allerede indgår i Kommuneplan 2021 og planstrategiens målsætninger. I dette arbejde vil Hvidbogen med høringssvarene til Planstrategien indgå sammen nye statslige krav til kommuneplanlægningen.

Klagevejledning

Køge Kommunes afgørelser om vedtagelse af planer kan påklages efter reglerne i planlovens § 58. 

Der kan kun klages over retlige spørgsmål. Det kan f.eks. være, hvis du mener, at en plan ikke er lovligt tilvejebragt og/eller offentliggjort. Der kan ikke klages over skønsspørgsmål. Det kan f.eks. være, hvis du ikke mener, at en plan er hensigtsmæssig, eller hvis du er utilfreds med indholdet i planen.

Din klage skal sendes til Planklagenævnet gennem klageportalen, som du får adgang til via naevneneshus.dk. Klagen skal indsendes inden 4 uger efter den offentlige bekendtgørelse af planen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, kan du sende en begrundet anmodning til Køge Kommune, som videresender din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. 

Hvis du vil indbringe en afgørelse for Domstolen skal det ske inden 6 måneder fra offentliggørelse af afgørelsen jf. planlovens § 62.
Du kan finde yderligere oplysninger om klagereglerne på naevneneshus.dk.

Planstrategi 2023 er offentliggjort den 29. maj 2024.

Informationer

Links

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje