Skip til hoved indholdet

Høring

Påtænkt afgørelse - Ringstedvej, 4600 Lellinge, nedlæggelse af del af offentligt vejareal

Trafik og veje Tilbage

Køge Kommune påtænker som vejmyndighed at træffe nedenstående afgørelse, med henblik på at nedlægge en del af den offentlige vej, Ringstedvej, Lellinge, 4600 Køge, for at overdrage arealet til ejeren af Ringstedvej 205.

Tilbage

Påtænkt afgørelse

Teknik- og Miljøforvaltningen påtænker at træffe afgørelse jf. Lov om offentlige veje §15 om nedlægning af offentligt vejareal som en del af Ringstedvej, Lellinge, 4600 Køge.

Da vejarealet, ikke påtænkes opretholdt som privat (fælles)vej, skal vejmyndigheden efter vejlovens §124 stk. 7, give en frist på mindst 8 uger til at fremsætte krav om, at vejen bør opretholdes som privat vej eller privat fællesvej, jf. § 124, stk. 2, fordi den er eneste adgangsvej til en ejendom eller i øvrigt er af vigtighed for en ejendom.


Der er frist til og med den 13. august 2024 til at fremsætte indsigelse over for Køge Kommune om, at vejarealet bør opretholdes. Et evt. krav herom bedes indeholde en begrundelse for kravet med henblik på Køge Kommunes stillingtagen til, om kravet skal imødekommes.

Indsigelse sendes til Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge eller på e-mail vejmyndighed@koege.dk


Baggrund

Nedlæggelsen af det offentlige vejareal tager afsæt i en henvendelse fra ejeren af Ringstedvej 205, som ønsker at købe arealet i forbindelse med opførelse af støjhegn.

Arealet der agtes nedlagt udgør ca. 56 m2. Arealet benyttes som adgangsvej til Ringstedvej 205.

Arealet er vist på vedhæftede kortbilag.

Der er indhentet LER-oplysninger og alle registrerede ledningsejere modtager nærværende afgørelse med henblik på at få deres ledning(er) sikret ved en ledningsdeklaration jf. Vejlovens §127 stk.3.


Efter fristens udløb vil vejmyndigheden træffe endelig beslutning i sagen.


Bilag:


Informationer

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje