Skip til hoved indholdet

Afgørelse

Endelig vedtagelse af Lokalplan 1108 - Køge Idrætspark

Kommune- og lokalplaner Tilbage

Køge Byråd har den 30. januar 2024 besluttet at vedtage lokalplan 1108 – Køge Idrætspark og tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021 endeligt

Tilbage

Lokalplanforslaget

Lokalplanen er en del af en proces for modernisering af Køge Idrætspark, som Køge Kommune har været i gang med i de seneste år. Det er med henblik på at styrke udbuddet af idræts- og fritidsfaciliteter for borgerne i Køge Kommune og for at sikre rammerne for afholdelse af større sports- og eventbegivenheder.

Lokalplanen giver mulighed for at anvende området omkring Køge Stadion til henholdsvis centerformål, herunder rekreative formål, som sports- og idrætsformål, liberalt erhverv og serviceerhverv, detailhandel, boligformål samt til offentlige og kulturelle formål. 

Køge Stadion kan med lokalplanen bygges færdigt med sidebygninger til erhvervsformål mod nord og øst og yderligere siddepladstribuner, så tilskuerkapaciteten lever op til gældende superligakrav. Desuden lægges der op til, at der kan etableres boliger i form af ungdoms- og sportscollegeboliger og/eller erhverv i to yderligere etager til erhvervsformål ovenpå den vestlige sidebygning, hvor der i dag er omklædningsrum.

Der udlægges et areal til yderligere 300 parkeringspladser mod Ølbyvej. Med strategien skal der endvidere sikres en sikker trafikafvikling for cyklister og gående ved og omkring stadion.

Lokalplanområdet omfatter et ca. 23 ha stort område nord for Køge Bymidte omkring Køge Stadion og idrætsanlæg. Området er mod nord afgrænset af Stensbjergvej, mod øst af Ringvejen og mod syd af Ringstedstien og Ølbyvej. Mod vest ligger henholdsvis boligområdet Nørremarken og Nørremarkens Plejehjem.

Høringsperiode

Forslag til lokalplan 1108 og kommuneplantillæg nr. 1 har været sendt i høring fra den 16. november 2023 til den 14. december 2023.

Der har tidligere i 2023 været en tidligere version af forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg i offentlig høring fra den 1. marts 2023 til den 12. april 2023. Byrådet besluttede i den 20. juni 2023 at aflyse forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg og lade nye reviderede planforslag udarbejde.

Det reviderede forslag til lokalplan og kommuneplantillæg fik indarbejdet muligheden for at opføre boliger i form af ungdoms- og sportscollegeboliger i to yderligere etager til erhvervsformål ovenpå den vestlige sidebygning. Der blev desuden udarbejdet en mobilitetsanalyse for, hvordan Køge Kommunen med supplerende virkemidler kan opnå trafikale effekter som i det stationsnære kerneområde på baggrund af indsigelse fra Kirkeministeriet. Der blev indarbejdet en række mindre væsentlige ændringer i det reviderede forslag til lokalplan.

Du kan læse de høringssvar, der er kommet i begge høringsperioder på lokalplaner.koege.dk under fanen GÆLDENDE LOKALPLANER ved at vælge høringssvar i menuen til venstre, når du er klikket ind på lokalplanens egen side.

Køge Byråd har besluttet at vedtage den reviderede lokalplan og kommuneplantillæg uden væsentlige ændringer i forhold til forslagene.

Retsvirkninger

Når en lokalplan er vedtaget endeligt og offentliggjort, træder lokalplanens retsvirkninger, jf. planlovens §18, i kraft. Det betyder, at ejendomme, som er omfattet af lokalplanen, kun anvendes, udstykkes og bebygges i overensstemmelse med lokalplanen.

Eksisterende lovlig anvendelse kan dog fortsætte efter offentliggørelse af lokalplanen, også selvom det er er i strid med lokalplanen.

Klagevejledning

Køge Kommunes afgørelser om vedtagelse af planer kan påklages efter reglerne i planlovens § 58.

Der kan kun klages over retlige spørgsmål. Det kan f.eks. være, hvis du mener, at en plan ikke er lovligt tilvejebragt og/eller offentliggjort. Der kan ikke klages over skønsspørgsmål. Det kan f.eks. være, hvis du ikke mener, at en plan er hensigtsmæssig, eller hvis du er utilfreds med indholdet i planen.

Din klage skal sendes til Planklagenævnet gennem klageportalen, som du får adgang til via naevneneshus.dk. Klagen skal indsendes inden 4 uger efter den offentlige bekendtgørelse af planen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, kan du sende en begrundet anmodning til Køge Kommune, som videresender din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe en afgørelse for Domstolen skal det ske inden 6 måneder fra offentliggørelse af afgørelsen jf. planlovens § 62.

Du kan finde yderligere oplysninger om klagereglerne på naevneneshus.dk.

Lokalplan 1108 og kommuneplantillæg nr. 1 er offentliggjort den 1. februar 2024.

Informationer

Links

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje